Betekintés: Tamás Gergely - Német nyelvtan

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
Német Nyelvtan
Összeállította: Tamás GergelyA főnévként használt melléknevek:
• • Erősen, gyengén és vegyesen is ragozhatjuk őket. A hímnemű és nőnemű valamint többes számban álló főnevek személyeket, míg a semlegesneműek pedig fogalmakat jelölnek.

Gyenge ragozás:
N. A. G. D. hímnem der Kranke = a beteg férfi der Kranke den Kranken des Kranken dem Kranken nőnem die Kranke = a beteg nő die Kranke die Kranke der Kranken der Kranken semlegesnem das Schöne = a szép (dolog) das Schöne das Schöne des Schönen dem Schönen többes szám die Kranken = a betegek die Kranken die Kranken der Kranken den Kranken többes szám keine Kranken = egy beteg sem keine Kranken keine Kranken keiner Kranken keinen Kranken

Vegyes ragozás:
N. A. G. D.

Erős ragozás:

hímnem ein Kranker = egy beteg férfi ein Kranker einen Kranken eines Kranken einem Kranken

nőnem eine Kranke = egy beteg nő eine Kranke eine Kranke einer Kranken einer Kranken

semlegesnem ein Gutes = egy jó (dolog) ein Gutes ein Gutes eines Guten einem Guten

Főképpen többes számban jelenik csak meg, illetve semlegesnemnél. semlegesnem többes szám N. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke A. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke G. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönen einiger Kranker (!) D. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönem einigen Kranken Hímnem (gyenge) der Abgeordnete der Angeklagte der Angestellte der Angetraute der Beamte der Behinderte Magyar jelentés képviselő férfi/nő vádlott férfi/nő alkalmazott férfi/nő hitves (férfi/nő) hivatalnok / hivatalnoknő testi/szellemi fogyatékos (férfi/nő) der Bekannte die Bekannte ein Bekannter eine Bekannte ismerős (férfi/nő) der Beschuldigte die Beschuldigte ein Beschuldigter eine Beschuldigte vádlott (férfi/nő) der Deutsche die Deutsche ein Deutscher eine Deutsche német férfi/nő der Eingeborene die Eingeborene ein Eingeborener eine Eingeborene bennszülött (férfi/nő) der Einheimische die Einheimische ein Einheimischer eine Einheimische őslakos (férfi/nő) der Erwachsene die Erwachsene ein Erwachsener eine Erwachsene felnőtt férfi/nő der Freiwillige die Freiwillige ein Freiwilliger eine Freiwillige önkéntes férfi/nő der Fremde die Fremde ein Fremder eine Fremde idegen férfi/nő der Gefangene die Gefangene ein Gefangener eine Gefangene fogoly (férfi/nő) der Gesandte die Gesandte ein Gesandter eine Gesandte követ (férfi/nő) der Halbwüchsige die Halbwüchsige ein Halbwüchsiger eine Halbwüchsige fiatalkorú (fiú/lány) der Heilige die Heilige ein Heiliger eine Heilige szent (férfi/nő) der Liebende die Liebende ein Liebender eine Liebende szerelmes férfi/nő der Reisende die Reisende ein Reisender eine Reisende utazó (férfi/nő) der Sachverständige die Sachverständige ein Sachverständiger eine Sachverständige szakértő (férfi/nő) der Verdächtige die Verdächtige ein Verdächtiger eine Verdächtige gyanúsított férfi/nő der Verwandte die Verwandte ein Verwandter eine Verwandte rokon (férfi/nő) der Vorsitzende die Vorsitzende ein Vorsitzender eine Vorsitzende elnök / elnöknő der Wahlberechtigte die Wahlberechtigte ein Wahlberechtiger eine Wahlberechtigte választásra jogosult (férfi/nő) der Werktätige die Werktätige ein Werktätiger eine Werktätige dolgozó (férfi/nő) • = valós főnév: die Beamtin = hivatalnoknő Nőnem (gyenge) die Abgeordnete die Angeklagte die Angestellte die Angetraute die Beamtin * die Behinderte Hímnem (vegyes) ein Abgeordneter ein Angeklagter ein Angestellter ein Angetrauter ein Beamter ein Behinderter Nőnem (vegyes) eine Abgeordnete eine Angeklagte eine Angestellte eine Angetraute eine Beamtin eine BehinderteA melléknévi igenevek
Folyamatos melléknévi igenév (Partizip I.) A főnévi igenévhez „-d” képzőt teszünk és melléknévként ragozzuk: spielen + d = spielend das spielende Kind = a játszó gyerek singen +d = singend das singende Kind = az éneklő gyerek laufen +d = laufend der laufende Hund = a futó kutya lesen +d = lesend der lesende Mann = az olvasó férfi A befejezett melléknévi igenév (Partizip II.): Önállóan, melléknévi értelemben is használható. Ilyenkor ragozása megfelel a melléknevek ragozásának. die gekochte Suppe = a megfőzött leves / a leves, amit megfőztek die gekaufte Ware = a megvett áru / az áru, amit megvettek der angekommen Gast = a megérkezett vendég / a vendég, aki megérkezett. Beálló melléknévi igenév (Gerundiv): A folyamatos melléknévi igenév elé „zu” képzőt teszünk. Elváló igekötős igéknél a „zu” az igekötő és az ige közé kerül. Egyéb esetekben az ige elé, attól külön írva. der zu schreibende Brief = a megírandó levél der einzulad
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ende Gast = a meghívandó vendég der zu verkaufende Wagen = az eladandó kocsi das aufzubauende Haus = a felépítendő ház

