Betekintés: Dr. Kovács Magdolna - LSI áramkörök és mikroprocesszorok hazai szakirodalma

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


DR. K O V Á C S M A G D O L N A Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet LSI áramkörök és mikroprocesszorok hazai szakirodalma A mikroprocesszorok és a kapcsolódó nagy bonyolult­ ságú integrált áramkörök egyre nagyobb számban ke­ rülnek alkalmazásra az utóbbi időben hazánkban is. Ezzel egyidejűleg a mikroprocesszorokkal kapcsolatos szakirodalmi tevékenység is nagymértékben fel­ lendült. A HTE, MATE és NJSZT Mikroprocesszorok A l ­ Szerző Clm kalmazása Munkabizottsága elhatározta, hogy össze­ állítja és megjelenteti a hazai mikroprocesszorokkal kapcsolatos publikációk jegyzékét. Ez lehetőséget ad a hazai alkalmazások publikált eredményeinek teljes áttekintésére, és egyben eligazítást is ad a jelenlegi és jövőbeni alkalmazóknak az egyes intézmények elő­ készítő szakirodalmi tevékenységéről is. Folyóirat Évfo­ lyam kötet­ szám Szám Kiadó Oldalszám Hely KSH 187—190 Buda­ pest 1978 7 Lapkiadó

V. 241—248 Buda­ pest 1977 11 1 KG INFORMATIK 13—16 Buda­ pest 1978 4 2 92—103 Buda­ pest 1978 Budapest 1977 Szent­ endre 1978 Zürich 1978 307—311 Buda­ pest 1978 Amrózy Gy.— Miskolczi J . Mikroprogramozható mik­ roprocesszoros rendszer mikroprogramjainak fej­ lesztése-ellenőrzése InformációElektronika 12 Ambrózy Gy.— Rényi I.-— Vajda F . Mikroprocesszor - vezérelt display terminál hardware-firmware-software fel­ építése Mérés és Auto­ matika 25 Ambrózy Gy.— Miskolczi J . Mikroprogramok előállí­ tása mikroprocesszorok­ hoz Automatizálás Gy. Ambrózy— ,1. Miskolczi Development of microprogrammable microprocessor system by means of a P D P - E minicomputer Euromicro Journal Gy. Ambrózy— I. Rényi— F . Vajda Principi posztrojenyija i oblasztyi primenyenyija intellektualnovo diszpleynovo terminala sz mikroprocessornim upravlenyijem K F K I Report Gy. Ambrózy— J . Miskolczi Microprogram

developing system for emulation purposes based on a PDP-8E minicomputer Mikroprocesszor alk. téli iskola Gy. Ambrózy— J . Miskolczi— F . Vajda Small Computer Builir with Intel 3000 Bit Slice Microprocessor System MIMI 78 Zürich Dr. Arató P.— Kalmár P.— Kondorosi K . — Körösi I . Folyamatillesztő rend­ szer multiplex és progra­ mozott számítógépcsa­ tornákra Mérés és Automatika Dr. P. Arató— J . Grantner— B. Lantos An ON-Line Computer Aided Design Method and Developing Systftm for Micrqprogrammed Systems Specified by Flow Chart Euromicro Newsletter Dr. Arató P.— Grantner J . — Horváth I . Mikroprocesszoros logi­ kai berendezések terve­ zése (Előadás) Számítógép­ technika konferencia kiadvány 3 27 Acta Press 25 8 Lapkiadó V. 3 1 NorthHolland Publishing Co. 3—8 37—48 Amster­ dam 1977 jan. Eszter­ gom 1974 277 HÍRADÁSTECHNIKA Szerző Cím X X X . É V F . 9. S Z . Folyóirat Évfo­ lyam

