Betekintés: A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


A krónikus myeloid leukémia kezelésének
finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Budapest, 2010. február 15.

11. Azonosítószám: 1/2009

2. Az eljárásrend tárgya

2.1. Az eljárásrend célja

A nemzetközi finanszírozási elvek figyelembe vételével, a hazai és nemzetközi szakmai
irányelvek alapján összeállított finanszírozási protokoll szerint történı diagnosztikus és
terápiás utak kijelölése, ellenırzése.

2.2. Az eljárásrend tárgyát képezı betegség, betegcsoport megnevezése
Daganatos megbetegedések (C00-C97)
Krónikus myeloid leukémia (C9210):

3. Fogalmak, rövidítések
ATC

Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

BNO

Betegségek nemzetközi osztályozása

CHR

Teljes hematológiai válasz

CyR

Citogenetikai válasz

CCyR

Komplett citogenetikai válasz

HBCS

Homogén betegségcsoport

HSCT

haemopoetikus ıssejt-transzplantáció

OENO

Orvosi eljárások nemzetközi osztályzása

MR

Molekuláris válasz

MMR

Major molekuláris válasz

NCCN

National Comprehensive Cancer Network

TKI

Tirozin kináz inhibítor

2Kórkép leírása

A

krónikus

myeloid

leukémia

idült,

malignus

myeloproliferatív

betegség,

klonális

megbetegedés. Genetikai oka a 9. és 22. kromoszóma hosszú karjai közti reciprok
transzlokáció (Philadelphia kromoszóma) következtében a 22. kromoszómán létrejövı
bcl/abl fúziós gén. A Philadelphia kromoszóma BCR/ABL fúziós génje egy kóros, konstitutív
protein kináz aktivitással rendelkezı BCR/ABL fúziós fehérjét kódol, mely megváltoztatja a
sejtproliferációt, és túlélést kontrolláló, sejten belüli jelátviteli utakat, úgy hogy ez a leukémiás
sejteknek túlélési elınyt jelent a mutációt nem hordozó, ép sejtekhez képest.

A krónikus myeloid leukémiának három, jól elkülöníthetı fázisát különböztethetjük meg:


A krónikus fázisban a blastsejtek elıfordulása a vérben és a csontvelıben kisebb, mint
15%. Ezzel egyidejőleg a basophil sejtek elıfordulása a perifériás vérképben kisebb, mint
20%, és a thrombocytaszám nagyobb 100 x 109/l-nél.Az akcelerált fázisban a blastsejtek elıfordulása a vérben vagy a csontvelıben nagyobb
vagy egyenlı, mint 15%, de kisebb, mint 30%, Ezen felül a blastsejtek és promyelocyták
együttes elıfordulása a vérben vagy a csontvelıben nagyobb vagy egyenlı, mint 30%
(de a blastsejtek száma alacsonyabb 30%-nál). A basophil sejtek elıfordulása a
perifériás vérképben 20% vagy annál nagyobb és a thrombocytaszám kisebb, mint 100 x
109/l a terápiától függetlenülA blastos krízis során a blastsejtek száma a vérben vagy a csontvelıben 30% vagy
annál nagyobb és a hepatosplenomegalián kívül más extramedulláris betegség is fenn
áll.

A WHO 2002-es klasszifikációja szerint CML-nek csak az a betegség nevezhetı, ahol a Ph
kromoszóma vagy a BCR/ABL fúziós gén kimutatható.

34. Finanszírozás rendje, finanszírozási algoritmus

4Terápiás kudarc esetén 2. generációs tirozin-kináz gátlókra történı váltás az imatinib
rezisztenciát kimerítı kritériumok alapján (terápiás kudarc + mutáció analízis) lehetséges és
javasolt.

Szuboptimális válasz esetén 600 mg emelt dózisú imatinibre történı váltás az imatinib
rezisztenciát kimerítı kritériumok alapján lehetséges.
A szuboptimális választ követı 3 hónap emelt dózisú (600 mg) imatinib kezelést
követı ismételt szuboptimális válasz esetén a második generációs tyrosin kináz
gátlókra történı váltás az imatinib rezisztenciát kimerítı kritériumok alapján (terápiás
kudarc + mutáció analízis) lehetséges és javasolt.

5Igazolt T315I mutáció esetén a TKI terápia elhagyása szükséges.

Intoleranciáról abban az esetben beszélünk, ha a MCyR nélküli betegeknél a perzisztens
3-as vagy 4-es fokozatú mellékhatás, és/vagy a perzisztens 2-es fokozatú, imatinibbel
összefüggı mellékhatás több mint 1 hónap idıtartamú és több mint háromszor jelentkezik
újra úgy, hogy imatinib redukció szükséges.
Krónikus fázisban: Imatinibbel összefüggı, 3-as, vagy magasabb fokozatú nem
hematológiai toxicitás elıfordulása, vagy bármilyen, imatinibbel összefüggı 4-es fázisú
hematológiai toxicitás, ami 7 napnál tovább tart.
Elırehaladott CML fázisokban: Imatinib dózis csökkentésének szükségessége 400mg/nap
alá, vagy imatinib adagolásának felfüggesztése gyógyszerrel összefüggı toxicitás miatt.

