Betekintés: Magyarország és az Európai Unió kapcsolata

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Házi dolgozat

Magyarország és az Európai Unió kapcsolata

1A csatlakozási tárgyalások
Magyarország 1991. december 16-án kötött társulási szerződést az Európai Unióval, amely az
ipari termékek szabadkereskedelmének 2001-ig történő megteremtéséről, a politikai
együttműködés kialakításáról és a jogharmonizáció folytatásáról rendelkezett. Az 1994.
február 1-én hatályba lépett szerződésben Magyarország jelezte, hogy célja a teljes jogú
tagság elérése. A magyar csatlakozási kérelem benyújtására 1994. április 1-én került sor.
Az Európai Unióban megvalósuló egységes piac (a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a
tőke szabad áramlása) működését közös politikák és egy rendkívül kiterjedt közösségi
joganyag segíti, amely ma már mintegy 100.000 oldalnyi jogszabályt tesz ki, amit a
csatlakozni kívánó országnak teljes egészében át kell vennie és alkalmaznia. Az átfogó
követelményrendszer átvétele hosszadalmas és bonyolult csatlakozási tárgyalások folytatását
követeli meg a tagállamoktól és a tagjelölt országoktól.
Az EU tagállamai az 1997. decemberi luxemburgi csúcson határozták el, hogy megkezdik
Magyarországgal a csatlakozási tárgyalásokat, amelyek végül 1998. március 31-én indultak
meg, és jelenleg is folynak. Magyarország mellett az EU még 11 tagjelölt országgal (Bulgária,
Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia,
Szlovákia, Szlovénia) folytat csatlakozási tárgyalásokat.
A kezdetben konkrét menetrend nélkül zajló tárgyalásokon fordulópontot jelentett az EU 2000
decemberében Nizzában elfogadott bővítési stratégiája, amely kijelölte a csatlakozási
tárgyalások menetrendjét. A menetrend 2002 közepéig az összes tárgyalási fejezetre
vonatkozóan lefektette, hogy mely kérdéseket mikor kell megvitatni, és lehetőség szerint
lezárni. A menetrend egyben azzal számol, hogy a tárgyalásokat a legfejlettebb tagjelöltekkel
- köztük Magyarországgal - 2002-ben le lehet zárni. Nizzában a tagállamok történelmi döntést
hoztak az Unió intézményi és döntéshozatali reformjáról is, amely lehetővé teszi, hogy az EU
intézményrendszere képes legyen befogadni az új tagállamokat. A 2001 júniusában tartott
göteborgi EU-csúcs megerősítette azt a célt, hogy a legfejlettebb tagjelöltek már tagként
vegyenek részt a 2004-es európai parlamenti választásokon.
Magyarország számára nagyon kedvező volt a tárgyalási menetrend meghatározása, minek
köszönhetően 2001 első felében minden korábbinál lendületesebben tudott haladni, valódi
áttörést ért el. 2001 első félévében olyan problémásabb témaköröket sikerült lezárnia, mint
például a környezetvédelem, a személyek (a munkaerő) szabad mozgása vagy a tőke szabad
áramlása. Magyarország néhány kérdésben átmeneti mentességet kapott: így például a
legköltségesebb környezetvédelmi beruházásokat csak a csatlakozást követően kell majd
2megvalósítania, úgy, hogy ezekhez már igénybe vehet uniós támogatásokat is. A tőke szabad
áramlásával kapcsolatban pedig a külföldiek 7 éven át nem vásárolhatnak Magyarországon
termőföldet, és az itt letelepedett gazdáknak is 3 évet kell várniuk. Magyarország 2001
közepére így a mintegy 30 tárgyalási témakörből már 22-t tudhatott maga mögött, és ezzel legalábbis a lezárt tárgyalási fejezetek számát tekintve - a tagjelölt országok élére állt.
Magyarország és az EU közötti tárgyalásokon immár kizárólag nehéz, jelentős fejezetek
maradtak nyitva. 2001 második felében a versenypolitika, a közlekedés, a bel- és igazságügyi
együttműködés, valamint egyes mezőgazdasági kérdések (növény- és állategészségügy)
kerültek terítékre. Emellett a médiatörvény módosítása esetén lezárhatóvá válna a kultúra és
audiovizuális politika fejezet is. E témakörök sikeres befejezése esetén 2002-ben a
mezőgazdaság, a regionális politika és a költségvetés fejezeteiről, valamint Magyarországnak
az EU intézményeibe való bekapcsolódásáról kell tárgyalni. Míg a még 2001-ben
tárgyalóasztalra kerülő fejezeteknél a lezárhatóság feltétele elsősorban az, hogy Magyarország
teljesíteni tudja-e az uniós követelményeket, a 2002-ben terítékre kerülő témák inkább
pénzügyi vonatkozásúak, arról szólnak, hogy Magyarország hogyan részesedhet az uniós
költségvetésből, milyen és mekkora mezőgazdasági és regionális támogatásokra számíthat a
közös kasszából, és mennyit kell oda befizetnie. Mivel az EU-ban gyakran a pénzügyi
kérdéseket a legnehezebb megoldani, így várhatóan itt kemény és hosszú vitákra lehet
számítani. Ezt nehezítheti, hogy a tagállamok még nem döntötték el, hogy az EU
legköltségesebb politikájába, a mezőgazdaságiba, de mindenekelőtt annak támogatásaiba
milyen formában kívánják bevonni az új tagokat. Mivel a közös mezőgazdasági politika
reformja még kialakulatlan, így itt a legbonyolultabb megjósolni, mikor és milyen
megállapodást köthet az EU-val Magyarország. Egy biztos: mind az EU, mind Magyarország
kifejtette, hogy 2002 végéig le szeretnék zárni a csatlakozási tárgyalásokat.
Amennyiben 2002 végéig minden tárgyalási fejezetet sikerül lezárni, akkor Magyarország és
az EU aláírhatják a csatlakozási szerződést. Ezt követően Magyarország polgárainak
népszavazáson kell szentesíteniük a csatlakozást, amit a Magyar Országgyűlés is megerősít.
Ha a népszavazás sikeres, akkor mind a 15 EU-tagállam parlamentjének ratifikálnia kell a
csatlakozási szerződést. Mivel mindez időigényes folyamat, így a csatlakozási tárgyalások
lezárása és a tagság időpontja között jó néhány hónap fog eltelni. Ha azonban minden a
tárgyalási menetrend, illetve az Unió által hangoztatott tervek szerint zajlik, akkor
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Magyarország 2004-ben az EU tagjává válik, a magyar polgárok pedig részt vehetnek a 2004es európai parlamenti választásokon.

3A leendő tagoknak a csatlakozás pillanatától kezdve képesnek kell lenniük az uniós
követelmények betartására. Ezért a csatlakozási tárgyalásokon is elsősorban azt tekintik át,
hogy a tagjelölt ország a csatlakozásig el tudja-e végezni a szükséges felkészülést. Mindehhez
az EU megköveteli a tagjelöltektől, hogy rendelkezzenek egy részletes nemzeti programmal
arra vonatkozóan, hogy melyik uniós szabályt mikortól és hogyan alkalmazzák.
Magyarország is saját nemzeti programja mentén folytatja felkészülését. A magyar nemzeti
program tartalmazza mindazokat az intézkedéseket, amelyek a jogharmonizáció (azaz az
uniós normák átvétele), az államigazgatási intézményrendszer fejlesztése (azaz állami
intézmények átalakítása, szükség esetén újak felállítása) és a gazdaságfejlesztés (azaz a
szükséges beruházások megvalósítása) terén a közösségi követelmények átvételéhez és hazai
alkalmazásához szükségesek. A nemzeti program pontosan megjelöli a végrehajtás felelőseit,
a határidőket, az ütemezést, a ráfordítási költségeket és azok forrásait. A nemzeti program
értelmében Magyarország 2002 végére befejezi a felkészülést, és - a csatlakozási
tárgyalásokon elért átmeneti mentességek kivételével - teljes egészében meg fog felelni az
uniós előírásoknak. Meg kell jegyezni, hogy a felkészülés nemcsak önerőből folyik: az EU
anyagi támogatást nyújt a nemzeti program megvalósításához. Az ún. előcsatlakozási alapok
(a PHARE, az ISPA és a SAPARD programok) keretében pénzügyi segélyekkel (2000-től
évente mintegy 50-60 milliárd forinttal) támogatja a magyar felkészülési feladatok
végrehajtását.