A névelő egybeírása az elöljárószóval:
an auf bei durch für hinter in über um unter von vor zu ans aufs durchs fürs hinters ins übers ums unters vors Semleges nem: das Hímnem és Semleges nem: dem am - beim - hinterm im überm - unterm vom vorm zum zur Nőnem: der

A nyelvek jelölése:
die ungarische Sprache = die deutsche Sprache die französische Sprache = die englische Sprache Ungarisch / das Ungarische a magyar nyelv = Deutsch / das Deutsche a német nyelv Französisch / das Französische a francia nyelv = Englisch / das Englische az angol nyelv

A nemzetiséget kifejező melléknevek kétféleképpen használatosak: 1. „-e” végződéssel és gyengén ragozva, ha előtte határozott névelő áll, de jelzőt nem kap. Pl.: Wir übersetzen aus dem Ungarischen ins Deutsche. Magyarról németre fordítunk . Das Ungarische ist mit dem Finnischen verwandt. A magyar (nyelv) a finnel rokon. 2. Végződés nélkül, ha nem áll előttük határozott névelő, vagy jelzőt kapnak. Pl.: Zwischen Ungarisch und Finnisch bestehen gewisse Ähnlichkeiten. A magyar és a finn között bizonyos hasonlóságok vannak. Im Komitat Veszprém spricht man das schönste Ungarisch. Veszprém megyében beszélik a legszebb magyart.A módbeli segédigék objektív és szubjektív jelentése:
E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3. dürfen darf darfst darf dürfen dürft dürfen können kann kannst kann können könnt können mögen mag magst mag mögen mögt mögen müssen muss musst muss müssen müsst müssen sollen soll sollst soll sollen sollt sollen wollen will willst will wollen wollt wollen

