Betekintés: Tamás Gergely - Német nyelvtan

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Német Nyelvtan
Összeállította: Tamás GergelyA főnévként használt melléknevek:Erősen, gyengén és vegyesen is ragozhatjuk őket.
A hímnemű és nőnemű valamint többes számban álló főnevek személyeket, míg a semlegesneműek pedig fogalmakat
jelölnek.

Gyenge ragozás:
N.
A.
G.
D.

hímnem
der Kranke = a beteg férfi
der Kranke
den Kranken
des Kranken
dem Kranken

N.
A.
G.
D.

hímnem
ein Kranker = egy beteg férfi
ein Kranker
einen Kranken
eines Kranken
einem Kranken

Vegyes ragozás:

Erős ragozás:

nőnem
die Kranke = a beteg nő
die Kranke
die Kranke
der Kranken
der Kranken

semlegesnem
das Schöne = a szép (dolog)
das Schöne
das Schöne
des Schönen
dem Schönen

nőnem
eine Kranke = egy beteg nő
eine Kranke
eine Kranke
einer Kranken
einer Kranken

többes szám
die Kranken = a betegek
die Kranken
die Kranken
der Kranken
den Kranken

semlegesnem
ein Gutes = egy jó (dolog)
ein Gutes
ein Gutes
eines Guten
einem Guten

többes szám
keine Kranken = egy beteg sem
keine Kranken
keine Kranken
keiner Kranken
keinen Kranken

Főképpen többes számban jelenik csak meg, illetve semlegesnemnél.
semlegesnem
többes szám
N. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke
A. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke
G. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönen einiger Kranker (!)
D. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönem einigen Kranken
Hímnem (gyenge)
der Abgeordnete
der Angeklagte
der Angestellte
der Angetraute
der Beamte
der Behinderte

Magyar jelentés
képviselő férfi/nő
vádlott férfi/nő
alkalmazott férfi/nő
hitves (férfi/nő)
hivatalnok / hivatalnoknő
testi/szellemi fogyatékos
(férfi/nő)
der Bekannte
die Bekannte
ein Bekannter
eine Bekannte
ismerős (férfi/nő)
der Beschuldigte
die Beschuldigte
ein Beschuldigter
eine Beschuldigte
vádlott (férfi/nő)
der Deutsche
die Deutsche
ein Deutscher
eine Deutsche
német férfi/nő
der Eingeborene
die Eingeborene
ein Eingeborener
eine Eingeborene
bennszülött (férfi/nő)
der Einheimische
die Einheimische
ein Einheimischer
eine Einheimische
őslakos (férfi/nő)
der Erwachsene
die Erwachsene
ein Erwachsener
eine Erwachsene
felnőtt férfi/nő
der Freiwillige
die Freiwillige
ein Freiwilliger
eine Freiwillige
önkéntes férfi/nő
der Fremde
die Fremde
ein Fremder
eine Fremde
idegen férfi/nő
der Gefangene
die Gefangene
ein Gefangener
eine Gefangene
fogoly (férfi/nő)
der Gesandte
die Gesandte
ein Gesandter
eine Gesandte
követ (férfi/nő)
der Halbwüchsige
die Halbwüchsige
ein Halbwüchsiger
eine Halbwüchsige
fiatalkorú (fiú/lány)
der Heilige
die Heilige
ein Heiliger
eine Heilige
szent (férfi/nő)
der Liebende
die Liebende
ein Liebender
eine Liebende
szerelmes férfi/nő
der Reisende
die Reisende
ein Reisender
eine Reisende
utazó (férfi/nő)
der Sachverständige die Sachverständige ein Sachverständiger eine Sachverständige szakértő (férfi/nő)
der Verdächtige
die Verdächtige
ein Verdächtiger
eine Verdächtige
gyanúsított férfi/nő
der Verwandte
die Verwandte
ein Verwandter
eine Verwandte
rokon (férfi/nő)
der Vorsitzende
die Vorsitzende
ein Vorsitzender
eine Vorsitzende
elnök / elnöknő
der Wahlberechtigte die Wahlberechtigte ein Wahlberechtiger eine Wahlberechtigte választásra jogosult (férfi/nő)
der Werktätige
die Werktätige
ein Werktätiger
eine Werktätige
dolgozó (férfi/nő)


Nőnem (gyenge)
die Abgeordnete
die Angeklagte
die Angestellte
die Angetraute
die Beamtin *
die Behinderte

Hímnem (vegyes)
ein Abgeordneter
ein Angeklagter
ein Angestellter
ein Angetrauter
ein Beamter
ein Behinderter

= valós főnév: die Beamtin = hivatalnoknő

Nőnem (vegyes)
eine Abgeordnete
eine Angeklagte
eine Angestellte
eine Angetraute
eine Beamtin
eine BehinderteA melléknévi igenevek
Folyamatos melléknévi igenév (Partizip I.)
A főnévi igenévhez „-d” képzőt teszünk és melléknévként ragozzuk:
spielen + d
= spielend
das spielende Kind
=
a játszó gyerek
singen
+d
= singend
das singende Kind
=
az éneklő gyerek
laufen
+d
= laufend
der laufende Hund
=
a futó kutya
lesen
+d
= lesend
der lesende Mann
=
az olvasó férfi
A befejezett melléknévi igenév (Partizip II.):
Önállóan, melléknévi értelemben is használható. Ilyenkor ragozása megfelel a melléknevek ragozásának.
die gekochte Suppe
=
a megfőzött leves / a leves, amit megfőztek
die gekaufte Ware
=
a megvett áru / az áru, amit megvettek
der angekommen Gast
=
a megérkezett vendég / a vendég, aki megérkezett.
Beálló melléknévi igenév (Gerundiv):
A folyamatos melléknévi igenév elé „zu” képzőt teszünk. Elváló igekötős igéknél a „zu” az igekötő és az ige közé kerül.
Egyéb esetekben az ige elé, attól külön írva.
der zu schreibende Brief
=
a megírandó levél
der einzuladende Gast
=
a meghívandó vendég
der zu verkaufende Wagen =
az eladandó kocsi
das aufzubauende Haus
=
a felépítendő ház

A névelő egybeírása az elöljárószóval:
an auf

bei

durch für

hinter

in

über

um

unter

von

vor

zu

ans aufs
durchs fürs hinters ins übers ums unters
vors
Semleges nem:
das
Hímnem és Semleges nem: dem am - beim
- hinterm im überm - unterm vom vorm zum
zur
Nőnem:
der

A nyelvek jelölése:
die ungarische Sprache =
die deutsche Sprache
die französische Sprache =
die englische Sprache

Ungarisch / das Ungarische
a magyar nyelv
=
Deutsch / das Deutsche
a német nyelv
Französisch / das Französische
a francia nyelv
=
Englisch / das Englische
az angol nyelv

A nemzetiséget kifejező melléknevek kétféleképpen használatosak:
1. „-e” végződéssel és gyengén ragozva, ha előtte határozott névelő áll, de jelzőt nem kap.
Pl.:
Wir übersetzen aus dem Ungarischen ins Deutsche.
Magyarról németre fordítunk .
Das Ungarische ist mit dem Finnischen verwandt.
A magyar (nyelv) a finnel rokon.
2. Végződés nélkül, ha nem áll előttük határozott névelő, vagy jelzőt kapnak.
Pl.:
Zwischen Ungarisch und Finnisch bestehen gewisse Ähnlichkeiten.
A magyar és a finn között bizonyos hasonlóságok vannak.
Im Komitat Veszprém spricht man das schönste Ungarisch.
Veszprém megyében beszélik a legszebb magyart.A módbeli segédigék objektív és szubjektív jelentése:
E/1.
E/2.
E/3.
T/1.
T/2.
T/3.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!dürfen
darf
darfst
darf
dürfen
dürft
dürfen

können
kann
kannst
kann
können
könnt
können

mögen
mag
magst
mag
mögen
mögt
mögen

müssen
muss
musst
muss
müssen
müsst
müssen

sollen
soll
sollst
soll
sollen
sollt
sollen

wollen
will
willst
will
wollen
wollt
wollen

dürfen:
1. Engedély:
 Hier darf man rauchen. (Itt szabad dohányozni.)
 Wir dürfen heute von einer Revolution in der Rechentechnik sprechen. (Manapság a számítás-technika forradalmáról
beszélhetünk.) ≈ können
2. Udvarias kérdés:
 Darf ich Sie um Feuer bitten? (Kérhetek Öntől tüzet?)
3. Tiltás (dürfen + nicht):
 Hier darf man die Straße nicht überqueren. (Itt tilos áthaladni az utcán.)
4. Valószínűség (75% valóságérték) (Konjunktiv Präteritum):
 Peter dürfte krank sein. (Péter valószínűleg beteg.)
können:
1. Lehetőség:
 Wir können heute baden gehen. (Ma mehetünk fürödni.)
2. Képesség:
 Ich kann nicht mehr mitmachen, ich bin zu erschöpft. (Már nem tudok részt venni, túlságosan kimerült vagyok.)
 Ich kann den Brief nicht lesen, er ist auf chinesisch. (Nem tudom elolvasni a levelet, kínaiul van.)
3. Engedély:
 Wer fertig ist, kann nach Hause gehen. (Aki elkészült, haza mehet.) ≈ dürfen
4. Bizonytalanság (25% valóságérték) (Indikativ):
 Peter kann krank sein. (Lehet, hogy Péter beteg.)
5. Eshetőség (<25% valóságérték) (Konjunktiv Präteritum):
 Peter könnte krank sein. (Nincs kizárva, hogy Péter beteg.)
mögen:
1. Kívánság (Konjunktiv Präteritum) - csak jelen idő:
 Ich möchte einmal Afrika kennen lernen. (Egyszer szeretném megismerni Afrikát.)
2. Kívánság 3. személynek (Konjunktiv Präsens):
 Möge sie glücklich werden! (Legyen ő boldog!)
3. Irreális óhajtó mondat:
 Möchte es doch bald regnen! (Bárcsak mielőbb esne az eső!)
4. Kedvtelenség / (Kedv):
 Sie mag nicht mit dem Flugzeug fliegen. (Nem szeret repülőgéppel utazni.)
 Ich mag singen. 1  Ich singe gern. (Szeretek énekelni.)
5. Nem kielégítő ellenérv:
 Wie dumm er auch sein mag / möge, so einen Fehler wird er nicht begehen. (Bármennyire is buta, ilyen hibát nem fog
elkövetni.)
 Seine Worte mochten wahr sein, sie ließen uns aber kalt. (Bármennyire is igaz volt amit mondott, minket hidegen hagyott.)
 Mag es auch kalt sein, ich komme trotzdem. (Lehet hideg is, én mégis jövök.)
 Man mochte rechnen, wie man wollte, das Geld reichte nicht aus. (Bárhogy is számolunk, a pénz nem lesz elég.)
 Ich mag tun, was ich will, es ist ihm nichts recht. (Bármit is teszek, számára az nem lesz helyénvaló.)
 Mag kommen, was will, ich bleibe. (Bármi is jön, én maradok.)
6. Függő beszédbeli felszólítás:
 Er hat mir gesagt, ich möge 2 auf ihn warten. (Azt mondta nekem, hogy aztán várjak rá!)
 Er hat mir gesagt, ich möchte2 auf ihn warten. (Azt mondta nekem, hogy legyek szíves várni rá.)
7. Közömbösség:
 Mag er doch gehen, wohin er will. (Menjen csak, ahova akar!)
 Er mag nur kommen! (Jöjjön csak!)
8. Feltevés (50% valóságérték) (Indikativ):
 Peter mag krank sein. (Péter talán beteg.)
1
2

nyelvtanilag nem elfogadható
möge: türelmetlenül sürgető felszólítás; möchte: udvarias felszólításA predikatív melléknév
A predikatív melléknév szófajába tartozó kisszámú lexéma nem ragozható, esetvonzattal rendelkezhet, de ilyenkor sem kell
érintkeznie a neki alárendelt névszói csoporttal (ebben különböznek az elöljárószótól).
(1) Ihre Firma ist pleite.
(2) Die Kinder sind ihrer Lehrerin sehr zugetan.
A valódi melléknevektől azáltal különülnek el, hogy nem ragozhatók, mégpedig azért, mert nem is kerülnek olyan helyzetbe azaz jelzői szerepbe -, ahol ragozni kellene őket. Ebben különböznek az ugyancsak nem ragozható, de jelzői szerepben
használható lila, beige, prima stb. szavaktól, amelyek viszont ilyenformán valódi mellékneveknek tekinthetők (az in einer lila
Bluse kifejezésben szereplő melléknévről ugyanis megállapítható, hogy nőnemű, egyes számú, részes esetű, gyenge ragozású csak mindez jelöletlen marad a melléknév tövén).
A predikatív melléknevek egyrészt lehetnek alanyi predikatívumok, amikor is a sein, werden, bleiben, scheinen, gelten (als),
stb. kopulák kötik össze őket az alannyal, másrészt lehetnek tárgyi predikatívumok, amikor a nennen, bezeichnen (als), finden,
machen stb. tárgyas igék kötik össze őket a tárggyal, amelynek jelöletét jellemzik.
(3) Diesmal scheint er wirklich fit.
(4) Findest du ihn nicht fit?
A predikatív melléknevek egy része a t ársalgási nyelvre, egy másik az i rodalmi nyelvre korlátozódik, és csak egy kisebb
hányadot tesznek ki azok a szavak, amelyeknek nincs a használatot behatároló stílusjegyük (pl. a pleite társalgási nyelvi, a
zugetan emelkedett, irodalmi).
A mindössze néhány tucatnyi predikatív melléknevet a stílusjegyeken kívül aszerint is osztályozhatjuk, hogy van-e vonzatuk,
ez tiszta eset vagy elöljárószós eset-e (pl. schuld an + D), valódi alanyuk van-e, vagy csak formális (pl. es ist mir bange),
egytagúak vagy kéttagúak-e (pl. fix und fertig).
predikatív
vonzat
példa
jelentés
melléknév:
abhold†
D
Er war der alten Vermieterin seit jeher abhold.
nem kedvel
angetan
von + D
Sie ist von dem Film sehr angetan.
el van ragadtatva
angst*
D (vor + D) Mir war angst vor ihm.
fél
bange*
D (um + A) Der Mutter war bange um das Kind.
aggódik
egal
D
Das ist mir egal.
mindegy
einerlei
D
Dies war ihm einerlei.
mindegy
entzwei
Der Teller ist entzwei.
eltört/elszakadt
feind†
D
Sie waren sich schon lange feind.
ellene van
fit
Heike ist wieder fit.
fitt
futsch
Die teure Vase ist futsch.
tönkrement
gerecht (werden)
D
Er konnte ihr nie gerecht werden.
helyesen megítél, eleget tesz
getrost
Sie können ganz getrost sein.
nyugodt
gewahr (werden)
A
Ich wurde ihn zu spät gewahr.
észrevesz
gewillt†
zu + Inf.
Er war gewillt, alles zu korrigieren.
akar, kész
gram†
D
Sein Vater war ihm lange gram.
haragszik
habhaft (werden)
G
Die Polizei wurde des Mörders bald habhaft.
kézre kerít
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


handgemein
mit + D
Dann wurden die zwei Betrunkenen handgemein.
ölre megy
heiß*
D
Dem Kind war es heiß.
melege van
imstande
zu + Inf.
Ich bin nicht imstande, dir zu helfen.
tud, képes
k.o.
Er ist ja wieder total k.o..
kész, k.o.
kalt*
D
Dem Kind war es kalt.
fázik
leid
A
Es war ihre Bemerkungen leid.
elege van
los
A
Jetzt sind wir ihn los.
megszabadul
o.k. (okay)
Bist du okay?
rendben, oké
perplex
Ich war einfach perplex.
elhűl, elképed
pleite
Nach dem Urlaub war ich pleite.
(anyagi) csődben, fizetés
képtelen
plemplem
Der Typ ist doch völlig plemplem.
lökött, becsavarodott
quitt
mit + D
Wir sind jetzt quitt, oder?
kvitt(ek)
schade
um + A
Das finde ich aber schade!
kár, sajnálatos
schlecht*
D
Dem Kind war es schlecht.
rosszul van
schnuppe
D
Das ist mir schnuppe.
mindegy, „nyolc“
schwindlig*
D
Dem Kind war es schwindlig.
szédül
teilhaft(ig)†
G
Er wurde eines großen Glücks teilhaftig.
részesül
übel*
D
Dem Kind war es übel.
rosszul van
untertan
D
Ihm waren viele Völker untertan.
alattvalója
unwohl*
D
Es wurde ihm unwohl.
rosszul vanvorstellig
(werden)
zugetan†
(auf) immer und
ewig
alt und grau
(werden)
fix und fertig

bei + D

Es wurde beim Chef vorstellig.

panaszt emel

D
-

Er war der Frau herzlich zugetan.
Er versprach ihr, sie immer und ewig zu lieben.

vonzódik, szeret
mindörökre

-

Da kann man ja alt und grau werden, bis man endlich
einen Gerichtstermin bekommt.
Die Arbeit ist fix und fertig. Nach der Sitzung war er fix
und fertig.
Manipulationen dieser Art sind im Fernsehen gang und
gäbe.
Die Mitteilung hat groß und breit am Schwarzen Brett
gestanden.
Dass ihr Komplize ein Mörder ist, weiß groß und klein.
Bis zum nächsten Ort sind es noch gut und gern zehn
Kilometer.
Als der Polizist ihm den Führerschein abnahm, wurde er
ganz klein und hässlich.
Ich fahre einen Mini-Austin, klein, aber fein.
Er hatte ein japanisches Transistorgerät, klein, aber oho.

beleöregszik

-

gang und gäbe
(sein)
groß und breit

-

groß und klein
gut und gern

-

klein und hässlich
(werden)
klein, aber fein
klein, aber oho

-

klipp und klar

-

kurz und bündig

-

kurz und gut/klein

-

kurz und
schmerzlos
lang und breit

-

mehr oder weniger
null und nichtig
recht und billig

-

schlecht und recht

-

weder heiß noch
kalt (sein)

-

weit und breit

-

wohl oder übel

-

-

-

-

Er sagte ihm klipp und klar, dass er an einer weiteren
Zusammenarbeit nicht interessiert sei.
Sie hat ihm kurz und bündig erklärt, dass sie ihre Miete
nicht bezahlen kann.
Wir brauchen Holz, Leim, Nägel, Farbe, kurz und gut:
alles, was zum Basteln gehört.
Er hatte den Störenfried kurz und schmerzlos aus dem
Haus gewiesen.
Er hat mir lang und breit erklärt, warum er in diesem
Jahr keinen Urlaub machen kann.
Mehr oder weniger waren alle derselben Meinung.
Das Gericht erklärte den Vertrag für null und nichtig.
Es ist nur recht und billig, wenn den freiwilligen Helfern
der Verdienstausfall ersetzt wird.
Ich wohnte außerhalb des Lagers, tat schlecht und recht
meinen Dienst.
Die Stellungnahme des Ministeriums ist weder heiß
noch kalt, sie enthält nichts als unverbindliche
Andeutungen.
Hier werden Sie weit und breit kein besseres Restaurant
finden.
Die Partei wird sich wohl oder übel nach einem neuen
Kanzlerkandidaten umsehen müssen.

teljesen kész
mindennapos, megszokott
nagyon érthetően/világosan
apraja-nagyja; mindenki
legalább
behúzza fülét-farkát
amilyen kicsi olyan jó/szép
kicsi, de mindent tud/minden
megvan benne
világos(an), egyértelmű(en),
kerek-perec
rövid, de velős
egyszóval
gyorsan; kertelés nélkül
terjengősen, nagyon
részletesen
többé-kevésbé
érvénytelen, semmis
helyes és méltányos
úgy-ahogy
határozatlan; nem kielégítő
közelben-távolban, széltébenhosszában
akár tetszik, akár nem;
kénytelen-kelletlen

Jelmagyarázat: A csillaggal (*) jelölt predikatív melléknevek formális alannyal állnak.
A kereszttel (†) jelölt predikatív melléknevek többnyire régi szövegekben fordulnak elő.A részeshatározó és a tárgy sorrendje
1.

Ha mindkettő főnév: Részeshatározó – Tárgy, de megcserélődik a sorrend, ha a tárgyat határozott névelős, a
részeshatározót határozatlan névelős főnévvel fejezzük ki.
Pl.:
Ich kaufe dem Freund das Haus.
Ich kaufe dem Freund ein Haus.
Ich kaufe einem Freund ein Haus.
Ich kaufe das Haus einem Freund. (!!!)
2. Ha a tárgy vagy a részeshatározó egyike névmás: mindig a névmás áll elől!
Pl.:
Ich kaufe ihm das Haus.
Ich kaufe ihm ein Haus.
Ich kaufe es dem Freund.
3. Ha a tárgy és a részeshatározó mindegyike névmás: mindig a tárgy áll elől!
Pl.:
Ich kaufe es ihm.