Magyarország és az EK
Mivel Magyarország számára nem volt mód hivatalos kapcsolattartásra az Európai Gazdasági
Közösséggel, az 1960-as évek elején a magyar résztvevők az ENSZ Európai Gazdasági
Bizottságában kezdeményeztek magánjellegű beszélgetéseket az EGK képviselőivel. Ez a
módszer átterjedt a tagállamokban működő kereskedelmi kirendeltségekre, mindenekelőtt a
brüsszelire.
E nem hivatalos kezdeményezések célja az adott csapdahelyzet enyhítése volt; bár a KGSTországok külkereskedelmének csak kisebb része bonyolódott le nyugati országokkal
(Magyarország esetében mintegy 20%, más országokéban még ennél is kevesebb), szükség
volt a nyugati gépekre, technológiára, amit Magyarország döntően agrárkivitelével fedezett.
Az EGK közös kereskedelempolitikája, de különösen közös agrárpolitikája veszélyeztette a

4magyar kivitel bővítését, lényeges árucsoportokban a fenntartását is. Az EGK tagállamaival e
kérdések kétoldalú megvitatására már nem volt mód, az EGK-val való közvetlen
kapcsolatokat viszont a KGST-határozat tiltotta.
Magyarország először 1968-ban, "technikainak" nevezett megállapodást kötött az EGK-val.
Eszerint az illetékes magyar külkereskedelmi vállalat kötelezettséget vállalt arra, hogy az
EGK által (szinte hetenként változóan) megállapított árak alatt nem szállít sertéshúst, s ennek
ellenében a magyar szállítások mentesültek egy pótlólagos importteher, az ún. pótlefölözés
alól. Ez nem volt jelentős könnyítés, hiszen ha a piaci helyzet lehetővé tette a kívánt árakon
való szállítást, amúgy sem vetettek ki pótlefölözést, ha viszont kivetettek, akkor a piaci
helyzet rossz volt, s a megállapított árakon nem lehetett vevőre találni. A megállapodás
előnye abban jelentkezett, hogy Magyarország kapcsolatba lépett az EGK-val. Ezt a
megállapodást más árucsoportokra vonatkozók követték, de az állami kereskedelmi rendszerű
országokra vonatkozó hátrányos megkülönböztetések fennmaradtak.
1973-ban Magyarország csatlakozott a GATT-hoz, így az ún. állami kereskedelmi rendszerű
országokra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat vele szemben meg kellett volna szüntetni.
Ezt több nyugati partner meg is tette, az EGK viszont nem.
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) összehívása előkészületei során
lépések történtek a KGST és az EK viszonyának javítására. A KGSTEK párbeszéd
meglehetősen nehezen indult meg, sőt 1981-től egy időre meg is szakadt.
A két szervezet tevékenységi és jogköre, felépítése, céljai annyira eltérőek voltak, hogy
valamiféle ünnepélyes a gazdasági kapcsolatok bővítésére irányuló szándéknyilatkozaton
túlmenő megállapodásra nem nyílt lehetőség. Magyarország ezt igyekezett szorgalmazni, azt
remélve, hogy egy ilyen nyilatkozat módot ad arra, hogy egyes KGST-országok hivatalosan is
felvegyék a kapcsolatot az EK-val.
Eközben születtek a kétoldalú technikai megállapodások, kiegészülve a GATT keretében
kötött egyezményekkel, amelyek az EK részéről "érzékenynek" minősített árucsoportokra
(így textil-, továbbá kohászati termékekre) vonatkoztak, s az adott kívülálló ország kiviteli
önkorlátozását tartalmazták. Magyarország nem jutott előre sem a mezőgazdasági szállításait
érintő hátrányok, sem a mennyiségi korlátozások megszüntetése terén.
Az enyhülési folyamat és a gazdasági reform hatására azonban bővültek a magyarnyugati
gazdasági kapcsolatok; a magyar külkereskedelemnek közel fele már a nyugati országokkal
folyt.
Az EBEÉ helsinki értekezletén 1975-ben elfogadott záróokmány jelentős előrehaladást
eredményezett a biztonsági és az emberi jogi viszonyokban, gazdasági fejezete azonban
5nemigen tartalmazott konkrétumokat. Ennek ellenére az enyhülés önmagában is kedvezett az
akkor keletnyugatinak nevezett gazdasági együttműködésnek, amelynek volumene az 1950-es
évek mélypontjához képest mintegy öt-hatszorosára emelkedett.
MagyarEGK megállapodás a kereskedelemről és a gazdasági együttműködésről:
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Mihail Gorbacsov hivatalba lépésének évében, 1985-ben kapcsolatokat kezdeményezett az
EK soros elnökével és az Európai Parlamenttel. 1988 júniusában aláírták a KGST és az EGK
közös nyilatkozatát, amely szerint ... a felek fejleszteni fogják az együttműködést az
illetékességüknek megfelelő és a közös érdekeket képviselő területeken .... A KGST nem
kívánt kereskedelempolitikai megegyezést.
A magyarEK megállapodáshoz vezető megbeszélések már 1985-ben megkezdődtek. Abban,
hogy az EK a KGST-tagok közül elsőként Magyarországgal kezdett el tárgyalni, a magyar
kezdeményezésen kívül valószínűleg szerepet játszott az is, hogy az Európai Parlament is
eredményesnek ismerte el a magyar reformfolyamatot. Az EP által elfogadott jelentés szerint
az ország a szó klasszikus értelmében nem volt állami kereskedelműnek nevezhető, mert
kereskedelmét fokozatosan liberalizálta; a vállalatokra nem vonatkoztak tervutasítások, azok
önállóan gazdálkodtak, kibontakozóban volt a verseny; a magyarok általában szabadon
utazhattak a nyugati országokba. A tárgyalások ennek ellenére sem bizonyultak könnyűnek.
Nem sikerült előrejutni a mezőgazdasági termékek kereskedelmében, s a Magyarország
GATT-tagságából eredő teljes liberalizációnak is csak fokozatos, 1995-ig történő
megvalósítását rögzítették. A megállapodást Magyarország csak az EGK-val kötötte, így az
nem ölelte fel az ESZAK hatáskörébe tartozó árukat. A legfőbb eredmény az együttműködés
megindulása volt, amit a megalapított vegyes bizottság mind teljesebb tartalommal tölthetett
ki. Az 1988. szeptember 23-án aláírt megállapodás életbelépését követően az 1989-90-es
magyar rendszerváltás alapvetően megváltoztatta a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének
kölcsönös szándékát és lehetőségeit. Az EK 1990-től tekintettel az időközben bekövetkezett
magyar rendszerváltásra már gyorsította a liberalizációt, s kiterjesztette Magyarországra az
Általános Preferenciarendszert (General System of Preferences GSP). A szerződő felek még
ebben az évben nagyköveteket akkreditáltak egymáshoz.
A későbbiekben az EGK sorra megkötötte kereskedelmi megállapodásait a KGST további
európai tagállamaival.

6Az Európai Megállapodás Magyarország társulása az EK-hoz:
Az 1990. évi rendszerváltozás után, a szabadon választott magyar Országgyűlés valamennyi
pártja egyetértett abban, hogy a magyar politika prioritása a demokrácia, a piacgazdaság és a
jogállam kiépítése mellett az Európai Közösségekhez való csatlakozás.
Így magyar részről örömmel fogadták az Európai Tanács 1990. áprilisi dublini értekezletének
a

Magyarországgal,

Csehszlovákiával

és

Lengyelországgal

megkötendő

társulási

megállapodás előkészítésére irányuló kezdeményezését. A magyar kormány az EK-hoz
intézett memorandumában kifejtette, hogy mind a kontinens korábbi mesterséges
szétválasztásának megszüntetése, mind Magyarország biztonsági, politikai és gazdasági
érdekei igénylik az EK-tagsághoz vezető társulási megállapodás gyors megkötését.
Az EK a hozzá csatlakozni kívánó közép- és kelet-európai államok közül Magyarországgal,
Lengyelországgal, Csehszlovákiával (majd az utóbbi két állammá válását követően a Cseh
Köztársasággal

és

Szlovákiával),

később

Bulgáriával,

Romániával,

Észtországgal,

Lettországgal és Litvániával, majd Szlovéniával társulási megállapodásokat kötött.
Oroszországgal partnerségi, további kelet-európai államokkal ugyancsak partnerségi, ill.
kereskedelmi és együttműködési megállapodások megkötésére került sor.
Az említett tíz állammal létrehozott társulási megállapodásokat már nemcsak az EGK, hanem
a három Közösség és a tagállamok kötötték meg, és ezeket megkülönböztetendő az EK egyéb
társulási megállapodásaitól Európai Megállapodásnak nevezték el.
A magyarEK Európai Megállapodást 1991. december 16-án írták alá. Miután a magyar
Országgyűlés, az Európai Parlament és az EK akkori 12 tagállamának parlamentjei
ratifikálták, 1994. február 1-jén lépett életbe. A közbeeső időszakban a kereskedelempolitikai
részt felölelő ideiglenes megállapodás volt érvényben. A megállapodás az ipari áruk
vámjainak fokozatos (az EK részéről gyorsabb ütemű) lebontásáról rendelkezik, egyes
agrárkereskedelmi kedvezményeket, bizonyos védőzáradékokat rögzít; előirányozza a
politikai párbeszédet; tartalmazza a gazdasági együttműködés fejlesztését, emellett a
kulturális, továbbá a pénzügyi kapcsolatok bővítését; létrehozza a megállapodás intézményeit,
a Társulási Tanácsot, a Társulási Bizottságot és a Társulás Parlamenti Bizottságát.
Magyarország vállalta az EK jogrendszeréhez, az ún. acquis communautaire-hez való
jogharmonizációt is, az Európai Megállapodás által érintett tárgykörökben.
A szerződésben akkor azt rögzítették, hogy a Közösség tudomásul veszi Magyarország
csatlakozási szándékát.
Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország 1991-ben Visegrádon megállapodtak
kapcsolataik szorosabbra fűzéséről, majd
71992 decemberében megkötötték a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást (angol
rövidítése CEFTA), amelyhez később Szlovénia, Románia is csatlakozott, 1999-től pedig
Bulgáriával bővül.
A visegrádi országok 1990 nyarán formálisan is felvették a kapcsolatokat az EFTA-val,
amelynek akkor Ausztria, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Svédország
volt tagja, majd 1993-ban az ipari árukra vonatkozó szabadkereskedelmi egyezményeket
kötöttek vele. Ezek olyan kétoldalú megállapodásokkal egészültek ki, melyek lehetővé tették
a mezőgazdasági áruk kedvezőbb piacra jutását. A magyarEFTA megállapodás 1993
októberében lépett érvénybe.
Az Európai Unióba való belépésre törekedő visegrádi országok 1992 májusában üzenetet
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


