Betekintés: Angol nyelvvizsga-tesztek, megoldással

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

TESZTEK A NYELVVIZSGÁN

Tartalom

Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A tesztgenerálás szempontjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A teszt értékelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
8. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
12. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
13. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
14. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
15. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
l6. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
11. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
18. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
19. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
20. teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Megoldások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

Előszó

A feleletválasztós teszt a nyelvtudásmérés legobjektívabb módja. A feladatot ért számtalan bírálat ellenére, amelyek
a feladat életszerűségét kérik számon, a világ legtöbb nyelvvizsgáztató intézménye használja. Ennek nemcsak a
gyors, objektív elbírálhatósága az oka, hanem az összehasonlító kutatások eredményei is, amelyek kimutatták, hogy
összefüggés van a vizsgázó feleletválasztós tesztre kapott pontszáma és a tényleges nyelvtudása között.
Az állami nyelvvizsgán 50 kérdésből álló tesztet kell a vizsgázónak 30 pere alatt megoldania szótár használata
nélkül. Választását az eredménylapon X-szel jelöli. A javítás átlátszó sablonnal történik.
A feleletválasztós tesztnek, mint vizsgafeladatnak legfőbb célja és értelme a passzív nyelvtani és lexikai ismeretek
mérése. Passzív tudáson a helyes nyelvtani szerkezetek, szóalakok és jelentések felismerésének a készségét értjük.
Ez a meghatározás egyben rávilágít a feladat lehetőségeinek korlátaira is. A vizsgázó a megadott lehetőségek közül
kiválasztja a jót, nem pedig létrehozza azt. A gyorsaság és objektivitás mellett a teszt egy másik előnye az, hogy
előre adott a teljesítendő nyelvi színvonal. A vizsgázó, elővigyázatosságból, nem taktikázhat úgy, hogy kihagyja
azokat a szerkezeteket, amelyeket nem, vagy nem biztosan ismer (mint például a fogalmazásnál, ahol biztonságból
törekedhet az egyszerűségre). Mindezeket a szempontokat mérlegelve a nyelvvizsgafeladatok kidolgozásakor a
szakemberek úgy látták célszerűnek, hogy a maximálisan elérhető 100 pontból - optimális tesztmegoldással - 15-öt
lehessen megszerezni.
A középfokú vizsgateszt elsősorban nyelvtani ismereteket kér számon, feltételezi a célnyelv nyelvtani rendszerének
globális ismeretét. Az 50 részfeladat igyekszik minél nagyobb területet átfogni, de semmiképpen sem törekszik
teljességre. Kiemelten foglalkozik azokkal a problémákkal, amelyek a vizsgázók anyanyelve és a célnyelv közötti
különbségekből következnek. Az azonos nyelvi jelenségeket bemutató lépések gyakran hasonlóak. Ez részben a
nyelvi probléma lényegéből adódik (például bizonyos igeidőket értelemszerűen csak meghatározott más igeidőkkel
vethettünk össze), részben az ismeretek elmélyítését szolgálja. A tesztfeladatokat egy számítógépes adatbankban
tároljuk, amelyekből egy megadott szempontrendszer alapján egy tesztgeneráló pr
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ogram válogat. A tesztgenerálás
szempontjait a következőkben részletesen ismertetjük.
Jelen kötetünkben 20 darab 50 lépésből álló feleletválasztós tesztfeladatot mutatunk be, amelyet a számítógép
választott ki a fent említett tesztbankból. Az összeállítás reprezentatív, tehát alkalmat ad arra, hogy a nyelvtanuló, a
leendő vizsgázó, ill. tanára, megbízható pontossággal tudja mérni, hogy az állami nyelvvizsgán adott pillanatban
hogyan teljesítene. Két-három feladatsor megoldása után pedig mind ő, mind tanára pontosan tudni fogja, melyek
azok a legfőbb nyelvi jelenségek, amelyek elsajátítására nagyobb hangsúlyt kell fordítania. Reméljük, hogy a
következőkben megadott generálási szempontrendszer, és az azon alapuló feladatok, jelentősen javítják majd a
nyelvvizsgára való célirányos felkészülés hatékonyságát. A megoldások a kötet végén találhatók.
Tanács: a nyelvet nem lehet tesztek megoldásával megtanulni.
A teszt mérési eszköz. Kiválóan alkalmas arra, hogy passzív nyelvtani ismereteinket elfogadható pontossággal
felmérje, és így támpontokat adjon a nyelvtanulónak és tanárának a hiányosságok csökkentésére. Ha tehát valaki a
gyakorlás során lényegesen 60% alatt teljesít, akkor nem az a megoldás, hogy éjjel-nappal teszteket oldjon meg,
hanem az, hogy nyelvtudását egyéb módon fejlessze.

A tesztgenerálás szempontjaiTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

A részfeladatok (lépések) megoszlása
I.

Verb Phrase (Igecentrikus szerkezetek)
23 lépés
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Simple Past
Past Continuous
Past Perfect
Simple Present
Passive (Szenvedő)
Causative (Műveltetés)
Conditionals (Feltételes mód)
Auxiliaries (Segédigék)
Non-finite forms (Igeneves szerkezetek)
Reported Speech (Függő beszéd)
Noun Phrase (Főnévcentrikus ill.
nominális szerkezetek) 10 lépés
Countable, Uncountable Nouns (Megszámlálhatóság)
Pronouns (Relative pronouns) (Névmások, vonatkozó
névmások)
Articles (Névelők)
Modifiers (Bővítmények, jelzők)
Adjectives, Comparison (Melléknév fokozás)

II.