A HSCT egyedi mérlegelés alapján történik az életkor, a transzplantációs rizikó és a CML
rizikója

alapján.

A kezelıorvos

felterjesztését

követıen

az

Országos

Felnıtt

Hemopoetikus İssejt-transzplantációs Bizottság hozza meg a döntést.

A kezelésre adott válaszok definícióit, az egyes idıpontban történı vizsgálatokat és a
kezelés értékelését a következı három táblázat tartalmazza.

A krónikus myeloid leukémia kezelésére adott válasz:

Komplett hematológiai
válasz (CHR) *

Cytogenetikai válasz (CyR)

Molekuláris válasz (MoR)

Thrombocytaszám:
<450,000/microL

Nincs válasz: Ph+ sejtek száma
>95%

Komplett válasz: BCR-ABL
negatív

Fvs. <10,000/microL

Minimális válasz: Ph+ sejtek
száma 66 – 95% közötti

Major válasz: standardhoz
képest legalább három log
redukció

Quali: nincsenek éretlen
granulocyták, baso:<5%

Minor válasz: Ph+ sejtek száma
36 – 65% közötti

Lép nem tapintható

Parciális válasz: Ph+ sejtek
száma 1 - 35% közötti

* minden paraméternek
együttesen kell jelen lennie

Komplett válasz: Ph+ sejtek
száma 0%

6A TKI kezelések terápiás válaszainak értékeléséhez szükséges vizsgálatok:

Diagnózis
megállapításától eltelt idı

vizsgálatok

diagnózis felállítása
(0. hónap)

csontvelıi metafázis vizsgálat
(sikertelenség esetén FISH és
citogenetika ismétlés)

BCR/ABL töréspont vizsgálat,
BCR/ABL mRNS expressziós
szint meghatározás (RQ-PCR
periféria)

3 hónap

csontvelıi metafázis vizsgálat
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!sikertelenség esetén FISH és
citogenetika ismétlés

6 hónap

citogenetika

sikertelenség esetén FISH és
RQ-PCR

12 hónap

citogenetika

RQ-PCR - amint CCyR
kialakult, utána 3 havonta
MMR-ig, majd 6 havonta

citogenetika (csak ha még nem RQ-PCR; non CCyR: mutáció
volt CCyR)
keresés, ismételt vizsgálatok

18 hónap
minden terápiaértékelésnél:

fizikális vizsgálat

vérkép

A lehetséges terápiás válaszok értékelése:

Diagnózis
megállapításától
eltelt idı

Célkítőzés

Szuboptimális
válasz

Kudarc

3 hónap

komplett hematológiai
remisszió (CHR) és
Ph+<65%

Ph+ >95%

nincs komplett
hematológiai remisszió

6 hónap

Ph+ ≤ 35%

Ph+> 35%

Ph+>95%

12 hónap

komplett cytogenetikai
válasz (CCyR)

Ph+ 1-35%

Ph+ >35%

18 hónap

major molekuláris válasz
(MMR)

<MMR

<CCyR

bármikor

--

nem alakul ki MMR

a hematológiai vagy
cytogenetikai
remisszió elveszítése

75. A krónikus myeloid leukémia finanszírozásának ellenırzési kritériumai

A finanszírozási és ellenırzési sarokpontok megjelenítése rendkívül fontos, hiszen a
társadalombiztosítási támogatások optimális felhasználását biztosíthatja.
5.1 Adminisztratív ellenırzési pontok (folyamatba épített ellenırzés)

1. Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenırzése
2. Betegadatok (online TAJ ellenırzés)
3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenırzése

5.2 Szakmai ellenırzési pontok

A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: C9210)

1. Philadelphia kromoszóma pozitivitás (Ph+), vagy BCR-ABL pozitivitás igazolása
A betegség és a kezelés monitorizálásának ellenırzése

1. Kezelésre adott válasz meghatározása, annak megfelelı dokumentálása
2. Remisszió, relapszus, intolerancia megfelelı dokumentálása
5.3 Indikátorok

1. A terültre fordított közkiadások alakulása, monitorozása
2. A finanszírozási algoritmus szerint kezelt betegek aránya

Az alábbiakban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által alkalmazott ellenırzési
adatlapot prezentálunk a krónikus myeloid leukémia kezelésének kontrolljára vonatkozóan.
Természetesen csak mintaértékő, az indikációs pontban, illetve a finanszírozási protokollban
megjelenı feltételrendszerek változásának tükrében az ellenırzés adattartalma, illetve a
preferált kérdések változhatnak.