intéztek az Európai Tanács lisszaboni értekezletéhez, majd javaslataikat összefoglaló
memorandumot küldtek az Európai Bizottságnak. Az Európai Tanács 1993. Júniusi
koppenhágai értekezlete erről úgy döntött, hogy a jövőben az EU tagjai közé kell fogadni
azokat a társult közép- és kelet-európai országokat, amelyek meg tudnak felelni a tagsággal
járó kötelezettségeknek. A demokrácia, a jogállam, a működő piacgazdaság, az emberi és
kisebbségi jogok tiszteletben tartását szavatoló intézményeken kívül, követelménynek
minősítették, hogy az adott ország gazdasága legyen képes a közösségi termelőkkel szembeni
versenyre. Végül leszögezték, hogy feltétel az EU kibővülési készsége is. Egyidejűleg
döntöttek arról is, hogy a csatlakozni kívánó országokat a tagságra való felkészítésben
különféle eszközökkel támogatják. A határozat életre hívta az ún. strukturált párbeszéd
rendszerét.
A Maastrichti Szerződés 1993. évi ratifikálási folyamatának menetében, ill. a szerződésben
előirányzott 1996. évi kormányközi konferencia előkészületei során az EU-ban különböző
koncepciók láttak napvilágot. A "koncentrikus körök Európája", a "több sebességű Európai
Unió" és a "kemény mag"-ra építő EU-koncepciók közös vonása annak a ténynek a
tudomásulvétele, hogy az EU tagállamainak integrálódási színvonala és igénye nem azonos.
Az Amszterdami Szerződés már rögzíti a flexibilitást; eszerint az Unió alapvető céljainak
érdekében a tagállamok többsége elmélyítheti az együttműködését, ha az abban részt nem
vevő tagállamok érdekeit nem sérti, s nem zárkózik el az utóbbiak későbbi csatlakozása elől.
Az EU keleti kibővülését érintő, francia fogantatású Európai Stabilitási Egyezmény az
európai országok közötti jószomszédi viszonyt és együttműködést erősítő szerződéseket,
megállapodásokat és nyilatkozatokat foglalja egybe.
Magyarország és Lengyelország 1994 áprilisában benyújtotta az EU-hoz a csatlakozási
kérelmét. Az Európai Tanács 1994. júniusi korfui értekezlete a Bizottságot bízta meg annak a
8stratégiának a kidolgozásával, amely előkészíti a közép- és kelet-európai országokat a
csatlakozásra. Az Európai Tanács 1994. decemberi esseni értekezletén hozott határozat szerint
a közép- és kelet-európai társult államokkal való csatlakozási tárgyalások megindításának
feltétele azok megfelelő felkészülése a tagságra, továbbá az EU intézményi reformja, amely
alkalmassá teszi a közösséget a kibővülésre. Döntöttek a belső piachoz való alkalmazkodást
elősegítő fehér könyv kiadásáról. A mezőgazdasági kereskedelemmel kapcsolatban felkérték
a Bizottságot a társult országokba irányuló, EK által szubvencionált kivitel, továbbá a GATT
uruguayi fordulója és az EU legutóbbi kibővülése következményeinek, valamint a piacra
jutási feltételek lehetséges javításának vizsgálatára. A PHARE program keretében nyújtott
segélyeket a határozat fokozódó mértékben kívánta a társult közép- és kelet-európai országok
csatlakozási felkészítésére fordítani, kiemelve a szállítási infrastruktúra fejlesztéséhez való
hozzájárulás lehetővé tételét.
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet az 1994. decemberi budapesti ülésekor
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetté (EBESZ) alakult, majd tevékenysége
kiterjedt az Európai Stabilitási Egyezmény ellenőrzésére.
Az Európai Tanács 1995. júniusi cannes-i értekezlete elhatározta, hogy az 1996. évi
kormányközi konferencia befejezése után hat hónappal kezdődjenek meg Ciprus és Málta
csatlakozási tárgyalásai, jóváhagyta az Európai Bizottság fehér könyvét a közép- és keleteurópai országok belső piaci integrálódásának javasolt munkaprogramjáról, s felhívta a
Bizottságot a megvalósulásról szóló beszámoló elkészítésére.
Az Európai Tanács 1995. decemberi madridi értekezlete felkérte a Bizottságot, hogy dolgozza
ki a csatlakozni kívánó országokra vonatkozó véleményét (az avis-t), továbbá mérje föl,
milyen hatásokkal jár a keleti kibővülés az EU egyes politikáira. A Bizottság 1996 áprilisában
részletes kérdőívet küldött a jelölt országoknak, s válaszaik elemzésével kívánta megítélni a
csatlakozásra való alkalmasságukat. Véleményét az 1997 júliusában kiadott Agenda 2000
című dokumentumához csatolta, egyidejűleg elemezve a kibővülés és az elmélyülés
feltételeit. Magyarország felkészülését jónak ítélte.
Az Európai Tanács 1997. decemberi luxemburgi értekezletén meghatározta, hogy az EU-ba
belépni kívánó mely közép- és kelet-európai országokkal kezdődjenek meg a csatlakozási
tárgyalások.
1998 márciusában megnyitották az ún. Európai Konferenciát, s ezzel megindult a csatlakozási
folyamat. A 11 jelölt ország közül Ciprus mellett a legfelkészültebbnek ítélt öt országot
(Csehországot, Észtországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovéniát) a tárgyalások
első körébe sorolták, Bulgáriát, Lettországot, Litvániát, Romániát és Szlovákiát a második
9körbe. Hangsúlyozták a folyamat nyitott jellegét, ami azt jelenti, hogy az országok
teljesítményüktől függően bekerülhetnek az első csoportba, ill. átkerülhetnek a másodikba.
Az EK-hoz társult közép- és kelet-európai országok csatlakozni kívántak a NATO-hoz is. A
NATO 1997 júliusában eldöntötte, hogy nyitott valamennyi hozzá belépni kívánó állam
számára, de elsőként csak Csehországot, Magyarországot és Lengyelországot hívta meg a
csatlakozási tárgyalásokra. Ezek sikeresen befejeződtek, s a NATO tagjai ratifikálták a
csatlakozási szerződéseket, így Magyarország 1999. március 24-én a NATO tagjainak sorába
lépett.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!Az Európai Megállapodás
A Római Szerződés 238. cikke alapján jött létre 1991. december 16-án a magyar–EK társulási
megállapodás, amelyet a magyar fél kifejezetten azzal a szándékkal kötött, hogy a szerződés
teljesítése felkészítse az Európai Közösségekben való tagságra.
A társulási megállapodás 1994. február 1-jén (a kereskedelmi része ideiglenes
megállapodásként 1992. március 1-jén) lépett hatályba. A preambulumot, 124 cikket, 7
jegyzőkönyvet, 13 mellékletet, közös nyilatkozatokat, levélváltásokat tartalmazó Európai
Megállapodást Magyarországon az 1994. évi I. törvényként hirdették ki. A szerződés célja a
következő:

az

ipari

termékek

szabadkereskedelmének

megteremtése;

kölcsönös

kedvezmények nyújtása a mezőgazdasági termékek importjának kezelésében; a tőke, a
szolgáltatások és a munkaerő áramlásának, valamint a letelepedésnek a fokozatos
liberalizálása; együttműködési célok kitűzése; politikai dialógus kialakítása. A szerződésben –
figyelemmel a fejlettségi szintek különbségére – Magyarország javára aszimmetria
érvényesül, azaz a Közösség az átmeneti időszakban gyorsabban nyitja meg piacait, mint
Magyarország. Az eredetileg létrejött szerződést azóta számos újabb szerződés egészíti ki
vagy módosítja, a továbbfejlesztés szándékával; így a textil- és a textilruházati kereskedelem,
a borkereskedelem, a bor-eredetvédelem kérdéseiről, a származási szabályok többszöri
továbbfejlesztéséről, a piacra jutási feltételek javításáról vagy kiigazításáról (az utóbbiról pl. a
három EFTA-ország EU-csatlakozása miatt), vagy arról, hogy Magyarország részt vehessen a
közösségi programokban. Vagyis az Európai Megállapodás köré kapcsolódó szerződések ma
már egy kiterjedt rendszert alkotnak.
A csatlakozás megtörténtéig a társulási megállapodás képezi az Európai Unióval való
kapcsolataink jogi alapját és kereteit. A vállalt kötelezettségek előírt menetrend szerinti