Phrasal Verbs, Prepositions

III.

7 lépés

Szabadon választott 10 lépés
(egyéb igeidők, egyeztetés, szórend, rövid válaszok, question tags, tagadás, but, however, neither, nor,
That's , why, határozók stb.)

A teszt értékelése
A feleletválasztós teszt értékelése az alábbi pontskála szerint történik
16-22 = 1 pont
23-29 = 3 pont
30-35 = 5 pont
36-38 = 7 pont
39-41 = 9 pont
42-44 = 11 pont
45-47 = 13 pont
48-50 = 15 pont
16 helyes választás alatt nem adunk pontot, ugyanis ez az eredmény lehet véletlenszerű (pl. ha a vizsgázó minden
kérdésnél csak az ,, A"-t húzza be, akkor 25% körüli eredményt érhet el). A nyelvvizsgázónak arra kell törekednie,
hogy 60%-os teljesítményt, azaz 9 pontot, vagyis legalább 39 helyes választ érjen el, vagy annak közelében teljesíTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

1. TESZT
Válassza ki a helyes megoldást!
1. ... was a lovely day, I went for a walk in the park.
A/ As it
C/ For there
B/ For it
D/ As there
2. "He said he had met my friend three weeks before." "..."
A/ Has he?
C/ Hadn't he?
B/ Did he?
D/ Didn't he?
3. "... have change for a dollar?" "Sorry, no."
A/ Do you happen to
C/ What
B/ Will you
D/ Can you
4. "... that fax yet?" "No, I'm still typing it."
A/ Would you send
C/ Have you sent
B/ Are you sending
D/ Did you sent
5. The last time ... to the museum was last month.
A/ I went
C/ I have been
B/ I have gone
D/ I was going
6. A/ We discussed that the last week.
B/ I've had a cold for the last week.
C/ I was in New York at last Christmas.
D/ I saw him in the last month.
7. ... is the inflation rate that worries the government.
A/ Any time
C/ Raising
B/ That
D/ It
8. ... ! A train is coming.
A/ Look out
B/ Look at

C/ Look after
D/ Look for

9. ... composition is good enough.
A/ Both
C/ Neither
B/ None
D/ All
10. ... he got, ... the house seemed.
A/ The near - the far
C/ The more near - the more far
B/ The nearer - the farther
D/ As near - as far
11. Don't worry ... it.
A/ by
B/ because

C/ at
D/ about

12. Which paper would you ... me to buy?
A/ recommend
C/ say
B/ sugges
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


t
D/ advise
13. The police ... walking past ... church.
A/ are - C/ is - the
B/ are - the
D/ is - -TESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

14. About two hundred people ... when the plane crashed.
A/ thought to die
C/ were thought to die
B/ are thought tohave been killed
D/ thought to have been killed
15. The watch has disappeared. Who ... it?
A/ need have stolen
C/ should have stolen
B/ could steel
D/ could have stolen
16. I couldn't help ... when I heard what had happened.
A/ laugh
C/ to laugh
B/ laughing
D/ to be laughing
17. They ... home by this time.
A/ are being
B/ will been

C/ would be
D/ will have be

18. You can have ... book.
A/ both
B/ either

C/ all
D/ each the

19. He wants his friend to pay ... the damage done.
A/ because
C/ for
B/ at
D/ 20. As soon as we ... we'll give you a ring.
A/ arrived
C/ will arrive
B/ are arriving
D/ arrive
21. Peter hasn't got a pet. I haven't ... .
A/ got, too
C/ got one, either
B/ got, either
D/ got one, too
22. A meeting of the business partners ... take place before the contract was signed.
A/ had expected
C/ had been expected to
B/ was expected
D/ expecting to
23. If you ... in July, I'd have given you accommodation in my house.
A/ would eome
C/ had come
B/ came
D/ would had come
24. George didn't come to see the exhibition on Monday because he ... it before.
A/ had seen
C/ has seen
B/ saw
D/ was seen
25. We'd better not wake her up, ...?
A/ shouldn't we
C/ would we
B/ did we
D/ had we
26. The workers won't stop striking until they ... the pay rise.
A/ don't got
C/ will got
B/ haven't got
D/ have got
27. "How long ... working here?" "Ten years."
A/ you have been
C/ are you
B/ have you been
D/ were you

1.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

28. Some friends of mine dropped ... for a drink after the theatre.
A/ off
C/ on
B/ in
D/ out
29. You may be able to find a pair of boots ... your size at the TESCO.
A/ with
C/ at
B/ in
D/ for
30. The speaker smiled ... .
A/ friendlily
B/ friendly

C/ in a friendly way
D/ as friendly

31. How long have you .. ?
A/ made Peter do your
homework
B/ made your
homework done

C/ had done your
homework
D/ made Peter to do
your homework

32. How ... has he tried to escape from home?
A/ long time
C/ much time
B/ long ago
D/ many times
33. He told ... drive his car.
A/ me I can
B/ I may