A tőszámnevek:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tudnivalók:


null
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig

27
28
29
30
40
50
60
70
80
90
100
101
102
200
300
500
1000
2000
10000
100000
1000000
2000000
1000000000
2000000000
1000000000000
2000000000000

siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig
sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
(ein)hundert
hunderteins
hundertzwei
zweihundert
dreihundert
fünfhundert
(ein)tausend
zweitausend
zehntausend
hunderttausend
eine Million
zwei Millionen
eine Milliarde
zwei Milliarden
eine Billion
zwei Billionen

A számneveket egy millióig egybeírjuk!
A német számnevekben az egyesek a tízesek előtt állnak!
A számneveket nem tekintjük főnévnek, kivéve a Million, Milliarde, Billion stb. számnévi főneveket. A németben a
főnevek 2 vagy ennél magasabb számnévi jelző után többes számba kerülnek!
Az eins alakot csak számlálásnál használjuk!
A zwei alak helyett a köznyelv kedveli a zwo alakot is! (Leginkább német reklámokban lehet hallani, amikor
telefonszámot diktálnak. Pl.: 0180 32 32 32 – null eins acht null drei zwo drei zwo drei zwo!)A tagadás
A németben három tagadószó van:
I. Nein
Az egész állítást tagadja. A mondat előtt áll, attól vessző választja el. Nem tagja a mondatnak. Mondat belsejében nem állhat!
Pl.:
Ist dein Vater Arzt von Beruf?
Nein, er ist Lehrer von Beruf.
II. Nicht
Mondatrészeket tagadunk vele. A mondatban elfoglalt helye attól függ, hogy milyen mondatrészt tagadunk vele. Tagadunk
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


vele: (1) Állítmányt, (2) Egyéb mondatrészt.
1. Az állítmány tagadása:
a) Ha az állítmány egyszerű igealak, akkor a „nicht” a mondat utolsó helyére kerül.
Pl.: Petra besucht heute die Großeltern nicht.
Petra ma nem látogatja meg a nagyszülőket.
b) Ha az állítmány összetett, mert:
- összetett igealak, (elváló igekötő, összetett igekötő stb.)
- kötelező névszói része vagy elöljárós főnév kiegészítője van,
akkor a „nicht” az állítmány ragozatlan része vagy a bővítmények elé kerül.
Pl.: Ich stelle dir meinen Freund nicht vor.
=
Nem mutatom be neked a barátomat.
Mein Sohn ist nicht fleißig.
=
A fiam nem szorgalmas.
Ich gehe morgen nicht zu meinen Freunden.
=
Holnap nem megyek el a b arátaimhoz. vagy: Holnap
nem a barátaimhoz megyek.
A két mondat közötti különbséget a hangsúly vagy a szövegösszefüggés teheti egyértelművé.
2. Egyéb mondatrész tagadása:
Egyéb mondatrész tagadásakor a „nicht” a tagadandó mondatrész elé kerül.
Pl.:
Meine Großeltern kommen nicht morgen. =
A nagyszüleim nem holnap jönnek.
Nicht meine Großeltern kommen morgen. =
Nem a nagyszüleim jönnek holnap.
Nicht meine Großeltern, sondern meine Eltern kommen morgen.
= Nem a nagyszüleim, hanem a szüleim jönnek
holnap.
III. kein, keine, kein
A határozatlan névelő és a névelő nélkül álló főnevek tagadására szolgál. Ragozása megegyezik a határozatlan névelő (ein,
eine, ein) ragozásával.
Pl.:
Hast du in der Hauptstadt einen Freund? =
Van barátod a fővárosban?
Ich habe in der Hauptstadt keinen Freund. =
Nincs barátom a fővárosban.
Hast du in der Hauptstadt Freunde?
=
Vannak barátaid a fővárosban?
Ich habe in der Hauptstadt keine Freunde. =
Nincsenek barátaim a fővárosban.Abtönungspartikeln
kurze Funktionsbeschreibung
aber

Überraschung, Staunen über einen Umfang oder Grad

also
auch 1

Argumentationsbruch (Relativierung, Zurückweisung,
Ablehnung)
tendenziöse Frage: negative Antwort erwartet

auch 2

selbstverständliche Erklärung

auch 3

Sachverhalt: normal, banal, gewöhnlich

auch 4

negative Bewertung des Sachverhalts

bitte

milde und höfliche Aufforderung

nur 1
= bloß 1
núr 2
= blóß 2

Neuigkeit, Informationsdurst

nur 3
= bloß 3
nur 4
= bloß 4
denn 1

schließt parallele Sachverhalte aus, mildert das Gewicht
des aktuellen Sachverhalts
erhöht das Gewicht einer Aufforderung + Abmilderung /
Höflichkeit
erhöht das Gewicht einer Frage

dénn 2

wiederholt eine nicht befriedigend beantwortete Frage

doch 1
doch 2

zustimmungsheischend, unterstellt dem Gesprächspartner
gleiche Meinung
Erinnerung an Bekanntes oder Vergessenes

doch 3

Hervorhebung des irrealen Charakters des Wunsches

durcháus 1

Bestätigung einer Mitteilung

durchaus 2

Einräumung

eben
= halt
eigentlich

natürliche Konsequenz, Resignation

einfach

schließt Alternativen + andere Argumentation aus

etwa

Ablehnung, ungläubige Überraschung

gleich

ja 2

kennzeichnet Frage als nebensächlich + („Ich hab‘s auf
der Zunge…“)
Sachverhalt ist unbestritten, allgemeiner Konsens
unterstellt
Staunen, positive / negative Überraschung

já 3

Drohung, drohender Ratschlag

mal

Gewissheit abgeschwächt, Handlung ist leicht zu
realisieren

ja 1

dringende Aufforderung + Androhung unangenehmer
Konsequenzen

ernsthafte Frage + Argumentationsbruch

Beispielssatz und ung. Äquivalent bzw.
Paraphrase
Der hat aber eine Wampe!
Ennek aztán jó nagy hasa van!
Also das kann nicht stimmen.
De hát ez így nem stimmel!
Was war das auch für ein Erfolg?!
Miféle siker volt ez?
Herr Wanke hatte einen Herzinfarkt. — Der hat
sich ja auch nie geschont.
– Még jó, sose kímélte magát!
Vergiss auch nicht, alles zu notieren.
Naná, hogy ne felejts el jegyzetelni!
Was musstest du auch hingehen?
Mi a fenének kellett neked odamenni?!
Kommen Sie doch bitte mit.
Tessék csak velünk jönni!
Was ist nur / bloß mit ihm geschehen?
Mi is történt vele?
Komm núr / blóß nach Hause!
Gyere csak nekem haza, (majd megkapod a
magadét …)!
Ich wollte nur sagen, dass ich abreise.
Csak azt akartam mondani, hogy elutazom.
Kommen Sie nur näher.
Jöjjön csak közelebb.
Findest du das denn richtig?
Ezt tényleg helyesnek tartod?
Wie heißt du? Vielleicht Peter? – Nein. – Wie
heißt du dénn?
Hát akkor hogy hívnak?
Er arbeitet doch / ja fleißig.
Hisz ő szorgalmasan dolgozik.
Wir müssen doch morgen nach München!
Hiszen holnap Münchenbe kell utazni!
Käme er doch bald!
Bárcsak mielőbb itt lenne!
Er hat durcháus die notwendigen Fähigkeiten.
Neki igenis megvan minden szükséges
képessége.
Sie haben durchaus recht, aber …
Jóllehet igaza van, mindazonáltal …
Das Spiel ist eben / halt verloren.
Hiába, a játszma elveszett …
Wie heißen Sie eigentlich?
Hogy is hívják magát?
Man kann einfach dagegen nichts tun.
Ez ellen egyszerűen nincs mit tenni.
Haben sie das etwa vergessen?
Csak nem elfelejtette?!
Wie war doch gleich Ihr Name?
Mi is a neve?
Wir haben ja gestern darüber gesprochen.
Hiszen erről beszéltünk tegnap!
Das ist ja meine alte Aktentasche!
Nahát! Hisz ez az én régi aktatáskám!
Dass du mir já nicht so ein dummes Zeug redest!
Nekem aztán ne mondj ilyen hülyeségeket!
Du musst mal zum Arzt gehen.
Menj csak el szépen az orvoshoz!nicht 1

tendenziöse Frage, positive Antwort erwartet

nicht 2

Erstaunen angesichts großer Mengen oder extremer
Sachverhalte
Antwort liegt nahe / war vor kurzem noch bekannt („Es
liegt mir auf der Zunge.“)
markiert einen Grund, den der Partner kennt, aber nicht
ernst nimmt

noch
nun mal
ruhig

beschwichtigend: Erlaubnis

schnell
= geschwind

Vorgang: kurzzeitig, weniger wichtig

schon 1

Einräumung

schon 2

zuversichtliche Vermutung, räumt Bedenken aus

schon 3

mildert Aufforderungen ab, ermuntert zu einer Tat

schon 4

tendenziöse Frage: negative Antwort erwartet

vielleicht 1

Erstaunen über ungewöhnlichen Sachverhalt

vielleicht 2
vielleicht 3

tendenziöse oder rhetorische Frage: negative Antwort
erwartet
mildert Fragen ab + Höflichkeit

wohl

bestätigt eine Aussage, aber schränkt sie ein

Ist die nicht fantastisch?
Hát nem fantasztikus?
Über wen der nicht schon geklagt hat!
Kiről nem panaszkodott az még!
Wann war noch dieses Spiel?
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Mikor is volt az a meccs?
—Ich möchte noch ein Bier. —Es gibt nun mal
kein Bier mehr.
Most már nem kapsz több sört és kész!
Du hättest ruhig noch rauchen können.
Nyugodtan elszívhattad volna.
Ich wollte nur schnell in meinem Fach
nachsehen.
Csak benézek a fiókomba (és már itt sem
vagyok).
Das ist schon richtig, aber ...
Ez ugyan helyes, de …
Keine Angst: Er schafft das schon.
Ne aggódj, biztos sikerül neki.
Schreib ihm schon!
Csak bátran írj neki!
Wie hätte man ihr schon helfen können?
Hogy is lehetett volna rajta segíteni?
Siehst du vielleicht schlecht aus!
De kutyául nézel ki!
Hat er das vielleicht gewollt?
Hát akarta ő ezt?
Können Sie mir vielleicht sagen, wo es zum
Bahnhof geht?
Meg tudná esetleg mondani, hogy jutok az
állomásra?
Er hat die Prüfung wohl bestanden. (= nicht ganz
mit Erfolg)
Vizsgázni levizsgázott, (de a többit inkább ne
kérdezd).Semantische Klassifizierung der Adverbien
1. Lokaladverbien
anderswo
außen
auswärts
da
dort
draußen
drinnen
drüben
hier
hinten
innen
irgendwo
links
nebenan
nirgends
nirgendwo
oben
obenan
obenauf
rechts
überall
unten
vorn
wo

1.1 zur Bezeichnung des Ortes oder der Ruhelage
máshol
kívül, kint
kifelé; kinn, kint
itt, ott
ott
odakint, kívül, kint
belül, bent
odaát
itt
hátul
belül, bent
bárhol, valahol
balra
mellette, a szomszédban
sehol
sehol
fent, fenn
(leg)felül, (leg)tetején
(leg)felül, (leg)tetején
jobbra
mindenhol
lent, lenn
elöl
ahol, valahol
1.2 zur Bezeichnung der Richtung

1.2.1 des Ausgangspunktes einer Bewegung
anderswoher
daher
dorther
hierher
irgendwoher
nirgendwoher
überallher
woher

máshonnan
innen, onnan
(am)onnan, onnét
ide, erre
bárhonnan, valahonnan
sehonnan
mindenhonnan
ahonnan, valahonnan

1.2.2 des Endpunktes oder des Ziels einer Bewegung
abwärts
anderswohin
aufwärts
bergab
bergauf
dahin
dorthin
fort
heim
heimwärts
hierhin
irgendwohin
nirgendwohin
querfeldein
rückwärts
seitwärts
überallhin

lefelé
máshova
felfelé
hegyről lefele
hegynek fel
odáig, addig
(am)oda
előre
haza(felé)
hazafelé
idáig, eddig
bárhova, valahova
sehova
toronyirányban
vissza(felé)
oldalt, oldalra
mindenhovavorwärts
weg
wohin

előre
el, félre, oda
ahova, valahova

2. Temporaladverbien
anfangs
bald
beizeiten
damals
dann
demnächst
eben
eher
endlich
früh
gerade
gestern
heute
heutzutage
jetzt
morgen
morgen
neulich
niemals
nun
schließlich
seinerzeit
soeben
sogleich
übermorgen
vorerst
vorgestern
vorhin
wann
zugleich
zuletzt
zunächst
allezeit
bisher
bislang
immer
lange
längst
nie
niemals
noch
seither
stets
zeitlebens
abends
bisweilen
dienstags
dreimal
einmal
häufig
jährlich
jederzeit
manchmal
mehrmals

2.1 zur Bezeichnung eines Zeitpunktes (bzw. eines Zeitabschnitts)
kezdetben
majd, nemsokára
idejében, idejekorán
akkor(iban), amakkor
azután
legközelebb, a közeljövőben, nemsokára
éppen (akkor), pont
előbb, korábban, hamarabb
végül, végre
korán
éppen (akkor), pontosan (akkor)
tegnap
ma
manapság
most
holnap
reggel
a múltkor, a minap, nemrég
soha
(már)most, éppen most
végül
annak idején
éppen most, az imént
azonnal, nyomban
holnapután
előbb, mindenekelőtt
tegnapelőtt
előbb, imént, nemrég
amikor, valamikor
egyszerre, egyúttal, ugyanakkor
utoljára, végül
mindenekelőtt, először is, elsősorban
2.2 zur Bezeichnung einer Zeitdauer
mindig, mindenkor
eddig, a mai napig
eddig, a mai napig
mindig
sokáig
régen
soha
sohasem
még
azóta
mindig, folyvást
egész életében, életfogytiglan
2.3 zur Bezeichnung der Wiederholung
esténként
olykor, néha, némelykor
keddenként
háromszor
egyszer
gyakran
évente
mindenkor, bármikor
néha
többször, több ízbenmittags
mitunter
monatlich
montags
nachmittags
nachts
nochmals
oft
selten
täglich
vormittags
wiederum
wöchentlich
zeitweise
zweimal

délben
hébe-hóba, néha-néha
havonta
hétfőnként
délutánonként
éjszakánként
még egyszer, ismételten
gyakran
ritkán
naponta
délelőttönként
ismét, újra
hetente
időnként, koronként, néha-néha
kétszer
2.4 zur Bezeichnung einer Zeit, die sich auf einen anderen Zeitpunkt bezieht (relative Zeit)
indessen
eközben, ezalatt
inzwischen
eközben, ezalatt
nachher
azután, utána, majd
seitdem
amióta, azóta
seither
azóta
unterdessen
eközben, ezalatt
vorher
előbb, (meg)előzőleg, ezelőtt

3. Modaladverbien
3.1 zur Bezeichnung der Art und Weise (der Qualität), differenziert nach der Bildungsart in

3.1.1 „reine Adverbien”
anders
gern
so
wie

másképp(en)
szívesen
úgy
ahogy, valahogy, amilyen, valamilyen

3.1.2 Adjektivadverbien
fleißig
gut
langsam
schlecht
schnell
tüchtig

szorgalmasan
jól
lassan
rosszan
gyorsan
alaposan, rátermetten

3.1.3 Wörter mit der Endung –lings (meist von Adjektiven abgeleitet)
ärschlings
bäuchlings
blindlings
frühlings
häuptlings
jählings
meuchlings
rittlings
rücklings
vorlings

seggel, seggen, seggre
hasmáént, hason, hasra
vakon, vaktában, elvakultan
tavasszal
fejest, fejjel előre, fejre
hirtelen(ül), meredeken
orozva, orvul, orgyilkos módon
lovagolva, lovas módra, lovagló ülésben
hátrafelé, hátára, háton
előrefelé

3.1.4 Wörter mit den Endungen –s und –los (meist von Substantiven abgeleitet)
anstandslos
bedenkenlos
eilends
fehlerlos
unversehens
vergebens

akadálytalanul, nehézség nélkül simán
megfontolás nélkül
sietve, nagy sebesen, sebtében
hibátlanul
hirtelen, váratlanul
hiába3.1.5 Zusammensetzungen
derart
ebenfalls
ebenso
genauso
geradeaus
hinterrücks
insgeheim
irgendwie
kopfüber
kurzerhand
rundheraus
unverrichteterdinge

úgy, oly módon, annyira
szintúgy, hasonlóképp
éppen így, azonmód, éppolyan
pontosan úgy
egyenest, toronyiránt, közvetlenül
hátulról, orvul, alattomosan
titkon, titokban
bárhogy, valahogy
fejjel lefelé, hanyatt-homlok
gyorsan, hamar, rövid úton
kereken, egyenesen
dolgavégezetlenül, eredménytelenül
3.2 zur Bezeichnung des Grades und Maßes (der Quantität und Intensität)
einigermaßen
némiképpen, némileg, valamelyest
größtenteils
legnagyobbrészt, túlnyomóan
halbwegs
félúton, félig-meddig
teilweise
részben
3.3 zur Bezeichnung des Instruments und Mittels
dadurch
azáltal, ezáltal
damit
azzal, ezzel
hierdurch
ezen keresztül, ezáltal
hiermit
ezzel
irgendwomit
bármivel, valamivel
wodurch
ami által, valami által
womit
amivel, valamivel
3.4 zur Bezeichnung der Erweiterung (des kopulativen Verhältnisses)
anders
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


egyébként
auch
is, szintén
außerdem
ezenkívül
desgleichen
így, ekként, hasonlóképpen
drittens
harmadszor
ebenfalls
szintúgy, szintén, hasonlóképpen
erstens
először
ferner
továbbá
gleichfalls
szintúgy, szintén, hasonlóképpen
sonst
egyébként, különben, másképp
überdies
ezenkívül, ezenfelül
weiterhin
tovább(ra), továbbra is
zudem
méghozzá, ráadásul még, ezenfelül
zweitens
másodszor
3.5 zur Bezeichnung eines restriktiven, spezifizierenden und adversativen Verhältnisses
allerdings
valóban, természetesen, kétségtelenül
dagegen
ezzel szemben, ehhez képest
doch
de, ám, mégis, hiszen, azonban
eher
inkább, szívesebben
freilich
persze, hogyne, feltétlenül, azonban
hingegen
ellenben, viszont
immerhin
mindamellett, mindazonáltal
indes(sen)
aközben, eközben, míg, miközben
insofern
ha, amennyiben, annyiban, ennyiben
insoweit
ha, amennyiben, annyiban, ennyiben
jedoch
azonban, de, ámde, mindazonáltal
nur
csak
vielmehr
sokkal inkább
wenigstens
legkevésbé
zumindest
legalább(is)

4. Kausaladverbien
also

4.1 zur Bezeichnung des Grundes (des kausalen Verhältnisses im engeren Sinne)
tehátanstandshalber
daher
darum
demnach
deshalb
deswegen
folglich
infolgedessen
meinethalben
mithin
nämlich
so
somit
warum
weshalb
weswegen

tisztesség kedvéért
ennél fogva, ezért, azért, emiatt, amiatt
ezért, azért, emiatt, amiatt
eszerint, ennél fogva, ennek folytán
ezért, azért
ez okból, ezért, emiatt
következőleg, következésképpen, tehát
ennek következtében
énmiattam, énfelőlem
tehát, ennélfogva
ugyanis, mert, tudniillik, mégpedig
így, úgy, ilyen módon, ezért
tehát, következtetésképp, és így
amiért, valamiért
ami miatt, valami miatt
ami miatt, valami miatt
4.2 zur Bezeichnung der Bedingung (des konditionalen Verhältnisses)
andernfalls
másesetben
dann
aztán, azután
gegebenenfalls
adott esetben
nötigenfalls
szükség esetén
schlimmstenfalls
legrosszabb esetben
sonst
egyébként, különben, másképp
4.3 zur Bezeichnung des nicht zureichenden Grundes (des konzessiven Verhältnisses)
(und) doch
(és) mégis
dennoch
mégis, mindamellett, mindazonáltal
gleichwohl
mégis, mindamellett, mindazonáltal
nichtsdestoweniger
mégis, mindamellett, mindazonáltal
trotzdem
ennek ellenére
4.4 zur Bezeichnung der Folge (des konsekutiven Verhältnisses)
so
így, úgy, ilyen módon, ezért
4.5 zur Bezeichnung des Zwecks (des finalen Verhältnisses)
darum
azért, ezért, amiatt, emiatt
dazu
azért, ezért, azzá, ezzé
deshalb
azért, ezért, amiatt, emiatt
deswegen
ez okból, ezért, azért
hierfür
ennek ellenében, ezért, evégből
hierzu
ehhez, erre
warum
amiért, valamiért
wozu
amihez, valamihezauch / sogar / nicht einmal
1. Az auch használata:
Az auch (= is) szót általában az előtt a szó előtt használjuk, amire vonatkozik.
a. Az alanyra vonatkozóan:
Auch der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi is ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában.
b. Az állítmányra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume auch.
A férfi ad is ma a feleségének egy szép virágot a szobában.
c. A tárgyra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau auch eine schöne Blume.
A férfi ad ma a feleségének egy szép virágot is a szobában.
d. A részeshatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute in dem Zimmer auch seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi ad ma a feleségének is egy szép virágot a szobában.
e. A helyhatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute auch in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában is.
f. Az időhatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt auch heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi ad ma is a feleségének egy szép virágot a szobában.
Az állítmány kivételével az összes többi mondatrész elé kerül az auch szócska. Az állítmányra vonatkozóan az auch szócska
mindig a mondat végén áll.

2. A sogar használata
Az sogar (= még … is) szót mindig az előtt a szó előtt használjuk, amire vonatkozik.
a. Az alanyra vonatkozóan:
Sogar der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
Még a férfi is ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában.
b. Az állítmányra vonatkozóan:
Sogar gibt der Mann heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi még ad is ma a feleségének egy szép virágot a szobában.
c. A tárgyra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau sogar eine schöne Blume.
A férfi még egy szép virágot is ad ma a feleségének a szobában.
d. A részeshatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute in dem Zimmer sogar seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi még a feleségének is ad ma egy szép virágot a szobában.
e. A helyhatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute sogar in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi még a szobában is ad ma a feleségének egy szép virágot.
f. Az időhatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt sogar heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi még ma is ad a feleségének egy szép virágot a szobában.
Az állítmányra vonatkozóan a sogar szócska a mondat elejére, az ige elé kerülbar, -lich, -isch
achtbar
ausführbar
biegbar
ehrbar
furchtbar
heilbar
kostbar
unaussprechbar
bäuerlich
geistlich
heimlich
herrlich
kindlich
mündlich
sinnlich
vorzeitlich
unglaublich
erkennbar

tiszteletreméltó
kivitelezhető
hajlítható
jóravaló
rettenetes
gyógyítható
értékes
kiejthetetlen
paraszti
egyházi
titkos
gyönyörű
gyermeki
szóbeli
érzéki
őskori
hihetetlen
{fel-/meg}ismerhető

achtsam
ausführlich
biegsam
ehrlich
furchtsam
heilsam
köstlich
unaussprechlich
bäuerisch
geistig
heimisch
herrisch
kindisch
mündig
sinnig
vorzeitig
ungläubig
erkenntlich

gondos
részletes
hajlékony
becsületes
félénk
gyógyító
pompás, felséges
kifejezhetetlen
pórias
szellemi
őshonos
parancsoló, uras
gyerekes
nagykorú
értelmes
korai, idő előtti
hitetlen
felismerhető, hálás,
viszontszolgálatra kész

Datum:
1. Die reine Datumsangabe kann z. B. folgende Formen haben:
04.08.1998
04.08.984.8.98
4.8.1998 4. August 1998 4. Aug. 98
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Nach den Empfehlungen der International Organization for Standardization (ISO) für die numerische Angabe von
Kalenderdaten (vgl. DIN 5008) sollen die Angaben in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag durch Mittestrich gegliedert werden:
1998-08-24
98-08-24.
2. Im Satzzusammenhang und in Verbindung mit Orts- und Uhrzeitangaben gibt es folgende Möglichkeiten:
a) Sie rief ihn am 3. Juli kurz vor 18 Uhr an. Wir haben [am] Mittwoch um 10 Uhr eine wichtige Besprechung.
b) Wir kommen am 30. Oktober, 16.15 Uhr[,] in der Kantine zusammen. Am Freitag, dem 6. April 1984, gegen 15 Uhr[,]
fielen in der Innenstadt die Verkehrsampeln aus.
c) Meine Freundin kommt nächsten Freitag, den 17. Juli[,] an. [Spätestens] Montag, den 5. November[,] reisen wir ab. Die
Tagung findet Donnerstag, 15. 4.[,] im Rosengarten statt.
d) Am Montag, dem 10. Juli 1960[,] lief das Schiff vom Stapel. - Am Montag, den 10. Juli 1960 lief das Schiff vom Stapel.
Die Familie kommt am Dienstag, dem 5. September, um 14 Uhr[,] an. - Die Familie kommt am Dienstag, den 5.
September[,] um 14 Uhr an. Bis zum Freitag, dem 15. Oktober[,] hast du Zeit. - Bis zum Freitag, den 15. Oktober hast du
Zeit.
Nur eine zweigliedrige Tages- und Uhrzeitangabe mit Präpositionen steht gewöhnlich ohne Komma, bei allen anderen Formen
der Zeitangabe wird dieses Satzzeichen gesetzt. Nach den neuen Regeln zur Zeichensetzung kann auch nach der Uhrzeit als
letztem Datumsbestandteil ein Komma stehen, wenn der Satz weitergeführt wird. Bei einer Datumsangabe im Akkusativ (ohne
am) kann der Monat ein Komma (= Aufzählung) oder zwei Kommas (= Apposition) aufweisen. Steht der Wochentag im Dativ
(mit am), dann wird die Monatsangabe gewöhnlich durch zwei Kommas abgetrennt, wenn sie ebenfalls in diesem Kasus steht
(= Apposition); nach den neuen Regeln zur Zeichensetzung kann allerdings das schließende Komma auch in diesen Fällen
entfallen. Wird die Monatsangabe als Aufzählungsglied im Akkusativ angegeben, setzt man nur ein Komma.DER:1.