10teljesítése a tagságra való érettségünk megítélésének fontos kritériuma. A megállapodás
teljesítését az Európai Tanács évente – az Európai Bizottság jelentése alapján – újólag
áttekinti és értékeli.
Előzmények
Nemzetközi és magyar belpolitikai okok hosszú időn át nem tették lehetővé, hogy
Magyarország az Európai Közösségekkel, ill. az ezek részét képező Európai Szén- és
Acélközösséggel, valamint az Európai Gazdasági Közösséggel rendezett, harmonikus, a két
fél érdekeinek mindenben megfelelő kapcsolatot alakítson ki. A hatvanas évek végétől
megindult a gazdasági kapcsolatok bizonyos elemeinek szerződéses rendezése, amely az
agrárszektorban, majd a textil- és az acélszektorban is technikai, később szektorális
kereskedelmi megállapodások megkötéséhez vezetett. Magyarország – a KGST-országok
közül elsőként – 1988-ban kötött az EGK-val átfogó kereskedelmi és gazdasági
együttműködési megállapodást, a Római Szerződés 113. cikke alapján. A megállapodás a
liberalizáció kölcsönös fokozására irányult. A Közösség – hosszas viták után – vállalta, hogy
a Magyarországgal szemben fenntartott ún. diszkriminatív korlátozásokat több menetben,
legkésőbb 1995. december 31-éig eltörli, vagyis teljesíti – bár az előírtnál későbbi időpontban
– a GATT-csatlakozási jegyzőkönyvben szereplő kötelezettségeit. A szerződés önmagában a
korábbi helyzethez képest lényeges előrehaladást jelentett.
Az Európában végbemenő politikai változások hatására az EK 1990-től több, a piacra jutást
elősegítő intézkedést vezettek be. Lengyelország és Magyarország piacgazdaságra való
áttérésének és gazdasági átalakulásának támogatására 1989-ben elindították a PHARE
elnevezésű segélyprogramot, amelyet később fokozatosan további közép- és kelet-európai
országokra is kiterjesztettek. Az Európai Tanács 1989 decemberében Strasbourgban döntött
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) létrehozásáról.
Az EK-hoz való közeledésünkben fontos állomás volt az Európai Tanács 1990. áprilisi dublini
értekezlete, ahol az EK felvetette a Magyarországgal, a Cseh és Szlovák Köztársasággal,
valamint Lengyelországgal megkötendő társulási szerződés gondolatát. Magyarország
üdvözölte ezt a kezdeményezést. A társulási szerződés megkötésére irányuló tárgyalások
1990. december 21-én kezdődtek, és a szövegtervezetet 1991. november 22-én parafálták.
A megállapodás több magyar törvényt is érintett, ezért jóváhagyása a magyar Országgyűlés
ratifikációját, valamint a szerződés törvénnyel való kihirdetését igényelte. A Közösség
terminológiája szerint az Európai Megállapodás ún. vegyes szerződésnek minősül, mivel
közösségi és nemzeti-tagállami hatáskörbe tartozó kötelezettségvállalások, rendelkezések

11egyaránt előfordulnak benne. Ezért a hatálybalépéséhez az Európai Parlament jóváhagyásán
kívül mind a 12 tagállam parlamentjének ratifikációjára is szükség volt.
Az Európai Megállapodás tartalma
1. A társulási szerződés az Európai Közösségeknek, elsősorban az Európai Gazdasági
Közösségnek az alapját képező integrációs rendszerre épül, tehát a négy alapszabadságra: az
áruk, a szolgáltatások, a munkaerő és a tőke szabad mozgására. A közös piac létrejöttéhez
hasonlóan e szerződésben is az első és legkidolgozottabb intézkedési csomag – amelynek első
elemei már 1992. március 1-jétől érvénybe léptek – a szabadkereskedelem megteremtésére
irányul.
2. A szerződés az ipari termékeket illetően 2000. december 31-ig a Közösség és
Magyarország között teljes szabadkereskedelmi övezetet létesít. Az áruk vámoktól,
illetékektől, valamint mennyiségi korlátozásoktól és azokkal egyenértékű intézkedésektől (pl.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


export- és importengedélyezéstől) mentesen, szabadon áramlanak azokban a szektorokban is,
amelyek kereskedelmét a Közösség hagyományosan különleges rendszer keretében kezelte
(textil- és acéltermékek). A szabadkereskedelmi övezet megteremtése aszimmetrikus módon
történik: a Közösség gyorsabban nyújtja a kedvezményeket, Magyarország pedig – türelmi és
felkészülési időt nyerve – később viszonozza őket.
Az általános ipari termékek magyar exportja esetében, amelyek a teljes magyar export 60%-át
tették ki a szerződés létrejöttének időszakában, a mennyiségi korlátozásokat 1992. március 1jén eltörölték. E termékkörben, amelynek a vámszintje 1991-ben 6,6% volt, a kereskedelem
mintegy 75–80%-a vámmentessé vált. A fennmaradó ipari termékek kereskedelmét –
összesen 93 "érzékeny" ipari termékcsoportban – a szerződés vámkvótákkal és
vámplafonokkal szabályozta. A szerződésben eredetileg előirányzott menetrendet az Európai
Tanács 1993. júniusi koppenhágai ülése felgyorsította, és így a szabadkereskedelem az
említett 93 termékcsoport magyar exportja esetében is 1995. január 1-jén hatályba lépett.
Az ESZAK-szerződés hatálya alá tartozó termékek esetében, amelyek a magyar export
mintegy 3%-át tették ki a szerződés aláírásakor, a mennyiségi korlátozásokat 1992. március 1jén eltörölték, a vámok pedig 1995. december 31-én szűntek meg.
A textil- és textilruházati termékek esetében a szabadkereskedelem létrejötte hosszabb
időszakot vett igénybe: a mennyiségi korlátozásokat 1997. december 31-én számolták fel,
eközben azonban a mennyiségi keretek folyamatosan bővültek, egyrészt az alapmegállapodás
előirányzatai, másrészt két későbbi kiegészítő levélváltás alapján. A bérmunka 1992. március
1-jén, a textil- és a textilruházati termékek esetében 1996. december 31-én lett vámmentes.

12Az EK-ból származó ipari termékek importjának magyarországi vámjait – az árukat három
csoportba sorolva – háromféle menetben építettük (építjük) le. A termékek mintegy 15%-a
esetében a vámokat 1994. december 31-ig, további 25% esetében 1997. december 31-ig
eltöröltük. A fennmaradó termékkörben a vámlebontás 1995. január 1-jén kezdődött, és 2000.
december 31-én fejeződik be, tehát az ipari termékek importja tekintetében a teljes
vámmentesség 2001. január 1-jén következik be.
A mennyiségi korlátozásokat, illetve az ezekkel egyenértékű intézkedéseket (egyedi
engedélyeket, fogyasztási globálkvótát) az 1995 és a 2001 közötti időszakban számoljuk fel;
azaz már ez a folyamat is megkezdődött.
Az importhoz kapcsolódó díjakat és illetékeket 1995 és 1997 között három lépésben
megszüntettük.
Az Európai Megállapodás alapján, a kereskedelem feltételeinek további kölcsönös könnyítése
céljából 1997-ben megkezdődtek az EU-val a tárgyalások az ipari termékek megfelelőségtanúsítási bizonyítványainak kölcsönös elismeréséről.
3. A mezőgazdasági termékeket illetően a felek a szerződésben csupán kölcsönös
kedvezményeket nyújtottak egymásnak, mivel a Közösség agrárpolitikája miatt a
szabadkereskedelem csak a tagsággal együtt tőzhető ki célként.
Az élelmiszer-gazdaság volt a társulási tárgyalások legnehezebb és legérzékenyebb területe.
Gazdaságunk és társadalmunk szempontjából kiemelkedő jelentőségő feladatnak minősült,
hogy a magyar export hagyományosan 20–25%-át kitevő élelmiszer-gazdasági export
számára javuló piaci feltételeket teremtsünk. Ugyanakkor az EK valamennyi tagállamában a
mezőgazdaságot érintő bármely intézkedés folyamatosan belpolitikai feszültség forrását
képezte és képezi napjainkban is, noha náluk ennek az ágazatnak a súlya mind a termelésben,
mind a foglalkoztatottak számában kisebb, mint Magyarországon.
A társulási szerződésben eredetileg rögzített piacra jutási könnyítések, amelyek a magyar
agrárkivitelben szereplő áruk csaknem kétharmadát érintették, különböző elemekből tevődtek
össze, annak megfelelően, hogy a magyar exporttermékeknek az EK-piacokra való bejutását
elsősorban a vámok és a – sokszor 100%-os szintet elérő, sőt meghaladó, gyakran prohibitív
(az exportot gazdaságilag teljesen lehetetlenné tevő) lefölözések befolyásolták.
Először is a Közösség szerződéses kötelezettségként megadta részünkre azokat a
könnyítéseket, amelyeket 1990 óta egyoldalú, évenkénti döntés alapján biztosított.
Másodszor, az eddig kedvezményben nem részesített, de a magyar exportban jelenleg is vagy
potenciálisan fontos szerepet betöltő agrártermékekre (a sertéshúsok döntő része, baromfi- és
marhahús, sajt, búza, a zöldségek és gyümölcsök zöme, élő juh és juhhús stb.) az EK vám- és
13lefölözéskedvezményt adott. A kedvezményeket a hagyományos szállítások szintjéből
levezetett mennyiségi keretek között nyújtották. (A vám- és lefölözéskedvezmény 1992-től
három éven át évi 20%-kal, összesen 60%-ig bővült, miközben a mennyiségi keret évi 10%kal növekedett.)
A magyar mezőgazdasági és élelmiszer-ipari import esetében alapvetően az import
mennyiségi rendszerét szabályozták, a vámok szerepe másodlagos volt. Ezt tükrözték a
magyar részről az EK-nak – aszimmetrikusan – nyújtott piacra jutási kedvezmények is az
1992. március 1-jén hatályba lépett megállapodásban.
A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek kereskedelmében kialakított kedvezmények
fenti rendszerét – néhány évvel a társulási megállapodás hatálybalépését követően – két
nemzetközi esemény miatt ki kellett igazítani. Az egyik: a GATT uruguay-i fordulóján
létrejött megállapodásokat mindkét fél 1995-ben elkezdte alkalmazni. A másik: Ausztria,
Finnország és Svédország 1995. január 1-jétől csatlakozott az Európai Unióhoz, és a velük
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