dürfen: 1. Engedély:  Hier darf man rauchen. (Itt szabad dohányozni.)  Wir dürfen heute von einer Revolution in der Rechentechnik sprechen. (Manapság a számítás-technika forradalmáról beszélhetünk.) ≈ können 2. Udvarias kérdés:  Darf ich Sie um Feuer bitten? (Kérhetek Öntől tüzet?) 3. Tiltás (dürfen + nicht):  Hier darf man die Straße nicht überqueren. (Itt tilos áthaladni az utcán.) 4. Valószínűség (75% valóságérték) (Konjunktiv Präteritum):  Peter dürfte krank sein. (Péter valószínűleg beteg.) können: 1. Lehetőség:  Wir können heute baden gehen. (Ma mehetünk fürödni.) 2. Képesség:  Ich kann nicht mehr mitmachen, ich bin zu erschöpft. (Már nem tudok részt venni, túlságosan kimerült vagyok.)  Ich kann den Brief nicht lesen, er ist auf chinesisch. (Nem tudom elolvasni a levelet, kínaiul van.) 3. Engedély:  Wer fertig ist, kann nach Hause gehen. (Aki elkészült, haza mehet.) ≈ dürfen 4. Bizonytalanság (25% valóságérték) (Indikativ):  Peter kann krank sein. (Lehet, hogy Péter beteg.) 5. Eshetőség (<25% valóságérték) (Konjunktiv Präteritum):  Peter könnte krank sein. (Nincs kizárva, hogy Péter beteg.) mögen: 1. Kívánság (Konjunktiv Präteritum) - csak jelen idő:  Ich möchte einmal Afrika kennen lernen. (Egyszer szeretném megismerni Afrikát.) 2. Kívánság 3. személynek (Konjunktiv Präsens):  Möge sie glücklich werden! (Legyen ő boldog!) 3. Irreális óhajtó mondat:  Möchte es doch bald regnen! (Bárcsak mielőbb esne az eső!) 4. Kedvtelenség / (Kedv):  Sie mag nicht mit dem Flugzeug fliegen. (Nem szeret repülőgéppel utazni.)  Ich mag singen. 1  Ich singe gern. (Szeretek énekelni.) 5. Nem kielégítő ellenérv:  Wie dumm er auch sein mag / möge, so einen Fehler wird er nicht begehen. (Bármennyire is buta, ilyen hibát nem fog elkövetni.)  Seine Worte mochten wahr sein, sie ließen uns aber kalt. (Bármennyire is igaz volt amit mondott, minket hidegen hagyott.)  Mag es auch kalt sein, ich komme trotzdem. (Lehet hideg is, én mégis jövök.)  Man mochte rechnen, wie man wollte, das Geld reichte nicht aus. (Bárhogy is számolunk, a pénz nem lesz elég.)  Ich mag tun, was ich will, es ist ihm nichts recht. (Bármit is teszek, számára az nem lesz helyénvaló.)  Mag kommen, was will, ich bleibe. (Bármi is jön, én maradok.) 6. Függő beszédbeli felszólítás:  Er hat mir gesagt, ich möge 2 auf ihn warten. (Azt mondta nekem, hogy aztán várjak rá!)  Er hat mir gesagt, ich möchte2 auf ihn warten. (Azt mondta nekem, hogy legyek szíves várni rá.) 7. Közömbösség:  Mag er doch gehen, wohin er will. (Menjen csak, ahova akar!)  Er mag nur kommen! (Jöjjön csak!) 8. Feltevés (50% valóságérték) (Indikativ):  Peter mag krank sein. (Péter talán beteg.)
1 2

nyelvtanilag nem elfogadható möge: türelmetlenül sürgető felszólítás; möchte: udvarias felszólításA predikatív melléknév
A predikatív melléknév szófajába tartozó kisszámú lexéma nem ragozható, eset
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


