Betekintés: Hadarik Rita - Gyümölcsös finomságok, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Forrás: http://www.doksi.hu

✁ ✂✄ ✠☎✆✝✞✟✡✄ ✓ ✌☛☞☛✍✂✎✏✑☛✂☛✠

Forrás: http://www.doksi.hu
✢✼✶ ✴✤✰ ✵✜

✴✂✦✂✳✶


✱✂✰ ✦✵✤✮ ✤✼ ✂✳✂✴✶❂✯✣
✫✤✱✂✰ ✤ ✳✂✼✵✪❂✶❂✯  ✵
✮★✯✩✱✯✂✪✂✵✂✥✥✚✬✾✼ 


✵✁✮✮✤✯ ✁✯✦✵❁✥✥ ✤ ✰✤✵❄

✮✴✲✰✵✤✛✶✥❁✯ ✮✲✵✼★✯✣ ❀✪✻✦✤✴✳✁✱✲✵ ❅✂✴✼ ❁✱✾✯✣ ❅ ❄
❥❦❧♠♥♦♣♠q♠

rs♥t✉✈✇♠♠①q①②③♦④

♣♠

t②♠②✈sr⑤♠

✵✼✁✱✶✪✤✵✼✶✴✁✱❁✰ ✤ 


✲✯✰✲✱✻✥✂✱ ✰✂✵✵✼✂ ❉✂❄

♠①♣❧ ③❦❧②♦ ⑥⑦⑧⑨③②⑥⑩✯★✯✰❊✯✛✤ ✤✼✶✚
❶❷ ❷♠ ✈q❸q♦③q ❹②❺❺④ t❷③♦ qrs ③❦❧❻♣③sq♠ ❸♣♦⑧♣r❷


✬✁✼✼✾❅✤✯❁✮ ❋ ❉❂✴✂ ●❋ ✮✂✫✂✯✻✫✂✼❍✚

❼♣✈❽♦⑨③ ⑥❷♥✈③❷ ❦ ⑥q❾♦❺q④ ♦q❾❦♠①❾❦④ ♣♠ q✈❻②rs❦♠①❿

✍ ✮✴✲✰✫✂✼■

♦❦③❷

✺☛✔✟◆✠ ❖ ✟✷✔❃✺ € ❏ ✟✷✔❃✺ ✺❃✹✘❃✔☛✠ ❏ ✭✏ ✕✖✝✠ ❖ ✎☞ ✖✎✭✺ ✸✭✝✺✘❇✠ ❖

qrs

➁①❷③♦q

❻q③♠♣rq♠④

✈⑨♦②t

rs♥t✉✈✇♠✉♠

t❦r❦t

q✈➂♦♦④

♠♥♦qt♣③s♦➀

❸②rs

⑥❷♠❻❷❦❷t

❏❑ ✎✏✘ ✗❃✝✌ ✏✹✖✕✺☛✔✟ ▲✽☛✘✿ ✸✗✌☞☛✎✭☞✸✗✌☛ ✏✹✖✕▼

✟✏ ✏◗✏✷✹✌✞☛✏✭✕✖✑✿❘✟❇
✍✼ ✂✳✂✴✫✂✼■ ❙❚▼❯❚ ✎✏✘ ✭✸✭✹✠ ❏ ✭✏ ✆☛☞✝✺☛✕✭✞✭✟✠ ❏ ✭✏ ✕✖✝

✇♠❽❧❦ t❦♠①❦♦②⑥ ❦ tqrrs♦➂✈④ ❺❦❾❦✇⑥♦⑤✈➀

€ ✆☛✆☛✸✌✺✏❆✟☛✠ ✕✭✑✟☛☞✭✽✖☞

➃❦ tqr⑥♣❾❼q①③♣⑥ ♦➂✈qt④ t❷✈sq③ ♠♥♦qt♣③sq❿
⑥q♦ ♠①q❾q♦q⑥ ❦ ✈qr❷③⑥⑨❺❺④ ❦ ⑧⑨✈❦♠①②t ❦ rs♥❿
t✉✈✇♠✉♠q⑥

✈q③③q➀

➄①

q✈t➅✈♦

♣⑧q⑥❺q③

♠②⑥

❱ ✓ ✟✷✔❃✺✷✏☛✟ ✏✭✽✭✹✔❲✏ ❈✺✺✝✭ ☛ ✕✖✝✝✭☞✠ ☛ ✸✭✝✺✘❇✽✭☞✠ ✖✺ ☛ ✏✭▼
✕✖✑✿❘✟❇✽✭☞✠ ✕☛✔✎ ✘❇✝ ✡✭☞✭✟✟ ✡✷☞✿☛✕☛✟✷✺ ✏✭✽✭✹✘✭✟✖✺ ✕✭☞☞✭✟
✺❳✹❘✟✺❲✏ ✆✭❨

⑥♥✈✉③✈qrq♠④ ♣♠ ➅❹♠①q❾➆ ♠♥♦qt♣③s♦ ❧❾⑤❺⑨✈♦❦t
⑥❷④ ❦tq✈sq⑥ ⑥✉①♥✈ t②♠♦ ⑥❷⑧⑨✈❦♠①♦②♦♦❦t ❦① ⑨✈❿
♦❦✈❦t ⑥q❼⑧q✈♦ ➇➈ ✈qr❹②❺❺❦♦➀ ➉qt♣✈qt④ ➊③③q⑥
❷♠

tqr♦q♦♠①❷⑥

⑧❦✈❦tq✈s❷⑥④

♣♠

❸❦♠②③✈⑤

⑧♣✈q❿

❱ ❩☛✘✿✔◗✏ ☞☛✑✘✿✷✺✹☛ ✗❳☞✑✌✠ ✕☛✔✎ ✏✭✽✭✹✔❲✏ ✆✭☞✭ ✞✺✷✕❆✕✭✑✟✭✺✹✭
☛ ✏✹✖✕✺☛✔✟✷✟❨
❱ ✓✝ ✭✸✹✭✟ ✕✷✺✺◗✏ ✕✭✘✠ ✽❃✘✔◗✏ ✏✌✺✭✆✆ ✎☛✹☛✆✷✏✹☛❨
❱ ❬✘✿ ✺✭✹✸✭✑✿❇✆✭✑ ✗✭✽❘✟✺❲✏ ✡✭☞ ☛ ✕✖✝✭✟ ☛ ✆☛☞✝✺☛✕✭✞✭✟✟✭☞❨
❱ ✓✕✌✏✷✹ ✡✷✹✹✠ ☛✎✔◗✏ ✗✷✝✝❃ ☛✝ ✭✸✭✹✎☛✹☛✆✷✏☛✟✠ ✖✺ ✕☛❭✌✕◗✕ ❖

t♣③③sq✈ ✈q♠①④ t❷③♦ ♣③➀

✸✭✹✞✌✘ ✸❃✹✷☞✔◗✏❨

➄❧❾②❧⑤⑩ ➁②⑥ rs♥t✉✈✇♠ ✈q❻❦rs❦♠①♦❸❦♦⑤➀ ➋①♣❾♦ ③q

❱ ❬✝✟ ✏❈✽✭✟❇✭✑ ☛✝ ✭✸✹✭✏✭✟ ✽✭✘✿❲✏ ✏✌ ✭✘✿ ✟❃☞✹☛❨

♦♣♦②⑧⑨①①②③④ ♦✉✈♦♠q t

  Következő oldal »»