korábban megkötött kétoldalú kedvezményes szerződéseink hatályukat vesztették, ill.
tartalmukat át kellett emelni az Európai Megállapodásba.
A GATT uruguay-i fordulója alapjaiban változtatta meg a mezőgazdasági termékek
kereskedelmének eszköztárát. E változások legfőbb eleme, hogy a mennyiségi korlátozásokat,
illetve a velük egyenértékű intézkedéseket "vámosították". (Ez Magyarország esetében az
engedélyezési eljárás megszüntetését és helyében a vámok megemelését jelentette. Az EU
esetében a lefölözési rendszer "vámosodott", ezért emelték meg a vámokat.) A kiigazítási (ún.
adaptációs) tárgyalások 1994 végétől 1996 végéig tartottak. 1997 januárjától már az
egyeztetett új rendszer működik, noha autonóm, azaz mindkét fél részéről egyoldalúan hozott,
bár egymással egyeztetett intézkedések alapján. A szerződéssel kapcsolatos jóváhagyási
eljárások befejezése előreláthatóan lehetővé teszi, hogy a szerződés 1999. január 1-jén
hatályba lépjen.
A létrejött kiigazítás legfontosabb eleme, hogy a magyar exportnak a szerződésben szereplő
termékcsoportjaiban a kedvezmény mértéke 60%-ról 80%-ra emelkedett az alkalmazott
vámok tekintetében, ezzel közömbösítve a lefölözések vámosításából eredő gondokat. Fontos
eleme a megállapodásnak, hogy a felek garantálják a szállítások kvótákon felüli és kívüli
hagyományos mennyiségeire az uruguay-i forduló megállapodásainak hatálybalépését
megelőző (azaz a korábbi, alacsonyabb) vámszintek alkalmazását, elősegítve ezzel a
hagyományos forgalmi szintek fennmaradását.
A társulási szerződés nem terjedt ki a borkereskedelem kérdéseire. Az Európai Megállapodást
kiegészítő borkereskedelmi megállapodás 1993. december 1-jén, a bor-eredetvédelmi
14megállapodás – az 1994. évi XI. törvényként – 1994. április 1-jén lépett hatályba. (A boreredetvédelmi megállapodás előirányozza a kereskedelmi forgalomban legfontosabb borfajták
eredetének, névhasználatának védelmét, ezen belül azt is, hogy a Közösség tagállamaiban –
Franciaországban és Olaszországban – záros határidőn belül vállalják a "Tokaji" névhasználat
megszüntetését. A borkereskedelmi megállapodás aszimmetrikus módon kereskedelmi
kedvezményeket nyújt.)
4. A szabadkereskedelmi megállapodások szokásos velejárójaként a társulási megállapodás
lehetővé teszi a kialakított liberalizációs menetrend gyorsítását, de igen szigorúan behatárolja
a kialakított liberalizációs állapottól való visszalépés körülményeit. Ez utóbbit nevezi a
szaknyelv standstill-záradéknak. Ez alól átmeneti mentesítést – meghatározott feltételek
megléte esetén – a védzáradékok adnak, amelyek a hiányhelyzetekről, a közrend vagy a
közbiztonság, emberek, állatok és növények egészségének, történelmi, művészi jellegű
nemzeti értékeknek stb. a védelméről rendelkezik.
A társulási szerződés rendelkezik a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről és a
szabadkereskedelmet kísérő intézkedésekről: a származási szabályokról, védzáradékokról, a
dömping elleni eljárásról, a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kötelezettségekről, a
követendő versenyszabályokról, valamint a diszkriminációmentesség biztosításáról stb.
A származási szabályokat az Európai Megállapodás 4. számú jegyzőkönyve tartalmazza. E
szabályok határozzák meg, mely feltételek teljesülése esetén tekinthető egy termék közösségi
vagy magyar eredetűnek (“származónak”), azaz teljes egészében vagy kielégítően a
Közösségben vagy Magyarországon megmunkáltnak, mert csak ebben az esetben – az EUR 1
vagy EUR 2 származási okmányokkal igazolva – érvényesülnek a szerződés által
meghatározott kedvezményes (preferenciális) kereskedelmi feltételek. A szerződés aláírásakor
a “származó” állapot meghatározásakor a közösségi és a magyar tartalom volt összeadható
(“kumulálható”). Ez a szabályozás időközben továbbfejlődött, és 1997. július 1-jétől a
kumuláció "páneurópai" méretekben alkalmazható, tehát kiterjed az EU-tagállamokon kívül
az EFTA-országok és valamennyi közép- és kelet-európai társult ország szállítóira, amely
országokkal szabadkereskedelmi megállapodásunk van. Ez lényegesen megnöveli a
kedvezményes kereskedelmi elbánás alá eső termékek körét.
A szerződés egyoldalúan és kölcsönösen, általánosan és egyes szektorokra alkalmazható
védzáradékokat tartalmaz. Születő iparágak, szerkezeti átalakítás alatt álló ágazatok vagy
olyan szektorok termékeinek az esetében, amelyek komoly nehézségekkel néznek szembe,
különösen, ha ezek a nehézségek súlyos társadalmi problémákat idéznek elő, Magyarország
átmenetileg emelheti a behozatali vámokat. Mindkét fél részéről alkalmazható az ún.
15piaczavarási, valamint a fizetésimérleg-záradék. Piaczavarási eljárásra és ennek alapján
védekező intézkedésre akkor kerülhet sor, ha valamely termék importja nagymértékben
megnövekszik, és az import olyan olcsó, hogy az kárt okoz vagy okozhat a hazai termelőknek.
Hasonló átmeneti intézkedésre nyílik lehetőség, ha megbomlik az ország fizetési mérlegének
egyensúlya. A szerződés az ún. érzékeny szektorokra külön védintézkedéseket is tartalmaz.
A szerződés rendelkezik a dömping elleni fellépésről. (Dömping akkor állhat fenn, ha saját
belföldi árainknál alacsonyabb áron adunk el termékeket az EK-ba, illetve ők saját belső piaci
árainknál alacsonyabban a mi piacainkon.)
A szerződés komoly szabályokat ró ránk a versenyszabályok területén. Ezek a szabályok
kiterjednek a vállalati fúziókra, különféle, a versenyre torzítóan kiható vállalati
magatartásokra, de szigorú kötelezettségeket írnak elő az állami támogatások nyújtása,
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


valamint a kereskedelmi jellegű állami monopóliumok kiigazítása területén is. E kérdéseket a
szerződés abban az összefüggésben szabályozza, hogy ezek torzítólag hatnak-e a két ország,
illetve a két szerződő fél, tehát Magyarország és a Közösség közötti kereskedelemre.
A