kötet­ szám Szám Kiadó Oldalszám Hely ÉT Dr. P. Arató— S. Terplán— dr. P. Kalmár— J . Grantner Methoden zum Entwurf logischer Schaltungen aus gegebenen Ablaufplanen Zeitscbrift für elektrische Informations — und Energietechnik 7 Dr. P. Arató— S. Terplán— J . Grantner— dr. P. Kalmár Methoden zum Entwurf logischer Schaltungen aus gegebenen Ablaufplanen (előadás) Fachkolloquium Informations technik 10 Drezda 1977 Dr. P. Arató— J . Grantner— H . Lantos E i n auf den Mikrorechner MCS—8 orientiertes Entwurfssystem für die Lüsung steuerungs-technischer Aufgaben (előadás; Fachkolloquium Informationstechnik 10 Drezda 1977 Báti F . — Ebergényi S.— Leveleki L . — Messing Gy. Mikroprocesszor bázisú miniszámítógép fejleszté­ sek X V . Ip. Elektr. Mér.- és Szab. Szimp. B . Szép­ lak 1978 Beliczay T . — Hazay Cs. — Juhász G . — Kocsis K . — Rosta J . — Tóth A. Mikroprocesszorok és alkalmazási

területeik. M05X mikroszámítógép rendszer (jegyzet) Jegyzet K S H Nem­ zetközi Számítástechnikai Oktató Központ Buda­ pest 1977 Bertény A.— Meskó Á.— Ördög I . Mikroprocesszoros beton­ gyári mérlegrendszer V I . Mérlegtech. Koll. MATE Szeged 1978 Bódy I . — Estélyi Gy.— Mohos Z . — Szemők I . Mikroprocesszoros jel­ alakkiértékelő berende­ zés Mérés és Automatika 25 7 Lapkiadó V. Bóna G. 8-bites mikroprocesszo­ rok alkalmazástechnikai jellemzői Automatizálás 11 1 KG INFORMATIK Clement J . PDV-TX telexillesztés Műszaki leírás, program leírás Tervezési segédlet Csabai B . Fajnor I . — Romhányi J . TS 51 mikrogépes intelli­ gens terminál Csákány A.— dr. Vajda F . : 5 Akadémische 426—436 Lipcse • Verlagsgesellschaft 9 71—99 1977 r 249—253 Buda­ pest 19—25 1977 Buda­ pest 1978 VBKMFI (belső ki­ advány) Buda­ pest 1978 InformációElektronika KSH Buda­ pest

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


1977 Mikroszámítógépek Könyv Műszaki Könyvkiadó Buda pest- 1976 Dunajcsik Gy.— Saufert J . — Szamosközi Z. R A M és mikroprocesszor áramkörök mérése 25 éves a H I K I Jubileu­ mi Évkönyv Dunajcsik Gy.— Szamosközi Z. Mikroprocesszorok funk­ cionális vizsgálata HIKI Közleményei 16 Dunajcsik Gy.— Szamosközi Z. L S I áramkörök ellenőr­ zése. Mikroprocesszorok vizsgálata Mérés és Automatika Dunajcsik Gy.— Szamosközi Z. LSI mérése Dunajcsik Gy.— Szamosközi Z . — Szenczi Á. L S I áramkörök rendszerei mérő­ 278 memóriák Interpress 58—65 Buda­ pest 1978 4 HIKI, 52—62 Buda­ pest 1976 27 1 Lapkiadó V. 26—30 Buda­ pest 1979 HIKI Közleményei 17 2 HIKI 21—37 Buda­ pest 1977 HIKI Közleményei 17 3 HIKI 46—76 Buda­ pest 1977 4 mi. KOVÁCS M.: L S I Á R A M K Ö R Ö K É S M I K R O P R O C E S S Z O R O K H A Z A I SZAKIRODALMA íiVlO- Szerző lyam kötet­

szám Szám Kiadó Oldalszám Hely Év Cím Folyóirat Ebergényi K . Az M51 és M52 mikrogép szimulációs rendszere R—10 számítógépen NJSZT Progra­ mozási rendsze­ rek 75 Szeged S. Ebergényi—• L . Leveleki— G. Messing— M. Szalay Considerations for implementing a microbased minicomputer. Proceeddings of winterschool on microprocessors and mikroprocessor systems Téli iskola Szent­ endre 1977 Erényi I . Mikroprocesszorok össze­ hasonlító elemzése Számok Tanf. Buda­ pest 1977 Erényi I . A Z80-as mikroproccszszor programozásának is­ mertetése MTESZ Szem. Szeged 1977 Erényi I . Az Intel 8008 és 8080 mikroprocesszor család Jegyzet G T E Szem. Buda­ pest 1977 I. Erényi Development Tools for Designing and Debugging Microprocessor Based Systems , MINI—78 . szimp. Zürich 1978 I. Erényi Metodi i szredsztva projektyirovanija cifrovih usztrojsztv vipolnyennih baze mikroproceszszorov Téli Iskola Szent­ endre 1978