C/ me I could
D/ to me to

34. She looks very pale, she ... be ill.
A/ ought to
C/ must
B/ needs
D/ can
35. My friend told me ... his parcels.
A/ never open
C/ don't ever open
B/ to not open
D/ never to open
36. In the lounge there is a ... .
A/ nice small round table
B/ small nice round table

C/ nice round small table
D/ round small nice table

37. Admittedly, making up ... mind is not always as easy as that.
A/ somebody's
C/ his
B/ one's
D/ our
38. Nick ... his dog to the vet; he would have cured him.
A/ ought to have taken
C/ could take
B/ may have taken
D/ should take
39. I can't ... with his aggressive driving any longer.
A/ stand up
C/ come down
B/ put up
D/ make off
40. Her father will not let her ... yes.
A/ saying
C/ to say
B/ say
D/ be said
41. If Joan ... every day, she wouldn't fail her exam.
A/ practises
C/ should practise
B/ practised
D/ will practise

1.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

42. Ted called ... wrong number.
B/ any
A/ the

1.teszt

D/ a
C/ -

43. Tom is by far ... boy in his class.
A/ the tallest
C/ the taller
B/ a taller
D/ tallest
44. How did you manage ... that mountain?
A/ have elimbed
C/ to climb
B/ climbing
D/ having climbed
45. I've got ... to do today, including jobs both at home and at the office.
A/ a lot of works
C/ so many works
B/ loads of work
D/ lots of works
46. "Sarah told me yesterday that she'd found a snake in her hotel room." "I'm sure she ... your leg when she said
that. "
A/ has pulled
C/ has been pulling
B/ was pulling
D/ had pulled
47. This is ... always happens to inexperienced drivers at night.
A/ which
C/ what
B/ that
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


>D/ 48. Graz, ... is in Austria, is his native town.
A/ C/ that
B/ what
D/ which
49. By the time I get there, the film ... .
A/ will have finished
C/ is finishing
B/ finishes
D/ had finished
50. If only she ... soon.
A/ comes
B/ would come

C/ will come
D/ had comeTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

2. TESZT
Válassza ki a helyes megoldást!
1. "I'm afraid I've spilt the coffee on your new table-cloth. I'm awfully sorry." "..."
A/ Never mind !
C/ So much be the trouble.
B/ Nothing at all.
D/ Don't care.
2. "... did you drive on the first day of your trip?" "To Berlin."
A/ How many
C/ How long
B/ How far
D/ How much
3. ... nothing for breakfast, we had to go to the buffet to buy a sandwich.
A/ Having had
C/ We have had
B/ Having not had
D/ Since having
4. ... people don't realize the dangers of driving in a busy city.
A/ Most
C/ Most of
B/ The most
D/ The most of
5. ... the central station there is a lovely beach.
A/ Near
C/ Close at
B/ Next
D/ In front
6. Shoes ... during the sale cannot be exchanged.
A/ bought
C/ having bought
B/ what you have bought
D/ what you bought
7. By March I ... my exam, I hope.
A/ will be passed
C/ have passed
B/ will have passed
D/ pass
8. Don't stand up until the bus ... .
A/ has stopped
C/ will not stop
B/ doesn't stop
D/ hasn't stopped
9. Each of them was busy doing ... own homework.
A/ his
C/ the
B/ he's
D/ theirs
10. For years and years they ... for a new car, and now they've bought one.
A/ save
C/ had saved
B/ have been saving
D/ are saving
11. He agreed to accept the offer ... he wasn't satisfied with it.
A/ while
C/ although
B/ in spite of
D/ since
12. He asked the pharmacist to give him something for ... sore throat.
A/ the
C/ such
B/ a
D/ 13. She has moved out. Now she lives ... 99 Baker Street.
A/ at
C/ on
B/ in
D/ under

2..tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

14. Grandfather showed me everything ... he had collected.
A/ C/ what
B/ how
D/ which
15. Father thinks he has the right to decide everything since gives the money.
A/ it is he
C/ it is him
B/ it is he who
D/ he is that who
16. She 's already ... her mother.
A/ as pretty as
B/ so pretty than

C/ as pretty than
D/ so pretty as

17. I ... him two weeks ago.
A/ met
B/ meet

C/ have met
D/ was met

18. I am not keen on football, and I don't much like athletics ... .
A/ too
C/ also
B/ either
D/ neither
19. I have ... interest in economics.
A/ hardly
C/ any
B/ few
D/ little
21. I'd have lent him my bike if he ... me to.
A/ has asked
C/ would have asked
B/ had asked
D/ asked
22. I'll have to buy ... shoes.
A/ two pieces of
B/ a pair of

C/ two
D/ a couple of

20. I never knew where ... .
A/ had the girls run
B/ the girls had run

C/ the girls have run
D/ have the girls run

23. I'm awfully sorry, but I ... the password just now.
A/ don't remember
C/ am not remembering
B/ couldn't remembered
D/ can't remember back
24. If we take off now we should be in New York ... 8.
A/ by
C/ from
B/ until
D/ to
25.If you ... your wife didn't like bearded men, you shouldn't have grown one.
A/ knew
C/ were knowing
B/ have known
D/ should known
26.It was pleasing ... her ... well again.
A/ seeing - to look
C/ to see - to look
B/ seeing - looking
D/ to see - looking
27.It's no use ... him of cheating on his wife.
A/ criticise
C/ accusing
B/ accuse
D/ criticising