2.

3.
4.
5.
6.

-el (der Hebel) /emelő(kar)/
-er (der Wecker) /ébresztőóra/
-ich (der Teppich) /szőnyeg/
-ig (der Pfennig) /pfennig/
-ler (der Künstler) /művész/
-ling (der Fremdling)
/betolakodó/
-ner (der Pförtner) /portás/
-s (der Schlips) /nyakkendő/
Idegen szavak:
-agoge (der Pädagoge)
/pedagógus/
-and (der Doktorand)
/doktorandusz/
-aner (der Amerikaner)
/amerikai ember/
-ant (der Konsonant)
/mássalhangzó/
-ar (der Kommissar) /felügyelő/
-är (der Parlamentär)
/képviselő/
-ast (der Kontrast) /kontraszt/
-at (der Demokrat) /demokrata/
-ent (der Student) /tanuló/
-et (der Komet) /üstökös/
-eur (der Kontrolleur) /ellenőr/
-ier (der Offizier) /katona/
-iker (der Graphiker) /grafikus/
-ismus (der Kapitalismus)
/kapitalizmus/
-ist (der Komponist)
/zeneszerző/
-loge (der Biologe) /biológus/
-om (der Agronom)
/mezőgazdász/
-or (der Rektor) /rektor/
-us (der Abakus)
/számolódeszka/
Namen der Jahreszeiten,
Monate und Wochentage: der
Sommer, der Januar, der
Mittwoch
Himmelsrichtungen, starke
Winde, Niederschläge: der
Osten, der Monsun, der Schnee,
der Nebel, der Föhn, der Passat
Spirituosen und Weine: der
Whisky, der Wodka, der Gin,
der Muskateller, der Sekt
Kaffeesorten: der Tchibo, der
Hochland
Tabake: der Krüll, der
Feinschnitt
Automarken und Expresszüge:
der Opel, der Mazda, der
Mercedes, der Orient-Express,
der Pannonia, der Intercity

Mineralien und Gesteine: der
Quarz, der Granit, der Glimmer
8. Bergnamen: der Mt. Everest,
der Vesuv, der Himalaja
9. Namen von Seen: der Baikal
10. große Flüsse der Welt und
einige deutsche Flussnamen:
der Jenissei, der Orinoko, der
Nil, der Main, der Rhein, der
Inn
11. die meisten Geldnamen: der
Forint
12. Deverbativa mit Nullsuffix: der
Sprung, der Stand, der
Aufstieg, der Duft
Kivételek:
• das Matterhorn (Matterhorn)
• das Pfund Sterling (font
sterling)
• die Drachme (drachma)
• das Genus (nyelvtani nem)
• die Hut (védelem)
• die Lira (líra)
• das Tempus (igeidő)
• die Theiß (Tisza)
• die Weichsel (Visztula)
• die Zugspitze (Zugspitze)
7.

DIE:-e (die Kälte) /hideg/
-ei (die Bäckerei) /pékség/
-heit (die Krankheit) /betegség/
-igkeit (die Wirkungslosigkeit)
/hatástalanság/
-in (die Löwin) /nőstény
oroszlán/
-keit (die Ehrlichkeit)
/becsületesség/
-schaft (die Gesellschaft)
/társaság/
-t (die Fahrt) /út/
-ung (die Lautung) /artikuláció,
ejtés/
Idegen szavak:
-a (die Kamera) /kamera/
-ade (die Blockade) /ostromzár/
-age (die Reportage) /riport/
-aise (die Mayonnaise)
/majonéz/
-ance (die Balance) /egyensúly/
-äne (die Fontäne) /szökőkút/
-anz (die Bilanz) /mérleg/
-ät (die Diät) /diéta/
-ation (die Affiliation)
/csatlakozás, leányvállalat/
-atur (die Kandidatur)
/jelöltség/
-elle (die Libelle) /szitakötő/
-enz (die Existenz)
/lét(fenntartás)/
-erie (die Pedanterie) /
kicsinyeskedés/
-esse (die Baronesse) /bárónő/
-ette (die Brünette) /barna nő/
-euse (die Friseuse) /fodrász/
-ie (die Melodie) /melódia/
-ienz (die Audienz)
/kihallgatás/
-iere (die Karriere) /karrier/
-ik (die Politik) /politika/
-ille (die Journaille) /zugsajtó/
-ine (die Aubergine) /padlizsán/
-ion (die Nation) /állam,
nemzet/
-isse (die Mantisse) /mantissza/
-ität (Anonymität) /névtelenség/
-itis (die Gastritis)
/gyomorhurut/
-ive (die Direktive) /utasítás/
-ose (die Diagnose) /diagnózis/
-se (die Askese) /aszkézis/
-sis (die Basis) /alap/
-tät (die Universität) /egyetem/
-ur (die Zensur) /cenzúra/
-üre (die Lektüre) /olvasmány/1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schiffs- und Flugzeugnamen:
die Titanic, die Boeing, die TU144, die Concorde
Motorräder: die Honda, die
Kawaski
Bäume und viele Blumen: die
Birke, die Nelke
Zigarettensorten: die Marlboro,
die Pall Mall, die Kim
fremdsprachige Zeitungen und
Zeitschriften: die Magyar
Nemzet, die Corriere della Sera
substantivierte Kardinalzahlen:
die Eins, die Fünf, die Hundert
Flussnamen auf -a und -e: die
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Wolga, die Themse, die Seine
die meisten deutschsprachigen
Flussnamen: die Oder, die
Weser, die Havel, die Theiß
viele Landschaftsnamen
(Länder- und Gebietsnamen auf
-ei, -ie, -e, -a): die Ukraine, die
Sahara, die Riviera, die
Bretagne
Kivételek:
das Abitur (érettségi)
das Futur (jövő idő)
das Stadion (stadion)
der Ahorn (juharfa)
der Ätna (Etna)
der Firlefanz (limlom)
der Flieder (orgona)
der Himalaja (Himalája)
der Inn (Inn)
der Jasmin (jázmin)
der Klee (lóhere)
der Lech (Lech)
der Main (Majna)
der Neckar (Neckar)
der Popanz (madárijesztő)
der Purpur (bíbor)
der Rhein (Rajna)
der Skorpion (skorpió)
der Spion (kém)

DAS:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

-chen (das Mädchen) /kislány/
-lein (das Kindlein) /kisgyerek/
-el (das Krügel) /krigli/
-li (das Stübli) /szobácska/
-gut (das Gedankengut)
/eszmekincs/
-icht (das Röhricht) /nádas/
-nis (das Verständnis)
/megértés/
-tum (das Altertum) /óidő/
-werk (das Buschwerk) /bozót/
-zeug (das Schreibzeug)
/írószer/
Ge- (das Gestirn) /csillag,
égitest/
Idegen szavak:
-at (das Zitat) /idézet/
-ett (das Sonett) /szonett/
-in (das Benzin) /benzin/
-ma (das Komma) /vessző/
-ment (das Pigment) /pigment/
-um (das Datum) /dátum/
-il (das Ventil) /szelep/
-o (das Bingo) /bingó/
-on (das Lexikon) /lexikon/
Hotels, Cafés und Kinos: das
Intercontinental, das Leipzig,
das Astoria
Namen der jungen Lebewesen:
das Küken, das Ferkel
die Bruchzahlen: das Viertel
die meisten chemischen
Elemente (Metalle und der
meisten Grundstoffe): das
Kalium, das Kupfer, das Chlor
alle Biersorten: das Warsteiner,
das Pilsner, das Carlsberg, das
Jever Pils
physikalische Einheiten: das
Kilowatt, das Byte, das
Röntgen
Namen der Buchstaben: das
Ypsilon, das Omikron, das Be,
das Zet
Namen der musikalischen
Noten: das Gis, das Es, das Re,
das Do
Namen der Farben: das Grün,
das Blau, das Lila
Namen der Sprachen: das
Deutsch, das Russisch, das
Arabisch, das Altchinesisch
Wasch- und Reinigungsmittel:
das Persil, das Sunlicht, das
OMO
substantivierte unflektierbare
Wortklassen: das Aber , das
Ach
Namen aus dem Bereich der
Computer-Software: das DOS,
das Windows, das WordPerfect

14. viele geographische Namen
(Kontinente, Länder, Inseln,
Ortschaften), falls sie
selbständig mit Nullartikel
gebraucht werden: das Afrika,
das Indien, das Ungarn, das
Rügen, das Debrecen, das New
York
15. einige Landschaftsnamen (der
bestimmte Artikel
obligatorisch!): das
Burgenland, das Vogtland, das
Elsass, das Engadin
16. substantivierte Infinitive (auf en): das Zeichnen, das Beten
Kivételek:
• das Moment (mozzanat)
• der Balkan (Balkán)
• der Euro (euro)
• der Gedanke (gondolat)
• der Irak (Irak)
• der Iran (Irán)
• der Irrtum (tévedés)
• der Jemen (Jemen)
• der Libanon (Libanon)
• der Moment (pillanat)
• der Phosphor (foszfor)
• der Reichtum (gazdagság)
• der Schwefel (kén)
• der Stahl (acél)
• der Sudan (Szudán)
• der Zement (cement)
• die Bitternis (keserűség)
• die Bronze (bronz)
• die Empfängnis (fogamzás,
fogantatás)
• die Erlaubnis (engedély)
• die Erschwernis (nehézség)
• die Ersparnis (megtakarítás)
• die Fäulnis (rothadás)
• die Finsternis (sötétség,
fogyatkozás)
• die Gebärde (mozdulat)
• die Geburt (születés)
• die Geduld (türelem)
• die Kenntnis (ismeret, tudás)
• die Krim (Krím)
• die Lausitz (Luzsica)
• die Niederlande (Hollandia)
• die Schweiz (Svájc)
• die Türkei (Törökország)
• die Vereinigten Staaten
(Egyesült Államok)
• die Wildnis (vadon)Néhány főnév két
névelővel is bír:
der / das Abszess (tályog,
kelés)
• der / das Barock (barokk)
• der / das Bereich (terület)
• der / das Bonbon (cukorka)
• der / das Curry (curry paprika)
• der / das Dotter (tojássárgája)
• der / das Filter (szűrő)
• der / das Gulasch (pörkölt)
• der / das Joghurt (joghurt)
• der / das Katheder (katedra)
• der / das Kehricht (szemét)
• der / das Keks (keksz)
• der / das Knäuel (gombolyag,
halmaz)
• der / das Kompromiss
(egyeszség)
• der / das Lampion (lampion)
• der / das Liter (liter)
• der / das Marzipan (marcipán)
• der / das Meter (méter)
• der / das Podest (emelvény,
dobogó)
• der / das Poster (poszter)
• der / das Radar (radar)
• der / das Silo (siló, tartály, kaja)
• der / das Sims (párkányzat)
• der / das Spind (szekrény,
rekesz)
• der / das Tüpfel (pontocska,
petty)
• der / das Verhau (akadály,
torlasz)
• der / das Zubehör (tartozék,
hozzávaló)
• der / die / das Dschungel
(dzsungel)
• der / die / das Halfter (kötőfék)
• der / die Abscheu (utálat,
undor)
• der / die Quader (téglatest)
• der / die Salbei (zsálya)
• der / die Sellerie (zeller)
der / die Wulst
„erst” oder „nur”?
Ügyeljünk az „erst” szócska használatára! Pl.:
Es ist erst 9 Uhr.
Mutti kommt erst um 4 Uhr nach Hause.

Még csak 9 óra van
Anyu majd csak 4 órakor jön haza.

Ne cseréljük fel a „nur“ szócska használatával, amely magyarra szintén „csak”-kal fordítható, de másfajta korlátozást,
megszorítást jelent. Pl.:
Wir haben nur zwei Jahre auf dem Lande gelebt.
Ich habe nur 40 Mark.
Ich kenne nur eine Familie hier.

Mi csak két évig éltünk vidéken.
Nekem csak 40 márkám van.
Csak egy családot ismerek itt.

Összegezve a jelentésüket:
erst - csak, még csak, majd csak, majd előbb, majd ha
nur - csak, csupán, csakis, csupáncsak

Felszólító mód
E/1.
E/2.

E/3.
T/1.

T/2.
T/3.
Önözés

Soll ich gehen?
Komm(e)! Hab(e)!
de: Wisse! Werde! Siehe! Sei!
Fahr(e)! – Nincs Umlaut!
Lies! – Van Brechung, nincs –e!
Er soll ins Kino gehen!
1. Gehen wir nach Hause! Seien wir!
2. Wir sollen nach Hause gehen!
3. Wollen wir schlafen?
4. Wollen wir gehen!
Kommt! Geht! Habt! Seid! Werdet! Trinkt! Esst!
Fahrt! – Nincs Umlaut!
Lest! – Nincs Brechung!
Die Kinder sollen lernen!
1. Kommen Sie! Seien Sie!
2. Wollen Sie bitte Platz nehmen!Elöljárószavak
à
ab
anfangs
ausgangs†
ausgenommen

außer
betreffend ↔
bis
bis zu
contra
durch
einbegriffen ↔
einschließlich
entlang →
für
gegen
gen
inbegriffen →
je
kontra
lang →
mang
minus
ober
ohne
per
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


plus
pro
sonder
um
unangesehen
versus
via
wider
ab
achter
ähnlich
analog
anhand von
aus
außer

-nként
-tól/-től kezde
kezdetén, elején
végén, vége felé
kivéve ∆

Tárgyeset:

kívül(re) /mozgást jelentő igéknél/
illetően ∆
-ig
egészen …-nyit; egészen -ig
ellen, kontra
át, keresztül, által, révén, -tól, -től, -val, -vel, -n túl
beleértve ∆
beleértve ∆
hosszába, mentén, végig
-ért, részére, számára, helyett, ellenében, javára, érdekében, -nak, -nek, képest,
létére, ellen, -ra, -re
ellen, felé, tájban, -val/-vel szemben, iránt, táján, tájt, körül, irányában,
-hoz/-hez/-höz képest, fejében, ellenében, mintegy, körülbelül
felé, irányában
beleértve ∆
-nként
ellen, kontra
hosszan, -ig (idő)
között, közepette
mínusz, nélkül
felé
nélkül, -talan, -telen
által, -val, -vel
plusz
-nként
nélkül
-kor, -ért, körül, táján, -val/-vel (több), köré, tájban, tájt, -t illetően, -ra/-re
vonatkozóan, után, -ban, -ben, miatt, … áron, -on, -en, -ön, -ra, -re, -ról, -ről, -t
tekintet nélkül -ra/-re
ellenében, szemben
át, keresztül
ellen
-tól, -től, -ról, -ről
mögött
hasonló -hoz/-hez/-höz
-nak/-nek megfelelően
-szerűen, alapján
-ból, -ből
-n kívül, -t kivéve

Részeseset:bei
benebst
binnen
bis zu
dank
ennet
entgegen →
entlang ↔
entsprechend

fern ↔
gegenüber ↔

-nál, -nél, mellett, közben, idején, során, esetén, -kor, -ban, -ben, -nak/-nek
birtokában van
-val, -vel, együtt
(idő) alatt, (időn) belül
egészen a …-ig
hála -nak/-nek
-n túl
elé, ellen, ellenére, szemben
hosszában, mentén, végig
-nak/-nek megfelelően

távol -tól/-től
-val/-vel szemben, -val/-vel átellenben, iránt, -val/-vel szemközt, -val/-vel
ellentétben
gemäß ↔
szerint, -nál/-nél fogva, -hoz/-hez/-höz képest, értelmében
getreu
szerint, -nál/-nél fogva, -hoz/-hez/-höz képest, értelmében
gleich
-hoz/-hez/-höz hasonlóan, -val/-vel megegyezően
innert
(idő) alatt, (időn) belül
längs ↔ †
hosszában, mentén
laut
-nál, -nél, fogva, szerint, -nak/-nek megfelelően, -nak/-nek értelmében
mang
között, közepette
mit
-val, -vel, -ú, -ű, -os, -es, -ös
mitsamt
-val/-vel együtt, -stul, -stül
mittels
-val, -vel, segítségével, útján
nach
után, -ba, -be, -ra, -re, felé, -ért, múlva, -ban, -ben, nyomán, -ból, -ből, megfelelően
nach →
szerint
nächst
mellett, után(a), -n kívül
nahe
együtt –val/-vel
nebst
-val, -vel, -val/-vel együtt
nid
alatt, alján
ob
felett, fölött, -n felül
ober
felett, fölött
oberhalb
felett, fölött, -n felül
qua
-val, -vel, segítségével, útján
samt
-val/-vel együtt, -stul, -stül
seit
óta, -tól/-től kezdve, -tól/-től fogva
sonder
nélkül
sub Nummer… … szám alatt, … számon
trotz
ellenére, dacára
unfern von
nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz
ungleich
ellentétben -val/-vel
unweit von
nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz
vis-à-vis ↔
-val/-vel szemben
von
-tól, -től, -ból, -ből, -ról, -ről, közül
von…an
-tól/-től kezdve
während
(idő) alatt, folyamán, közben
wegen
miatt, -ért, -ból, -ből, -tól, -től, végett
zu
-hoz, -hez, -höz, -ra, -re, -vá, -vé, -on, -en, -ön, -ba, -be, -nak, -nek, felé, végett, -ul,
-ül, -ban, -ben, -val, -vel, -n át, -nál, -nél, -i, -kor
zufolge →
értelmében, következtében, szerintzugunsten → †
zulieb →
zuliebe →
zunächst
zusamt
zuungunsten →
zuwider →
zuzüglich

-nak/-nek a javára
kedvéért
kedvéért
-hoz/-hez/-höz legközelebb, -nak/-nek közvetlen közelében
-val, -vel, -val/-vel együtt
hátrányára, rovására
ellen, ellenére
hozzászámítva ∆

abseite(n)
abseits
abzüglich
anfangs
angesichts
anhand (an Hand)
anlässlich
anstatt
anstelle (an Stelle)
antwortlich
auf Kosten
aufgrund (auf Grund)
aufseiten (auf Seiten)
ausgangs
ausschließlich
außer
außerhalb
ausweislich
bar ↔
behufs†
beiderseits
beidseits
betreff(s)
beziehentlich
bezüglich
binnen†
dank
diesseits
eingangs
eingedenk ↔
einschließlich
ennet
entlang†
exklusive
fernab
gelegentlich
halb →
halber →
hinsichtlich
hinsichts

Birtokos eset:

részéről
mellett, félre -tól/-től, távol -tól/-től
levonásával, levonása mellett
kezdetén, elején
-nak/-nek láttára, -t tekintve
révén, alapján, nyomán
alkalmából, alkalmával, során
helyett, gyanánt
helyett
-ra/-re válaszolva
rovására, kárára
alapján
oldalán
végén, vége felé
-t kivéve, -t nem számítva
kívül(re)
-n kívül
szerint
nélkül
végett, céljából
mindkét oldalán
mindkét oldalán
-ra/-re vonatkozóan, -ban, -ben, -t illetően, -t illetőleg
-ra/-re vonatkozóan
-ra/-re vonatkozóan, -t illetően, -t illetőleg, -val/-vel kapcsolatban
(idő) alatt, (időn) belül
hála -nak/-nek
-n innen
elején, kezdetén
tudván/ismervén ∆
-t beleértve, -t beszámítva
-n túl
hosszában, mentén, végig
-t kivéve, -t nem számítva
távol -tól/-től
alkalmából, alkalmával, kapcsán, -val/-vel kapcsolatban
végett, kedvéért, -ból/-ből, miatt, okából
végett, kedvéért, -ból/-ből, miatt, okából
-t tekintve, -t illetően, -ra/-re tekintettel
-t tekintve, -t illetően, -ra/-re tekintettelinfolge
inklusive
inmitten
innerhalb
innert
jenseits
kraft
längs ↔
längsseits
laut
links
mangels
minus
mithilfe (mit Hilfe)
mittels
namens
nördlich
nordöstlich
nordwestlich
ob
oberhalb
oberkant
östlich
plus
punkto
qua
rechts
rücksichtlich
seitens
seitlich
seitwärts
statt
südlich
südöstlich
südwestlich
trotz
über
um…willen
unangesehen
unbeschadet ↔
unerachtet
unfern
ungeachtet ↔
ungerechnet
unter
unterhalb
unweit
vermittels
vermittelst
vermöge

következtében
-t beleértve, -t beszámítva
között, közepette
-n belül
(idő) alatt, (időn) belül
-n túl
-nál/-nél fogva, szerint, képest, révén
hosszában, mentében, mentén
hosszában, mentében, mentén
-nál, -nél, fogva, szerint, -nak/-nek megfelelően, -nak/-nek értelmében
-tól/-től balra
hiányában
mínusz, nélkül
segítségével
-val, -vel, segítségével, útján
nevében
-tól/-től északra
-tól/-től északkeletre
-tól/-től északnyugatra
miatt
felett, fölött, -n felül
-nek a felső szélén
-tól/-től keletre
plusz
-t tekintve, -t illetően, -ra/-re tekintettel
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


-val, -vel, segítségével, útján
-tól/-től jobbra
-t figyelembe véve
részéről
oldalánál, mellett
mellett
helyett
-tól/-től délre
-tól/-től délkeletre
-tól/-től délnyugatra
ellenére, dacára
közben
kedvéért, -ért
tekintet nélkül -ra/-re
ellenére, csorbítása nélkül
nem tekintve, ellenére, -tól/-től eltekintve, dacára
nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz
nem tekintve, ellenére, -tól/-től eltekintve, dacára
-tól/-től eltekintve
közben, folyamán
alatt, -n alul, -tól/-től délre
nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz
által, segítségével, útján
által, segítségével, útján
-val, -vel, -nál/-nél fogva, következtébenvis-à-vis†
von…wegen
vonseiten (von Seiten)
vorbehaltlich
vorgängig
während
wegen*
weitab
westlich
zeit
zufolge
zugunsten
zugute
zuhanden
zulasten (zu Lasten)
zuseiten (zu Seiten)
zuungunsten (zu
Ungunsten)
zuzüglich
zwecks
an
auf
hinter
in
neben
über
unter

-val/-vel szemben
szerint, -ból, -ből, -lag, -leg
részéről, -tól, -től
-t fenntartva, -t feltéve
előtt
(idő) alatt, folyamán, közben
miatt, -ért, -ból, -ből, -tól, -től /*: emelkedett stílus/
messze -tól/-től
-tól/-től nyugatra
idején, során, -kor
értelmében, következtében, szerint
-nak/-nek a javára
-nak/-nek a javára
szemben, alkalmából, alkalmával, során, számára, részére, saját
kezébe
terhére, számlájára, kárára, hátrányára
oldalán, oldalára
hátrányára, rovására
hozzászámítva ∆
céljából, végett

Tárgyeset:
-RA, -RE, -hoz, -hez, -höz, -nak, -nek,
körülbelül, mintegy
-RA, -RE, -ba, -be, -nak, -nek, -an, -en, -on,
-ön, -ül, -ul, -val, -vel, folytán, alapján
MÖGÉ, -n túl
-BA, -BE, -ra, -re, -vá, -vé
MELLÉ, -hoz/-hez/-höz képest
FELÉ, -ra, -re, felett, fölött, -on, -en, -ön -n át, -n
keresztül, -n túl, miatt, -ról, -ről, alatt, közben,
múlva
ALÁ, közé, körébe

vor
ELÉ
zwischen KÖZÉ

Részeseset:
-ON, -EN, -ÖN, -nál, -nél, mellett,
-ban, -ben, -ról, -ről
-ON, -EN, -ÖN
MÖGÖTT, -n túl, után
-BAN, -BEN, -ból, -ből, -on, -en, -ön,
-val, -vel, belül, alatt, múlva, közben
MELLETT
FELETT, fölött, -on, -en, -ön, -n túl,
közben, -n túl, közben, -nál, -nél, -ra,
-re
ALATT, kevesebb, mint; között,
körében, alatt, közben, folyamán,
idején
ELŐTT, -tól, -től, -ban, -ben
KÖZT, KÖZÖTT