szerződés

tilt

mindenféle

diszkriminációt

(közvetlen

vagy

közvetett

hatású

megkülönböztetést) az egyik fél termékei és a másik fél területéről származó termékek között,
valamint tiltja, hogy bármely fél a másik vállalatai, cégei, állampolgárai között, illetve az EK
esetében annak tagállamai tekintetében ilyen megkülönböztetést alkalmazzon.
A felek vállalták, hogy az állami megrendelésekért folyó versenyben megnyitják egymás előtt
a piacaikat, s a partnerországok vállalatait a sajátjaikkal azonos módon kezelik (ez a nemzeti
elbánás elve). A Közösség ezt a társulási szerződés hatálybalépésekor megtette,
Magyarország legkésőbb az átmeneti időszak, azaz a 10. év végéig vállalta.
5. A társulási megállapodás jelentős, az integráció irányába mutató lépéseket irányoz elő a
további három alapszabadság: a tőke, a munkaerő, a szolgáltatások szabad mozgása és a
letelepedés területén.
A munkaerőmozgással összefüggésben a társulási szerződés előirányozza a törvényesen
külföldön dolgozók munkaügyi és szociális körülményeinek javítását, és lehetővé teszi a
nyugdíjak átutalását is. A szerződés szerint kétoldalú megállapodásokban kell meghatározni,
hogy az egyes EK-tagállamok és Magyarország a partnerország hány munkavállalójának
munkavállalását engedélyezik. (A magyar félnek a leghatározottabb törekvése ellenére sem
sikerült konkrét tagállami kötelezettségvállalások rögzítését elérnie.)
A szolgáltatásokkal foglalkozó fejezet általános célként előírja, hogy a felek fokozatosan
felszámolják azokat az akadályokat, amelyek korlátozzák a közösségi, illetve a magyar
vállalatok, pénzintézetek és állampolgárok szolgáltató tevékenységét. A felek külön
16szerződéseket kötnek a légi és a szárazföldi szállítás területén a kölcsönös piacra jutásról. (E
külön megállapodások megkötése előtt további korlátozást vagy megkülönböztetést jelentő
intézkedést nem hozhatnak.)
A szerződő felek bizonyos kivételekkel és fokozatosan, de kölcsönösen biztosítják, hogy
vállalatok vagy magánszemélyek a másik szerződő fél területén üzleti tevékenység folytatása
céljából nemzeti elbánást élvezve letelepedhessenek. (Magyarország ennek biztosítását
fokozatossággal vállalta, egyes területek esetében pedig – mint ingatlan, föld és természeti
erőforrások tulajdona, ezekkel kapcsolatos ügynöki tevékenység, jogi szolgáltatások nyújtása,
szerencsejátékok szervezése – tartósan kizárta a letelepedés nemzeti elbánás szerinti
biztosítását.)
A tőkemozgás terén a felek kölcsönösen garantálják a külföldi beruházásokból származó
nyereségnek és magának a befektetett tőkének a hazautalhatóságát.
6. A társulási szerződés nagy gondot fordított a jogszabályok közelítésével kapcsolatos
feladatok kijelölésére. Ennek jelentőségét egyértelműen tükrözte az is, hogy az Európai
Megállapodást kihirdető, 1994. évi I. törvény külön cikkben is foglalkozott a hazai jogalkotást
érintő, folyamatos harmonizációs feladatokkal. A társulási megállapodás létrejötte óta ennek a
feladatnak a dimenziója egyre növekszik. Ahogy a tagság perspektívája reálisabb közelségbe
kerül, a jogharmonizáció feladata fokozatosan "túlnövi" az Európai Megállapodás előírta
feladatokat és kereteket. Ennek első megfogható jele az volt, hogy az Európai Tanács 1995.
júniusi cannes-i értekezletén elfogadott, majd a csatlakozni kívánó közép- és kelet-európai
társult országok számára rendelkezésre bocsátott egy ún. fehér könyvet, a csatlakozásra való
felkészülésük elősegítésére. A fehér könyvet azzal a céllal állították össze, hogy programot
adjon az említett országoknak az európai integráció “szívét” jelentő, az áruk, a szolgáltatások,
a munkaerő és a tőke határok nélküli szabad mozgásán alapuló belső piac szabályozásához
való felzárkózáshoz. Becslések szerint a belső piacra vonatkozó közösségi joganyag mintegy
60%-át sorolta fel tételesen, témánkénti fejezetekre tagolva. A csatlakozási tárgyalások
megindulásával a fehér könyvben megjelölt cél és feladat is tovább szélesedett, azaz
gyakorlatilag a teljes közösségi joganyaghoz való felzárkózását szolgáló programmá
változott.)
7. A szerződés rendkívül széles együttműködési lehetőségeket nyitott meg Magyarország
számára a nyugati piacok minőségi kívánalmaihoz való felzárkózás előtt (pl. a
szabványosításban, a műszaki-tudományos kutatásokban, fejlesztésekben, az energetikai
együttműködésben, az oktatásban és a képzésben). A csatlakozásra és az együttműködésre
való felkészülés egyik fontos eszköze a közösségi programokban való részvétel, amelyre az
17Európai Megállapodást kiegészítő jegyzőkönyv 1995-től az elvi lehetőséget megadja, és a
PHARE program keretében ehhez pénzügyi támogatást is nyújt.
8. A szerződés társulási intézményrendszert hozott létre. Ennek részei a Társulási Tanács, a
Társulási Bizottság, valamint a Társulás Parlamenti Bizottsága.
A megállapodás rendszeres politikai párbeszédet és együttműködést alakított ki a felek között,
beleértve a kül- és biztonságpolitikai kérdéseket is.

Magyarország és az Európai Unió intézményes kapcsolatai
A Magyarország és az Európai Unió között létrejött Társulási Megállapodás 1994. február 1-i
hatályba lépésével létrejöttek a társulási intézmények. A Megállapodás a Társulási Tanács, a
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Társulási Bizottság és a Társulási Parlamenti Bizottság megalakításáról rendelkezett. A
társulási intézmények munkája rendszeres. A magyar törekvés az, hogy a társulási
intézmények mandátumuk kibővülésével fokozatosan a csatlakozás előkészítő fórumaivá
váljanak.
A Társulási Tanács felügyeletet gyakorol a Megállapodás alkalmazása felett és megvizsgál
minden, a Megállapodás keretei között felmerülő nagyobb jelentőségű ügyet, valamint
kölcsönös érdeklődésre számot tartó más kétoldalú és nemzetközi kérdést. A Társulási Tanács
miniszteri szinten ül össze, évente egy alkalommal. A Társulási Tanács elnöke felváltva az
Európai Unió Tanácsa, illetve a magyar Kormány egy-egy tagja. Az eddigi gyakorlat szerint
az elnöki teendőket felváltva a magyar külügyminiszter és az EU Tanácsa soros elnökségét
ellátó ország külügyminisztere látja el. A Társulási Tanácsnak a Megállapodás céljai elérése
érdekében, az abban előirányzott esetekben joga van határozatokat hozni, illetve ajánlásokat
tenni.
A Tanács üléseit a Társulási Bizottság segíti és készíti elő. A Társulási Bizottság - rendszerint
rangidős államigazgatási tisztviselők szintjén – az EU Tanácsa és az Európai Bizottság
tagjaiból, másrészről a magyar Kormány képviselőiből áll. A Bizottság munkáját
albizottságok segítik, amelyek a Társulási Megállapodás által lefedett területek vizsgálatára,
illetve a Társulási Bizottság munkájának segítésére és üléseinek előkészítésére jöttek létre. A
Társulási Bizottság félévente megvizsgálja az Európai Megállapodás végrehajtásának aktuális
feladatait és előkészíti a Társulási Tanács elé kerülő döntéseket, azonban döntéshozatali
jogkörrel nem rendelkezik.

18Az Európai Unió – Magyarország Társulási Parlamenti Bizottság (TPB) az Európai
Megállapodásunk által létrehozott társulási intézmények között a kapcsolatok parlamenti
dimenzióiért felelős szervezet. A TPB-t az Európai Unió részéről az Európai Parlament
Magyarország Delegációjának parlamenti képviselői, míg magyar részről az Országgyűlés
Európai Integrációs Ügyek Bizottságának elnöke és tagjai alkotják. A vegyes bizottság 1994.
január 26. és 28. között, az Európai Megállapodás 1994. február 1-jei életbelépésének
előestéjén tartotta alakuló ülését Budapesten.
A testület évente kétszer ülésezik; egyszer az EP valamelyik székhelyén, egyszer pedig
Magyarországon. A találkozókon a munka az EU hivatalos nyelvein és magyarul folyik. Az
elnöki tisztséget felváltva tölti be az EP-delegáció, ill. az Országgyűlés delegációjának
elnöke. A vegyes bizottság vezetősége a két delegáció társelnökeiből és társalelnökeiből áll.
A magyar–EK Európai Megállapodás értelmében a bizottság tagjai a saját maguk által
meghatározott napirend szerint tanácskoznak. Az egyes napirendi pontok megtárgyalásához
raportőröket állítanak. A vegyes bizottság jogosult arra, hogy információkat kérjen a társulás
többi intézményétől, s ajánlásokkal is fordulhat hozzájuk. A vegyes bizottság célja, hogy
egyfajta vitafórumként szolgáljon, és foglalkozzék az EU és Magyarország közötti
kapcsolatok összes vonatkozásával, különös tekintettel a társulási szerződés végrehajtására és
Magyarország EU-csatlakozására. A testület ezáltal a társulás parlamenti dimenzióját képezi,
s a demokratikus kontroll egyfajta biztosítékaként kiegészíti a kormányszinten folyó
párbeszédet.

Magyarország és az Európai Uniós bel- és igazságügyi együttműködés
A bel- és igazságügyi együttműködésben való részvételre hazánk folyamatosan,
programszerűen készül. 1997-ben végezte el az Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság belés igazságügyi munkacsoportja a területre vonatkozó európai uniós közösségi vívmányok
felmérését,

és

meghatározta

az

átvételükhöz

szükséges

hazai

jogalkotási

és

intézményfejlesztési feladatokat. Az Amszterdami Szerződés aláírásával bekövetkező
változásokat és a közösségi vívmányok fejlődését továbbra is figyelemmel kíséri a bel- és
igazságügyi szakértői csoport, melyben a Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium
és a Külügyminisztérium szakértői működnek együtt.
A hazai felkészülést az Európai Unió is figyelemmel kíséri. A csatlakozási tárgyalások 1999
márciusában lezajlott szakértői fordulója során az uniós és magyar szakértők áttekintették a

19bel- és igazságügyi együttműködés hazai felkészülésének helyzetét. Az Európai Unió
közösségi vívmányai átvételének nemzeti program-tervezete vonatkozó fejezetéből az
Európai Bizottság részletes és pontos képet kap a hazai felkészülés helyzetéről.
Magyarország a csatlakozási folyamat kezdetétől fogva hangsúlyozza, hogy az Európai
Unióban folyó bel- és igazságügyi együttműködésben történő magyar részvételt kiemelten
fontos kérdésnek tartja. Magyarország jelentős mértékben hozzájárulhat az európai biztonság
megerősítéséhez a bel- és igazságügyi együttműködésben való részvétel feltételeinek
teljesítésével, ami egybevág hazánk geostratégiai helyzetéből adódó biztonsági érdekeivel is.
Magyarország kész és képes teljesíteni a rá háruló követelményeket a bel- és igazságügyi
együttműködés kapcsán.
Már a csatlakozási felkészülési folyamat részeként hazánk folyamatosan átveszi a területre
vonatkozó

jogi

szabályozást,

csatlakozik

a

társult

országok

számára

is

nyitott

egyezményekhez. Feloldotta a genfi menekültügyi egyezményhez tett földrajzi korlátozást,
vízumpolitikáját az Európai Unió közös vízumpolitikájának megfelelően fokozatosan
átalakítja, továbbá együttműködik az Európai Rendőrségi Hivatallal (EUROPOL).
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