2..tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

28.John ... his car repaired for over sixteen months.
A/ hasn't had
C/ has
B/ does
D/ is having
29.Last week my friend had an accident. He ... to hospital immediately.
A/ needed being taken
C/ had had to be taken
B/ had to be taken
D/ needed be taken
30. A lot of old people wish they ... some sport when they were younger.
A/ had done
C/ would have done
B/ would do
D/ should have done
31. My friend always looked ... pilots. He had a great respect for them.
A/ over
C/ at
B/ up on
D/ up to
32. Peter askeá Mary how many books ... .
A/ she had read
C/ did she read
B/ she has read
D/ was she reading
33. He'll have to give
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


... smoking if he doesn't want to die.
A/ up
C/ over
B/ in
D/ on
34. The children will have to attend school, whether they want to or ... .
A/ don't
C/ not
B/ no
D/ won't
35. John.... the words, but he refused to.
A/ should have learned
C/ must to learn
B/ must have learning
D/ has learned
36. Granny asked whether anyone ... her glasses anywhere.
A/ sees
C/ has seen
B/ saw
D/ had seen
37. They purchased ... from various manufacturers.
A/ a lot of different forms of equipment
B/ a lot of different form of equipment
C/ a lot of different sort of equipment
D/ some equipments
38. He told us ... story that we all laughed.
A/ such funny a
C/ so a funny
B/ so funny
D/ such a funny
39. This statue ... two years before you graduated.
A/ had been erecting
C/ erected
B/ had erected
D/ was erected
40. Two strangers were standing by the window. One of them was smoking, ... was drinking vodka.
A/ the other
C/ other one
B/ the another
D/ another
41. We ... our next holiday in Italy.
A/ probably spending
C/ will spend probably
B/ are probably spending
D/ are going to probably spen

2..tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

42. We ... to have coffee now.
A/ can
B/ will need to

C/ are going
D/ will be

43. What ... you change your mind?
A/ did make
C/ made
B/ got
D/ did have
44. While I ... the bell rang.
A/ cook
B/ had cooked

C/ was cooking
D/ will cook

45. As I had plenty of money, I ... to help her.
A/ could
C/ have
B/ was able
D/ ought
46. Will you ... the dog while we are abroad?
A/ mind for
C/ take care after
B/ look after
D/ care of
47. He gave me everything ... I had always wished for.
A/ that
C/ what
B/ which
D/ who
48. You have drunk hardly ...
A/ nothing .
B/ anything

C/ something
D/ somewhat

49. You remembered to lock the door when you left home, ...
A/ didn't you
C/ hadn't you
B/ do you
D/ don't you
50.Their house is ... ours.
A/ similar to
B/ the same that

C/ as
D/ like to

2..tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

3. TESZT
Válassza ki a helyes megoldást!
1."Have your kids been to the zoo yet?" "Yes, they said they ... there."
A/ had been
C/ were being
B/ would have been
D/ will have been
2."I don't like taking a cold shower." "I can never get used to taking a cold shower ... ."
A/ either
C/ too
B/ also
D/ neither
3."How many apples have we got?" "..."
A/ There isn't any apple
C/ Only little.
at home.
B/ There aren't some.
D/ Not too many.
4. ... a long time since I was in Italy.
A/ It had been
C/ There's
B/ There has been
D/ It's
5. ... pretty woman she is !
A/ What a
B/ How

C/ How a
D/ What

6. ... is not allowed in that room at all.
A/ No smoking
C/ Smoking
B/ A smoking
D/ Any smoking
7.Each ... in their home suited the style of their house.
A/ furnitures
C/ piece of furniture
B/ items of furniture
D/ furniture
8.... of the telephones at the reception are working.
A/ Ones
C/ Any
B/ None
D/ No one
9.The sales manager ... offered a company car but he didn't want it.
A/ has
C/ had to be
B/ was
D/ is
10. ... was appointed head a doctor.
A/ The friends of her's
C/ A fried of her
B/ The friend of hers
D/ A friend of hers
11. Can you ... the horses for me while I'm in hospital.
A/ care
C/ take care
B/ look to
D/ look after
12. ... with a host family is a better way of practising English.
A/ The living
C/ Living
B/ Live
D/ Life

3.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

13. ... yourself and call me up every evening.
A/ Mind for
C/ Take care of
B/ Look out
D/ Beware of
14. Tomorrow my grandfather and my grandmother ... for fifty years.
A/ will have been married
C/ will have married
B/ will marry
D/ will be married
15. Could I ... the oil level checked?
A/ make
C/ have
B/ want
D/ ask
16. I can't lend you money until I ... my salary.
A/ collect
C/ will colleet
B/ won't collect
D/ don't collect
17. What do you think of ... modern ballet?
A/ the our
C/ the
B/ D/ a
18. Have you ever done ... worth mentioning?
A/ some
C/ anything
B/ an
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


y
D/ somewhat
19. She ... the guests their rooms.
A/ has just shown
C/ just showing
B/ just has shown
D/ just had shown
20. He has always liked fitness. He ... body strengtheneng exereises three times a day.
A/ is doing
C/ does alway
B/ does
D/ had done
21. She said she ... me, but she didn't.
A/ will visit
C/ would have
B/ would visit
D/ will have vi
22. We invited friends to supper and it's too la to put them ... now.
A/ away
C/ off
B/ on
D/ over
23. We ... never to go near the border.
A/ have told
C/ have been 1
B/ have been told
D/ was telling
24. It is very urgent. I want it ... as quickly as
A/ did
C/ do
B/ will done
D/ done
25. I wanted to buy a Sony camcorder, but the the last one yesterday.
A/ has sold
C/ was selling
B/ was sold
D/ sold
26. I'd rather you ... it a secret.
A/ keeping
B/ keep