Fazekas L . ROM, PROM, E P R O M és programozásuk BHG—ORION — T E R T A Mű­ szaki Közlemé­ nyek 23 5 Buda­ pest 1977 Fejes L . — Szuhár M. Bipoláris integrált áram­ köri elemek új szerke­ zeti és technológiai meg­ oldásai HIKI Közleményei 17 1 HIKI 5—21 Buda­ pest 1977 Fejes L . — Szuhár M. Bipoláris L S I áramköri rendszerek új kapcsolás­ technikai megoldásai HIKI Közleményei 17 1 HIKI 2.1—41 Buda­ pest 1977 Gesztesi Á. Mikroprocesszoros folya­ matirányító berendezés mérésadatgyűjtés, napló­ zás, valamint irányítási feladatok ellátása Mérés és Automatika 26 4 Lapkiadó V. J . Grantner— dr. B. Lantos— K . Kondorosi— S. Terplan An Intelligent Remote Control Station MICROPROGESSORS 1 IPC Busi­ ness Press Limited Grantner J . — Lantos B . — Terplán S. Univerzális mikróproceszszoros rendszer analóg és digitális jelfeldolgozási feladatokra (előadás) IV. Országos

Elektronikus Műszer és Mé­ réstechnikai Konferencia Grantner J . — Kondorosi K . — Lantos B . — Terplan S. Mikroprocesszoros tele­ mechanikai állomás egy lehetséges megvalósítása (előadás) X I V . Ipari Elektronikus Mérés és Sza­ bályozás szim­ pózium - 58—62 2 125—129 Buda-! pest 1978 Anglia 1978 febr. MATE Buda­ pest 1976 márc. MATE Balaton­ széplak 1977 21—27 279 HÍRADÁSTECHNIKA X X X . ÉVP. 9. SZ. Szerző Cím Folyóirat Grantner J . Intel MCS—8 mikro­ számítógépen alapuló számítógépes fejlesztő­ rendszer tervezése Egyetemi dok­ tori értekezés Hainzmann J . — Korszerű elektronikus eszközök (LSI áramkör technikák) Mérés és Automatika Hainzmann J . Horváth G . — Sztipanovics J . Processzorfüggetlen mik­ roszámítógép, hardwarerendszer Hanák P.— Dr. Setényi E . — Dr. Szegi A. Évfolyam kötet­ szám Szám Kiadó Oldalszám Hely Év Buda­ pest 1978 Lapkiadó

V. 303—307 Buda­ 228—231 pest 247—279 1977 1977 1977 X V . Ipari elektronikus mérés és szabá­ lyozástechnika szimpózium MATE pótfüzet 1—9 o. Balaton­ széplak 1978 Univerzális mikropro­ cesszorfejlesztő rendszer X V . Ipari elektronikus mérés és szabá­ lyozástechnika szimpózium MATE 127—138 Balaton­ széplak 1978 Hauer P. ICOMAT 200 L S I mérő­ automata 25 éves a H I K I Jubileumi Évkönyv Interpress HIKI 49—52 Buda­ pest 1978 Hazay Cs. Multimikroprocesszoros kocsikövető rendszer ren­ dező pályaudvari techno­ lógiai feladatokra Információ — Elektronika 2 KSH Buda­ pest 1977 Hazay Cs.— Hubert B . Mikroszámítógépek az SZKI-ban Információ — Elektronika 3 KSH Buda­ pest 1975 Horkai Gy. Röntgenemissziós analizátor-adatkiértékelő rend­ szer mikroprocesszorral Mérés és Automatika 26 11 Lapkiadó V. 428—430 Buda­ pest 1978 Horváth G . — Rácz G . — Dr. Selényi E . —

