Betekintés: Kovács Ildikó - A vállalkozás eszközei és szerepük a gazdálkodásban

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

3. A VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI
3.1 A vállalkozás eszközei és szerepük a gazdálkodásban
A vállalkozás tevékenysége ellátásához felhasznált eszközeit a számviteli törvény a következő
csoportokba rendezi:
• a befektetett eszközök és
• a forgóeszközök.
A befektetett eszközöknek nevezzük azokat az eszközöket, amelyeket a vállalkozás tartósan, l
évnél hosszabb ideig használ.

A befektetett eszközök csoportjába tartoznak:
az immateriális javak,
a tárgyi eszközök,
a befektetett pénzügyi eszközök.

A forgóeszközök közé sorolható minden olyan eszköz, amely a vállalkozás tevékenyégét egy
évnél rövidebb ideig, de maximum 1 évig szolgálja.

A forgóeszközök csoportjába tartoznak:

követelések
készletek
értékpapírok
pénzeszközök.

A befektetett eszközök közös ismérve, hogy egy részük a saját vállalkozásban (immateriális
javak, tárgyi eszközök) fejti ki hatását, másik részük idegen vállalkozásba történő
befektetésnek minősül (befektetett pénzügyi eszközök).

Az immateriális javak forgalomképes nem anyagi jellegű eszközök, amelyek közvetlenül és
tartósan részt vesznek a vállalkozás jövedelemének előállításában.
Az immateriális javak csoportjába tartoznak a következők:
• vagyoni értékű jogok,
• üzleti vagy cégérték (goodwill),
• szellemi termékek,
• a kísérleti fejlesztések, alapítás ás átszervezés aktivált értéke.VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE
Az immateriális javak léte, szerepe a gazdálkodásban közvetlenül és közvetve utal a
vállalkozás jövedelemtermelő képességére, illetve annak jövőbeni alakulására.

A tárgyi eszközök azok a forgalomképes anyagi javak, amelyek a vállalkozást közvetlenül
vagy közvetve tartósan szolgálják. Ebbe a csoportba tartoznak:ingatlanok
műszaki és egyéb gépek
berendezések
járművek
beruházások
beruházásokra adott előlegek.

Az összes erőforrás közül a tárgyi eszközök azok, amelyek jellegüknél fogva hosszú távon
határozzák meg a vállalkozás teljesítőképességét.

A tárgyi eszközökkel történő gazdálkodás lényege, hogy a vállalkozásnak nagyságukat,
összetételüket úgy kell kialakítania, hogy az a működéshez elégséges legyen.
Az eszközökbe fektetett tőke megtérülésének folyamatát amortizációnak nevezzük.
Az amortizáció pénzügyi-számviteli vetülete az értékcsökkenési leírás.
Az amortizáció funkciói:
Értékátvitel: a lekötött eszköz értéke az általa előállított termék értékébe megy át.

Tárgyi eszköz pótlási alapjának létrehozása: a visszatérülő értékrészek eredményeként az
amortizációs időszak végére létrejön a pótlás finanszírozási alapja.

Konjunktúra - szabályozás: az elszámolható amortizáció mértékeke drágábbá vagy olcsóbbá
teszi azokat a termékeket, amelyekbe, mint költség beépül.

Az amortizáció mivel a költséget, az árat és a nyereséget is befolyásolhatja, fontos
jövedelemszabályozó szerepet tölt be, hatást gyakorol a jövedelmek elsődleges elosztására és
újraelosztására.

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás az alábbi feladatok ellátását jelenti:


beruházásVÁLLALKOZÁSI ISMERETEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉREeszközfenntartás
leépítés.

Beruházás: olyan befektetés, amely tárgyi eszközök létrehozására, bővítésére, pótlására
irányul.

Eszközfenntartás: a folyamatos működőképességet hivatott biztosítani. A tárgyi eszközök
megfelelő élettartamát azzal lehet elérni, ha megfelelő rendszerességgel javításokat,
karbantartásokat, felújításokat végzünk el rajtuk.
Ezzel sok esetben meg lehet előzni a tárgyi eszközök meghibásodását és csökkenteni lehet a
költségeket is.
Leépítés: a termelőkapacitások valamilyen okból történő leállítására, működésből való
kivonására irányul. Célja, hogy a gazdaságtalan, illetve a vállalkozás további működéséhez
nem szükséges tárgyi eszközöket kivonja és esetleges értékesítésükkel pénzforrást teremtsem.

A termelési kapacitás a termelő berendezések teljesítőképességének olyan határértéke, amely
gazdaságos működtetés, termelés, szervezés esetén érhető el.

A kapacitáskihasználás a tényleges termelt mennyiség és a termelési kapacitás viszonyszáma.