C/ kept
D/ to keep

3.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

27. If the teacher ... me more time, I could have done the test.
A/ had given
C/ would give
B/ gave
D/ has given
28. If we had not watered the plant every day it…
A/ will have died
C/ will die
B/ would have died
D/ has died
29. When the doctor examined me he ... a prescription for me.
A/ drew up
C/ put down
B/ made out
D/ filled
30. It was the bottom shelf ... she kept her wedding ring ... .
A/ where - C/ where - in
B/ in that - D/ what - in
31. It's been a fantastic tour, ...?
A/ hasn't it
B/ isn't it

C/ wasn't it
D/ doesn't it

32. It's a greater feeling to give ... to receive.
A/ so
C/ as
B/ then
D/ than
33. Why don't you stay ... us during your holiday in Hungary?
A/ at
C/ by
B/ with
D/ over
34. As a top athlete, he ... run 10 miles every day when he was
preparing for the Games.
A/ had to
C/ could be
B/ should
D/ might
35. Mary's baby ... good care of recently.
A/ hasn't been taken
C/ wasn't taking
B/ hasn't taken
D/ isn't taken
36. One of their experts ... inflation in Russia.
A/ has been studying
C/ was studied
B/ has studying
D/ had studying
37. Edward is said to be a less known relative ... .
A/ to the King
C/ by the King .
B/ of the King
D/ of the King's
38. Take your swimsuit ... you decide to swim.
A/ may be if
C/ for perhaps
B/ or else
D/ in case
39. The students ... notice of what the teacher said.
A/ took not
C/ did take not
B/ didn't take any
D/ didn't take some
40. We will be touring Scotland ... June.
A/ in whole
C/ during the whole of
B/ the whole of
D/ during the whole

3.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

41. The traffic sign says clearly that drivers ... not park on the pavement.
A/ should
C/ might
B/ will
D/ have
42. The small town ... they spent the weekend ... had no cinema.
A/ in which - C/ where - in
B/ what - in
D/ in that - 43. There's a parrot on the shelf ... you.
A/ above
C/ over
B/ at
D/ of
44. What lovely pears! How ... in a pound?
A/ many are there
C/ much are they
B/ much are there
D/ many are they
45. We bought ... for Christmas.
A/ three toasts
B/ three breads

C/ three loaves of bread
D/ three slice of bread

46. When I went into the living room, all the members of the family ... cards.
A/ had played
C/ have played
B/ played
D/ were playing
47. When a Belgian goes to Holland, ... take his passport?
A/ need he to
C/ does he have to
B/ ought to
D/ should
48. He behaved ... a poor man, but he spent money ... he pleased.
A/ as - as
C/ like - as
B/ like - like
D/ as - like
49. I ... a new car.
A/ can afford buying
B/ can't afford to buy

C/ can afford buy
D/ allow myself buying

50. Your windows need ... . Would you like me ... it for you?
A/ washing - doing
C/ to wash - doing
B/ washing - to do
D/ to washing

3.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

4.teszt

4. TESZT
Válassza ki a helyes megoldást!
1. "Someone's knocking." "I ... .".
A/ 'm to go
C/ 'll go
B/ go
D/ 'm opening
2. I ... this hat since my wedding.
A/ had
C/ had had
B/ 've had
D/ was having
3. ... George was ill in his later years, he still went for outings.
A/ But
C/ In spite of
B/ Although
D/ Despite
4. A/ How is Joe?
B
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


/ How was the party like?
C/ How is the health service in your country?
D/ How do you call "corn flakes" in Hungarian?
5. ... like hamburgers.
A/ The most of the
Americans
B/ Most of Americans

C/ The most Americans
D/ Most Americans

6. Paul has no free time. ... .
A/ Judith also not.
B/ Nor has Judith.

C/ Neither Judith has.
D/ Judith hasn't too.

7. ... open the window?
A/ Would you like that I
B/ Will I

C/ Shall I
D/ Do you want that I

8. A/ The gold is a kind of metal.
B/ Gold is a kind of metal.
C/ The gold is sort of metal.
D/ A gold is the sort of metal.
9. On this occasion the jury was not divided. ... vote was unanimous.
A/ They're
C/ Theirs
B/ Their's
D/ Their
10. ... someone get a car mechanic, please !
A/ Shall
C/ May
B/ Should
D/ Will
11. I saw your brochure at the exhibition, and I ... to ask you to send me further information about skiing in France.
A/ had written
C/ write
B/ am writing
D/ was writing
12. Would you please tell him to ring me back the moment he ...?
A/ will have arrived
C/ is going to arrive
B/ will arrive
D/ arrives
13. You must be here on time. Everyone else ... .
A/ is
C/ does
B/ will also
D/ areTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