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Sztipanovics J . Mikroprocesszorok alkal­ mazástechnikai rendszere •— az MMT-rendszer Mérés és Automatika 27 6 Lapkiadó V. Buda­ pest 1979 Horváth P. ^Mikroprocesszoros beren­ dezések alkalmazása a fo­ lyamatszabályozásban Mérés és Automatika 26 11 Lapkiadó V. 401—405 Buda­ pest 1978 2 KSH Buda­ pest 1977 f] BME 25 25 25 8 6. 7 4 Hubert B . Mikroszámítógép helyzet­ kép Információ — Elektronika Hubert B. A microcomputer and its simulation system Microarchitecture of Com­ puter System North Hol­ land Publishing Company Amster­ dam 1975 Jármai F . Mikroprocesszorok alkal­ mazása egyedi automati­ zálási feladatokra Tudományos ülésszak elő­ adása Kandó K . Főiskola Kandó K . Főiskola Buda­ pest 1978 Dr. Kalmár P. Vezérlő egységek folya­ matábra alapján történő tervezésének egy mód­ szere Kandidátusi értekezés BME Buda­ pest 1978 Dr. Kalmár P. Fázisállapotok kódolása

shiftregiszteres vezérlő egységek folyamatábra alapján történő realizálá­ sához, különös tekintettel a fázisállapotok mini­ malizálására Egyetemi dok­ tori értekezés BME Buda­ pest 1975 280 / DH. K O V Á C S M.: L S I Szerző ÁRAMKÖRÖK ÉS MIKHOPHOCliSSZOKOK Folyóirat 0ÍH1 Évfo­ lyam kötet­ szám tíz ám HAZAI SZAKIRODALMA Kiadó OldiUszám Hely Év Buda­ pest 1977 365—376 Buda­ pest 1976 GAMMA Dr. Kalmár P.— Grantner J . — dr. László Z . — Horváth I . Mikroprocesszorok alkal­ mazása a vezérléstechni­ kában Mérnöktovább­ képző előadás­ sorozat a GAMMA Mű­ vekben P. Kalmár A phase-state reduction and assignment method based on tlie ílowchart Pcriodica Polytechnica Kalmár P.— Grantner J . — Horváth I . Technológiai rendszerek vezérlése mikroproccszszorral (előadás) X I I I . Ipari Elektronikus Mérés és Sza­ bályozás Szim­ pózium MATE Balaton­ széplak 1976

szept. Dr. Kalmár P — Horváth,I. Ipari irányítástechnikai feladatok ellátására al­ kalmas programozható vezérlő berendezés és programozó készülék X I V . Ipari Elektronikus Mérés és Sza­ bályozás Szim­ pózium MATE Balaton­ széplak 1977 szept. Katona J . Moduláris NG-rendszer tipizált műveleti ciklusok számítógépes gyártás­ programozása Iparpolitikai Tájékoztató Buda­ pest 1978 Kemény T. Újdonságok a mérleg­ technikában, mikropro­ cesszorok alkalmazása VI. Mérlegtechn. Koll. Szeged 1978 Kemény T . A korszerű mérlegtech­ nika fejlődési irányai Mérés és Auto­ matika 26 8, Lapkiadó V. Dr. Kormos I . Mikroprocesszorok íixtárban tárolt programjá­ nak kifejtése gépi úton H I K I Közi. 18 3 HIKI Kovács E . Mikroprocesszorok-mikro­ számítógépek InformációElektronika 2 KSH Kovács-E. Mikroszámítógépes ren­ Vasút dezőpályaudvari rend- . szer Komáromban 20 3 9 BME K