vonzattal rendelkezhet, de ilyenkor sem kell érintkeznie a neki alárendelt névszói csoporttal (ebben különböznek az elöljárószótól). (1) Ihre Firma ist pleite. (2) Die Kinder sind ihrer Lehrerin sehr zugetan. A valódi melléknevektől azáltal különülnek el, hogy nem ragozhatók, mégpedig azért, mert nem is kerülnek olyan helyzetbe azaz jelzői szerepbe -, ahol ragozni kellene őket. Ebben különböznek az ugyancsak nem ragozható, de jelzői szerepben használható lila, beige, prima stb. szavaktól, amelyek viszont ilyenformán valódi mellékneveknek tekinthetők (az in einer lila Bluse kifejezésben szereplő melléknévről ugyanis megállapítható, hogy nőnemű, egyes számú, részes esetű, gyenge ragozású csak mindez jelöletlen marad a melléknév tövén). A predikatív melléknevek egyrészt lehetnek alanyi predikatívumok, amikor is a sein, werden, bleiben, scheinen, gelten (als), stb. kopulák kötik össze őket az alannyal, másrészt lehetnek tárgyi predikatívumok, amikor a nennen, bezeichnen (als), finden, machen stb. tárgyas igék kötik össze őket a tárggyal, amelynek jelöletét jellemzik. (3) Diesmal scheint er wirklich fit. (4) Findest du ihn nicht fit? A predikatív melléknevek egy része a t ársalgási nyelvre, egy másik az i rodalmi nyelvre korlátozódik, és csak egy kisebb hányadot tesznek ki azok a szavak, amelyeknek nincs a használatot behatároló stílusjegyük (pl. a pleite társalgási nyelvi, a zugetan emelkedett, irodalmi). A mindössze néhány tucatnyi predikatív melléknevet a stílusjegyeken kívül aszerint is osztályozhatjuk, hogy van-e vonzatuk, ez tiszta eset vagy elöljárószós eset-e (pl. schuld an + D), valódi alanyuk van-e, vagy csak formális (pl. es ist mir bange), egytagúak vagy kéttagúak-e (pl. fix und fertig). predikatív vonzat példa jelentés melléknév: abhold† D Er war der alten Vermieterin seit jeher abhold. nem kedvel angetan von + D Sie ist von dem Film sehr angetan. el van ragadtatva angst* D (vor + D) Mir war angst vor ihm. fél bange* D (um + A) Der Mutter war bange um das Kind. aggódik egal D Das ist mir egal. mindegy einerlei D Dies war ihm einerlei. mindegy entzwei Der Teller ist entzwei. eltört/elszakadt feind† D Sie waren sich schon lange feind. ellene van fit Heike ist wieder fit. fitt futsch Die teure Vase ist futsch. tönkrement gerecht (werden) D Er konnte ihr nie gerecht werden. helyesen megítél, eleget tesz getrost Sie können ganz getrost sein. nyugodt gewahr (werden) A Ich wurde ihn zu spät gewahr. észrevesz gewillt† zu + Inf. Er war gewillt, alles zu korrigieren. akar, kész gram† D Sein Vater war ihm lange gram. haragszik habhaft (werden) G Die Polizei wurde des Mörders bald habhaft. kézre kerít handgemein mit + D Dann wurden die zwei Betrunkenen handgemein. ölre megy heiß* D Dem Kind war es heiß. melege van imstande zu + Inf. Ich bin nicht imstande, dir zu helfen. tud, képes k.o. Er ist ja wieder total k.o.. kész, k.o. kalt* D Dem Kind war es kalt. fázik leid A Es war ihre Bemerkungen leid. elege van los A Jetzt sind wir ihn los. megszabadul o.k. (okay) Bist du okay? rendben, oké perplex Ich war einfach perplex. elhűl, elképed pleite Nach dem Urlaub war ich pleite. (anyagi) csődben, fizetés képtelen plemplem Der Typ ist doch völlig plemplem. lökött, becsavarodott quitt mit + D Wir sind jetzt quitt, oder? kvitt(ek) schade um + A Das finde ich aber schade! kár, sajnálatos schlecht* D Dem Kind war es schlecht. rosszul van schnuppe D Das ist mir schnuppe. mindegy, „nyolc“ schwindlig* D Dem Kind war es schwindlig. szédül teilhaft(ig)† G Er wurde eines großen Glücks teilhaftig. részesül übel* D Dem Kind war es übel. rosszul van untertan D Ihm waren viele Völker untertan. alattvalója unwohl* D Es wurde ihm unwohl. rosszul vanvorstellig (werden) zugetan† (auf) immer und ewig alt und grau (werden) fix und fertig gang und gäbe (sein) groß und breit groß und klein gut und gern klein und hässlich (werden) klein, aber fein klein, aber oho klipp und klar kurz und bündig kurz und gut/klein kurz und schmerzlos lang und breit mehr oder weniger null und nichtig recht und billig schlecht und recht weder heiß noch kalt (sein) weit und breit wohl oder übel

bei + D D -

Es wurde beim Chef vorstellig. Er war der Frau herzlich zugetan. Er versprach ihr, sie immer und ewig zu lieben. Da kann man ja alt und grau werden, bis man endlich einen Gerichtstermin bekommt. Die Arbeit ist fix und fertig. Nach der Sitzung war er fix und fertig. Manipulationen dieser Art sind im Fernsehen gang und gäbe. Die Mitteilung hat groß und breit am Schwarzen Brett gestanden. Dass ihr Komplize ein Mörder ist, weiß groß und klein. Bis zum nächsten Ort sind es noch gut und gern zehn Kilometer. Als der Polizist ihm den Führerschein abnahm, wurde er ganz klein und hässlich. Ich fahre einen Mini-Austin, klein, aber fein. Er
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