14. You ... a driving licence for this job. You'll only have to use the computer.
A/ don't need
C/ mustn't have
B/ needn't
D/ haven't got
15. I ... to work every single day when I had a job in Canada.
A/ drove
C/ drived
B/ drive
D/ drew
16. I can turn ... way: right or left. What do you think?
A/ both
C/ any
B/ either
D/ each
17. Lions cannot live without killing ... food.
A/ for
C/ B/ of
D/ the
18. My wife suggested ... some money from a friend.
A/ get
C/ to get
B/ getting
D/ for to get
19. We ... our new washing machine only for three days when it broke down.
A/ had had
C/ have had
B/ had
D/ have
20. My watch doesn't keep the right time. I ... .
A/ must have had it repaired C/ have to have it repaired
B/ can have repaired it
D/ had to make it repaired
21. He ... doing more exercises since he had his heart attack.
A/ could
C/ has
B/ has been
D/ would have
22. If I ... some free time on Saturday, I'll go to the pictures. ..
A/ will have
C/ had
B/ have
D/ would have
23. The engine won't start again. I ... a lot of trouble with it during the last few days.
A/ were having
C/ have had
B/ had
D/ had had
24. Your father mentioned ... in prison in 1957.
A/ having been
C/ to be
B/ going
D/ to have been
25. I wonder if ... to drink alcohol in the disco.
A/ allow
C/ I will allow
B/ I would be allowed
D/ I have allowed
26.The ... that we got from the study was completely useless.
A/ pieces of informations
C/ information
B/ informations
D/ amount of informations
27.The receipt ... within eight days.
A/ have to return
C/ is to have returned
B/ is to return
D/ is to be returned
28.Finally ... you who will regret missing the opportunity to learn surfing.
A/ there'll be
C/ thaCll be
B/ it'll be
D/ will be

4.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

4.teszt

29. She is the director with the ... sympathy.
A/ fewest
C/ least
B/ the smallest amount
D/ most minimum
30. I have returned ... of the books I borrowed.
A/ any
C/ the most
B/ quite a many
D/ mos
31. When answering the questions, both applicants sounded ... the same.
A/ much
C/ as like
B/ most
D/ very
32. The case was full ... clothes.
A/ with
B/ of

C/ in
D/ by

33. Are you going to the airport to see them ...?
A/ out
C/ at
B/ off
D/ away
34. If you can hold ... a minute, I'll tell Ann you're on the phone.
A/ for
C/ on
B/ off
D/ up
35. "Listen, the Pope is ... .", he called.
A/ in the broadcast
B/ in the television

C/ at the air
D/ on the air

36. That was ... cases that the defense lawyer has had for years.
A/ much more easier
C/ enough easy
B/ some easy
D/ one of the easiest
37. My husband acted as if he ... me.
A/ would own
B/ owned

C/ is owning
D/ were had

38. I have warned her ... .
A/ several times
B/ much time

C/ many occasions
D/ enough often

39. He studied the manuscript ... was found in the monastery.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


/>A/ that
C/ it
B/ what
D/ 40. The robber was a red-haired man. That's all ... I've been told.
A/ what
C/ which
B/ that
D/ whom
41. Alex has gone to hospital to visit his grandmother
A/ a
C/ the
B/ some
D/ 42. I have no idea when ... on Fridays.
A/ the shops had closed
B/ are the shops closed

C/ do the shops close
D/ the shops closeTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

43. I wanted ... the pop star, but I had an accident.
A/ to meeting
C/ meeting
B/ meet
D/ to meet
44. "1've come here for the windsurfing." "So you've just con have you?"
A/ to windsurfing
C/ windsurf
B/ to windsurf
D/ so that you windsurf
45. Sheila should be in the office by eight but hardly ever tur before half past eight.
A/ out
C/ up
B/ in
D/ back
46. The psychiatrist wanted to learn if his patient ... enough sleep.
A/ can get
C/ has got
B/ is getting
D/ was getting
47. The speaker ... to have arrived first.
A/ told
C/ was saíd
B/ said
D/ expected
48. "What ... at 9 last night? I rang the bell but nobody answe
A/ were you doing
C/ have you been doing
B/ could you be doing
D/ had you done
49. Don't touch the screen, ... you?
A/ should
C/ didn't
B/ will
D/ could
50. If I were you, I ... at a hotel.
A/ stayed
B/ will stay

C/ would stay
D/ had stayed

4.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

5. TESZT
Válassza ki a helyes megoldást!
1. "Were you sleeping when I arrived?" "Yes, ... ."
A/ I was
C/ sleeping
B/ I slept
D/ I did
2. The castle ... in the 16th century.
A/ built
C/ was building
B/ had built
D/ was built
3. ... love their homeland more than anybody does.
A/ A French
C/ The French
B/ French
D/ The Frenchman
4. ... is correct and ... is no question about it.
A/ It - it
C/ I'here - it
B/ It - there
D/ There – there
5. ... nearly everybody at the reception, I enjoyed myself.
A/ Having been
C/ After knowing
known
B/ I know
D/ Knowing
6. ... the applicants who had written came to the interview.
A/ No one of
C/ Nobody of
B/ Neither
D/ None of
7. ... you danced with at the garden party, is getting married on Saturday.
A/ Jane Smith who
C/ Jane Smith,
B/ Jane Smith, who
D/ Jane Smith
8. As soon as I ... the book, I'll give it to you.
A/ read
C/ have read
B/ will have read
D/ will read
9. By Christmas the old cathedral will ... restored.
A/ C/ have
B/ be have
D/ have been
10. All ... landed saPely after the attack.
A/ the aircrafts
C/ aircrafts
B/ the aircraft
D/ aircraft
1l. Either the driver or the policeman ... to blame for accident.
A/ was
C/ has
B/ were
D/ will
12. She ... her arm when she fell down.
A/ has wounded
C/ has injured
B/ hurted
D/ hurt
13. She ... on the balcony when the fire broke out.
A/ sunbathed
C/ has been sunbathing
B/ was sunbathing
D/ was being sunbathing