 A nyíllal „→“ ellátott elöljárószó csak a főnév után állhat.
 A két irányba mutató nyíl „↔“ arra utal, hogy az elöljárószó állhat a főnév előtt is és a főnév
után is, ezekben az esetekben gyakoribb, hogy az elöljárószó a főnév előtt áll.
 A kereszt „†” a régies használatot illetve a ritkán használt változatot jelöli.
 A háromszög „∆” jelentése: ha egy főnév alanyesetben áll, melyre az elöljárószavas szerkezet
utal, akkor az elöljárószó Nominativot, azaz alanyesetet is vonzhat. Pl.: „Der Betrag, der
Aufpreis einbegriffen…”gehen – menni ige különböző igekötőkkel
abgehen
angehen
Aufgehen
beigehen
begehen
dahergehen
davongehen
dazugehen
drangehen
draufgehen
durchgehen

járással elkoptat/elnyű, {be-/végig}jár, el{folyik/-hull/-vész}, hiányzik
megérkezik, megszületik, hozzáfér
sebesre jár, fel{jön/-kel}, megkel, elfogy, fakad
részt vesz vmiben, megenged magának vmit
jár, ünnepel, elkövet, vét
megy, mendegél
elmegy, odébbáll, elszökik
szintén odajön, csatlakozik, hozzá{jön/-járul}
belefog, neki{fog/-lát/-megy}, kezd
{neki-/rá}megy
járásban elnyű/elkoptat/kilyukaszt, átnéz, átvizsgál, áthatol, érvényesül, kereket old,
bejár, átolvas
eingehen
bekerít, bemegy, megérkezik, vmit elfogad, összemegy, elpusztul, {magára-/el}vállal
emporgehen
felfelé megy, felvirul, virágba szökken
entgegengehen
szembejön, eleget tesz, elő{segít/-mozdít}
entgehen
vmitől megmenekül, vmit {el-/ki}kerül
entlanggehen
{vmin/vmi mentén} végig{megy/-sétál/-halad}
ergehen
vmit járással elér/megszerez, kiadásra/kibocsátásra kerül, (sich) sétál, áradozik
fortgehen
el{megy/-távozik}, tovább tart, folytatódik
heimgehen
haza{megy/-tér}, elköltözik, jobblétre szenderül
herabgehen
lemegy
herangehen
közeledik, neki{lát/-fog}
heraufgehen
felmegy
herausgehen
kimegy, megnyilatkozik, feloldódik
hergehen
vki mellett/mögött megy/mendegél/ballag, történik, végbemegy, lefolyik
herumgehen
{körül-/körbe}járkál, megkerül, forog, körül{vesz/-ér}
heruntergehen
lemegy
hochgehen
felmegy, felszalad, magasba szökik, háborog, felrobban, lebukik
losgehen
megindul, elsül, elkezdődik, le{szakad/-jön}, nekifog
mitgehen
vkivel megy/tart
nachgehen
utánamegy vkinek, hajhász, késik (óra), elmarad vki/vmi mögött
niedergehen
lemegy, leereszkedik, süllyed, lehull
übergehen
{ki-/túl}fut, átmegy, elhomályosul, átpártol, utolér, elhagy, figyelmen kívül hagy, nem
vesz észre, mellőz, megszemlél, ellenőriz, áttekint
umgehen
körben jár, forog, járkál, bolyong, vkivel érintkezik, bánik vkivel/vmivel, vmivel
foglalkozik, elmúlik, {meg-/el}kerül, hátba kap, kijátszik
untergehen
{alá-/el}merül, elsüllyed, lenyugszik, elpusztul, kihal, tönkremegy
vergehen
járkálással/sétálással eltölt, elmúlik, megszűnik, elmegy, belehal, (sich) vétkezik, vét
weitergehen
tovább megy, folytat
zergehen
járással tönkretesz, {el-/szét}olvad
zugehen
bezáródik, becsukódik, nekimegy, vkihez beérkezik (jm.), történik, folyik, megesik
zurückgehen
vissza{megy/-tér/-fordul}, hátramegy, hátrál, hanyatlik, csökken, vissza{megy/-nyúl}
zusammengehen össze{megy/-zsugorodik}, egybe{esik/-vág}, együtthalad, összeér, egybeillik,
hanyatlikhalten – tartani ige különböző igekötőkkel
abhalten
anhalten

távol tart, visszatart, megakadályoz, megelőz, megrendez/-tart,el-/kibír, elvisel
megállít, (útjában) feltartóztat, (járásában) megakaszt, leállít, elfog, őrizetbe vesz,
letartóztat, lefoglal, visszatart, kitart; buzdít/int vkit vmire (zu); kér vmit vkitől (um);
megáll, leáll, szünetet tart, kitart, megmarad, tartós, eltart, vkitől kér vmit (bei + um);
megpályáz vmit (um); (sich) megfogódzkodik, megkapaszkodik, vmihez tartja magát,
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


vmihez ragaszkodik, visszatartja magát, uralkodik magán
aufhalten
feltartóztat, feltartóztat, megakadályoz, nyitva tart, (mit etw.) felhagy vmivel, (sich)
tartózkodik, időzik, huzamosabb ideig ott van, (über etw.) fennakad/megbotránkozik
vmin, kifogásol vmit, (mit etw.) időt veszteget vmire, (bei jm/etw.)
késlekedik/tartózkodik vkinél/vhol
behalten
megtart, meghagy, megőriz, nem veszti el, visszatart, emlékezetben tart, megjegyez
dazuhalten
(sich) nem marad el, igyekszik, siet
dranhalten
(sich) igyekszik, rajta van, kitartóan csinál vmit
durchhalten
kitart
einhalten
betart, megtart, teljesít, abbahagy, {meg-/félbe}szakít, kitart, (sich) otthonmarad
emporhalten
fel{tart/-emel}
entgegenhalten
szembe{állít/-helyez}, {egybe-/össze}vet
enthalten
tartalmaz, magában foglal, {el-/félre}tart, távoltart, (sich) tartózkodik vmitől,
vissza{fojt/-tart}
erhalten
megkap, nyer, {meg-/fenn}tart, megőriz, karbantart, konzervál, eltart, (sich) {fenn/meg}marad, megőrződik, konzerválódik, fenntartja magát, megél
freihalten
ellát, megvendégel, szabadon/nyitva tart, fenntart, rezervál, (hajó.) távoltartással véd
heraushalten
kitart, kifelé tart, kívül/távol tart, (sich aus etw.) vmitől távoltartja magát, vmibe nem
keveredik bele
herhalten
{ide-/oda}tart, {ide-/oda}nyújt, helytáll, megszenved
hochhalten
feltart, felfelé/magasba/magasra tart, nagyra becsül/tart, tisztel, becsül, magasra
értékel, (ker.) árat magasra tart, nagy árat szab
mithalten
vkivel tart, közösen/együtt tart/járat
nachhalten
utólag/pótlólag megtart, {tartósan/huzamos ideig} hat, pótol, pótlólag megtart
niederhalten
letart, lefelé tart, lenyom, legyőz, megfékez, lefog, le{fogva/-nyomva} tart, elnyom,
féken tart
überhalten
fölétart
unterhalten
vmi alá tart, vminek alátart; fenntart, folytat, karbantart, gondoz, {el-/ki}tart, támogat,
mulattat, szórakoztat, (sich) szórakozik, mulat
verhalten
vissza{tart/-fojt}, elnyom, eltitkol, befog, (jn zu etw.) figyelmeztet, int, rábír, (sich)
viselkedik, alakul, aránylik, viszonyul, áll vhogyan, eláll
zuhalten
zárva tart, befog, becsuk, oda{tart/-fordít}, felé tart/fordít, vmi felé tart/halad, oda tart,
(mit jm.) viszonyt {tart fenn/folytat} vkivel, viszonyban van vkivel, szavát
állja/betartja, (énekkel) kísér, (sich) igyekszik, iparkodik, szedi a lábát
zurückhalten
vissza{tart/-fog}, tartóztat, óvakodik, óvatosan bánik, tartózkodik, (sich) türtőzteti
magát, tartózkodóan viselkedik, magába zárkózik/vonul, visszavonul
zusammenhalten összetart, {össze-/egybe}fog, egybevet, összehasonlít, együtt marad, tart, összetartkommen - jönni ige különböző igekötőkkel
abkommen
ankommen
aufkommen
beikommen
bekommen
daherkommen
darumkommen
davonkommen
dazukommen
drankommen
draufkommen
durchkommen
einkommen
emporkommen
entgegenkommen
entkommen
entlangkommen
fortkommen
freikommen
gleichkommen
heimkommen
herabkommen
herankommen
heraufkommen
herauskommen
herbeikommen
herkommen
herüberkommen
herumkommen
herunterkommen
hochkommen
loskommen
mitkommen
nachkommen
niederkommen
überkommen
umkommen
unterkommen
verkommen
vollkommen
weiterkommen
wiederkommen
zukommen
zurechtkommen
zurückkommen
zusammenkommen
zuvorkommen

eltér, elszabadul
megérkezik, megjön
fel{emelkedik/-jön/-jut/-száll}
hozzáfér, elér, boldogul vmivel
megkap
közeledik, erre/arra jön
elveszít
elszabadul vhonnan, megúszik vmit
odavetődik, csatlakozik
sorra kerül
vkin átlát (jm.)
{keresztül-/át}jön, áthalad, megmenekül
bejön, kérelmez
fel{jön/-emelkedik}, feltörekszik
szembejön, eleget tesz, elő{segít/-mozdít}
{el-/meg}menekül
{vmin/vmi mentén} végig{jön/-jut}
el{megy/-távozik}, gyarapodik, előrehalad
{fel-/ki-/meg}szabadul
felér vkivel vmiben (jm. an etw.)
hazajön, hazaérkezik
lejön, tönkremegy
közeledik
fel{jön/-ér} vhová
{elő-/ki}jön, vmit eredményez
közeledik, {ide-/oda-/elő}jön
{ide-/elő}jön, származik, ered
átjön
{körül-/körbe}{járkál/-megy}, {meg-/el}kerül vmit
le{jön/-száll}, tönkremegy
fel{jön/-megy}
elszabadul, elszakad
együtt/szintén eljön
utánamegy, követ
lejön, lemegy, le{betegedik/-betegszik}, szül
átjön, elfog, eljut
elpusztul, életét veszti, tönkremegy
fedél alá kerül, szállást kap, álláshoz jut
elzüllik, megromlik, kárba vész
tökéletes, teljes
továbbjön, továbbjut, előrehalad
visszajön, visszatér
jön, közeledik, megillet, rá{marad/-jut}
elintéz, boldogul, tájékozódik
visszatér, rossz üzleteket köt, lecsúszik
össze{jön/-gyűlik/-kerül}, összeszólalkozik
megelőz (jm.), elébevág, meghiúsítmachen – csinál vmit ige különböző igekötőkkel
abmachen
anmachen
aufmachen

leszed, leválaszt, {el-/le}tölt, elintéz
{rá-/fel-/oda}erősít, megcsinál, felülkerekedik, (sich) odatolakodik, összecsinálja magát
{ki-/fel}nyit, felbont, {rá-/fel}erősít, elkészít, létesít, kinyit, (sich) felkerekedik, útra
kel, hozzá{lát/-fog}/nekikészülődik vmihez, {öltözik/kikészíti magát} vminek
beimachen
(sich) hozzálát, nekifog
bemachen
(sich) bepiszkítja magát, összecsinálja magát, becsinál, felvág
davonmachen
(sich) odébbáll, kereket old, meglép
dranmachen
belefog, neki{fog/-lát/-megy}, kezd
draufmachen
nagyot ünnepel
durchmachen
elvégez, átél, elszenved
einmachen
befőz, eltesz, tartósít
fortmachen
folytat, tovább csinál, eltávolít, el{utazik/-megy}, elköltözik, (sich) odébbáll,
freimachen
bérmentesít
gleichmachen
egyenlővé tesz, kiegyenlít, kiegyenget
heranmachen
közelebb férkőzik vkihez/vmihez, megkörnyékez vkit, hozzáfog, nekilát
herausmachen
ki{szed/-vesz} (foltot), (sich) összeszedi magát, elutazik, odébbáll, kievickél vmiből,
megtollasodik
herbeimachen
(sich) odamegy, megközelít, hozzáférkőzik
hermachen
idecsinál, (sich) megjátssza magát, vminek nekifog, vmibe belekezd, nekiesik vkinek
heruntermachen le{szid/-hord/-ránt}, lecsinál
losmachen
szabaddá tesz, szétbont, ki{old/-kapcsol}, elold, lefejt, (sich) ki{bontakozik/-szabadul}
mitmachen
részt vesz, végigcsinál
nachmachen
utólag csinál, minta után készít, utánoz, hamisít
niedermachen
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


felkoncol, lemészárol, ledönt, lehúz, levág
übermachen
vmit {vmire/vmi fölé} helyez, elküld, kézhez juttat, örökül hagy, átad
ummachen
vmit vmi köré tesz/csinál/illeszt, megváltoztat, átalakít, újracsinál, {le-/fel-/ki}dönt,
kinyír
vermachen
ráhagy, hagyományoz végrendeletileg juttat, eltömít, elzár, elpocsékol
vollmachen
{meg-/fel-/tele}tölt, teljessé tesz, telecsinál
weitermachen
tovább csinál, folytat
zumachen
be{tesz/-csuk/-zár}, betöm, lezár, hozzá{készít/-csinál}
zurechtmachen el{készít/-rendez}, helyrehoz, hozzá{igazít-/idomít}, (sich) {elő-/fel}készül, {rendbe
hozza/kicsinosítja/kifesti} magát
zusammen
össze{erősít/-illeszt}, (sich) összecsinálja magátstellen – állni ige különböző igekötőkkel
abstellen

letesz, lerak, elhelyez, (be)állít, félretesz, eltol, {le-/meg-/el}állít, kikapcsol,
megszüntet, véget vet, eltöröl, vmire szán/beállít
anstellen
odaállít, odatámaszt, alkalmaz, munkába állít, szolgálatba fogad, kinevez, üzembe
helyez, rendez, végez, intéz, tesz, élesztőt adagol, kovászol, cefréz, (sich) {oda/fel}áll, sorba áll, neki{lát/-áll}, tetteti magát, viselkedik
aufstellen
fel{állít/-egyenesít}, elhelyez, {elő-/oda}készít, elrendez, feltesz a tűzre, létesít,
megszervez, ki{állít/-jelöl/-tűz}, {meg-/ki}szab, készít, elkövet, csinál, rossz fát tesz a
tűzre, (sich) feláll, elhelyezkedik, helyet foglal vhol, felegyenesedik
beistellen
odaállít, szolgáltat, kiállít, rendelkezésre bocsát, szállít, (szerszámot munkadarabhoz)
{oda-/hozzá}szállít, fogást vesz, előtol
bestellen
{meg-/tele}rak, ellát, elintéz, megművel, átad, kézbesít, megrendel, vhová rendel
durchstellen
átad, átkapcsol
einstellen
beállít, behelyez, betesz, beigazít, beszabályoz, (vasúti kocsit) besorol, besoroz,
munkába/szolgálatba állít, munkára felvesz/alkalmaz, {meg-/be}szüntet, abbahagy,
szüneteltet, elhalaszt, elnapol, (sich) beállít, megjelenik, jelentkezik, ott terem, beáll
vmire, igazodik, (lelkileg) felkészül
entgegenstellen
{elébe-/szembe}állít, (sich) szembeszáll, ellenszegül, szembehelyezkedik
entstellen
el{torzít/-csúfít}, meghamisít, elfordít, eltorzít, (sich) eltorzul
erstellen
készít, előállít, gyárt, előkészít, elkészít, kidolgoz, megállapít
fortstellen
félre{állít/-tesz}
freistellen
vkinek a tetszésére bíz vmit, fel{ment/-szabadít}, rendelkezésre bocsát, függetlenít
gleichstellen
egy sorba helyez/állít, egy tekintet alá vesz, összehasonlít, egyenlővé/egyenjogúvá
tesz
herausstellen
ki{tesz/-rak}, (bemutatás végett) ki{tesz/-rak/-állít}, ki{emel/-domborít} vmit,
rámutat vmire, bizonyul, mutatkozik, (sich) kiderül, kitudódik, kisül
herstellen
ideállít, helyre{állít/-hoz}, megjavít, meggyógyít, előállít, gyárt, készít, termel, létesít,
megteremt, (sich) megteremt, leáll (pl. vkivel vitatkozni)
hochstellen
magasra állít, felállít, felemel, magasra helyez, nagyra értékel/becsül
nachstellen
hátrább tesz/helyez, vmi mögé tesz, utána{állít/-igazít/-szabályoz}, visszaigazít, üldöz
vkit, szerelmével üldöz vkit, mászkál vki után, követ
überstellen
vmit vmi fölé tesz, túlzsúfol, följebb ad, átad
umstellen
átállít, átrak, (át)rendez, áthelyez, másképpen rak/helyez (el), (oldalakat) átállít
(nyomda), transzponál (mat.), (sich) átállítja magát, áttér vmire, alkalmazkodik
vmihez, körülállít, körülrak, körülfog, bekerít
unterstellen
aláállít, aláhelyez, alárendel, alávet, ráfog vkire, tulajdonít vkinek, feltételez vkiről
verstellen
{el-/át-/be}állít, rosszul/másképp állít be, áthelyez, elmozdít, eltol, {meg-/el}változtat,
felismerhetetlenné tesz, eláll, (sich) eltolódik, tetteti magát, színlel
zustellen
elzár, elállít, eltorlaszol, vmi elé állít vmit, átad, eljuttat, kézbesít, {oda-/hozzá}állít,
hozzáigazít
zurechtstellen
előre elkészít, kikészít, helyére tesz, elrendez
zurückstellen
vissza{állít/-igazít}, hátraállít, háttérbe szorít, vissza{ad/-szolgáltat}, {el-/félre}tesz,
megőriz, (kat.) felment
zusammenstellen össze{állít/-tesz/-rak}, egymás mellé állít/tesz, össze{rak/-tesz}, összehasonlít,
egybevetHány óra?
Es ist ein Uhr. / Es ist eins.
Es ist dreizehn Uhr.
Es ist Viertel nach fünf.
Es ist Viertel sechs.
Es ist halb acht.
Es ist sieben Uhr dreißig Minuten.
Es ist Viertel vor zehn.
Es ist drei viertel zehn.

Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es?
=
Egy óra van.
=
Tizenhárom óra van.
=
Negyed hat van.
=
Negyed hat van.
=
Fél nyolc van.
=
Hét óra harminc perc van.
=
Háromnegyed tíz van.
=
Háromnegyed tíz van.

A percek kifejezésekor mindig viszonyítunk valamihez. Vagy már túljutottunk a viszonyítási ponton, vagy még nem értük el.
Ennek megfelelően fejezi ki a magyar nyelv is a perceket:
lesz = vor; múlt = nach
Es ist fünf Minuten nach vier Uhr.
=
Négy óra múlt öt perccel.
Es ist fünf nach vier.
=
Négy óra múlt öt perccel.
Es ist vier Minuten nach halb fünf.
=
Fél öt múlt négy perccel.
Es ist vier Minuten vor halb fünf.
=
Fél öt lesz négy perc múlva.
Es ist vier vor fünf.
=
Négy perc múlva öt óra.
Um fünf Uhr komme ich nach Hause.
=
Öt órakor haza jövök.
Kérdések és válaszok:
• Um wie viel Uhr?
=
Hány órakor?
• Um sieben Uhr.
=
Hét órakor.
o Wie lange?
=
Meddig? Mennyi ideig? Milyen hosszan?
o Vie Stunden lang.
=
Négy óra hosszat. Négy órát.
• Bis wann?
=
Meddig?
• Bis sieben Uhr.
=
Hét óráig. (időpont!)
o Seit wann?
=
Mióta?
o Seit gestern.
=
Tegnap óta.
• Ab wann?
=
Mikortól (kezdve)?
• Ab September.
=
Szeptembertől.
o Von wann bis wann?
=
Mikortól meddig?
o Von Montag bis Sonntag.
=
Hétfőtől vasárnapig.
Hibalehetőség:
Gyakori hiba a „w ie lange“ és a „ bis wann“ helytelen használata. Figyeld meg a f entebb említett és az al ábbi két
példamondatot:
Wie lange dauert die Fahrt nach Budapest?
Meddig tart az út Budapestre? (Mennyi ideig, milyen hosszan?)
Die Fahrt nach Budapest dauert drei Stunden lang.
Az út Budapestre három óráig tart. (Három óra hosszat, 3 x 60 percig.)
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Bis wann bleiben wir in der Stadt?
Meddig maradunk a városban? (Hány órakor megyünk haza?)
Wir bleiben bis fünf Uhr in der Stadt.
A városabn öt óráig maradunk. (Tehát 17 órakor megyünk haza.)Időpontok kifejezése
10 nap múlva, 10 napon belül (jövőre vonatkozik)
10 nap múlva, 10 nappal később
10 napra rá, 10 nappal később (múltra vonatkozik)
13.-a óta
1954. február 15-én
1956-ban
1975 óta
1990-ben
2 órára
25.-ére
4 óra előtt
4 óra hosszat, 4 óráig, 4 órát
7 óráig
7 órakor
9-től 5-ig
a jövő hétvégéig
április után
augusztus elején
azon a napon
azután a szerda után
csak holnap reggelig
december 31-ig
délben
delente (minden délben)
délután
délutánonként
ebben az évben
ebben az évszázadban
egész délután
egész vasárnap
éjszaka
éjszakánként
elseje és ötödike között
este
este fél 8 körül
esténként
évente
évről évre
ezen a hétvégén
ezen a napon
ezen a nyáron
ezen az éjszakán
fél 8-tól 3/4 9-ig
havonta
hetente
hétfőn
hétfőtől péntekig
hétfőtől vasárnapig
holnap délelőtt
holnap éjjel
holnap reggel
holnapután este
holnapután reggel 7-kor
jövő hétfő körül
jövő hétfőn
jövő ősszel
jövő szombatig
jövő tavasszal
jövőre (a jövő évben)
kedd óta
kétnaponta

in zehn Tagen
zehn Tage später
nach zehn Tagen
seit dem dreizehnten
am fünfzehnten Februar neunzehnhundertvierundfünfzig
neunzehnhundertsechsundfünfzig (!)
seit neunzehnhundertfünfundsiebzig
im Jahre neunzehnhundertneunzig
bis zwei Uhr
bis fünfundzwanzigsten
vor vier Uhr
vier Stunden lang
bis sieben Uhr
um sieben Uhr
von neun bis fünf
bis zum nächsten Wochenende
nach April
Anfang August
an dem Tag
nach dem Mittwoch
nur bis morgen früh
bis zum einunddreißigsten Dezember
zu Mittag
mittags
am Nachmittag
nachmittags
dieses Jahr, in diesem Jahr
in diesem Jahrhundert
den ganzen Nachmittag
den ganzen Sonntag
in der Nacht
nachts
zwischen dem ersten und dem fünften
am Abend
abends um halb acht herum
abends
jährlich
von Jahr zu Jahr
an diesem Wochenende
diesen Tag, an diesem Tag
in diesem Sommer
diese Nacht
von halb acht bis dreiviertel neun
monatlich
wöchentlich
am Montag
von Montag bis Freitag
von Montag bis Sonntag
morgen Vormittag
morgen Nacht
morgen früh
übermorgen Abend
übermorgen früh um sieben
um den nächsten Montag herum
nächsten Montag
nächsten Herbst
bis zum nächsten Samstag
nächsten Frühling
im nächsten Jahr
seit Dienstag
jeden zweiten Tagma délután
ma este
ma este 8 után
ma estig
ma reggel
mához egy hétre
mához kéthétre
május közepén
még elseje előtt
melyik szombaton
minden délelőtt
minden délután
minden éjjel
minden héten
minden hónap 15-éig
minden májusban
minden másnap
minden ötödik percben
minden szombaton
naponta
negyed 12 után
november 17-ig
október 23.-a óta
októberben
ötpercenként
reggel
reggelente
szeptember végén
szeptembertől
szerdánként
tavaly ősszel
tavasszal
tegnap óta
tegnap reggel óta

heute Nachmittag
heute Abend
heute Abend nach acht
bis heute Abend
heute morgen
heute in einer Woche, heute in acht Tagen
heute in zwei Wochen, heute in vierzehn Tagen
Mitte Mai
noch vor dem ersten
an welchem Samstag
jeden Vormittag
jeden Nachmittag
jede Nacht
jede Woche, in jeder Woche
jeden Monat bis zum fünfzehnten
in jedem Mai
alle zwei Tage
alle fünf Minuten
jeden Samstag
täglich
nach viertel zwölf
bis zum siebzehnten November
seit dem dreiundzwanzigsten Oktober
im Oktober
jede fünfte Minute
am Morgen
morgens
Ende September
ab September
mittwochs
vorigen Herbst
im Frühling
seit gestern
seit gestern frühNémet, Angol és Magyar igeidők.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Präsens: (jelen idő)
Präteritum: (elbeszélő múlt idő)
Perfekt: (múlt idő)
Plusquamperfekt: (régmúlt idő)
Futur I. (jövő idő)
Futur II. (befejezett jövő idő)

Német:
Er schreibt.
Er schrieb.
Er hat geschrieben.
Er hatte geschrieben.
Er wird schreiben.
Er wird geschrieben haben.