hatte ein japanisches Transistorgerät, klein, aber oho. Er sagte ihm klipp und klar, dass er an einer weiteren Zusammenarbeit nicht interessiert sei. Sie hat ihm kurz und bündig erklärt, dass sie ihre Miete nicht bezahlen kann. Wir brauchen Holz, Leim, Nägel, Farbe, kurz und gut: alles, was zum Basteln gehört. Er hatte den Störenfried kurz und schmerzlos aus dem Haus gewiesen. Er hat mir lang und breit erklärt, warum er in diesem Jahr keinen Urlaub machen kann. Mehr oder weniger waren alle derselben Meinung. Das Gericht erklärte den Vertrag für null und nichtig. Es ist nur recht und billig, wenn den freiwilligen Helfern der Verdienstausfall ersetzt wird. Ich wohnte außerhalb des Lagers, tat schlecht und recht meinen Dienst. Die Stellungnahme des Ministeriums ist weder heiß noch kalt, sie enthält nichts als unverbindliche Andeutungen. Hier werden Sie weit und breit kein besseres Restaurant finden. Die Partei wird sich wohl oder übel nach einem neuen Kanzlerkandidaten umsehen müssen.

panaszt emel vonzódik, szeret mindörökre beleöregszik teljesen kész mindennapos, megszokott nagyon érthetően/világosan apraja-nagyja; mindenki legalább behúzza fülét-farkát amilyen kicsi olyan jó/szép kicsi, de mindent tud/minden megvan benne világos(an), egyértelmű(en), kerek-perec rövid, de velős egyszóval gyorsan; kertelés nélkül terjengősen, nagyon részletesen többé-kevésbé érvénytelen, semmis helyes és méltányos úgy-ahogy határozatlan; nem kielégítő közelben-távolban, széltébenhosszában akár tetszik, akár nem; kénytelen-kelletlen

Jelmagyarázat: A csillaggal (*) jelölt predikatív melléknevek formális alannyal állnak. A kereszttel (†) jelölt predikatív melléknevek többnyire régi szövegekben fordulnak elő.A részeshatározó és a tárgy sorrendje
Ha mindkettő főnév: Részeshatározó – Tárgy, de megcserélődik a sorrend, ha a tárgyat határozott névelős, a részeshatározót határozatlan névelős főnévvel fejezzük ki. Pl.: Ich kaufe dem Freund das Haus. Ich kaufe dem Freund ein Haus. Ich kaufe einem Freund ein Haus. Ich kaufe das Haus einem Freund. (!!!) 2. Ha a tárgy vagy a részeshatározó egyike névmás: mindig a névmás áll elől! Pl.: Ich kaufe ihm das Haus. Ich kaufe ihm ein Haus. Ich kaufe es dem Freund. 3. Ha a tárgy és a részeshatározó mindegyike névmás: mindig a tárgy áll elől! Pl.: Ich kaufe es ihm. 1.

A tőszámnevek:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 null eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig einundzwanzig zweiundzwanzig dreiundzwanzig vierundzwanzig fünfundzwanzig sechsundzwanzig 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 101 102 200 300 500 1000 2000 10000 100000 1000000 2000000 1000000000 2000000000 1000000000000 2000000000000 siebenundzwanzig achtundzwanzig neunundzwanzig dreißig vierzig fünfzig sechzig siebzig achtzig neunzig (ein)hundert hunderteins hundertzwei zweihundert dreihundert fünfhundert (ein)tausend zweitausend zehntausend hunderttausend eine Million zwei Millionen eine Milliarde zwei Milliarden eine Billion zwei Billionen