5.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

14. He couldn't make himself understood in Mexico because spoke ... Spanish.
A/ little
C/ some
B/ a little
D/ not
15. He didn't want to marry her, and she didn't want to marry
A/ either
C/ neither
B/ also
D/ too
16. He first played the piano ... .
A/ when 4 years old was he
B/ when he had 4 years

C/ at the age of 4
D/ at age of 4 years

17. She's ... satisfied with her married life.
A/ no longer
C/ more so
B/ not more
D/ already not
18. I ... if I had been warned in advance.
A/ never have tried
C/ wouldn't have never tried
B/ would never have tried
D/ never would have tried
19.I ... at home since my mother got better last week.
A/ ate
C/ had been eating
B/ have been eating
D/ was eating
20.I ... her if she had told me about her umvillingness to hav child.
A/ would have married
C/ would never have married
never
B/ never would married
D/ wouldn't have never marrie
21. The love story I read last night was ... .
A/ such good book
C/ such impressive
B/ rather too impressive
D/ fairly good
22. I lent ... sugar to my next door neighbour.
A/ all
C/ my all
B/ all the
D/ all of
23. She dian't like him because he always made her ... .
A/ to cry
C/ crying
B/ cry
D/ cried
24. My wife earns ... I do.
A/ twice as much money as<
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


br />B/ twice the money as

C/ double the money than
D/ twice more money than

25. We still have a few ... left.
A/ piece of fruit
B/ strawberry

C/ fruit
D/ oranges

26. I couldn't imagine who ... from my glass before.
A/ had drunk
C/ drank
B/ dia drink
D/ could drink
27. I'll be driving ... 8 o'clock.
A/ to
B/ until

C/ as far as
D/ up to

5.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

28. I'll wash the car while you ... the grass.
A/ will be cutting
C/ are cutting
B/ 'll cut
D/ will be cut
29. If only I ... traveller's checks to the States with me last year !
A/ took
C/ would have taken
B/ had taken
D/ have taken
30. If you helped him, he ... thank you.
A/ might
C/ can
B/ will
D/ must
31. Is there anything I could drink ...?
A/ out of
C/ from that
B/ out of it
D/ from what
32.It looks ... it's going to rain.
A/ as if
B/ as

C/ like as
D/ like as if

33. Nobody knew ... any food left after the party.
A/ if there is
C/ if there was
B/ if was there
D/ if is there
34. Let's get going, ... .
A/ shall we
B/ will we

C/ do we
D/ won't we

35.My hair needs ... .
A/ cut
B/ cutting

C/ to cut
D/ to be cutting

36.Mary has ... the shock caused by the crash.
A/ got over
C/ got past
B/ got under
D/ got round
37.No one knew exactly how the housing problem was ... .
A/ solving
C/ to be solving
B/ to be solved
D/ have solved
38.He waited for the plane ... .
A/ land
B/ to have landed

C/ to land
D/ being landing

39.I'd like to get married before ... twenty-five.
A/ I will be
C/ I have been
B/ I am
D/ I am being
40.George ... his exam since his failure last June.
A/ may be passed
C/ may have passed
B/ can be passing
D/ can have passed
41.Someone ... answer the complaint.
A/ got to
C/ need
B/ have to
D/ must

5.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

42."I don't need this fountain pen." "Give it ... ."
A/ out
C/ away
B/ up
D/ off
43.The ski instructor me how ... turn left or right
A/ can I
C/ am I able to
B/ could 1
D/ I could
44. They got married only last October but they don't seem to ... well.
A/ get round
C/ get away
B/ get on
D/ get through
45. ... is ... basic subject at school.
A/ A history - a
C/ History - B/ History - a
D/ The history - the
46. Don't spend your money ... useless things.
A/ by
C/ at
B/ for
D/ on
47. You'd better not ... to surf again.
A/ trying
C/ tried
B/ to try
D/ try
48.Where did you say ...?
A/ had you gone
B/ you will go

C/ did you go
D/ you had gone

49.I don't want to sack Bob. He's a friend of ... .
A/ her
C/ ours
B/ our's
D/ you
50.Stop worrying ... your son.
A/ about
B/ with

C/ of
D/ on

5.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

6. TESZT
Válassza ki a helyes megoldást
1. "... the omelette yet?" "No, I'm still making it."
A/ Will you eat
C/ Have you eaten
B/ Do you eat
D/ Were you eating
2. "Let's play tennis, shall we?" "..."
A/ No, I'd better don't.
C/ No, I would better not.
B/ No, I'd rather not
D/ No, I would not.
3.... did your wife last cook?
A/ Since when
B/ How long