A csatlakozásig hátralévő időszakban a további jogharmonizáció mellett, figyelembe véve az
Amszterdami Szerződés ide vonatkozó rendelkezéseit is, olyan korszerű intézményi háttér
kialakítására kell helyezni a hangsúlyt, amely lehetővé teszi az együttműködés során elért
vívmányok minél hatékonyabb alkalmazását.
A bel- és igazságügyi együttműködés súlyponti kérdései:
A bel- és igazságügyi együttműködési terület érinti leginkább az anyaország és a határon túli
magyarság kapcsolattartását, a Kormány ezért kiemelt figyelmet fordít a kényes kérdések
minden érdekelt fél számára megnyugtató módon történő rendezésére és ehhez igényli az
Európai Unió közreműködését is.
A kormányzat fontosnak tartja a jogharmonizációs és intézményfejlesztési feladatok mellett,
hogy a jövőbeni külső határok ellenőrzési és őrizeti rendszerét az európai uniós
követelményeknek megfelelő szinten lehessen ellátni a csatlakozás időpontjára.
A megfelelő külső határellenőrzés megszervezését és a vízumpolitika átalakítását nem csupán
az uniós csatlakozás teszi szükségessé, hanem Magyarország idegenrendészeti, migrációs és
bűnözési helyzete is. A leendő külső határok felől jelenleg is jelentős nem kívánatos
beáramlás érzékelhető. Az uniós szabályok átvétele és megfelelő alkalmazása javíthat hazánk
belső biztonságán és közrendjén is.

20Kül- és biztonságpolitikai párbeszéd a társult államokkal

A Tanács 1994 márciusában olasz és brit kezdeményezésre határozatot fogadott el a társult
közép- és kelet-európai országokkal való politikai együttműködésről. Ez teremtette meg a
keretet az EU tagállamai és a társult közép- és kelet-európai országok (Bulgária, Csehország,
Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és
Szlovénia), valamint Ciprus, Málta és 1999 decembere óta Törökország közötti kül- és
biztonságpolitikai párbeszédhez.
A párbeszéd keretében rendszeres külügyminiszteri, külügyi politikai igazgatói és szakértői
találkozókra, konzultációkra kerül sor. A társult országok az EU meghívására csatlakozhatnak
az Unió közös kül- és biztonságpolitikája keretében kialakított közös álláspontokhoz,
külpolitikai nyilatkozatokhoz, démarche-okhoz. Az EU-tagállamok és a társult közép- és
kelet-európai

országok

együttműködnek

harmadik

országokban

és

a

nemzetközi

szervezetekben is. Az együttműködés napi szintű lebonyolításában a társult országok társult
európai levelezői vesznek részt, akik elsősorban az információ továbbításában és a belső
koordinációban játszanak szerepet. Az EU és a társultak kül- és biztonságpolitikai
együttműködése fejlődik, és hozzájárul ezen országok integrációs felkészüléséhez. Az
együttműködés ugyanakkor kölcsönös érdek, hiszen a társultak részvétele a CFSP-ben az EU
külpolitikai súlyát is növeli a nemzetközi porondon.
Magyarország bekapcsolódása az EU közös kül- és biztonságpolitikájába:
Az 1991-ben aláírt magyar–EK Európai Megállapodás előirányozza a rendszeres politikai
dialógust, amely a “szerződő felek közötti közeledést kíséri és erősíti, támogatja az új politikai
rendszert Magyarországon, és a szolidaritás tartós kötelékét és az együttműködés új formáit
hozza létre”.
A megállapodás kimondja, hogy a politikai dialógus és együttműködés – a közös célok és
értékek alapján – Magyarországnak a Közösséghez történő csatlakozását hívatott elősegíteni.
Az ebben a megállapodásban előirányzott politikai harmonizáció és gazdasági közeledés a
társulás egymást kölcsönösen kiegészítő elemei. A politikai dialógus – a szerződő felek
kölcsönös megismerésén kívül – a nemzetközi kérdésekben elfoglalt álláspontok fokozódó
harmonizálást szolgálja. A szerződő felek figyelembe veszik egymás álláspontját és érdekeit a
döntési folyamatokban, s ez erősíti a biztonságot és a stabilitást egész Európában.
A megállapodás politikai dialógusra és együttműködésre vonatkozó részei szükség esetére
legfelső szintű konzultációkat helyeznek kilátásba. Miniszteri szinten a politikai dialógus a

21Társulási Tanács keretében zajlik. A politikai dialógus további eljárásait és mechanizmusait a
megállapodás a következő formákban határozza meg:
– találkozók a politikai igazgatók szintjén, egyfelől a magyar képviselők, másfelől az
EK Tanácsának elnöksége és a Bizottsága között,
– minden diplomácia- és az olyan sokoldalú területeket, mint az ENSZ és az EBESZ,
– Magyarország rendszeres tájékoztatása (adott esetben a magyar fél is hasonló
információkat bocsát rendelkezésre),
– egyéb intézkedések, melyek hozzájárulnak a politikai dialógus megszilárdításához,
továbbfejlesztéséhez és hatékonyságának a növeléséhez.
Parlamenti szinten a politikai dialógus a Parlamenti Társulási Tanács keretében folyik.
A társult országok növekvő száma szükségessé tette, hogy az általános érdeklődésre számot
tartó nemzetközi politikai kérdésekben az Unió multilaterális keretben is folytasson
párbeszédet a társult államokkal.
Az együttműködés területei és formái:
Az CFSP terén megvalósuló együttműködés részét képezi az EU és a társultak közötti
multilaterális politikai párbeszédnek. A közép- és kelet-európai társult országoknak 1994 óta
nyílik lehetőségük arra, hogy az EU felhívására csatlakozzanak a CFSP-akciókhoz (közös
álláspontok, nyilatkozatok és a démarche-ok).
A társultak csatlakozásának nincsenek formai feltételei, a felkérésről a tagállamok a konkrét
helyzet mérlegelését követően döntenek. Általános szabály, hogy ha egy adott CFSP-akció az
együttműködésben részes valamelyik társult országot érinti, a felkérés elmarad. Magyarország
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ezideig minden felkéréshez (1999 végéig mintegy 300) csatlakozott.
A tagállamok által már jóváhagyott CFSP-akcióról a Tanács Főtitkársága tájékoztatja a társult
országokat, és az ügy sürgősségének megfelelően - általában igen rövid - határidőt jelöl meg
annak eldöntésére, hogy a felkért ország csatlakozik-e vagy sem.
- Közös állásponthoz való csatlakozásra először 1996-ban történt felkérés. A közös álláspont a
CFSP egyik meghatározó és leghatékonyabb eszköze, melynek révén az EU kifejezésre
juttatja egy adott nemzetközi eseménnyel, konfliktussal vagy egy harmadik ország belpolitikai
fejleményeivel kapcsolatos megítélését, és meghatározza azt a magatartást, amelyet a
tagállamoknak követniük kell, ill. szükség esetén azokat az intézkedéseket is (pl. szankciók),
amelyekkel nyomatékosítja a fellépését. A társultak csatlakozásának bejelentése külön

22nyilatkozat formájában történik. Csatlakozásukkal a társultak politikai kötelezettséget
vállalnak arra, hogy az adott kérdésben politikájukat összhangba hozzák az Unióéval.
- Az elnökségi nyilatkozat valamilyen nemzetközi eseményre reagál, ilyenkor az Unió
helyzetértékelését a soros elnökség teszi közzé. Amennyiben a nyilatkozatot valamennyi
társult állam támogatja, akkor a nyilatkozat szövege utal erre, ellenkező esetben a nyilatkozat
felsorolja az ahhoz csatlakozó társult országokat.
- A démarche-ok esetében, ha valamennyi társult állam egyetért azzal, akkor a társult
államoknak a Trojka-démarche által érintett fővárosban akkreditált képviselet-vezetőinek
doyen-je elkíséri a Trojkát. Ha nem minden társult támogatja a démarche-ot, akkor a Trojka a
démarche végrehajtásakor kinyilvánítja, hogy az EU mellett melyik közép-és kelet-európai
társult államok nevében jár el.
A CFSP-együttműködés fontos eleme a Külügyminisztériumok politikai igazgatóinak és
európai levelezőinek találkozói, amelyekre minden soros elnökségi periódusban egy
alkalommal kerül sor. A találkozók lehetőséget nyújtanak közös érdeklődésre számot tartó
külpolitikai kérdések megvitatására, valamint az együttműködés gyakorlati tapasztalatainak
értékelésére.
További terület a CFSP működtetésében fontos szerepet játszó tematikus szakértői
munkacsoportok ülésein történő részvétel, elnökségenként szintén egy-egy alkalommal.
Ezeknek a találkozóknak a célja a kölcsönös tájékoztatáson túlmenően az, hogy az egyes
területek (pl. leszerelés, fegyverexport-ellenőrzés, terrorizmus és kábítószer-kereskedelem
elleni harc, emberi jogok stb.) szakértői képet kapjanak az unión belüli egyeztetés és
álláspont-kialakítás mechanizmusairól.
Magyarország aktív részt vállal a meghatározó nemzetközi szervezeteken belül (ENSZ,
EBESZ), és a harmadik országokban akkreditált külképviseletek szintjén zajló CFSPegyüttműködésben.
AZ EU és a társultak közötti együttműködésben új fejezet nyílt 1999 decemberétől, amikor is
megvalósult a zárt, közvetlen elektronikus összeköttetés az EU Tanács Főtitkársága a társultak
külügyminisztériumai között egy különlegesen kifejlesztett levelezői rendszer (Associates
Communicaton Network – ACN) kiépítése révén. A rendszer fontos sajátossága, hogy uniós
csatlakozásunkat követően kisebb technikai módosításokkal azonnal rácsatlakoztatható a
tagállamok közötti európai levelezői (COREU) táviratforgalmat biztosító CORTESY
rendszerre.
Végezetül, a közös kül- és biztonságpolitika önálló tárgyalási fejezetet alkot (27. sorszám
alatt) az EU-val zajló csatlakozási tárgyalásokon. Mind a joganyag átvilágítása (acquis
23screening), mind pedig a tárgyalási forduló alatt bebizonyosodott, hogy Magyarország
külpolitikája már most összhangban áll az EU közös kül- és biztonságpolitikájával, és a
tagság bekövetkeztével számára nem fog gondot okozni a CFSP-ben való azonnali, teljes körű
részvétel. Ennek megfelelően ezen a területen átmeneti mentesség iránti igényt Magyarország
nem fogalmazott meg.