Tudnivalók:
• • • • •

A számneveket egy millióig egybeírjuk! A német számnevekben az egyesek a tízesek előtt állnak! A számneveket nem tekintjük főnévnek, kivéve a Million, Milliarde, Billion stb. számnévi főneveket. A németben a főnevek 2 vagy ennél magasabb számnévi jelző után többes számba kerülnek! Az eins alakot csak számlálásnál használjuk! A zwei alak helyett a köznyelv kedveli a zwo alakot is! (Leginkább német reklámokban lehet hallani, amikor telefonszámot diktálnak. Pl.: 0180 32 32 32 – null eins acht null drei zwo drei zwo drei zwo!)A tagadás
A németben három tagadószó van: I. Nein Az egész állítást tagadja. A mondat előtt áll, attól vessző választja el. Nem tagja a mondatnak. Mondat belsejében nem állhat! Pl.: Ist dein Vater Arzt von Beruf? Nein, er ist Lehrer von Beruf. II. Nicht Mondatrészeket tagadunk vele. A mondatban elfoglalt helye attól függ, hogy milyen mondatrészt tagadunk vele. Tagadunk vele: (1) Állítmányt, (2) Egyéb mondatrészt. 1. Az állítmány tagadása: a) Ha az állítmány egyszerű igealak, akkor a „nicht” a mondat utolsó helyére kerül. Pl.: Petra besucht heute die Großeltern nicht. Petra ma nem látogatja meg a nagyszülőket. b) Ha az állítmány összetett, mert: - összetett igealak, (elváló igekötő, összetett igekötő stb.) - kötelező névszói része vagy elöljárós főnév kiegészítője van, akkor a „nicht” az állítmány ragozatlan része vagy a bővítmények elé kerül. Pl.: Ich stelle dir meinen Freund nicht vor. = Nem mutatom be neked a barátomat. Mein Sohn ist nicht fleißig. =
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


A fiam nem szorgalmas. Ich gehe morgen nicht zu meinen Freunden. = Holnap nem megyek el a b arátaimhoz. vagy: Holnap nem a barátaimhoz megyek. A két mondat közötti különbséget a hangsúly vagy a szövegösszefüggés teheti egyértelművé. 2. Egyéb mondatrész tagadása: Egyéb mondatrész tagadásakor a „nicht” a tagadandó mondatrész elé kerül. Pl.: Meine Großeltern kommen nicht morgen. = A nagyszüleim nem holnap jönnek. Nicht meine Großeltern kommen morgen. = Nem a nagyszüleim jönnek holnap. Nicht meine Großeltern, sondern meine Eltern kommen morgen. = Nem a nagyszüleim, hanem a szüleim jönnek holnap. III. kein, keine, kein A határozatlan névelő és a névelő nélkül álló főnevek tagadására szolgál. Ragozása megegyezik a határozatlan névelő (ein, eine, ein) ragozásával. Pl.: Hast du in der Hauptstadt einen Freund? = Van barátod a fővárosban? Ich habe in der Hauptstadt keinen Freund. = Nincs barátom a fővárosban. Hast du in der Hauptstadt Freunde? = Vannak barátaid a fővárosban? Ich habe in der Hauptstadt keine Freunde. = Nincsenek barátaim a fővárosban.Abtönungspartikeln
kurze Funktionsbeschreibung aber also auch 1 auch 2 auch 3 auch 4 bitte nur 1 = bloß 1 núr 2 = blóß 2 nur 3 = bloß 3 nur 4 = bloß 4 denn 1 dénn 2 doch 1 doch 2 doch 3 durcháus 1 durchaus 2 eben = halt eigentlich einfach etwa gleich ja 1 ja 2 já 3 mal Überraschung, Staunen über einen Umfang oder Grad Argumentationsbruch (Relativierung, Zurückweisung, Ablehnung) tendenziöse Frage: negative Antwort erwartet selbstverständliche Erklärung Sachverhalt: normal, banal, gewöhnlich negative Bewertung des Sachverhalts milde und höfliche Aufforderung Neuigkeit, Informationsdurst dringende Aufforderung + Androhung unangenehmer Konsequenzen schließt parallele Sachverhalte aus, mildert das Gewicht des aktuellen Sachverhalts erhöht das Gewicht einer Aufforderung + Abmilderung / Höflichkeit erhöht das Gewicht einer Frage wiederholt eine nicht befriedigend beantwortete Frage zustimmungsheischend, unterstellt dem Gesprächspartner gleiche Meinung Erinnerung an Bekanntes oder Vergessenes Hervorhebung des irrealen Charakters des Wunsches Bestätigung einer Mitteilung Einräumung natürliche Konsequenz, Resignation ernsthafte Frage + Argumentationsbruch schließt Alternativen + andere Argumentation aus Ablehnung, ungläubige Überraschung kennzeichnet Frage als nebensächlich + („Ich hab‘s auf der Zunge…“) Sachverhalt ist unbestritten, allgemeiner Konsens unterstellt Staunen, positive / negative Überraschung Drohung, drohender Ratschlag Gewissheit abgeschwächt, Handlung ist leicht zu realisieren Beispielssatz und ung. Äquivalent bzw. Paraphrase Der hat aber eine Wampe! Ennek aztán jó nagy hasa van! Also das kann nicht stimmen. De hát ez így nem stimmel! Was war das auch für ein Erfolg?! Miféle siker volt ez? Herr Wanke hatte einen Herzinfarkt. — Der hat sich ja auch nie geschont. – Még jó, sose kímélte magát! Vergiss auch nicht, alles zu notieren. Naná, hogy ne felejts el jegyzetelni! Was musstest du auch hingehen? Mi a fenének kellett neked odamenni?! Kommen Sie doch bitte mit. Tessék csak velünk jönni! Was ist nur / bloß mit ihm geschehen? Mi is történt vele? Komm núr / blóß nach Hause! Gyere csak nekem haza, (majd megkapod a magadét …)! Ich wollte nur sagen, dass ich abreise. Csak azt akartam mondani, hogy elutazom. Kommen Sie nur näher. Jöjjön csak közelebb. Findest du das denn richtig? Ezt tényleg helyesnek tartod? Wie heißt du? Vielleicht Peter? – Nein. – Wie heißt du dénn? Hát akkor hogy hívnak? Er arbeitet doch / ja fleißig. Hisz ő szorgalmasan dolgozik. Wir müssen doch morgen nach München! Hiszen holnap Münchenbe kell utazni! Käme er doch bald! Bárcsak mielőbb itt lenne! Er hat durcháus die notwendigen Fähigkeiten. Neki igenis megvan minden szükséges képessége. Sie haben durchaus recht, aber … Jóllehet igaza van, mindazonáltal … Das Spiel ist eben / halt verloren. Hiába, a játszma elveszett … Wie heißen Sie eigentlich? Hogy is hívják magát? Man kann einfach dagegen nichts tun. Ez ellen egyszerűen nincs mit tenni. Haben sie das etwa vergessen? Csak nem elfelejtette?! Wie war doch gleich Ihr Name? Mi is a neve? Wir haben ja gestern darüber gesprochen. Hiszen erről beszéltünk tegnap! Das ist ja meine alte Aktentasche! Nahát! Hisz ez az én régi aktatáskám! Dass du mir já nicht so ein dummes Zeug redest! Nekem aztán ne mondj ilyen hülyeségeket! Du musst mal zum Arzt gehen. Menj csak el szépen az orvoshoz!nicht 1 nicht 2 noch nun mal ruhig schnell = geschwind schon 1 schon 2 schon 3 schon 4 vielleicht 1 vielleicht 2 vielleicht 3