8Krónikus myeloid leukémia ellenırzési adatlap
Az emelt, kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegségcsoportok, indikációs területek
és a felírásra jogosultak köre” listában az Eü100 százalékos támogatási kategória 36/a pontja alapján

Adminisztratív rész
A01

Az ellenırzés idıpontja

A02

Az ellenırzött osztály/rendelı ÁNTSZ
kódja
A03 A vizsgált beteg TAJ száma
A04

Az adott intézmény kijelölt volt-e
gyógyszerfelírás szempontjából?
A05 A kezelı orvos (1) pecsétszáma.
volt-e a gyógyszer felírására?
A07 A kezelı orvos (2) pecsétszáma.
volt-e a gyógyszer felírására?
A09 A kezelı orvos (3) pecsétszáma.
volt-e a gyógyszer felírására?

a

IGEN NEM

Jogosult
IGEN NEM

Jogosult
IGEN NEM

Jogosult
IGEN NEM

Szakmai rész I
S01

Betegség diagnózisa: (BNO)

S02

A diagnózis felállításának idıpontja

S03

imatinib kezelés kezdete

S04

Jelenlegi imatinib napi dózis (mg)

S05

Philadelphia kromoszóma pozitivitás (Ph+) / (bcr-abl
átrendezıdés) dokumentálva van?

IGEN

NEM

S06

A TKI kezelések terápiás válaszainak értékeléséhez
szükséges vizsgálatok elvégzése megtörtént-e,
legalább a finanszírozási protokollban részletezett
gyakorisággal?
A kezelésére adott válaszok értékelése a finanszírozási
protokollban foglaltak szerint történt?

IGEN

NEM

IGEN

NEM

S07

Szakmai rész II
S08

2. generációs TKI kezelés (dasatinib,
nilotinib) kezdete

S09

Jelenlegi napi dózis (mg)

S10

vagy
Imatinib
kezelés
mellett
terápiás kudarc,
szuboptimális választ követı 3 hónap emelt dózisú (600
mg) imatinib kezelést követı ismételt szuboptimális
válasz igazolható a betegdokumentáció alapján?

IGEN

NEM

S11

Terápiaváltás elıtt mutáció analízis megtörtént?

IGEN

NEM

S12

T315I mutáció kimutatható?

IGEN

NEM

A betegdokumentáció alapján imabinib intolerancia a
finanszírozási protokollban részletezett kritériumok szerint
igazolható?

IGEN

NEM

S13

P. H.
…………………………………………………….
ellenırzést végzı(k)

P. H.
…………………………………………..
ellenırzött szolgáltató

9A társadalombiztosítási támogatások optimális felhasználásának további kontrollja céljából a
finanszírozó az információs rendszerének segítségével, a jelentett adatok és
vénykiváltások adatai alapján folyamatosan monitorozni kívánja ezen költséges terápiás
utakat, országos, intézményi, valamint felíró orvosi kör szintjén. A mindenkori
nemzetközi finanszírozási és szakirodalmi adatokat figyelembe véve, azokat az
intézményeket és orvosaikat fogja kijelölni tételes helyszíni ellenırzésre, ahol a
második generációs TKI kezelésben részesülı betegpopuláció aránya szignifikánsan
nagyobb az epidemiológiai adatok alapján várhatónál.

Jelenlegi információink és adataink alapján, nemzetközi szinten a TKI terápiára szoruló
betegpopuláció 20-24%-a részesül második generációs TKI kezelésben. Ezek alapján a
helyszíni ellenırzést indikáló értéknek a 30%-os arány elérését és/vagy túllépését
jelöljük meg.

6.

A döntést megalapozó hatásossági, költséghatékonysági mutatók

A finanszírozási protokollt a hazai és nemzetközi szakmai és finanszírozási
irányelveknek megfelelıen állítottuk össze. A háttéranyagban részletesen megtalálható a
döntések alapjául szolgáló hivatkozásjegyzék.
7.

A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérı minıségi indikátorok

A finanszírozási eljárásrend hatását a következı indikátorokkal kívánjuk mérni:


A terültre fordított közkiadások alakulása.A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

8.

A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!1. Táblázat: Releváns BNO kódok
BNO
C9210

BNO megnevezés

Krónikus myeloid leukémia

2. Táblázat: fekvıbeteg ellátás kódok (HBCS és beavatkozás)

Kód

megnevezés

770C

Lymphoma, nem akut leukémia, legalább 14E szőrt vagy besugárzott vérkészítmény
adásával

54100

Felnıtt allogén csontvelı transzplantáció

959F

Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"

959G

Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

54100

Felnıtt allogén csontvelı transzplantáció

103. Táblázat: ATC kódok
ATC
ATC megnevezés
L01XE01 Imatinib
L01XE06 Dasatinib
L01XE08 Nilotinib

9.

A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának kezdı napja: 2010. április 1.

10.

A finanszírozási eljárásrend érvényességének határideje: 2012. január 1.

11.

A felülvizsgálat tervezett idıpontja: 2011. június 30.

11