Igeragozás
E/1.
E/2.
E/3.
T/1.
T/2.
T/3.
Önözés

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie
Sie

kommen

1. Hagyományos:
wandern
gehen

wohnen

trinken

machen

komme
kommst
kommt
kommen
kommt
kommen
kommen

wandere
wanderst
wandert
wandern
wandert
wandern
wandern

wohne
wohnst
wohnt
wohnen
wohnt
wohnen
wohnen

trinke
trinkst
trinkt
trinken
trinkt
trinken
trinken

mache
machst
macht
machen
macht
machen
machen

gehe
gehst
geht
gehen
geht
gehen
gehen

Elmondhatjuk, hogy a főnévi igenév (kommen, wandern, stb.) úgy ragozódik, hogy elhagyjuk az -en, vagy -n végződésüket,
majd az alábbi táblázat alapján a következő ragokat tesszük a megfelelő szám és személy után:
E/1.
ich
-e
E/2.
du
-st
E/3.
er/sie/es
-t
T/1.
wir
-en
T/2.
ihr
-t
T/3. / Önözés
sie / Sie
-en
Kivételek: Ha az ige -x, -ß, -z, -s hangra végződik (mixen, heißen, sitzen, genesen), akkor Egyes szám 2. személyében nem st, hanem csak -t ragot kap!
mixen
heißen
sitzen
genesen
E/1.
E/2.
E/3.
T/1.
T/2.
T/3.
Önözés

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie
Sie

mixe
mixt
mixt
mixen
mixt
mixen
mixen

heiße
heißt
heißt
heißen
heißt
heißen
heißen

sitze
sitzt
sitzt
sitzen
sitzt
sitzen
sitzen

genese
genest
genest
genesen
genest
genesen
genesen

2. Tőhangváltozás (Umlaut és Brechung):
A) Umlaut: néhány ragozott igénél E/2. és E/3. személyben a mély hangrendű magánhangzó magas párjává
változik: aä, auäu, oö, uü.
fahren
laufen
tragen
stoßen
raten
E/1.
E/2.
E/3.
T/1.
T/2.
T/3.
Önözés

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie
Sie

fahre
fährst
fährt
fahren
fahrt
fahren
fahren

laufe
läufst
läuft
laufen
lauft
laufen
laufen

trage
trägst
trägt
tragen
tragt
tragen
tragen

stoße
stößt
stößt
stoßen
stoßt
stoßen
stoßen

rate
rätst
rät
raten
ratet
raten
ratenB) Brechung: néhány ragozott igénél E/2. és E/3. személyben az ige „e” tőhangzója „i”-re, vagy „ie”-re változik:
ei, eie.
geben
sprechen
nehmen
lesen
essen
sehen
E/1.
E/2.
E/3.
T/1.
T/2.
T/3.
Önözés

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie
Sie

gebe
gibst
gibt
geben
gebt
geben
geben

spreche
sprichst
spricht
sprechen
sprecht
sprechen
sprechen

nehme
nimmst (!)
nimmt (!)
nehmen
nehmt
nehmen
nehmen

lese
liest
liest
lesen
lest
lesen
lesen

esse
ißt (!)
ißt (!)
essen
eßt (!)
essen
essen

sehe
siehst
sieht
sehen
seht
sehen
sehen

Kivételek: A mássalhangzó személyragok és az igető közé ejtéskönnyítő –e kötőhang kerül:
1. Ha az ige töve –t vagy –d-re végződik!
antworten
finden
raten
treten
ich
antworte
finde
rate
treten
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


du
antwortest
findest
rätst (!)
trittst (!)
er/sie/es
antwortet
findet
rät (!)
tritt (!)
wir
antworten
finden
raten
treten
ihr
antwortet
findet
ratet
tretet
sie/Sie
antworten
finden
raten
treten
A raten és a treten igéknél azért nincs ejtéskönnyítő –e kötőhang, mert ott tőhangváltozás (Umlaut és Brechung) van!
2. Ha az ige töve –m-re vagy –n-re végződik, és előtte mássalhangzó áll, de az nem –l vagy –r!
atmen
rechnen
lernen
ich
atme
rechne
lerne
du
atmest
rechnest
lernst (!)
er/sie/es
atmet
rechnet
lernt (!)
wir
atmen
rechnen
lernen
ihr
atmet
rechnet
lernt (!)
sie/Sie
atmen
rechnen
lernen

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie

sein
bin
bist
ist
sind
seid
sind

haben
habe
hast
hat
haben
habt
haben

werden
werde
wirst
wird
werden
werdet
werden

3. Rendhagyó igék:

wissen
weiß
weißt
weiß
wissen
wißt
wissen

können
kann
kannst
kann
können
könnt
können

mögen
mag
magst
mag
mögen
mögt
mögen

dürfen
darf
darfst
darf
dürfen
dürft
dürfen

müssen
muss
musst
muss
müssen
müsst
müssen

sollen
soll
sollst
soll
sollen
sollt
sollen

wollen
will
willst
will
wollen
wollt
wollen

Ezeknek az igéknek a ragozását meg kell tanulni. Szabály sajnos nincs bennük, ezeket így kell megtanulni, ahogy vannak!Igeragozás:
Indikativ
Präsens
Präteritum
Perfekt
Plusquamperfekt

Konjunktiv
1. Aktiv
er fragt
er fragte
er hat gefragt
er hatte gefragt

Futur I.
Futur II.

er wird fragen
er wird gefragt haben
Aktív + módbeli segédige
Präsens
er kann fragen
Präteritum
er konnte fragen
Perfekt
er hat fragen können
Plusquamperfekt er hatte fragen können
Futur I.
Futur II.

er wird fragen können
er wird fragen können haben
2. Vorgangspassiv
Präsens
er wird gefragt
Präteritum
er wurde gefragt
Perfekt
er ist gefragt worden
Plusquamperfekt er war gefragt worden
Futur I.
er wird gefragt werden
Futur II.
er wird gefragt worden sein
Vorgangspassiv + módbeli segédige
Präsens
er kann gefragt werden
Präteritum
er konnte gefragt werden
Perfekt
er hat gefragt werden können
Plusquamperfekt er hatte gefragt werden können
Futur I.
Futur II.

er wird gefragt werden können
er wird gefragt worden sein
können
3. Zustandspassiv
Präsens
er ist geimpft
Präteritum
er war geimpft
Perfekt
er ist geimpft gewesen
Plusquamperfekt er war geimpft gewesen
Futur I.
er wird geimpft sein
Futur II.
er wird geimpft gewesen sein
Zustandspassiv + módbeli segédige
Präsens
er kann geimpft sein
Präteritum
er konnte geimpft sein
Perfekt
er hat geimpft sein können
Plusquamperfekt er hatte geimpft sein können
Futur I.
Futur II.

er wird geimpft sein können
(nincs)

1. Aktiv
Konjunktiv (I.) Präsens
er frage
Konjunktiv (II.) Präteritum
er fragte
Kunjunktiv (I.) Perfekt
er habe gefragt
Kunjunktiv (II.)
er hätte gefragt
Plusquamperfekt
Konjunktiv (I.) Futur I.
er werde fragen
Konjunktiv (I.) Futur II.
er werde gefragt haben
Aktív + módbeli segédige
Konjunktiv (I.) Präsens
er könne fragen
Konjunktiv (II.) Präteritum
er könnte fragen
Kunjunktiv (I.) Perfekt
er habe fragen können
Kunjunktiv (II.)
er hätte fragen können
Plusquamperfekt
Konjunktiv (I.) Futur I.
er werde fragen können
Konjunktiv (I.) Futur II.
er werde fragen können haben
2. Vorgangspassiv
Konjunktiv (I.) Präsens
er werde gefragt
Konjunktiv (II.) Präteritum
er würde gefragt
Kunjunktiv (I.) Perfekt
er sei gefragt worden
Kunjunktiv (II.)
er wäre gefragt worden
Plusquamperfekt
Konjunktiv (I.) Futur I.
er werde gefragt worden
Konjunktiv (I.) Futur II.
er werde gefragt worden sein
Vorgangspassiv + módbeli segédige
Konjunktiv (I.) Präsens
er könne gefragt werden
Konjunktiv (II.) Präteritum
er könnte gefragt werden
Kunjunktiv (I.) Perfekt
er habe gefragt werden können
Kunjunktiv (II.)
er hätte gefragt werden können
Plusquamperfekt
Konjunktiv (I.) Futur I.
er werde gefragt werden können
Konjunktiv (I.) Futur II.
er werde gefragt worden sein
können
3. Zustandspassiv
Konjunktiv (I.) Präsens
er sei geimpft
Konjunktiv (II.) Präteritum
er wäre geimpft
Kunjunktiv (I.) Perfekt
er sei geimpft gewesen
Kunjunktiv (II.)
er wäre geimpft gewesen
Plusquamperfekt
Konjunktiv (I.) Futur I.
er werde geimpft sein
Konjunktiv (I.) Futur II.
er werde geimpft gewesen sein
Zustandspassiv + módbeli segédige
Konjunktiv (I.) Präsens
er könne geimpft sein
Konjunktiv (II.) Präteritum
er könnte geimpft sein
Kunjunktiv (I.) Perfekt
er habe geimpft sein können
Kunjunktiv (II.)
er hätte geimpft sein können
Plusquamperfekt
Konjunktiv (I.) Futur I.
er werde geimpft sein können
Konjunktiv (I.) Futur II.
(nincs)Indikatoren des Realitätsgrads der Aussage
1. Gewissheitsindikatoren:
augenscheinlich
bestimmt
fraglos
freilich
gewiss
natürlich
notwendig(erweise)
offenbar
offenkundig
offensichtlich
selbstredend
selbstverständlich
sicher
sicherlich
tatsächlich
unbedingt
unstreitig
unzweifelhaft
wahrhaftig
wahrlich
wirklich
zweifellos
zweifelsohne

nyilvánvalóan, szemlátomást
biztosan
kétségtelen, biztos
persze, hogyne, természetesen, mindenesetre, feltétlenül
bizonnyal, biztos, hogyne
természetesen
szükségképpen, szükségszerűen, okvetlenül, feltétlenül
nyilvánvalóan, szemmelláthatóan
nyilvánvalóan, szemmelláthatóan
nyilvánvalóan, szemmelláthatóan
magától értetődő/érthető
magától értetődő/érthető
bizonyosan, bizonyára, biztosan, bízvást
bizonyosan, bizonyára, biztosan, bízvást
valóban, tényleg
feltétlenül, okvetlenül
vitathatatlanul, kétségtelenül
kétségtelenül
ténylegesen, valóban, szavamra, komolyan
valóban, bizony
tényleg
kétségtelenül
kétségtelenül

2. Hypothesenindikatoren:
anscheinend
hoffentlich
kaum
mutmaßlich
scheinbar
schwerlich
vermutlich
vielleicht
wahrscheinlich(erweise)
wohl
womöglich

látszólag, amennyire látható, szemmel láthatóan
remélhetőleg, remélhetően
alig, aligha, nemigen
feltehetőleg, feltehetően
színleg, látszólag, alighanem
nehezen, bajosan, aligha
valószínű, hihető, feltehető
talán, esetleg
valószínű, igaznak látszó, hihető
alkalmasint, bizonyára, vajon, talán
lehetőleg, hacsak lehet, talán

3. Distanzindikatoren:
angeblich
vorgeblich

állítólag
állítólag4. Emotionsindikatoren:
ärgerlicherweise
bedauerlicherweise
begrüßenswerterweise
beschämenswerterweise
dankenswerterweise
enttäuschenderweise
erfreulicherweise
erstaunlicherweise
gottlob
leider

bosszantóan, bántóan, megbotránkoztatóan
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


sajnálatosképpen, sajnálatos módon
örvendetesen, ajánlatosan, helyeslően
szégyenletes módon
köszönetet érdemlően, elismerésre méltóan
kiábrándító módon
örvendetes módon
meglepő módon
hálisten, hála Istennek
sajnos

5. Bewertungsindikatoren:
anerkennenswerterweise
begreiflicherweise
eigennützigerweise
fälschlicherweise
freundlicherweise
glücklicherweise
günstigerweise
klugerweise
korrekterweise
leichtsinnigerweise
nützlicherweise
nutzloserweise
seltsamerweise
unglücklicherweise
vergeblicherweise
vorsichtigerweise

elismerésre méltó módon
érthető módon
önző módon, haszonleső módon
tévesen, téves módon
nagyon kedvesen
szerencsés módon, szerencsére
előnyösen, kedvezően, jóindulatúan
nagyon bölcsen, nagyon okosan
kifogástalanul
könnyelműen, könnyelmű módon
hasznosan, hasznavehetően
haszontalanul, hiábavalóan
különös módon, különösképpen
szerencsétlen módon
hasztalanul, sikertelenül, hiábavalóan
óvatosanKettős elöljárószavak
an + D …… vorbei
Ich gehe am Museum vorbei.
auf + A …… zu
Ich gehe auf dich zu.
Das Kind kam langsam auf mich zu.
bis an + A
Das Wasser reicht ihm bis an die Brust.
Bis an die Grenze.
bis auf + A
Er ist bis auf die Haut nass geworden.
Bis auf einen Mann waren alle hier.
bis in + A
Mein Großvater war bis ins hohe Alter gesund.
Bis spät in die Nacht.
bis über + A
Er ist verliebt bis über beide Ohren.
bis zu + D
Wir müssen die Miete bis zum 5. des Monats bezahlen.
Ich gehe bis zur Schule.
mit + D …… zusammen
Wir könnten mit euch zusammen einen Ausflug machen.
um + A …… herum
Diese Straße führt um die Stadt herum.
um + G …… willen
Um des Friedens willen verzichtete er auf seine Ansprüche.
von + D …… ab
Von 5 Uhr ab.
Von hier ab ist die Straße gesperrt.
von + D …… an
Von jetzt an.
Von 1. Februar an habe ich eine andere Adresse.
von + D …… auf
Das Haus musste von Grund auf neu gebaut werden.
von + D …… aus
Von diesem Standpunkt aus hat er völlig Recht.
Von unserem Plätzen aus.

mellett el
Elmegyek a múzeum mellett.
felé, -hoz, -hez, -höz
Hozzád megyek; Feléd megyek.
A gyermek lassan jött felém.
-ig; egészen vmeddig és még tovább is
A víz a melléig ér.
Egészen a határig.(és még tovább is)
-ig; vkinek, vminek a kivételével
Bőrig ázott.
Egy ember kivételével mindenki itt volt.
-ig (időhatározó)
Nagyapám késő öregségéig egészséges volt.
Késő éjszakáig.
-ig
Fülig szerelemes.
-ig; egészen vmeddig
A lakbért minden hónap 5-ig kell kifizetnünk.
Egészen az iskoláig mentem.
-val, -vel együtt
Kirándulást tehetnénk veletek együtt.
körül
Ez az út a város körül vezet.
kedvéért
A békesség kedvéért lemondott követeléseiről.
-tól, -től kezdve (helyhatározó és óraidő)
5 órától fogva.
Innen kezdve az út zárva van.
-tól, -től fogva (időhatározó)
Mostantól fogva.
Február 1-től más címem van.
-tól, -től kezdve
A házat alapjaitól kezdve újjá kellett építeni.
-ból, -ből; egészen valahonnan
Ebből a szempontból teljesen igaza van.
Egészen a mi helyeinkről.Zsargon
abhauen
angesagt sein
aufgeschmissen sein
s. aufraffen
echt
gestresst sein
gucken
hauen
heulen
kapieren
klappen
klauen
kriegen
locker
meschugge
mitkriegen
passabel
e Penne
pennen
quatschen
spinnen
s Wischiwaschi

eltűnik, eltakarodik
keresett, divatos
meg van lőve, tehetetlen
rászánja magát
tipikus, igazi, valódi
kimerült
néz, szemlél
üt, csap
zokog, hangosan sír
felfog, megért
sikerül
ellop, elcsen
kap
lazán, könnyedén
őrült
kifülel, megtud
tűrhető
szállás(hely)
alszik, szunyál
cseveg
őrült ötletekkel áll elő
ködös megfogalmazás,
köntörfalazás
s. zusammenreißen
összeszedi magát
Amit a szótárban nem találsz
s. aufstylen
szépítkezik
r Boom
fellendülés, kivirágzás
boomen
fellendül
r Boss
főnök, nagyfőnök
checken
ellenőriz
clean
tiszta, nem kábítószerező
e Clique
érdekközösség, baráti kör
dealen
kábítószerrel kereskedik
durchstylen
átalakít, megújít
einchecken
becsekkel
r Fan
rajongó
s Feed-back
visszacsatolás, visszajelzés
r Freak
szenvedélyes rajongója
s Handy
mobil telefon
in sein
divatos, divatba jön
jobben
munkát végez
kidnappen
elrabol
killen
megöl, meggyilkol
s. liften lassen
felvarratja a bőrét
s Mobbing
molesztálás
out sein
divatjamúlt
recherchieren
gondosan kutat
r Softi
anyámasszony katonája
r Trip
rövid, előkészület nélküli utazás
zufaxen
faxon elküld
Vigyázz, ha ezt németül mondod!
abartig
marha jó
s. abschminken
cseszheti
Alte(r)
szülő, ’ős’, haver, barát
anstinken können
lépést tud tartani
anglotzen
bámul vkire
r Bingo
minden rendben van
keinen (null) Bock haben
nem kívánja, nincs kedve
r Bulle
zsaruchecken
clean
cool
r Deal
down
easy
s Feeling
glotzen
heavy
tote Hose
r Hugo
irre
keine Katze
e Knete
e Kohle
labern
r Laschi
r Lusche
s Moos
ready
relaxen
r Schlaffi
r Stich
sticheln
stressen
ticken
r Urin
Vitamin B (Beziehungen)

felfog, megért
frankó
kiváló, klassz, király
nem egészen tiszta buli
fáradt, kimerült
könnyű, kellemes, klassz
érzelem
tévét bámul
nehéz, megerőltető
tömény unalom
cigi
tébolyító, fura
egy árva lélek sem
pénz, dohány
pénz, dohány
mellébeszél
unalmas fickó
unalmas fickó
pénz, lóvé
(indulásra) kész
lazít
unszimpatikus alak
bolondság
piszkálódik
idegesít vkit
megőrül, bedilizik
hetedik érzék
kapcsolat, összeköttetésKonjuktív I.:


Felszólítást
Óhajtást
Kívánságot
Bizonytalanságot
Függő beszédet fejezünk ki vele.