G INFORMA- " TIK 10—20 r MATE 281—286 Buda­ pest 21—28 12 1978 Buda­ pest 1978 Buda­ pest 1977 Buda­ pest 1977 Buda­ pest 1978 / Kovács E . Mikroprocesszorok alkal­ mazásának eredményei az SZKI-ban Mérés és Automatika Dr. Kovács M. A nagybonyolultságú in­ tegrált áramkörök és mikroprocesszorok alkal­ mazásának néhány kér­ dése Elcktromodul Tájékoztató Dr. Kovács M. Mikroprocesszoros rend­ szerek (Tanulmány) Mikroelektro­ nikai Techno­ lógiák Dr. Kovács M. Angol—magyar mikro­ elektronikai értelmező szótár (Mikroprocesszo­ ros témákkal bőví­ tett második kiadás) Könyv Dr. Kovács M.— Saulért J . A nagybonyolultságú in­ tegrált áramkörök — mikroprocesszorok — mű­ szaki és gazdasági kér­ dései Híradástechni­ ka 26 2 Lapkiadó V. 3 EMO Buda­ pest 1976 HIKI belső kiad­ vány Buda­ pest 1977 KGTMTI Buda­ pest 1977 Buda­ pest 1977 2 16 1 Lapkiadó V.

53—55 1—12 281 HÍRADÁSTECHNIKA Szejző X X X . É V F . 9. Évfo­ lyam kötet­ szám SZ. Kiadó Oldalazám Hely Év Cíia Folyóirat Kriska V.— Varga J . — Tóth A.— Adamls G . — Lepsényi I . — M051 mikroszámítógépes raktározási folyamatirá­ nyító rendszer felépítése és funkciói MATE XIV. Ipari Elektro­ nikus Mérés és Szabályozás Szimpózium MATE Buda­ pest 1977 szept. László Z . On-line számítógépes fej­ lesztőrendszer mikro­ programozott logikai há­ lózatok megvalósításá­ hoz Egyetemi doktori értekezés BME Buda­ pest 1976 Dr. Z. László— dr. P. Arató A Computer-Aided Development System for the Design of Microprogrammed Logical Networks MICROPROCESSORS 2 Anglia 1978 Dr. Z. László— dr. P. Arató Rechnergestütztes Entwurfssystem für mikroprogrammierte logische Netzwerke, die mit Intel 3000 MCU aufgebaut ist (előadás) Fachkolloquium Informationstechnik 10 Dr. László Z . —

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Horváth I . — dr. Kalmár P.— Terplán S.— dr. Lehel Gs. Mikroprocesszorok és al­ kalmazásuk folyamatirá­ nyítási célokra MATE tanfo­ lyam Dr. B. Lantos— C. Tagányi Ein Programmsystcm zur Slmulation der Lösung von Aufgaben mit dem Mikrorechner MOS—8 (előadás) Zeitschriít für elektiische Informations und Energietechnik Dr. Lehel Cs.— Derschner Z. Mikroszámítógépes folya­ matirányító prgramrendszer tervezése és kifej­ lesztése Mérés és Automatika Lovászi M. A mikroprogramozás esz­ közei Mérés és Automatika Lukács A. PDV 14 programozható digitális vezérlő műszaki leírása Tervezési segédlet Marschik I . A mikroprocesszor Belső jegyzet Márkus Lenk F . — Szalay Cs. Multiplex D/A konverter HIKI Közleményei 17 2 HIKI Mátyus J . A mikroprocesszoros fo­ lyamatirányító berende­ zés software rendszere Mérés és Automatika 26 4 Dr. Mészáros L . Mikroprocesszorok alkal­ mazása a

mérlegtechni­ kában Mérés és Automatika 26 8 Dr. L . Mészáros A. Bertényi Mikroprocessoren in automatischen Wágeeinrichtungen Feingeratechnik 27 5 282 Szám 2 IPC Busi­ ness Press Limited 73—76 Drezda Buda­ pest 1978 416—425 Lipcse 1977 MATE 7 26 5 11 i Akademische Verlagsgesellschaft 1977 Lapkiadó V. Buda­ pest Lapkiadó V. 412—416 Buda­ pest 1978 VBKMFI belső kiad­ vány Buda­ pest 1977 K S H Nem­ zetközi Számítási Oktató és Tájékozta­ tó Csoport Buda­ pest 1977 Buda­ pest 1977 Lapkiadó V. 130—135 Buda­ pest l978 Lapkiadó V. 292—294 Buda­ pest 1978 Lipcse 1978 5—21 meg­ jele­ nés alatt D R . KOVÁCS M.: L S I Á R A M K Ö R Ö K Szerző Cím ÉS MIKROPROCESSZOROK Folyóirat Évfo­ lyam kötet­ szám Szám HAZAI SZAKIRODALMA Kiadó Oldalszám Hely ÉT Miskolczi J . Korszerű elektronikus eszközök ( L S I áramkör technikák) Mérés és Automatika 25 1