Magyarország részvétele a közösségi programokban
Európai Tanács 1993-as koppenhágai csúcstalálkozóján született döntés arról, hogy az
integrációs felkészülés érdekében egyes közösségi programokhoz a társult közép- és keleteurópai országok is csatlakozhatnak. A Magyarország részvételének feltételeit az Európai
Megállapodáshoz kapcsolódó 1995. júliusában aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv tartalmazza.
A Kiegészítő Jegyzőkönyv értelmében Magyarország viseli saját részvételének költségeit. A
Jegyzőkönyv azonban kimondja azt is, hogy az Európai Unió, az általános költségvetésre
vonatkozó szabályoknak megfelelően, határozhat a magyar hozzájárulás kiegészítéséről. Az
Európai Bizottsággal történt megegyezés alapján a programcsatlakozás Phare programból
folyósítható kiegészítő finanszírozása általánosságban a befizetési kötelezettség mintegy 50
%- a lehet. A nemzeti hozzájárulás további 50 %-át, valamint az egyes programok központi
adminisztrációs költségeit a hazai költségvetésből szükséges finanszírozni.
Az egyes közösségi programokhoz való csatlakozásról Magyarország és az EU között létrejött
megállapodás kihirdetését követően, magyar intézmények, szervezetek és természetes
személyek pályázhatnak a programok által nyújtott támogatásokra. A pályázat benyújtásának
általános előfeltétele, hogy a program közösségi jellegének biztosítása érdekében,
meghatározott számú – általában minimum kettő -, a Közösség tagállamaiból való partner
közreműködése szükséges. A Közösség által nyilvánosan meghirdetett – honlapon, vagy az
Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett – feltételeknek megfelelő pályázatokat
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


többnyire közvetlenül a Bizottság számára kell megküldeni, vagy egyes programoknál (pl.
Leonardo, Socrates, stb.) a végrehajtásért felelős minisztérium által kijelölt Magyar
Programirodához lehet benyújtani. A közösségi programokban való részvételhez a pályázónak
általában rendelkeznie kell kisebb-nagyobb mértékű saját finanszírozási forrással is.
Az integrációs felkészülés elősegítése érdekében, az alábbi közösségi programokhoz történő
csatlakozás feltételeiről és módozatairól született megállapodás az EU és Magyarország
között.

24Magyarország és az Európai Unió kapcsolatainak kronológiája
(1988-2000.)
1988. augusztus 8.
1988. szeptember 26.
1990. június 8.

1991. december l6.
1992. március 1.
1992. június 22-23.
1991. szeptember 16.

1992. szeptember 24.
1992. október 28.
1993. június 21-22.

1994. január 26.

1994. február 1.

1994. március 7.

1994. április 1.
1994. április 19.
1994. november
1994. december 8.

1995. december 15-16.
1996. április
1996. július 26.
1997. július 16.

1997. december 12-13

Diplomáciai kapcsolatok felvétele az Európai Közösségek és Magyarország között.
Brüsszelben aláírják az EGK és Magyarország közötti, a kereskedelemről, valamint a
gazdasági és kereskedelmi együttműködésről szóló megállapodást.
Brüsszelben aláírják az Európai Közösségek Bizottsága budapesti képviseletének
megnyitásáról, a diplomáciai kiváltságok és mentességek kölcsönös megadásáról szóló
megállapodást.
Brüsszelben aláírják az EK és tagállamai és Magyarország, illetve Lengyelország és
Csehszlovákia közötti Európa-Megállapodást társulás létesítéséről.
Hatályba lép az Ideiglenes Megállapodás, mely az Európa-Megállapodás
kereskedelmet érintő részeit helyezi hatályba 1992. december 31-ig.
Brüsszelben megtartja elso ülését az Ideiglenes Megállapodás hatálya alatt a
kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó EK-Magyar Vegyes Bizottság.
Az Európai Parlament ratifikálja az EK-magyar és az EK-lengyel EurópaMegállapodást (társulási szerződést), s azok parlamenti ratifikálását ajánlja az EK
tagországainak.
Megalakul a Magyar Országgyűlés Európai Közösségi Ügyek Bizottsága.
Londonban sor kerül az EK Elnöksége, az EK Bizottsága és a Visegrádi Országok első
csúcstalálkozójára, melyen magyar részről Antall József miniszterelnök vesz részt.
Az Európai Tanács koppenhágai ülésén úgy határoz, hogy azok a közép- és keleteurópai társult országok, melyek ezt kívánják, az Európai Unió tagjai lehetnek. A
társult országoknak az Európa Megállapodások bilaterális struktúráival párhuzamosan
megerősített és kibővített multilaterális strukturált kapcsolatrendszert ajánlanak fel. A
társulási szerződés végrehajtását kereskedelempolitikai koncessziók révén gyorsító
javaslatokat fogadnak el, s hozzájárulnak, hogy az éves PHARE keret max. 15%-át
infrastrukturális beruházásokra fordítsák.
Budapesten megalakul a Magyarország-EU Társulási Parlamenti Bizottság /az Európai
Parlament Magyarország Delegációja és a Magyar Országgyűlés EK Ügyek
Bizottságának tagjaiból/.
Hatályba lép a magyar-EK társulási szerződés. /1994. évi I. törvény a "Magyar
Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről
szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihírdetéséről”/
A Magyar-EU Társulási Tanács alakuló ülése Brüsszelben. Az Európai Unió Általános
Ügyek Tanácsa (külügyminiszterek tanácsa) brüsszeli ülésén határozatot fogadott el az
EU és a társult közép- és kelet-európai országok politikai együttműködéséről.
Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmének benyújtása az Európai Unió
Tanácsának soros elnökségéhez.
Budapesten megtartotta alakuló ülését a Magyar-EU Társulási Bizottság.
Megnyílik a közös kül- és biztonságpolitika egyes eszközeihez való csatlakozás
lehetősége a KKEu országok számára.
Az EU soros német elnöksége Kohl kancellár kezdeményezésére meghívja a társult
KKEU-i államok állam- és kormányfőit az elnökséget lezáró esseni Európai Tanács
ülésére. Magyarország Memorandumot ad át az Unió elnökségének.
Az Európai Tanács madridi ülése megbízza az Európai Bizottságot, hogy dolgozza ki a
bizottsági véleményt a KKEu-i országok csatlakozási kérelmeiről.
Az Európai Bizottság eljutatta a magyar kormányhoz a Kérdőívet.
A Bizottság Kérdőívére adott magyar válaszok kidolgozásának befejezése.
A Bizottság ország-véleményeinek és a bővítéssel kapcsolatos anyagainak (Agenda
2000) nyilvánosságra hozatala. A bizottság pozitív avis-t állít ki Magyarországról és
javasolja a tárgyalások megkezdését hazánkkal.
Az Európai Tanács luxembourgi ülése döntést hoz a bővítési folyamat megkezdéséről,
amelyre 1998. március 30-án Londonban kerül sor mind a 11 tagjelölt részvételével. A
Tanács döntése értelmében 1998. tavaszán kétoldalú kormányközi konferenciák

251998. január 26-27

1998. március 31.

keretében az EU megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat a legfelkészültebb (5+1) társult
állammal, köztük Magyarországgal.
Az Általános Ügyek Tanácsának brüsszeli ülésén a brit soros elnökség nevében Robin
Cook külügyminiszter hivatalosan is bejelenti, hogy a csatlakozási tárgyalások
megkezdésére az 5+1 állammal 1998. március 31-én kerül sor Brüsszelben.
Az Európai Unió keleti irányú bővítési folyamatának ünnepélyes megnyitását követő
napon, kétoldalú kormányközi konferencia keretében az ún. Nyitó Nyilatkozatok
kölcsönös felolvasásával Brüsszelben megkezdődnek a hivatalos csatlakozási
tárgyalások Magyarország és az Európai Unió között.

Forrás: -Az Európai Unió intézményi szemmel című kiadványból
-Eu-csatlakozásunk stratégiai kérdései című kiadványból
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


-Európa Kalauz című kiadványból
illetve: www.euro.hu
www.eudelegation.hu
www.kulturpont.hu

26