Konjunktiv II.:

Feltételességet
Óhajtást
Hasonlítást
A függő beszédben a Konjunktiv I. alakjait
helyettesíti

Gyenge igék:

Gyenge igék:

lernen / fragen / reisen
ich* lerne / frage / reise
du lernest / fragest / reisest
er3 lerne / frage/ reise
wir* lernen / fragen / reisen
ihr lernet / fraget / reiset
sie* lernen / fragen / reisen

lernen / fragen / reisen
ich lernte / fragte / reiste
du lerntest / fragtest / reistest
er3 lernte / fragte / reiste
wir lernten / fragten / reisten
ihr lerntet / fragtet / reistet
sie lernten / fragten / reisten

Erős igék:

Erős igék:

laufen / gehen / gießen
ich* laufe / gehe / gieße
du laufest / gehest / gießest
er3 laufe / gehe / gieße
wir* laufen / gehen / gießen
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ihr laufet / gehet / gießet
sie* laufen / gehen / gießen

laufen / gehen / gießen
ich liefe / ginge / gösse
du liefest / gingest / gössest
er3 liefe / ginge / gösse
wir liefen / gingen / gössen
ihr liefet / ginget / gösset
sie liefen / gingen / gössen

Vegyes igék:

Vegyes igék:

nennen/ rennen/ denken
ich* nenne / renne / denke
du nennest / rennest / denkest
er3 nenne / renne / denke
wir* nennen / rennen / denken
ihr nennet / rennet / denket
sie* nennen / rennen / denken

nennen / rennen / denken (!)
ich rennte / nennte / dächte
du renntest / nenntest / dächtest
er3 rennte / nennte / dächte
wir rennten / nennten / dächten
ihr renntet / nenntet / dächtet
sie rennten / nennten / dächten

Fontosabb igék:

Fontosabb igék:

haben / sein / werden
ich habe* / sei / werde
du habest / seiest / werdest
er3 habe / sei / werde
wir haben* / seien / werden
ihr habet / seiet / werdet
sie haben* / seien / werden

haben / sein / werden
ich hätte / wäre / würde
du hättest / wärest / würdest
er3 hätte / wäre / würde
wir hätten / wären / würden
ihr hättet / wäret / würdet
sie hätten / wären / würden

Módbeli segédigék:

Módbeli segédigék:

können / müssen / mögen / dürfen
ich könne / müsse / möge / dürfe
du könnest / müssest / mögest / dürfest
er3 könne / müsse / möge / dürfe
wir* können / müssen / mögen / dürfen
ihr könnet / müsset / möget / dürfet
sie* können / müssen / mögen / dürfen

können / müssen / mögen / dürfen
ich könnte / müsste / möchte / dürfet
du könntest / müsstest / möchtest / dürftest
er3 könnte / müsste / möchte / dürfte
wir könnten / müssten / möchten / dürften
ihr könntet / müsstet / möchtet / dürftet
sie könnten / müssten / möchten / dürften

wollen / sollen
ich wolle / solle
du wollest / solle
er3 wolle / solle
wir* wollen / sollen
ihr wollet / sollet
sie* wollen / sollen

wollen / sollen
ich wollte / sollte
du wolltest / solltest
er3 wollte / sollte
wir wollten / sollten
ihr wolltet / solltet
sie wollten / sollteOrszágok és nyelvek:
das Land/der Kontinent
Afrika
Amerika
Asien
Australien
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Andorra
Angola
Argentinien
Armenien
Äthiopien
Aserbaidschan
Aserbeidschan
Australien
die Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Benin
Bhutan
Bolivien
Bosnien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Burundi
Ceylon
Chile
China
Costa Rica
Dänemark
Deutschland
die Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
England
Eritrea
Estland
Fidschi
Finnland
Frankreich
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Grenada
Griechenland
Großbritanien
Guatemala
Guinea
Haiti
Holland
Honduras
Indien
Indonesien
der Irak
der Iran
Irland

der Mann
Afrikaner
Amerikaner
Asiat
Australier
Afghane
Ägypter
Albaner
Algerier
Andorraner
Angolaner
Argentinier
Armenier
Äthiopier
Aserbaidschaner
Aserbeidschaner
Australier
Bahamer (Bahamaner)
Bahrainer
Bangale
Barbadier
Belgier
Beniner
Bhutaner
Bolivianer
Bosne
Botswaner
Brasilianer
Bulgare
Burundier
Ceylonese
Chilene
Chinese
Costaricaner
Däne
Deutsche
Dominikaner
Ecuadorianer
Salvadorianer
Engländer
Eritreer
Este
Fidschianer
Finne
Franzose
Gabuner
Gambier
Georgier
Ghanaer /Ghanese
Grenadier
Grieche
Brite
Guatemalteke
Guineer
Haitianer(Haitier)
Holländer
Honduraner
Inder
Indonesier
Iraker
Iraner
Irländer (Ire)

die Frau
Afrikanerin
Amerikanerin
Asiatin
Australierin
Afghanin
Ägypterin
Albanerin
Algerierin
Andorranerin
Angolanerin
Argentinierin
Armenierin
Äthiopierin
Aserbaidschanerin
Aserbeidschanerin
Australierin
Bahamerin (Bahamanerin)
Bahrainerin
Bangalin
Barbadierin
Belgierin
Beninerin
Bhutanerin
Bolivianerin
Bosnin
Botswanerin
Brasilianerin
Bulgarin
Burundierin
Ceylonesin
Chilenin
Chinesin
Costaricanerin
Dänin
Deutsche
Dominikanerin
Ecuadorianerin
Salvadorianerin
Engländerin
Eritreerin
Estin
Fidschianerin
Finnin
Französin
Gabunerin
Gambierin
Georgierin
Ghanaerin /Ghanesin
Grenaderin
Griechin
Britin
Guatemaltekin
Guineerin
Haitianerin(Haitierin)
Holländerin
Honduranerin
Inderin
Indonesierin
Irakerin
Iranerin
Irländerin (Irin)

die Kultur/ Sprache
afrikanisch
amerikanisch
asiatisch
australisch
afghanisch
ägyptisch (arabisch)
albanisch
algerisch (arabisch)
andorranisch
angolanisch
argentinisch
armenisch
äthiopisch
aserbaidschanisch
aserbaidschanisch
australisch
bahamisch (bahamanisch)
bahrainisch (arabisch)
bangalisch
barbadisch
belgisch
beninisch
bhutanisch
bolivianisch
bosnisch
botswanisch
brasilianisch
bulgarisch
burundisch
ceylonesisch
chilenisch
chinesisch
costaricanisch
dänisch
deutsch
dominikanisch
ecuadorianisch
salvadorianisch
englisch
eritreisch
estisch
fidschianisch
finnisch
französisch
gabunisch
gambisch
georgisch
ghanaisch /ghanesisch
grenadisch
griechisch
britisch
guatemaltekisch
guineisch
haitianisch(haitisch)
holländisch
honduranisch
indisch
indonesisch
irakisch
iranisch
irländisch (irisch)Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
der Jemen
Jordanien
(Jugoslawien
Kamerun
Kambodscha = Kampochea
Kanada
Kasachstan
Katar
Kenia
Kolumbien
der Kongo
Korea
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
der Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Madagasker
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Mauretanien
Mauritius
Mexiko
Monaco
Mongolei
Mosambik (Moçambique)
Namibia
Nepal
Neuseeland
Nicaragua
die Niederlande (Holland)
der Niger
Nigeria
Norwegen
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
die Philippinen
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Ruanda
Salvador
Sambia
San Martino
Saudi-Arabien

Isländer
Israeli
Italiener
Jamaikaner (Jamaiker)
Japaner
Jemenit
Jordanier
Jugoslawe
Kameruner
Kambodschaner
Kanadier
Kasache
Katarer
Kenianer / Keniate
Kolumbianer / Kolumbier
Kongolese
Koreaner
Kroate
Kubaner
Kuwaiter
Laote
Lesother
Lette
Libanese
Liberianer
Libyer
Liechtensteiner
Litauer
Luxemburger
Madagasse
Malawier
Malaysier
Malediver
Malier
Malteser
Marokkaner
Mauretanier
Mauritier
Mexikaner
Monegasse
Mongole
Mosambikaner
Namibier
Nepalese (Nepaler)
Neuseeländer
Nicaraguaner
Niederländer (Holländer)
Nigrer
Nigerianer
Norweger
Pakistaner
Panamaer / Panamaner
Paraguayer
Peruaner
Philippiner (Filipino)
Pole
Portugiese
Rumäne
Russe
Ruander
Salvadorianer
Sambier
Sanmarinese
Saudiaraber

Isländerin
Israelin / Israelitin
Italienerin
Jamaikanerin (Jamaikerin)
Japanerin
Jemenitin
Jordanierin
Jugoslawin
Kamerunerin
Kambodschanerin
Kanadierin
Kasachin
Katarerin
Kenianerin / Keniatin
Kolumbianerin / Kolumbierin
Kongolesin
Koreanerin
Kroatin
Kubanerin
Kuwaiterin
Laotin
Lesotherin
Lettin
Libanesin
Liberianerin
Libyerin
Liechtensteinerin
Litauerin
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Luxemburgerin
Madagassin
Malawierin
Malaysierin
Malediverin
Malierin
Malteserin
Marokkanerin
Mauretanierin
Mauritierin
Mexikanerin
Monegassin
Mongolin
Mosambikanerin
Namibierin
Nepalesin (Nepalerin)
Neuseeländerin
Nicaraguanerin
Niederländerin (Holländerin)
Nigrerin
Nigerianerin
Norwegerin
Pakistanerin
Panamaerin / Panamanerin
Paraguayerin
Peruanerin
Philippinerin (Filipina)
Polin
Portugiesin
Rumänin
Russin
Ruanderin
Salvadorianerin
Sambierin
Sanmarinesin
Saudiaraberin

isländisch
israelisch(hebräisch)
italienisch
jamaikanisch (jamaikisch)
japanisch
jemenitisch
jordanisch
jugoslawisch)
kamerunisch
kambodschanisch
kanadisch
kasachisch
katarisch
kenianisch
kolumbianisch
kongolesisch
koreanisch
kroatisch
kubanisch
kuwaitisch
laotisch
lesothisch
lettisch
libanesisch
liberianisch
libysch
liechtensteinisch
litauisch
luxemburgisch
madagassisch
malawisch
malaysisch
maledivisch
malisch
maltesisch
marokkanisch
mauretanisch
mauritisch
mexikanisch
monegassisch
mongolisch
mosambikahnisch
namibisch
nepalesisch
neuseeländisch
nicaraguanisch
niederländisch (holländisch)
nigrerisch
nigerianisch
norwegisch
pakistanisch
panamaisch
paraguayisch
peruanisch
philippinisch (filipisch)
polnisch
portugiesisch
rumänisch
russisch
ruandisch
salvadorianisch
sambisch
sanmarinesisch
saudiarabischSchweden
die Schweiz
der Senegal
Serbien
Singapur
die Slowakei
Slowenien
Somalia
(Sowjetunion
Spanien
Sri Lanka = Ceylon
Südafrika
der Sudan
Surinam
Swasiland
Syrien
Tadschikistan
Tansania
Taiwan
Thailand
Togo
der Tschad
(die Tschechoslowakai
die Tschechei
Tunesien
die Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
der Vatikan
Venezuela
die Vereinigten Arabischen
Emirat (VAE)
die Vereinigten Staaten
von Amerika (USA)
Vietnam
Zaire
Zimbabwe(Simbabwe)
Zypern
Baskenland
die Berber
Korsika
Kosovo
Kurdistan
Palästina
Sardinien
Tamile
die Tuareg

Schwede
Schweizer
Senegalese Senegaler
Serbe
Singapurer
Slowake
Slowene
Somalier (Somali)
Sowjete
Spanier
Srilanker / Ceylonese
Südafrikaner
Sudanese (Sudaner)
Surinamer
Swasiländer
Syrer
Tadschike
Tansanier
Taiwaner
Thai (Thailänder)
Togoer (Togolese)
Tschader
Tschechoslowake
Tscheche
Tunesier
Türke
Ugander
Ukrainer
Ungar
Uruguayer
Venezueler / Venezolaner

Schwedin
Schweizerin
Senegalesin Senegalerin
Serbin
Singapurerin
Slowakin
Slowenin
Somalierin (Somalin)
Sowjetin
Spanierin
Srilankin / Ceylonesin
Südafrikanerin
Sudanesin (Sudanerin)
Surinamerin
Swasiländerin
Syrerin / Syrin
Tadschikin
Tansanierin
Taiwanerin
Tai (Thailänderin)
Togoerin (Togolesin)
Tschaderin
Tschechoslowakin
Tschechin
Tunesierin
Türkin
Uganderin
Ukrainerin
Ungarin
Uruguayerin
Venezuelerin / Venezolanerin

schwedisch
schweizerisch
senegalesisch senegalisch
serbisch
singapurisch
slowakisch
slowenisch
somalisch
sowjetisch)
spanisch
srilankisch / ceylonesisch
südafrikanisch
sudanesisch (sudanisch)
surinamisch
swasiländisch
syrisch
tadschikisch
tansanisch
taiwanisch
thai (thaiwanisch)
togoisch( togolesisch)
tschadisch
tschechoslowakisch)
tschechisch
tunesisch
türkisch
ugandisch
ukrainisch
ungarisch
uruguayisch
vatikanisch
venezuelisch / venezolanisch

Emirate

Emiratin

emiratisch (arabisch)

(US-)Amerikaner

(US-)Amerikanerin

(us-)amerikanisch

Vietnamese
Zairer
Zimbabwer
Zypriot (Zyprer)

Vietnamesin
Zairerin
Zimbabwerin
Zypriotin (Zyprierin)

vietnamesisch
zairisch
zimbabwisch
zypriotisch (zyprisch)

Baske
Berber
Korse
Kosovare
Kurde
Palästinenser
Sarde (Sardinier)
Tamile
Targi (Tuareger)

Baskin
Berberin
Korsin
Kosovarin
Kurdin
Palästinenserin
Sardin (Sardinierin)
Tamilin
Targin (Tuaregerin)

baskisch
berberisch
korsisch
kosovarisch
kurdisch
palästinensisch
Sardisch (sardinisch)
tamilisch
targisch (tuargisch)Levelek

1. Közeli kapcsolat:
Bis bald Dein Gábor
Es grüsst und küsst Dich Deiner Gábor
Mit vielen lieben Grüssen Dein Gábor
Sei lieb gegrüßt von Deinem Gábor
Tschüss Deiner Gábor
Viele liebe Grüsse von Dein(em) Gábor
2. Magázódás, de baráti kapcsolat:
Es grüsst Dich/Sie herzlichst Deiner/Ihrer
Gábor
Herzliche Grüsse von Gábor
Herzlichst
Mit herzlichen Grüssen
Stets Deiner/Ihrer Gábor

Abs(ender):

Viele herzliche Grüsse von Gábor
3. "Igen tisztelt" személyeknek:
Beste Grüsse
Freundliche Grüsse
Hochachtungsvoll (hűvösebb)
Mit besten Empfehlungen (hűvösebb)
Mit besten Grüssen
Mit freundlichem Gruß
Mit freundlichen Grüssen
Mit vorzüglicher Hochachtung (hűvösebb)
4. "Nagyra becsült" személyeknek:
Mit aufrichtigen Grüssen
Mit verbindlichen Grüssen

Gábor Szántai
Vécsey-völgy Strasse 58/A
H - 3300 Eger

e Briefmarke

(Empfänger:)

Herrn (Frau, Fräulein, Familie)
Günther Haase
Am Markt 5 (nincs pont!!!)
D - W 8500 Nürnberg

(A régi szövetségi tartományok: W (Westen) ; az új tartományok : O (Osten)
A - Ausztria; D - Németország; CH - Svájc; H - Magyarország

r Absender
r Brief
e Briefmarke
r
Briefumschlag
r Empfänger
e Postleitzahl

feladó
levél
bélyeg
boríték
címzett
irányítószá
mMelléknév fokozás:
A legtöbb melléknévnél közép- és felsőfokban nem jelenik meg az Umlaut.
Melléknevek, melyeknél közép- és felsőfokban megjelenik az Umlaut:
alt
älter
älteste
arg
ärger
ärgste
arm
ärmer
ärmste
dumm
dümmer
dümmste
grob
gröber
gröbste
groß
größer
größte
hart
härter
härteste
jung
jünger
jüngste
kalt
kälter
kälteste
klug
klüger
klügste
krank
kränker
kränkste
kurz
kürzer
kürzeste
lang
länger
längste
scharf
schärfer
schärfste
schwach schwächer schwächste
schwarz schwärzer schwärzeste
stark
stärker
stärkste
warm
wärmer
wärmste
Vannak olyan melléknevek is, amelyek állhatnak Umlauttal vagy Umlaut nélkül is:
bang
banger / bänger
bangste / bängste
blass
blasser / blässer
blasseste / blässeste
fromm frommer / frömmer frommste / frömmste
gesund gesunder / gesünder gesundeste / gesündeste
glatt
glatter / glätter
glatteste / glätteste
karg
karger / kärger
kargste / kärgste
krumm krummer / krümmer krummste / krümmste
nass
nasser / nässer
nasseste / nässeste
rot
roter / röter
roteste / röteste
schmal schmaler / schmäler schmalste / schmälste
Az alábbi mellékneveknél megcserélődnek a betűk, vagy az <e> hang kiesik:
bescheiden bescheid(e)ner bescheidenste
dunkel
dunkler
dunkelste
heiter
heitrer
heiterste
hoch
höher
höchste
müde
müder
müdeste
nahe
näher
nächste
sauer
saurer
sauerste
teuer
teuerer
teuerste
trocken
trock(e)ner
trockenste
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ungeheuer ungeheurer
ungeheuerste
Ezen mellékneveknek teljesen más a közép- és felsőfok alakjai:
gut
besser
beste
viel
mehr
meiste
wenig weniger / minder wenigste / mindeste
gern
lieber
liebsteDeklination / Erős ragozás:
Ae:
Te:
Be:
Re:


Hímnem:
guter Tag
guten Tag
guten Tages
gutem Tag

Nőnem:
gute Nacht
gute Nacht
guter Nacht
guter Nacht

Semlegesnem:
Többesszám:
gutes Haus
gute Häuser
gutes Haus
gute Häuser
guten Hauses
guter Häuser
gutem Haus
guten Häusern
Kérdés: Was für?
ha nincs előtte sem határozott, sem határozatlan névelő
tőszámnevek után (zwei, drei, zwanzig...) /zwei schöne Frauen/
bizonyos határozatlan számnevek után:
 einige + Esz. (néhány) /einiger poetischer Geist/ [csak: hímnem-Ae; nőnem-Re / Be]
 einige + Tsz. (néhány) /einige gute Menschen/
 etliche + Tsz. (néhány) /etliche erfolgreiche Abschlüsse/
 mehrere + Tsz. (több) /mehrere dunkle Kleider/
 viel + Esz. (sok) /vieler schöner Platz/ [csak: hímnem-Ae; nőnem-Re / Be]
 viel + Tsz. (sok) /viele hohe Häuser/
 wenig + Esz. (kevés) /weniger schöner Platz/ [kivétel: hímnem-Re; semlegesnem-Re]
 wenig + Tsz. (kevés) /wenige schöne Häuser/
a háromalakú determinánsok rövid, ragozhatatlan alakjai után:
 manch (néhány) /manch schönes Geschenk; mit manch schöner Blume/
 solch (ilyen, olyan) /solch altes Zeug; mit solch ausgezeichnetem Arzt/
 welch (milyen, mily) /Welch guter Mensch!/
különböző anyagnevek előtt /Er trinkt starken Kaffee./
megszólításnál, üdvözlésnél /Guten Tag!/
birtokos szerkezetekben

Schwache Deklination / Gyenge ragozás:
Ae:
Te:
Be:
Re:
Hímnem:
der gute Tag
den guten Tag
des guten Tages
dem guten Tag

Nőnem:
die gute Nacht
die gute Nacht
der guten Nacht
der guten Nacht

Semlegesnem:
das gute Haus
das gute Haus
des guten Hauses
dem guten Haus
Kérdés: Welche3?

Többesszám:
die guten Häuser
die guten Häuser
der guten Häuser
den guten Häusern

a háromalakú determinánsok után:
 aller, alle, alles -alle (minden) /aller gute Tag/
 der, die, das -die (a, az) /die gute Nacht/
 derselbe, dieselbe, dasselbe -dieselbe
 dieser, diese, dieses -diese (ez a, ezek a) /dieses gute Haus/
 jeder, jede, jedes (csak Esz!) (mindegyik, minden egyes) /jedes gute Haus/
 jener, jene, jenes -jene (az a, azok a) /jener schöne Tag/
 mancher, manche, manches -manche /manches gute Haus/
 sämtlicher, sämtliche, sämtliches -sämtliche (az összes) /sämtlicher aufgehäufte Sand/
 solcher, solche, solches -solche (ilyen, olyan) /solcher gute Tag/
 welcher, welche, welches -welche (melyik) /welches gute Haus/
bizonyos határozatlan számnevek után:
 beide + Tsz. (mindkettő) /beide jungen Mädchen; die Mitglieder beider großen Parteien/
 einige + Esz. (néhány) /einigem guten Geist/ [csak: hímnem-Te / Re / Be; nőnem-Ae / Te; semlegesnem]
 viel + Esz. (sok) /wenigem schönen Platz/ [csak: hímnem-Re; semlegesnem-Re]
 wenig + Esz. (kevés) /vieles überflüssige Verhandeln/ [kivétel: hímnem-Ae; nőnem-Re / Be]Névmások
Személyes névmás
Nominativ Akkusativ Genitiv Dativ
ich
mich
meiner mir
du
dich
deiner
dir
er
ihn
seiner
ihm
E/3.
sie
sie
ihrer
ihr
es
es
seiner
ihm
wir
uns
unser
uns
T/1.
ihr
euch
euer
euch
T/2.
sie
sie
ihrer ihnen
T/3.
Sie
Sie
Ihrer Ihnen
Önözés
a, -wegen, um -willen, -seits, -teils, -gleichen, -halben:
meinetwegen
miattam
meinesteils
részemről
um meinetwillen
kedvemért
meinesgleichen hozzám hasonló
meinerseits
részemről
meinethalben
énfelőlem
b, selber/selbst ; allein:
ich selber/selbst én magam
ich allein
egyedül én
E/1.
E/2.

Visszaható névmás
Akkusativ Dativ
mich
mir
E/1.
dich
dir
E/2.
sich
sich
E/3.
uns
uns
T/1.
euch
euch
T/2.
sich
sich
T/3.
sich
sich
Önözés
1. alany + ige + visszaható névmás tárgyesete:
 Ich kämme mich. (=Fésülködöm.)
2. alany + ige + visszaható névmás részesesete + tárgy:
 Ich kämme mir das Haar. (=Megfésülöm a hajamat.)
3. selber / selbst: (=maga)
 Er rasiert sich selbst. (=Maga borotválkozik.)