A befektetett pénzügyi eszközök azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal
fektet be más vállalkozónál, hogy ott tartós jövedelemre és/vagy döntő irányításra, befolyásra
tegyen szert.

A befektetések lehetnek:

részesedések,
értékpapírok,
adott kölcsönök,
hosszú lejáratú bankbetétek.

A forgóeszközök csoportjába tartozó készletek olyan eszközök, amelyek egy-egy termelési
folyamatban vesznek részt.

Eredetüket tekintve származhatnak:


vásárlásból,VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE


saját termelésből, előállításból.

Formájukat tekintve a készletek lehetnek: anyagok, áruk, készletre adott előlegek, állatok,
befejezetlen termékek, félkész termékek, késztermékek.

A készletgazdálkodás célja, hogy a termelési folyamatok zavartalanságát a gazdaságosság
alapelvének megtartása mellett, a vállalkozás mindenkori céljainak figyelembevételével
biztosítsa.

A követelések szerződésből vagy jogszabályi előírásból keletkező fizetési igények.
A vállalkozásnak legtöbbször vevőkkel szembeni követelése van, amely azt jelenti, hogy a
vevőnek leszállított árut vagy szolgáltatást a vevő még nem fizetette ki, de már átvette, illetve
a szolgáltatást igénybe vette.

Mivel a követelések a vállalkozás vagyonát kötik le, nagyon fontos állományuk tervezése,
optimalizálása.

A forgóeszközök csoportján belüli értékpapírok egy évnél nem hosszabb lejáratúak.
Az értékpapírok csoportosítása sokféle szempont alapján lehetséges:
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


lejáratuk szerint,
forgalomképességük szerint,
kibocsátójuk szerint stb..

A pénzeszközök olyan vagyontárgyak, amelyek készpénzben, csekkben vagy bankbetétben
állnak a vállalkozás rendelkezésére.

A pénzeszközökkel kapcsolatos gazdálkodás követelménye, hogy a betétszámlán illetve a
házipénztárban mindig annyi pénzeszköz legyen, amivel a vállalkozás eleget tud tenni
kötelezettségeinek és mellette likvid tud maradni. Ez azért fontos, mert a vállalkozásnál lévő
felesleges pénzeszköz hasznot nem biztosít.

Összefoglalva a forgóeszköz- gazdálkodás feladatai a következők:

a termelés biztonságos fenntartása,
a vállalkozás folyamatos likviditásának fenntartása,
az eszközök forgási sebességének növelése,
a szabad likvid eszközök hasznosítása.VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

Az eszközök csoportját és azok elemeit a következő táblázat mutatja be.
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Vagyoni értékű jogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Tárgyi eszközök
Ingatlanok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, gépek, járművek
Beruházások
Beruházásra adott előlegek
Befektetett pénzügyi eszközök
Részesedések
Értékpapírok
Adott kölcsönök
Hosszú lejáratú bankbetétek
Forgóeszközök
Készletek
Anyagok
Áruk
Készletre adott előlegek
Állatok
Befejezetlen termelés és félkész termékek
KésztermékekVÁLLALKOZÁSI ISMERETEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
1. ábra Vállalkozások eszközei1

A vállalkozások működéséhez szükséges eszközeinek beszerzésére, finanszírozására szolgáló
forrásait tőkének nevezzük. A mérleg passzíva oldala az eszközök forrás szerinti
számbavétele. A tőke alapvetően saját illetve idegen forrásból származhat. Az idegen tőkét
kötelezettségnek hívjuk.

A saját tőke fogalma alatt azt az összeget értjük, amelyet a tulajdonosok véglegesen a
vállalkozás rendelkezésére bocsátottak.

1

Forrás: Lengyel László: Vállalkozási ismeretek (KOTK, 2000)VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

A saját tőke részei:
• jegyzett tőke,
• jegyzett, de még be nem fizetett tőke,
• tőketartalék,
• eredménytartalék,
• lekötött tartalék,
• értékelési tartalék,
• mérleg szerinti eredmény.
A forrás oldal szerkezetét, legfontosabb elemeit foglalja össze az alábbi ábra.

Saját tőke
Jegyzett tőke
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
Tőketartalék
Eredménytartalék
Értékelési tartalék
Mérleg szerinti eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátra sorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek

2. ábra Vállalkozások forrásai2

A mérleg tehát adott időpontra vonatkozóan mutatja meg kétoldalú kimutatásban a
vállalkozás eszközeit és azok forrásait, így a vagyoni helyzet bemutatásának legfontosabb
eszköze.

2

Forrás: Lengyel László: Vállalkozási ismeretek (KOTK, 2000)VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE
A finanszírozás a vállalkozások alapításához és működéséhez szükséges források biztosítása.
A saját tőke befektetése önfinanszírozást jelent, de a működés finanszírozásában részt
vesznek idegen források is, amelyek visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséggel járnak.