Lapkiadó V. 20—28 Buda­ pest 1977 Miskolczi J . Mikroprogramozás és mikroprogramnyelvek Mérés és Automatika 24 12 Lapkiadó V. 25—30 Buda­ pest 1976 Miskolczi J . Mikro programozható mikroprocesszorok Mérés és Automatika 25 1 Lapkiadó V. 20—28 Buda­ pest 1977 J . Miskolczi— T. L . Sándor— F . Törő L S I Microprocessor GontrolledTV Raster Display Terminal for Process Control Interactive Flowcharting Jurema 76 21 27—29 Zágráb 1976 Molnár J . Városi gázhálózatok mik­ roszámítógépes diszpé­ cser-rendszere Mérés és Automatika 26 Mosó T . — dr. Lehel Cs. A multiprocessor microcomputer for process control IFAC/IFIP Sympozium Nagy S. A T E X A S 9900/990 mik­ roprocesszor rendszer BHG—ORION — TERTA Műszaki Közlemények Papp K . Mikroprocesszoros elekt­ ronikus mérlegrendszer V I . Mérlegtech. Koll. Pecsők L . A M I K I mérlegtechnikai kutatási tevékenysége Pécsy A. 189—193 Buda­

pest 1978 Prága 1979 Buda­ pest 1978 MATE Szeged 1978 VI. Mérleg­ technikai Koll. MATE Szeged 1978 Bevezetés az Intel 4004 mikroprocesszor progra­ mozásába Tervezési segédlet VBKMFI belső kiad­ vány Buda­ pest 1977 Pécsy A. Assembler az Intel 4004 és 4040 mikroprocesszor programozásához Tervezési segédlet VBKMFI belső kiad­ vány Buda­ pest 1977 Radnai R . Két módszer mikroprog­ ramozott áramkörök vizsgálatára Mérés és Automatika 26 11 Lapkiadó V. 417—420 Buda­ pest 1977 Rényi I . Mikroprocesszorok alkal­ mazása a K F K I - b a n Mérés és Automatika 26 2 Lapkiadó V. Buda­ pest 1978 I. Rényi— F . Vajda Microprocessor Gontrolled Display Terminal for Interactive Flowchart Generation 2nd Symposium on Micro Architecture Rényi I . — Sándor L . T. Mikroprocesszorok al­ kalmazásának hardware és software feltételei InformációElektronika 2 I. Rényi— T. L . Sándor— F . Vajda How

Microprocessor Technique Could Affect the Structure of a Dis­ play Terminal Electronic Displays 78 Gonference 4 I. Rényi— Gy. Ambrózy— F . Vajda Desing and Application of an L S I Multi-Microprocessor-based Bus and Modulé System Jurema konferencia 2 I. Rényi— R. Kitai— F . Vajda Using a Microprocessor in a Walsh-Fourier Spectral Analyzer IEEE Computer 9 24 10 Lapkiadó V. 11 7 49—52 North Holland Publ. Go. 241—250 Velence (Olaszo.) K G INFORMAT1K 128—132 Buda­ pest 1976 30—43 London 1978 11—13 Zágráb 1976 27—32 1976 283 HÍRADÁSTECHNIKA Szerző X X X . É V F . 9. S Z . Folyóirat Cím Évfo­ lyam Szám kötet­ szám | Kiadó Interpress Év Oldalszám Hely 49—52 Buda­ pest ,1978 Rózsa P. Számítógépvezérelt L S I mérőrendszerek software problémái 25 éves a H I K I Jub. Kiadv. 4 Rózsa P. Az IGOMAT—200 L S I mérőrendszert vezérlő IPS programrendszer Mérés és Automatika 26 10