C/ How long ago
D/ How many time ago

4. We ... 10 minutes before the teacher arrived.
A/ had waited
C/ were waíted
B/ have waited
D/ should wait
5. ... going to that party? I think it would be a waste of time
A/ Is it worth
C/ Is it any use of
B/ Is it senseless
D/ Is there any point
6. I have bought two ties but I don't wear ... of them.
A/ either
C/ both
B/ none
D/ any
7. We raised money to help ... .
A/ those homeless
B/homeless

C/ the homelesses
D/ the homeless

8. ... you mind ... in shifts?
A/ Would - to work
B/ Would - work

C/ Do - working
D/ Could - working

9. ... Jack was in the shop, he had his car stolen.
A/ While
C/ During
B/ As long as
D/ Until
10. My boss works ... than anybody else.
A/ more harder
C/ more hardly
B/ harder
D/ more hard
11. Does this key belong to you or is it ...?
A/ our
C/ his
B/ my
D/ her
12. Wh
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


y do you insist ... dancing if you can't?
A/ to
C/ on
B/ in
D/ 13. Tom crossed the Sahara on his motorbike without ... .
A/ any trouble
C/ some trouble
B/ a single trouble
D/ many trouble

6.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

14. George is ... his television tuned.
A/ doing
C/ making
B/ wanting
D/ getting

15.He almost never listens to anybody, ...?
A/ doesn't he
C/ has he
B/ does he
D/ hasn't he
16. "How many people came to the party?" "... ."
A/ Very few
C/ Not a lot of .
B/ Hardly nobody
D/ Quite some
17. The mountain guide suggested ... .
A/ us returning
C/ us to return
B/ to us to return
D/ that we should return
18. She ... "yes" only a minute ago, but she is already sorry about it.
A/ had said
C/ said
B/ has said
D/ would say
19. 1 can't ... this noise any longer.
A/ stand up
C/ put down
B/ stand
D/ put up
20. I am getting worried about them. They ... an accident.
A/ may have had
C/ might be having
B/ may be having
D/ might had
21. I hate ... .
A/ an office work
B/ office work

C/ office works
D/ the office work

22. I think she would be unhappy if you ... her to diuorce you.
A/ told
C/ would tell
B/ have told
D/ tell
23. I wish we ... in peace.
A/ would live
B/ live

C/ have lived
D/ to live

24. I'm not used ... like that.
A/ to being talked to
B/ to talking to

C/ to talk
D/ that they talk to me

25. If our guest ... to arrive, I don't know what we would give hiI to eat.
A/ happens
C/ happened
B/ would happen
D/ were happening
26. If you continue to learn so hard, you ... all the grammar by the end of the course.
A/ would have learned
C/ would learn
B/ will be learning
D/ will have learned
27. Heavy smoking is likely ... his lung cancer.
A/ to be causing
C/ causing
B/ to have caused
D/ the cause of

6.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

28. It was ... to hide.
A/ quite too dark
B/ dark enough

C/ dark very much
D/ enough dark

29. Your face is red. ...?
A/ Were you drinking
B/ Have you been drinking

C/ Have you been drunk yourself
D/ Had you drunk

30. It's ages ... I saw you.
A/ since
B/ for

C/ before
D/ ago

31. Helen doesn't eat meat. ... her husband.
A/ So doesn't
C/ Neither does
B/ So does
D/ Nor doesn't
32. His father has three part-time jobs ... keep his large family.
A/ in order
C/ because
B/ to
D/ that he will
33. Since his operation he ... to smoke.
A/ wasn't let
C/ wasn't permitted
B/ hasn't been allowed
D/ hasn' been let
34. We ... coffee whiIe our host was phoning.
A/ were made have
C/ were said having
B/ were told have
D/ were asked to have
35. The theme park was fun because ... .
A/ it was a lot of doing
C/ it was such a lot to do
B/ there were so many to do
D/ there was so much to do
36. I asked my friend ... she had had for breakfast.
A/ if
C/ what
B/ which
D/ that
37. The doctor recommended that she ... stay in bed.
A/ should
C/ ought
B/ need
D/ would better
38. It is still unclear what ... to the fire.
A/ should have led
C/ could lead
B/ may have led
D/ was to have led
39. The notice said: "Look ... ! Children crossing."
A/ up
C/ out
B/ at
D/ away
40. Yesterday my boss walked into his room without his shoes on, ... made everybody smile.
A/ C/ that
B/ what
D/ which
41.There was ... we could do.
A/ anything
B/ some

C/ everything
D/ nothing

6.tesztTESZTEK A NYELVVIZSGÁRA

42.Ron ... for half an hour when Julia arrived.
A/ has been waiting
C/ was waiting
B/ had been waiting
D/ had been waited
43.This is ... pudding I have ever eaten.
A/ the most bad
C/ the worse
B/ baddest
D/ the worst
44.He ... ate, drank, nor smoked.
A/ nor
B/ neither

C/ either
D/ not

45. When I was a child we ... football every day.
A/ had played
C/ have been playing
B/ used to play
D/ were used to play
46. We were worried ... get lost in the desert.
A/ that we can
C/ that we may be
B/ that we might
D/ that we will
47. When you ... in England, you'll be impressed by the politenes of the British.
A/ arrive
C/ had arrived