Kölcsönös névmás
a, einander:
 ragozhatatlan és az elöljárószavakkal egybeírjuk. (miteinander, zueinander, aufeinander, voneinander)
Wir begrüßten einander. (=Üdvözöltük egymást.)
 A kölcsönös névmás helyett gyakran a többes számú visszaható névmást használjuk.
Wir begrüßten uns. (=Üdvözöltük egymást.)Össze ne téveszd!
r Akt, -(e)s, -e
e Akte, -n
s Deck, -(e)s, -e
e Decke, -n
s Etikett, -(e)s, -en/-s
e Etikette, -n
r Kohl, -(e)s, -e
e Kohle, -n
r Leisten, -s, Ø
e Leiste, -n
r Muff, -(e)s, -e
e Muffe, -n
r Niet, -(e)s, -e
e Niete, -n
r Rabatt, -(e)s, -e
e Rabatte, -n
s Rohr, -(e)s, -e
e Röhre, -n
s Spalt, -(e)s, -e
e Spalte, -n
r Spross, -es, -e(n)
e Sprosse, -n
r Streifen, -s, Ø
e Streife, -n
s Tablett, -(e)s, -e
e Tablette, -n
r Typ, -s, -e(n)
e Type, -n

tett, cselekedet
ügyirat, akta
fedélzet
takaró, borítás
címke
etikett, illem
káposzta
szén
kaptafa, sámfa
léc, szegély, párkány
muff-kesztyű, doh
karmantyú, csőhüvely
szegecs
nem nyerő sorsjegy
árengedmény
virágágyas
cső, nád
elektroncső, sütő, tévé
hasadék, rés
hasáb
hajtás, sarj
létrafok
szalag, csík
cirkálás, portyázás, őrs
tálca
tabletta
típus, jelleg
betű(faj)A csak többes számban használatos főnevek (Pluraliatantum):
A német főnevek egy része csak többes számban szokott előfordulni. Többnyire nem adható rá magyarázat, hogy az
egyes számuk miért nem használható (pl. A Flitterwochen ’mézeshetek’ többnyire valóban több hétből áll, vagyis elvileg
lehetne beszélni egy első, egy második stb. „mézeshétről” is; a Kosten, Altwaren stb. szavaknak pedig pl. a magyarban van
egyes számuk is: költség, költségek, régiség, régiségek).
A gyakoribb, csak a többes számban használatos főnevek a következők (az alkalmanként, nagy ritkán egyes számban is
előfordulók mellett „(+Sg)” jelzés is áll; a *-gal jelölt főnevek jelentése egyes számban eltér):
Aktiva (Aktiven)
Alimente
Allüren*
Alpen
Altwaren
Amphibien
Anden
Annalen
Annaten
Antillen
Äonen (+Sg)
Auslagen*
Auspizien (+Sg)
Azoren
Bermudas
Blattern
Briefschaften
Brosamen (+Sg)
Cevennen
Chemikalien (+Sg)
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Dardanellen
Devisen*
Dehors
Diäten*
Dubiosen
Effekten*
Eingeweide (+Sg)
Einkünfte
Eltern (+Sg)
Exequien
Fasten*
Faxen (+Sg)
Ferien
Finanzen*
Fisimatenten
Flausen (+Sg)
Flitterwochen
Formalien
Fossilien (+Sg)
Frieseln (+Sg)
Gebrüder
Genitalien
Gerätschaften
Geschwister (+Sg)
Gewissenbisse (+Sg)
Gliedmaßen (+Sg)

aktíva, cselekvő vagyon
tartásdíj
allűrök, viselkedés, modor;
trükk(ök)
Alpok
lim-lom, ócskaság(ok)
kétéltűek
Andok
évkönyvek, krónikák
annaták (a pápától kapott birtok
első évi jövedelmének illetékként
való visszafizetése)
Antillák
korszak, örökkévalóság
költségek
védelem, kilátás, remény
Azori-szigetek
Bermuda-szigetek
himlő
levelek, posta, okiratok
zsemlemorzsa, kenyérmorzsa
Cévennek (francia hegység)
vegyszerek, kemikáliák
Dardanellák
deviza
külső látszat, illendőség
napidíj
kétes követelések
értékpapírok
(állati) belsőségek, vminek a
belseje, belsőségek, zsigerek
jövedelem
szülők
végtisztesség, gyászszertartás,
gyászliturgia
böjti napok
buta tréfa, ostoba vicc,
bolondozás, hülyéskedés,
szeszély, fakszni
szünidő
bevételek
teketória, mese, pajkos csínyek
hazudozás, füllentés, lódítás;
kibúvó, mese
mézeshetek
alakiságok, formaságok
kövület, fosszília
hólyag, kiütés
testvérek, fivérek
genitáliák, külső nemi szervek
felszerelés, eszközök
(férfi- és nő)testvérek,
nő(test)vérek
lelkiismeretfurdalás
végtagok

Graupeln (+Sg)
Graupen (+Sg)
Habseligkeiten (+Sg)
Hämorrhoiden (+Sg)
Hebriden
Honneurs
Honoratioren
Hosenträger (+Sg)
Iden
Immobilien
Imponderabilien
Importen (+Sg)
Ingredienzien (+Sg)
Insignien
Jeans
Jura (+Sg)*
Kaldaunen (+Sg)
Kamellen (+Sg)
Kanaren
Karpaten
Katakomben (+Sg)
Kinkerlitzchen
Kollektaneen
Konsorten
Kordilleren
Kosten
Koteletten*
Kurilen
Kurzwaren
Kutteln (+Sg)
Ländereien
Lebensmittel (+Sg)
Machenschaften (+Sg)
Machinationen (+Sg)
Makkaroni
Manen
Masern
Memoiren
Misshelligkeiten (+Sg)
Möbel (+Sg)
Mobilien
Molesten
Moneten
Mores
Musikalien
Nachwehen
Naturalien
Niederlande
Odds
Pandekten

hódara(szem), kásás hó/eső
kása, dara
holmi, cókmók
aranyér
Hebridák
(rég.) tiszteletadás, (játék)
honőrök
notabilitások, honoráciorok,
(tört.) tiszteletbeli személyek
nadrágtartó
(költ.) idus
ingatlanok
kiszámíthatatlan tényezők
behozatali cikkek, áruk
alkotórész, kellék
(hatalmi) jelvények
farmernadrág
jogtudomány
belsőség, pacal
szakállas történet, régi/lejárt vicc
Kanári-szigetek
Kárpátok
katakombák
csecsebecse, mütyür
szemelvények, kivonatok
bűntárs(ai), tettestárs(ai)
Kordillerák
költségek
oldalszakáll
Kurili-szigetek
rövidáru
zsigerek, belsőrész, pacal
földterület, uradalom
élelmiszer
mesterkedés, fondorlat
machináció, fondorlat
makaróni
a halott jó szellemei (az antik
Rómában)
kanyaró
visszaemlékezés, memoár,
emlékirat
egyenetlenség, viszály
bútor
ingóságok, ingó vagyon
panasz, kellemetlenség
pénz
illem, jó erkölcsök, móres
zeneművek, kották
utófájások, kellemetlen
következmények
természetbeni járandóságok
Hollandia
oddsz, tét a lóversenyen
(római jog) digesták, pandekták;Paramente
Passiva (Passiven)
Penaten
Personalien
Pocken*
Präliminarien (+Sg)
Pretiosen
Preziosen
Protozoen
Pyrenäen
Quisquilien
Ränke (+Sg)
Rauchwaren
Realien
Rechte*
Repressalien (+Sg)
Reptilien
Rocky Mountains
Röteln
Sämereien (+Sg)
Saturnalien
Schliche
Schraffen
Shorts
Spaghetti
Spanten (+Sg)
Sperenzien
Spesen
Spikes
Spiritualien
Spirituosen
Sporen (+Sg)

(tréf.) jogtudományok
(vall.) paramentum, kegyszer
passzívák, terhek, tartozások
régi római házi és védőistenek
személyi adatok
(fekete) himlő
előkészítő, bevezető tárgyalások
ékszerek, drágakövek
ékszer, drágaság
egysejtű állat, véglény
Pireneusok
apróságok, semmiségek, csipcsup dolgok
ármány, fondorkodás, cselszövés
dohányáruk, dohánytermékek,
szőrmeáruk
tények, való dolgok, tárgyi
adatok, ismeretek
jogtudomány
megtorlás, retorzió
hüllő, csúszómászó
Sziklás Hegység
rubeóla, vörös himlő
vetőmagok
szaturnália (római ünnepségek)
csel, trükk
csík, vonalka, csíkozás,
vonalkázás
rövidnadrág
spagetti
hajó- vagy repülőtest bordázata
teketória
költségek, kiadás
szöges talpú cipő
egyházi hatáskörök
szeszes italok
spóra

Sporteln (+Sg)
Stoppeln (+Sg)
Streitigkeiten
Streusel (+Sg)
Streuseln
Subsidien (+Sg)
Thermen
Treber
Trester
Tropen
Trümmer
Umtriebe (+Sg)
Unkosten
Utensilien
USA
Varia
Vegetabilien
Vergnügungen (+Sg)
Viktualien
Vogesen
Vorfahren (+Sg)
Wanten (+Sg)
Wehen (+Sg)*
Wirkwaren
Wirren
Zeitläuf(t)e (+Sg)
Zerealien (+Sg)
Zinsen (+Sg)
Zutaten (+Sg)
Zykladen
Zwillinge (+Sg)

(a késő középkorban bírósági,
hatósági) illeték, sportula
tarló, borosta
vita, veszekedés
morzsa, vagdalék
díszítő cukorka; omlós sütemény
segélypénz, pénzbeli támogatás
ókori római fürdő
törköly
törkölypálinka, törköly
trópusok
rom, roncs, törmelék
hajtás, mozgatás, mozgás,
nyüzsgés
kiadás(ok), költség(ek)
eszközök, szerek, kellékek
Amerikai Egyesült Államok
különféle, vegyes dolgok;
különfélék, vegyes kiadások
konyhakerti növények, növényi
anyagok, gyógynövények
szórakozás, kedvtelés, passzió
élelmiszer(ek)
Vogézek
előd, ős
(árboctartó) oldalkötél(zet)
szülési fájdalmak
kötött áru
zűrzavar, rendetlenség,
zavargások, bonyodalmak
az idő(k) múlása, (az) idő
gabonafélék
kamat
hozzávaló(k)
Kikládok
ikrekSzámok és ezekkel való kifejezések:
1. Osztószámnevek:
je ein / eine / eins
je zwei
je drei
je zehn

a, Je + tőszámnév:

egy-egy
kettő-kettő
három-három
tíz-tíz

Kérdése: Je wie viel? (Hány-hány?)
b, Zu + ragtalan sorszámnév:
zu zweit ketten
zu dritt
hárman
zu zehnt tízen
Nincs zu erst, helyette az allein-t (egyedül) használjuk. zuerst = először.
Es waren unser fünf = Öten voltunk.

Kérdése: Zu wie viel? (Hányan?)

2. Szorzószámnevek:
einfach / einfältig
zweifach / zweifältig / doppelt
hundertfach / hundertfältig

egyszeres
kétszeres
százszoros

tőszámnév + -fach/-fältig:

Kérdése: Wie oft? Wie vielfach? (Hányszoros?)

3. Ismétlőszámnevek:
einmal
zweimal
zehnmal

tőszámnév + -mal:

egyszer
kétszer
tízszer

Kérdése: Wie oft? Wievielmal? (Hányszor?)

4. Sorszámhatározók:
erstens
zweitens
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


drittens

először
másodszor
harmadszor

das erste Mal
das zweite Mal
das zehnte Mal
zum ersten Mal
zum zweite Mal
zum siebten Mal

először
másodszor
tizedszer
először
másodszor
hetedszer

a, sorszámnév + -ens:

b, Das sorszámnév + Mal (külön!):

c, Zum + sorszámnév + Mal (külön!):Kérdése: Zum wievielten Mal? Das wievielte Mal? (Hányszor?)

5. Fajtajelölő:
einerlei
zweierlei
hunderterlei
tausenderlei

tőszámnév + -erlei:

egyféle
kétféle
százféle
ezerféle

Kérdése: Wievielerlei? (Hányféle?)

Törtszámnevek:
1/2
1/3
2/3
1/4
3/4
3/5
3/20
1 1/2
1 1/3

főnév:
ein Halb(es)
ein Drittel
zwei Drittel
ein Viertel
drei Viertel
drei Fünftel
drei Zwanzigstel
ein und ein Halb
ein und ein Drittel

melléknév:
(ein) halb
ein drittel
zwei drittel
einviertel (!)
dreiviertel (!)
drei fünftel
drei zwanzigstel
ein ein halb / anderthalb
ein und ein drittel

Tizedes törtek:
0,1
10,04
12,003

null Komma eins
zehn Komma null vier
zwölf Komma null null drei

(null) ein Zehntel
zehn (und) vier Hundertstel
zwölf (und) drei Tausendstel

Matematikai műveletek:
5+3=8
8-3=5
3 x 4 = 12
12 : 4 = 3
42 = 16
63 = 216
√36 = 6
3
√216 = 6

fünf und drei ist acht
acht weniger drei ist fünf
drei mal vier ist zwölf
zwölf geteilt durch vier ist drei
vier hoch zwei ist sechzehn
sechs hoch drei ist zweihundertsechzehn
Quadratwurzel aus sechsunddreißig gleich sechs
Kubikwurzel aus zweihundertsechzehn gleich sechsSzleng-szótár:
balfasz
bárcás kurva
barom
Baszd meg!
baszni
bordélyház
bunkó
buzi (fn)
buzi (mn)
cafka
csecs
csöcsörészni
csöndes szellentés
dákó
egyéjszakás kaland
fasz
faszfej
fattyú
feláll a fasza
fing
fingani
fityma
fos
ganaj
geci
geci állat
gyors menet
Hol a picsában van a kulcs?
homokos
Hordd el magad!
húgyozni
Húzd el a csíkot!
hüvely
Jól kibasztak vele!
kaki
kakilni
kefélni
Kinyalhatja a seggemet!
kiveri a faszát
kurva
kurva jó
Kuss!
leszopás
leszopja vkinek a faszát
leszopni
Lucskos pofádat!
méh
Menj a pokolba!
Mindenségit!
okádék
okádni
ökör
önkielégítés
önkielégíti magát
pina
pinanyalás
pisi
pisilni
pöcs
pukizni

r Dussel, r Dunsel
e Listenhure
r Ochse, r Kamel, r Hornochse, e Ratte
Fick dich!
ficken, vögeln, bumsen
s Bordell, s Freudenhaus
r Flegel, s Stoffel, r Rüpel, blöder Sack
warmer Bruder, r Buserant, e Tunte, r Arschficker
schwul, warm
e Schlampe, e Dirne
e Zitze
abtutteln, am Busen tummeln, Busen betatschen
stiller Furz, r Schleicher
e Rute, r Schwanz
r One-Night-Stand
r Schwanz, r Pimmel, r Penis
s Arschloch, r Idiot
r Bastard
er kriegt einen hoch, er kriegt einen Steifen, er kriegt einen Ständer
r Furz, r Puff, e Scheiße
furzen, schikanieren, scheissen
e Vorhaut
r Durchfall, r Dünnschiss, r Kot
r Mist, r Kot, r Schmeiß
r Rotz, r Schleim, e Sülze
fieser Kerl
s Quicky
Himmel, Arsch und Zwirn, wo ist der Schlüssel?
r Schwule, r Warme
Verpiss dich! Verzieh dich! Zieh Leine!
brunzen, seichen, nässen, feuchten, pinkeln, pissen
Zieh Leine! Hau ab! Verzieh dich! Mach, dass du fortkommst!
e Scheide
Ihm geht der Arsch mit Grundeis! Er wurde richtig verarscht!
e Kacke, r Kack, s Aa
Aa machen
bumsen, pudern
Er kann mich am Arsch lecken! Du kannst mich mal kreuzweise!
wichsen, sich einen runterholen, Taschenbillard spielen,
Handball spielen
e Hure, e Nutte
affengeil, geil
Kusch! Schweig! Klappe!
s Blasen
jemandem einen blasen
blasen
Deine quatschnasse Fresse!
e Gebärmutter
Scher dich zum Teufel! Geh zur Hölle!
Verdammt noch mal!
s Erbrochene, e Kotze
kotzen, brechen, speien
kapitales Rindvieh, Heuochse, Hornvieh
e Selbstbefriedigung, e Masturbation, e Onanierung
masturbieren, onanieren, Selbstbefriedigung machen
e Muschi, e Fotze, e Möse
Muschilecken, Fotzenlecken, Muschisaugen
s Pipi, s Lulu
Pipi/Lulu machen, strullen, pissen, pipien
r Klöppel, r Schwengel, r Muschiöffner
pupen, pupsenseggdugasz
seggfej
seggpofa
strici
szadista
szajha
szar
szarni
szellenteni
szellentés
szemét
Szemét gazember vagy!
szeretkezni
Szívódj fel!
Szopd le a faszomat!
tahó (fn)
tahó (mn)
Te átkozott szemét!
Te csótány!
tré (fn)
tré (mn)
vagina
vén szatyor

r Arschtöpsel, r Stöpsel, (kleiner) Furz
s Arschgesicht, s Arschloch, e Arschgeige
e Arschbacke
r Zuhälter, r Strizzi
sadistisch
e Dirne, e Nutte, e Hure
e Scheiße
scheißen
farzen, einen Wind lassen
r Farz, r Fist, r Kracher, r Darmgasexplosion
s Mistvieh, r Drecksak, r Hurensohn
Du bist ein gottverdammter Dreckskerl!
buhlen
Schleich dich!
Lutsch meinen Schwanz! Blas mir einen!
r Stoffel, r Tölpel
stoffelig, tölpelhaft, tölpisch
Du verfluchter Mistkerl!
Du Kakerlake!
r/s Tinnef
schofel
e Vagina
alte Vettel, alte Schachtel, (alte) Scharteke, olle Schraube

Tárgyas és tárgyatlan igepárok
Tárgyas, gyenge ige
hängen, hängte,
hat gehängt

lógatni,
függeszteni

legen, legte, hat
gelegt

fektet, helyez

stellen, stellte,
hat gestellt

állít

setzen, setzte, hat
gesetzt.

ültet

stecken, steckte,
hat gesteckt

helyez, dug

erschrecken,
erschreckte, hat
erschreckt
löschen, löschte,
hat gelöscht

megijeszt

senken, senkte,
hat gesenkt

süllyedni,
csökkenteni

kiolt

Tárgyatlan, erős ige
Ich hängte das
Kleid in den
Schrank.
Ich legte das
Buch auf den
Tisch.
Er stellte die
Vase auf das
Regal.
Die Mutter
setzte das Kind
auf das Bett.
Sie steckte den
Schlüssel in die
Tasche.
Der Hund hat
das Kind
erschreckt.
Man löschte das
Feuer.
Das Geschäft
senkte die
Preise.

hängen, hing, hat
gehangen

lóg, függ

Das Kleid hing in
dem Schrank.

liegen, lag, hat
gelegen

fekszik

Das Buch lag auf
dem Tisch.

stehen, stand, hat
gestanden

áll

sitzen, saß, hat
gesessen

ül

Die Vase hat auf
dem Regal
gestanden.
Das Kind saß auf
dem Bett.

stecken, steckte
(stak), hat
gesteckt
erschrecken,
erschrak, ist
erschrocken
erlöschen,
erlosch, ist
erloschen
senken, sank, ist
gesunken.

van,
rejtőzik
megijed
kialszik
süllyeszt,
csökkent

Der Schlüssel
stak in der
Tasche.
Das Kind ist vor
dem Hund
erschrocken.
Das Feuer
erlosch.
Die Preise
sanken.Tárgyas és tárgyatlan igepárok
Tárgyas, gyenge ige
hängen, hängte, hat
gehängt
legen, legte, hat
gelegt
stellen, stellte, hat
gestellt
setzen, setzte, hat
gesetzt.

lógatni,
függeszteni
fektet, helyez
állít
ültet

stecken, steckte, hat
gesteckt

helyez, dug

erschrecken,
erschreckte, hat
erschreckt
löschen, löschte, hat
gelöscht
senken, senkte, hat
gesenkt

megijeszt
kiolt
süllyedni,
csökkenteni

Ich hängte das Kleid
in den Schrank.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Ich legte das Buch
auf den Tisch.
Er stellte die Vase
auf das Regal.
Die Mutter setzte
das Kind auf das
Bett.
Sie steckte den
Schlüssel in die
Tasche.
Der Hund hat das
Kind erschreckt.
Man löschte das
Feuer.
Das Geschäft senkte
die Preise.

Tárgyatlan, erős ige
hängen, hing, hat
gehangen
liegen, lag, hat
gelegen
stehen, stand, hat
gestanden
sitzen, saß, hat
gesessen

lóg, függ
fekszik
áll
ül

stecken, steckte
(stak), hat gesteckt

van,
rejtőzik

Der Schlüssel stak in
der Tasche.

erschrecken,
erschrak, ist
erschrocken
erlöschen, erlosch,
ist erloschen
senken, sank, ist
gesunken.

megijed

Das Kind ist vor dem
Hund erschrocken.

kialszik

Das Feuer erlosch.

süllyeszt,
csökkent

Die Preise sanken.

Testrészek németül:
test
alkar
boka
comb
csípő
csukló
derék
fej
fenék, far
férfi nemi szervek
has
hát
hátsó(rész)
here
kar
kéz(fej)
köldök
könyök
könyökhajlat
köröm (kézen)
köröm (lábon)
külső nemi szervek
láb
lábfej
lábfej felső része, rüszt
lábszár
lábujj
mell
mellbimbó
mellkas
nagy lábujj
nemi szerv

Das Kleid hing in
dem Schrank.
Das Buch lag auf dem
Tisch.
Die Vase hat auf dem
Regal gestanden.
Das Kind saß auf dem
Bett.

r Körper,-s,r Unterarm,-(e)s,-e
r Knöchel,-s,r Oberschenkel,-s,e Hünfte,-n
s Handgelenk,-(e)s,-e
e Taille,-n / e Hüfte,-n
r Kopf,-(e)s,-öe
s Gesäß,-es,-e
die männlichen Geschlechtsteile/Geschlechtsorgane
r Bauch,-(e)s,-äe / r Leib,-(e)s,-er / s Abdomen,-s,-/Abdomina
r Rücken,-s,s Hinterteil,-(e)s,-e
r Hoden,-s,r Oberarm,-(e)s,-e
e Hand,-äe
r Nabel,-s,r Ellbogen-s,e Armbeuge,-n
r Fingernagel,-s,-ä
r Zehennagel,-s,-ä
die äußeren Geschlechtsteile / die Genitalien (Pl)
s Bein,-(e)s,-e
r Fuß,-es,-üe
r Spann,-(e)s,-e / r Rist,-(e)s,-e
r Unterschenkel,-s,e Zehe,-n
e Brust,-üe
e Brustwarze,-n
r Brustkorb,-(e)s,-öe
die große Zehe
s/r Geschlechtsteil,-(e)s,-enői nemi szervek
nyak
ököl
pénisz
poci
sarok
szerv
talp
térd
torok
törzs
ujjizület, ujjper(e)c
vádli
váll
váll
végtag
végtagok
kéz
gyűrűsujj
hüvelykujj
hüvelykujj körme
kisujj
középsőujj
mutatóujj

die weiblichen Geschlechtsorgane
r Hals,-es,-äe
e Faust,-äe
das (männliche) Glied,-(e)s,-er / r Penis,-,-sse/Penen
s Bäuchlein,-s,e Ferse,-n
s Organ,-s,-e
e Sohle,-n
s Knie,-s,Kni|e
e Kehle,-n
r Rumpf,-(e)s,-üe
r Fingerknochen,-s,- / s Fingerglied,-(e)s,-er
e Wade,-n
e Schulter,-n / e Achsel,-n
e Achselhöhle,-n / e Achsel,-n
e Extremität,-en
e Gliedmaßen (Pl)
e Hand,-äe
r Ringfinger,-s,r Daumen,-s,r Daumennagel,-s,-ä
der kleine Finger,-s,-e
r Mittelfinger,-s,r Zeigefinger,-s,-Tulajdonnevek megszólító szavakkal:
Χ