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Lapkiadó V. 379—383 Buda­ pest 1978 Sághegyi M. Mikroprocesszoros fej­ lesztések, mikroprocesszor alapú készülékek az EMG-ben Mérés és Automatika 26 11 Lapkiadó V. 421—424 Buda­ pest 1978 Sághegyi M.— Lakatos I . — Kakuk S. Kis mikroprocesszor bá­ zisú asztali számológép fejlesztése az EMG-ben Mérés és Automatika 25 7 Lapkiadó V. 269—273 Buda­ pest 1977 Sándor L . T . A Z80>as mikroprocesszor programozásának ismer­ tetése METESZ Szeminárium Szeged 1977 T. L . Sándor The Structure of a Golour Display Terminal Seminar of the Nuclear Institute Research Dubna 1977 Sándor T. L . — Erényi I . Mikroprocesszoros rend­ szerek struktúrája SZÁMOK tani. Buda- , pest 1978 Sauíert J . Mikroprogramozás, mikroprocesszorok Könyv Buda­ pest 1977 Saulért J . A bit-szelet cesszor HIKI Közleményei 17 3 Buda­ pest 1977 Sebestyén B. Az egylapkás mikropro­ cesszor ellenőrzése (cikk­ sorozat)

Mérés és Automatika 25 25 26 7 12 1 258—263 Buda­ 445—550 pest 1—10 1977 1977 1978 Simon Z. Második generációs mik­ roprocesszor hardware elemei Doktori értekezés BME Buda­ pest 1977 Simon Z. , Az Intel 8080 mikro­ processzor felépítése és áramköreinek működése Tanulmány Interpress ( H I K I bel­ ső kiadvá­ nya) Buda­ pest 1977 Simon Z. Második generációs mik­ roprocesszorok hardwareelemei 25 éves a H I K I Jubileurni Évkönyv Interpress kiadó Buda­ pest 1978 Steiner L . — Szenn O. Mikroszámítógépek al­ kalmazása programvezé­ relt digitális impedancia mérőben Mérés és Automatika 25 3 Lapkiadó V. Buda-, pest 1978 Szabó J . Mikrogépes színes display Mérés és Automatika 25 5 Lapkiadó V. Buda­ pest 1977 Szarka G. P D V - K B kimenetbővítő kártya műszaki leírása Tervezési segédlet VBKMFI (belső kiad­ vány) Buda­ pest 1978 Szarka G. PDV-BB bemenetbővítő kártya

műszaki leírása Tervezési segédlet VBKMFI belső kiad­ vány Buda­ pest 1978 284 mikropro­ K G INFORMATIK 1 HIKI Lapkiadó V. 32—45 87—94 DR. Szerző KOVÁCS M.: L S I Á R A M K Ö R Ö K ÉS M I K R O P R O C E S S Z O R O K Oím Folyóirat íMolyam kötet­ szám Szám Break Point and Trigger Gondition Generátor in a Microprocessor Development System MINI 78 Szegi A. Mikroprocesszoros vezér­ lő telexhálózaton keresz­ tül történő mérésadat­ gyűjtéshez Számítógép­ technika 74 Szegi A. PDP 11—IEG busz illesztő Egyetemi dok­ tori értekezés Szekér O. Mikroprocesszorok utasí­ táskészletének célszerű táblázatos összefoglalása Híradástech­ nika Szenn O Mikroszámítógépek al­ kalmazási lehetőségei au­ tomatikus mérőműszerek­ ben Egyetemi dok­ tori értekezés Tagányi Gy. Szimulációs rendszer többprocesszoros vezérlő rendszerek tervezéséhez Egyetemi doktori értekezés Tarcza É

. — Szeidl J . Az I N T E L 8080 A mikro­ processzor és 8000-es tí­ pusáramkörök felhaszná­ lása a V E I K I - b e n digi­ tális célberendezések ki­ alakítására Mérés és Automatika Tarcza É . — Pálmai L . Mikroprocesszorok alkal­ mazásának lehetőségei az automatizálás terü­ letén VEI KI belső kiadv. Tóth A. Digitális számítástechni­ ka laboratórium I I I . M055 mikrogép Jegyzet Tóth A. Mikroszámítógépes rend­ szerek jellegzetes peri­ fériái és periféria illesz­ tési eljárásai InformációElektronika 2 Ujj D.— Gulácsi M. Vegyi folyamat irányí­ tása a V B K M Fejlesztési Intézetében kifejlesztett PDV 14 mikroprocesszo­ ros rendszer felhasználá­ sával VBKM Közlemények 7 Dr. Vajda F . Mícroprocesszorok és a felsőoktatás Híradástech­ nika Dr. Vajda F . A mikroprocesszorok fej­ lődésének néhány új vo­ nása Információ — Elektronika 10 Pr. Vajda F . Mikroprocesszorok

rocnciklopédiája Mérés és Automatika 23 Vancsó Gy. A bipoláris I L rök felépítése áramkö­ Automatizálás 9 Vancsó Gy. Mikroprocesszort tartal­ mazó L S I áramkörcsalá­ dok ipari alkalmazása Automatizálás 10 2 SZAKIRODALMA Kiadó Acta Press Szegi A. mik- HAZAI Oldalszám 75—78 Hely Év Zürich 1978 Eszter­ gom 1974 1977 6 29 Lapkiadó V. 189—191 Buda­ pest 1978 1977 BME Buda­ pest 1977 263—2(58 Buda­ pest 308—312 Buda­ pest 1977 Buda­ pest 1974 BME IS—1259 Buda­ pest 1978 KSH Buda­ pest 1977 Buda­ pest 1979 Lapkiadó V. 311—312 Buda­ pest 1978 4 KSH 305—309 Buda- , pest 1975 0 Lapkiadó V. 197—201 Buda­ pest 1975 7 K G INFORMATIK 21—27 Buda­ pest 1976 6 K G INFORMATIK 4—15 Buda­ pest 1977 25 7 25 8 29 10 Lapkiadó V. 1977 285 H Í R A D Á S T E C H N I K A X X X . É V F . 9. SZ. Szerző Oím Évfo­ lyam kötet­ szám Folyóirat Vancsó Gy.

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


A mikroprocesszort tar­ talmazó áramkör-készle­ tek; szolgáltatási és ipari irányítási rendszerbe il­ lesztésük, problémái V BK M Közlemények Vancsó Gy. PDV 24 programozható digitális vezérlő műszaki leírása Tervezési segédlet Várhegyi T. Mikroszámítógép vezér­ lésű optikai alakköszörű Számítástech­ nika Véghely T. Folyadékkristályos kijel­ zők fejlesztése a H I K I ben H I K I Kőzi. Dr. Vörös G. Mikroszámítógépes orvos­ diagnosztikai szűrőállo­ más 6. Orvostech­ nikai konfe­ rencia kiadvá­ nya Szám Oldalszám Kiadó 93—100 6 VBKMFI belső kiad­ vány 9 18 Dr. Vörös G . Meggondolások orvosi, izotópos szcintigramok mikroszámítógépes előfeldolgozásához és meg­ jelenítéséhez Mérés és Automatika Dr. Vörös G. Mikroszámítógépes orvos­ diagnosztikai szűrőállo­ más 6. Orvostechn. Konferencia kiadványa 7—8 2 5—18 HIKI Hely Év Buda­ pest 1978 Buda­ pest

1978 Buda­ pest 1978 Buda­ pest 1978 Szeged 1975 Buda­ pest 1977 Szeged 1975 I 25 7 Lapkiadó V. 254—258 S Z K I kiadványok Számítástechnikai alkalmazások S-8 kötet. Hardware technológiai projekt kézikönyvek Számítástechnikai alkalmazások K-19 kötet. Számítástechnikai alkalmazások sorozat 1 M 0 5 X mikroszámítógép rendszer 1976. C - l . kötet M 0 5 X mlkrogép család 1977. Színes képmegjelenítő I I . kiadás 1978. T S 51 mikroszámítógépes intelligens terminál 1979. Mérnöktovábbképző kiadvány Mikroprocesszorok és programozható logikai berendezések Mérnöktovábbképző előadássorozat a V I Z I T E R V számára, 1978. jan. (1., 7. pont)