Χ

Hivatalos beszédhelyzetekben a tulajdonnevek rendszerint nem önmagukban jelennek meg, hanem akadémiai vagy más
titulusokkal, foglalkozás megjelöléssel, megszólító alakkal együtt; ebben az esetben két lehetőség van:
a) névelő nélkül:
Außenminister Klaus Kinkel
b) határozott névelővel:
der Außenminister Klaus Kinkel
a ragozás mindkét esetben különböző:

a) névelő nélkül (csak akkor lehetséges, ha a megszólító szó titulusként felfogható): Az utolsó nevet ragozzuk, a titulust (a
megszólító szót) nem
der Besuch Außenminister Klaus Kinkels
der Vortrag Professor Doktor Andreas Müllers
*der Besuch Zimmermaler Peter Müllers (a Zimmermaler semmiképpen sem titulus)
die Dissertation Frau∅ Müllers
Χ Kivételek: a Herr, Kollege, Genosse együtt ragozzuk a névvel (a Kollege és Genosse csak fakultatív)
der Besuch Herrn Meiers
der Besuch Kollege(n) / Genosse(n) Schulzes
Χ egy személy több nevénél csak az utolsó részt ragozzuk:
die Opern Wolfgang∅ Amadeus∅ Mozarts
Χ ha egy személynévnek hátravetett jelzője van – König Karl IV. (olvasd: der Vierte), Papst Benedikt XVI. (olvasd: der
Sechzehnte) –, akkor azt is ragozni kell:
zu Lebzeiten König Karls des Vierten, die Reise Papst Benediktes des Sechzehnten nach Deutschland
b) határozott névelővel (foglalkozás megjelöléseknél is lehetséges, melyek nem foghatóak fel titulusként): A titulust (a
megszólító szót) ragozzuk, a nevet nem
der Vortrag des Professors Andreas∅ Müller∅
zu Lebzeiten des Königs Karl∅ des Vierten
der Besuch des Zimmermalers Peter∅ Müller∅
die Dissertation der Frau∅ Müller∅
Χ a Herr, Kollege és Genosse után a titulust (a megszólító szót) is ragozhatjuk:
der Vortrag des Herrn Professor(s) Andreas∅ Müller∅Vegyes ragozású főnevek:
Ezek a főnevek egyes szám alanyesetben -e-re végződnek, a többi esetben -n-re, egyes szám birtokos esetben pedig -ns
végződést kapnak.
Egyes szám
Többes szám
der Gedanke
die Gedanken
Alanyeset
den Gedanken die Gedanken
Tárgyeset
Birtokos eset des Gedankens der Gedanken
dem Gedanken den Gedanken
Részes eset
r Aberglaube, -ns, -n
r Beiname, -ns, -n
r Buchstabe, -ns, -n
r Deckname, -ns, -n
r Drache, -ns, -n
r Fels, -ens, -en
r Friede, -ns, -n
r Funke, -ns, -n
r Gedanke, -ns, -n
r Glaube, -ns, -n
r Haufe, -ns, -n
s Herz, -ens, -en
s Herze, -ns, -n
r Nachname, -ns, -n
r Name, -ns, -n
r Roche, -ns, -n
r Same, -ns, -n
r Schade, -ns, Schäden
r Unfriede, -ns, -n
r Unglaube, -ns, -n
r Unwille, -ns, -n
r Vorname, -ns, -n
r Widerwille, -ns, -n
r Wille, -ns, -n
r Zuname, -ns, -n

babona
melléknév, csúfnév, gúnynév
betű
fedőnév
sárkány
kőszikla, szirt
béke
szikra
gondolat, eszme, ötlet
hit
halom, rakás
szív
(költ.) szív
vezetéknév, családnév
név
rája
mag, csíra
kár, veszteség
békétlenség
hitetlenség
kedvetlenség, bosszúság, felháborodás
utónév, keresztnév
ellenszenv, undor
akarat, szándék
családnév, gúnynév, ragadványnévUtazással kapcsolatos szavak:
Utazás vonattal:
5. vágány
áramszedő
bejárat, kapu
büfé, falatozó
csomag
csomagtartó
csomagtartó háló
dízelmozdony
dohányzó részleg
elindulás
étkezőkocsi
fejtámla
felső vezeték
forgalmista
fülke
gőz
gőzmozdony
gyorsbüfé
hálókocsi
hordár
indítótárcsa
integető nő
ivóvíz
jegy
jegyeladó
jegypénztár
jelző, szemafor
jelzőőr
kalauz
karfa
kézikocsi
kiránduló
korlát
megérkezés
megölel
menetrend
mozdony
mozdonyvezető
nemdohányzó részleg
pályaudvar
peron
postazsák
síp
személyszállító vonat
talpfa
tartálykocsi
távirányított váltó
teherpályaudvar
tehervagon
tehervonat
utazás
ülés, hely
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!Gleis 5
r Stromabnehmer(bügel)
r Eingang
s Büffet
s Gepäck, s Reisegepäck
e Gepäckablage
s Gepäcknetz
e Diesellokomotive, e Diesellok
s Raucherabteil
e Abfahrt
r Speisewagen
e Kopfstütze
e Oberleitung, e Fahrleitung
r Fahrdienstleiter
s Abteil
r Dampf
e Dampflokomotive, e Dampflok
r Schnellimbiss
r Schlafwagen
r Gepäckträger
e Signalscheibe, r Befehlstab, e Kelle
e winkende Frau
s Trinkwasser
e Fahrkarte
r Schalterbeamte
e Fahrkartenausgabe, e Fahrkartenschalter
s Lichtsignal
r Weichenwärter
r Schaffner
e Armstütze
r Schiebekarren
r Ausflügler, r Wanderer
s Geländer
e Ankunft
umarmen
r Aushangfahrplan, r Fahrplan
e Lokomotive
r Lokführer
s Nichtraucherabteil
r Bahnhof
r Bahnsteig
r Postsack
e Pfeife
r Personenzug
e Schwelle
r Kesselwagen, r Tankwagen
e fernbediente Weiche
r Güterbahnhof
r gedeckte Güterwagen
r Güterzug
e Reise
r Sitz

vagon, kocsi
váltó
váltóház
várakozó utas
ütközőbak
vágány

r Wagen
e Weiche
s Stellwerk
e wartende Reisende
r Pfeilbock
s GleisVisszaható igék
A visszaható névmások állhatnak tárgyesetben és részesesetben.
Tárgyesetben:
Ha az alany által végzett cselekvés tárgya maga az alany, nem annak egy konkrétan megnevezett része.
Ich wasche mich.
Mosakszom.
Du wäschst dich.
Mosakszol.
Er/Sie/Es wäscht sich.
Mosakszik.
Wir waschen uns.
Mosakszunk.
Ihr wascht euch.
Mosakodtok.
Sie waschen sich.
Mosakodnak. / Ön mosakszik.
Részesesetben:
Ha az alany által végzett cselekvés az alany egy konkrétan meghatározott részére irányul.
Ich wasche mir die Haare.
Mosom a hajamat.
Du wäschst dir die Haare.
Mosod a hajadat.
Er/Sie/Es wäscht sich die Haare.
Mossa a haját.
Wir waschen uns die Haare.
Mossuk a hajunkat.
Ihr wascht euch die Haare.
Mossátok a hajatokat.
Sie waschen sich die Haare.
Mossák a hajukat. / Ön mossa a haját.
Csak a visszaható névmással együtt állható igék (Valódi visszaható igék):
sich beeilen
igyekezni
sich bewerben
pályázni valamire
sich freuen
örülni
sich schämen
szégyellni magát
sichD aneignen + Akk.
elsajátítani valamit
Visszaható névmással és visszaható névmás nélkül is használható igék (Nem valódi visszaható igék):
sich abtrocknen
megszárítkozni
abtrocknen
megszárítani
sich kämmen
fésülködni
kämmen
fésülni
sich legen
lefeküdni
legen
lefektetni
sich setzen
leülni
setzen
ültetni
sich stellen
odaállni
stellen
odaállítani
sich waschen
mosakodni
waschen
mosniNémet-magyar vonzatok:
an + Akk:
abgeben
absenden
adressieren
angrenzen
anknüpfen
anpassen, sich
appellieren
denken
erinnern, sich
fassen, sich
gewöhnen, sich
glauben
grenzen
halten, sich
klopfen
kommen, an die
Reihe
lehnen, sich
liefern
machen, sich
nähen
reichen
richten
schelten
schicken
schreiben
senden
stoßen
übergeben
verkaufen
vermieten
verraten
verschenken
verteilen
wenden, sich
zahlen

átad vkinek, lead vkinek
elküld vkinek (a címére)
címzett vkinek
határos/szomszédos vmivel
kapcsolódik vmihez
alkalmazkodik vmihez
hivatkozik vmire, fellebbez vmiért
gondol vkire
emlékszik vkire
nyúl/kap vmihez
hozzászokik vmihez
hisz vmiben
határos vmivel
igazodik vkihez/vmihez, tartja magát vkihez/vmihez
kopogtat vmin
következik
nekitámaszkodik vminek
szállít vkihez
hozzáfog vmihez
(fel)varr vmire
felér vkivel
hozzáigazít vkihez, intéz vkihez
szid vkit
(el)küld vkinek
ír vkinek
elküld vkinek (a címére)
nekiütközik vminek, csatlakozik vmihez
átad vkinek, átnyújt vkinek
elad vkinek
bérbe ad vkinek
elárul vkinek
elajándékoz vkinek
szétoszt vkik között
fordul vkihez, szól vkinek
fizetni vkinek

auf + Akk:
abzielen
Acht geben
achten
ankommen, es
antworten
ärgerlich sein
aufmerksam sein
aufpassen
ausgehen
ausweichen
auswirken, sich
bauen
berufen, sich
beschränken, sich
besinnen, sich
beziehen, sich
böse sein
brennen
bringen
drängen

címez/szán vkinek
vigyáz/ügyel vkire/vmire
törődik vkivel
függ vmitől
válaszolni vmire
neheztel vkire
figyelmes vmire
figyel vkire
törekszik vmire
áttér vmi másra
kihat vmire
bízik vkiben, számít vkire
utal vkire
szorítkozik/korlátozódik vmire
eszébe jut vmi
vonatkozik vkire
dühös vkire
ég vmiért, vágyik vmire
vezet vmire
sürget vmit

einigen, sich
einlassen, sich
Eingehen

megegyezik vmiben
belebocsátkozik vmibe
belemegy vmibe, elfogad vmitzu + Infinitiv
1.

Alanyi mellékmondatokban a németben akkor használunk zu + Infinitiv szerkezetet a dass + KATI szórend helyett, ha a
főmondat személytelen kifejezés és (1) a mellékmondat alanya általános (man) vagy (2) a mellékmondat alanya a
főmondatban említésre került.
Es ist nützlich, dass man jeden Tag lernt.
Es ist nützlich, jeden Tag zu lernen.
Nagyon hasznos dolog, hogy az ember minden nap tanul.
Es ist den Kindern erlaubt, dass sie nach Hause gehen.
Es ist den Kindern erlaubt, nach Hause zu gehen.
A gyerekeknek meg van engedve, hogy hazamenjenek.
Es ist für mich selbtverständlich, dass ich meinem Freund schreibe.
Es ist für mich selbstverständlich, meinem Freund zu schreiben.
Számomra természetes, hogy írok a barátomnak.

Személytelen szerkezeteket tetszés szerint képezhetünk.
Pl.:
Es ist verboten, auf dem Platz zu parken.
Tilos a téren parkolni.
Es ist schwer, Deutsch zu sprechen.
Nehéz németül beszélni.
Es ist gefährlich, in der Sonne zu liegen.
Veszélyes a napozni.
Es ist nicht möglich, in zwei Stunden in Budapest zu sein.
Nem lehetséges két órán belül Budapesten lenni.
Es ist nicht erlaubt, in der Stadt so schnell zu fahren.
Nem megengedett dolog, hogy a városban ilyen gyorsan hajtsanak.
2.

Tárgyi mellékmondatok helyett akkor lehetséges a zu + Infinitiv szerkezet alkalmazása, ha (1) a főmondat és a
mellékmondat alanyai azonosak; (2) a fő- és mellékmondat alanyai nem azonosak, azonban a mellékmondat alanya a
főmondatban valamilyen formában megemlítésre került.
Azonos alanyok:
Ich habe meinem Vater versprochen, dass ich mehr lerne.
Ich habe meinem Vater versprochen, mehr zu lernen.
Megígértem apámnak, hogy többet tanulok.
Ich glaube, dass ich rechtzeitig nach Hause komme.
Ich glaube, rechtzeitig nach Hause zu kommen.
Remélem, hogy időben hazaérek.
Nem azonos alanyok:
Ich habe meinen Freund gebeten, dass er mich besucht.
Ich habe meinen Freund gebeten, mich zu besuchen.
Arra kértem a barátomat, hogy látogasson meg.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Wir haben unseren Freunden vorgeschlagen, dass sie morgen in die Stadt gehen.
Wir haben unseren Freunden vorgeschlagen, morgen in die Stadt zu gehen.
Azt javasoltuk a barátainknak, hogy holnap menjenek a városba.
Ide tartozik még:
jn. beauftragen
megbízni vkit
jm. etw. erlauben
megengedni vkinek vmit
jm. etw. befehlen
megparancsolni vkinek vmit
jm. etw. gestatten
megengedni vkinek vmit
jm. etw./zu etw. raten tanácsolni vkinek vmit
jm. etw. verbieten
megtiltani vkinek vmit
jm. etw. vorschlagen javasolni vkinek vmit
jm. etw. vorschreiben előírni vkinek vmit

3.

Célhatározói mellékmondat:
a. Ha a fő- és mellékmondat alanya nem azonos:
…, damit + KATI + Kijelentő mód (A magyar itt felszólító módot használ)
Die Mutter schickt ihren Sohn ins Geschäft, damit er Brot kauft.
Az anya elküldi a fiát a boltba, hogy kenyeret vegyen.
b.

Ha a fő- és mellékmondat alanya azonos:
…, um + zu + Infinitiv
Der Junge geht ins Geschäft, damit er Brot kauft.Der Junge geht ins Geschäft, um Brot zu kaufen.
A fiú elmegy a boltba, hogy kenyeret vegyen.
A célhatározó kérdése: wozu? zu welchem Zweck? = miért, mi célból?
Wozu / Zu welchem Zweck schickt die Mutter ihren Sohn ins Geschäft?
Miért / Mi célból küldi az anya a fiát a boltba?
4.

Módhatározói mellékmondatok:
I. anélkül, hogy… - ohne dass + KATI / ohne zu + Infinitiv
a. Ha a fő- és mellékmondat alanya nem azonos:
…, ohne dass + KATI + Kijelentő/Feltételes mód (A magyar itt feltételes módot használ)
Die Kinder gehen nach Hause, ohne dass es die Lehrer erlauben/erlaubten.
A gyerekek hazamennek anélkül, hogy a tanárok megengednék.
Die Kinder gehen nach Hause, ohne dass es die Lehrer erlaubt haben/hätten.
A gyerekek hazamennek anélkül, hogy a tanárok megengedték volna.
b. Ha a fő- és mellékmondat alanya azonos:
…, ohne + zu + Infinitiv
Die Mädchen gehen nach Hause, ohne dass sie ihre Eltern anrufen/anriefen.
Die Mädchen gehen nach Hause, ohne ihre Eltern anzurufen.
A lányok hazamennek anélkül, hogy a szüleiket felhívnák.
Die Kinder gehen über die Straße, ohne dass sie sich umschauen/umschauten.
Die Kinder gehen über die Straße, ohne sich umzuschauen.
A gyerekek átmennek az utcán anélkül, hogy körülnéznének.
Der Vater geht arbeiten, ohne dass er das Mittagessen gegessen hat/hätte.
Der Vater geht arbeiten, ohne das Mittagessen gegessen zu haben.
Az apa elment dolgozni anélkül, hogy az ebédet megette volna.
II. ahelyett, hogy… - (an)statt dass + KATI / (an)statt zu + Infinitiv
a. Ha a fő- és mellékmondat alanya nem azonos:
…, anstatt dass + KATI + Kijelentő mód (A magyar itt feltételes módot használ)
Die Frau fährt die Stadt, anstatt dass ihr Mann das Kleid kauft.
Az asszony elmegy a városba, ahelyett hogy a férje venné meg a ruhát.
b. Ha a fő- és mellékmondat alanya azonos:
…, anstatt + zu + Infinitiv
Das Kind spielt auf dem Hof Fußball, anstatt dass es im Zimmer lernt.
Das Kind spielt auf dem Hof Fußball, anstatt im Zimmer zu lernen.
A gyerek focizik az udvaron, ahelyett hogy a szobában tanulna.
III. ahhoz, hogy… - um + zu + Infinitiv
Er verdient zu wenig, um davon leben zu können.
Túl keveset keres ahhoz, hogy abból meg lehetne/lehessen élni.
Der Mantel ist zu groß, um ihn tragen zu können.
A kabát túl nagy ahhoz, hogy hordani lehessen.
Es ist zuviel, um alles schnell erledigen zu können.
Ez túl sok ahhoz, hogy mindent gyorsan el lehessen intézni.ALAPFOK
1. TALÁLKOZÁS (bemutatkozás, üdvözlés, búcsú)
2. CSALÁD (a vizsgázó személyi adatai és családja)
3. LAKÓHELY (a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása)
4. MUNKA (a vizsgázó foglalkozása, munkája és munkaköre)
5. TANULÁS (nyelvtanulás, az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása)
6. UTAZÁS VÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKÖN (villamoson, autóbuszon, metrón;
jegyváltás, jegykezelés, járművek indulása, érkezése, útvonala)
7. UTAZÁS TAXIVAL (taxirendelés, cím közlése, fizetés)
8. UTAZÁS AUTÓN (parkolás, benzinvásárlás, autójavítás)
9. UTAZÁS VONATTAL, REPÜLŐGÉPEN, TÁVOLSÁGI BUSSZAL (állomás, pályaudvar, jegyváltás,
indulás, útvonal, érkezés, jegykezelés)
10. KÜLFÖLDI UTAZÁS (utazási iroda, útlevél- és vámvizsgálat, pénzváltás)
11. POSTA (levél- és táviratfeladás)
12. TELEFON (felvilágosítás a telefon használatáról, telefonálás)
13. SZÁLLODA (fizetővendég-szolgálat, kemping szállásrendelés, megérkezés, adatlap kitöltése,
szolgáltatások igénybevétele, távozás)
14. ÉTTEREM (helyfoglalás, rendelés, fontosabb ételek, italok, fizetés)
15. VENDÉGSÉG (vendégek fogadása, bemutatás, kínálás, vendégségben udvarias viselkedés)
16. BEVÁSÁRLÁS (vásárlás áruházban, üzletekben, a legfontosabb élelmiszerek, öltözködési és háztartási
cikkek nevei)
17. MOZIBAN, SZÍNHÁZBAN (műsor, jegyrendelés, jegyváltás)
18. ORVOSNÁL (közérzet, gyakoribb betegségek)
19. SPORT (milyen sportág érdekli, milyen sportot űz)
20. IDŐ, IDŐJÁRÁS (napi időjárás, évszakok)A FŐNÉVKÉNT HASZNÁLT MELLÉKNEVEK: .................................................................................................................................................................. 2
A MELLÉKNÉVI IGENEVEK.................................................................................................................................................................................................. 3
A NÉVELŐ EGYBEÍRÁSA AZ ELÖLJÁRÓSZÓVAL: ......................................................................................................................................................... 3
A NYELVEK JELÖLÉSE: ......................................................................................................................................................................................................... 3
A MÓDBELI SEGÉDIGÉK OBJEKTÍV ÉS SZUBJEKTÍV JELENTÉSE:.......................................................................................................................... 4
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


A PREDIKATÍV MELLÉKNÉV ............................................................................................................................................................................................... 5
A RÉSZESHATÁROZÓ ÉS A TÁRGY SORRENDJE ........................................................................................................................................................... 7
A TŐSZÁMNEVEK:................................................................................................................................................................................................................... 7
A TAGADÁS................................................................................................................................................................................................................................ 8
ABTÖNUNGSPARTIKELN ...................................................................................................................................................................................................... 9
SEMANTISCHE KLASSIFIZIERUNG DER ADVERBIEN ................................................................................................................................................ 11
1. LOKALADVERBIEN ........................................................................................................................................................................................................... 11
2. TEMPORALADVERBIEN................................................................................................................................................................................................... 12
3. MODALADVERBIEN .......................................................................................................................................................................................................... 13
4. KAUSALADVERBIEN ......................................................................................................................................................................................................... 14
AUCH / SOGAR / NICHT EINMAL ....................................................................................................................................................................................... 16
1.

AZ AUCH HASZNÁLATA: ........................................................................................................................................................................................... 16

2.

A SOGAR HASZNÁLATA ............................................................................................................................................................................................. 16

BAR, -LICH, -ISCH .................................................................................................................................................................................................................. 17
DATUM:..................................................................................................................................................................................................................................... 17
DER: ........................................................................................................................................................................................................................................... 18
DIE: ............................................................................................................................................................................................................................................ 18
DAS: ........................................................................................................................................................................................................................................... 19
NÉHÁNY FŐNÉV KÉT NÉVELŐVEL IS BÍR: .................................................................................................................................................................... 20
„ERST” ODER „NUR”? ........................................................................................................................................................................................................... 21
FELSZÓLÍTÓ MÓD ................................................................................................................................................................................................................. 21
ELÖLJÁRÓSZAVAK ............................................................................................................................................................................................................... 22
GEHEN – MENNI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL ................................................................................................................................................... 27
HALTEN – TARTANI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL ............................................................................................................................................ 28
KOMMEN - JÖNNI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL ................................................................................................................................................ 29
MACHEN – CSINÁL VMIT IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL .................................................................................................................................. 30
STELLEN – ÁLLNI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL ................................................................................................................................................ 31
HÁNY ÓRA? ............................................................................................................................................................................................................................. 32
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


IDŐPONTOK KIFEJEZÉSE ................................................................................................................................................................................................... 33
NÉMET IGEIDŐK.................................................................................................................................................................................................................... 35
IGERAGOZÁS .......................................................................................................................................................................................................................... 35IGERAGOZÁS: ......................................................................................................................................................................................................................... 37
INDIKATIV ............................................................................................................................................................................................................................... 37
KONJUNKTIV .......................................................................................................................................................................................................................... 37
INDIKATOREN DES REALITÄTSGRADS DER AUSSAGE ............................................................................................................................................. 38
KETTŐS ELÖLJÁRÓSZAVAK.............................................................................................................................................................................................. 40
ZSARGON ................................................................................................................................................................................................................................. 41
KONJUKTÍV I.: ........................................................................................................................................................................................................................ 43
KONJUNKTIV II.: .................................................................................................................................................................................................................... 43
ORSZÁGOK ÉS NYELVEK:................................................................................................................................................................................................... 44
LEVELEK.................................................................................................................................................................................................................................. 47
MELLÉKNÉV FOKOZÁS: ...................................................................................................................................................................................................... 48
DEKLINATION / ERŐS RAGOZÁS: ..................................................................................................................................................................................... 49
SCHWACHE DEKLINATION / GYENGE RAGOZÁS: ...................................................................................................................................................... 49
NÉVMÁSOK.............................................................................................................................................................................................................................. 50
SZEMÉLYES NÉVMÁS........................................................................................................................................................................................................... 50
VISSZAHATÓ NÉVMÁS ......................................................................................................................................................................................................... 50
KÖLCSÖNÖS NÉVMÁS .......................................................................................................................................................................................................... 50
ÖSSZE NE TÉVESZD! ............................................................................................................................................................................................................. 51
A CSAK TÖBBES SZÁMBAN HASZNÁLATOS FŐNEVEK (PLURALIATANTUM): ................................................................................................... 52
SZÁMOK ÉS EZEKKEL VALÓ KIFEJEZÉSEK: ............................................................................................................................................................... 54
1. OSZTÓSZÁMNEVEK:......................................................................................................................................................................................................... 54
2. SZORZÓSZÁMNEVEK: ...................................................................................................................................................................................................... 54
3. ISMÉTLŐSZÁMNEVEK: .................................................................................................................................................................................................... 54
4. SORSZÁMHATÁROZÓK: .................................................................................................................................................................................................. 54
5. FAJTAJELÖLŐ: ................................................................................................................................................................................................................... 55
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


TÖRTSZÁMNEVEK: ............................................................................................................................................................................................................... 55
TIZEDES TÖRTEK:................................................................................................................................................................................................................. 55
MATEMATIKAI MŰVELETEK: ........................................................................................................................................................................................... 55
SZLENG-SZÓTÁR: .................................................................................................................................................................................................................. 56
TÁRGYAS ÉS TÁRGYATLAN IGEPÁROK ........................................................................................................................................................................ 57
TÁRGYAS, GYENGE IGE ...................................................................................................................................................................................................... 57
TÁRGYATLAN, ERŐS IGE .................................................................................................................................................................................................... 57
TÁRGYAS ÉS TÁRGYATLAN IGEPÁROK ........................................................................................................................................................................ 58
TÁRGYAS, GYENGE IGE ...................................................................................................................................................................................................... 58
TÁRGYATLAN, ERŐS IGE .................................................................................................................................................................................................... 58
TESTRÉSZEK NÉMETÜL:..................................................................................................................................................................................................... 58TULAJDONNEVEK MEGSZÓLÍTÓ SZAVAKKAL: ........................................................................................................................................................... 60
VEGYES RAGOZÁSÚ FŐNEVEK:........................................................................................................................................................................................ 61
UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZAVAK: ............................................................................................................................................................................ 62
VISSZAHATÓ IGÉK................................................................................................................................................................................................................ 63
NÉMET-MAGYAR VONZATOK: .......................................................................................................................................................................................... 64
AN + AKK:................................................................................................................................................................................................................................. 64
AUF + AKK: .............................................................................................................................................................................................................................. 64
ZU + INFINITIV ....................................................................................................................................................................................................................... 65