tendenziöse Frage, positive Antwort erwartet Erstaunen angesichts großer Mengen oder extremer Sachverhalte Antwort liegt nahe / war vor kurzem noch bekannt („Es liegt mir auf der Zunge.“)
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


markiert einen Grund, den der Partner kennt, aber nicht ernst nimmt beschwichtigend: Erlaubnis Vorgang: kurzzeitig, weniger wichtig

Einräumung zuversichtliche Vermutung, räumt Bedenken aus mildert Aufforderungen ab, ermuntert zu einer Tat tendenziöse Frage: negative Antwort erwartet Erstaunen über ungewöhnlichen Sachverhalt tendenziöse oder rhetorische Frage: negative Antwort erwartet mildert Fragen ab + Höflichkeit

wohl

bestätigt eine Aussage, aber schränkt sie ein

Ist die nicht fantastisch? Hát nem fantasztikus? Über wen der nicht schon geklagt hat! Kiről nem panaszkodott az még! Wann war noch dieses Spiel? Mikor is volt az a meccs? —Ich möchte noch ein Bier. —Es gibt nun mal kein Bier mehr. Most már nem kapsz több sört és kész! Du hättest ruhig noch rauchen können. Nyugodtan elszívhattad volna. Ich wollte nur schnell in meinem Fach nachsehen. Csak benézek a fiókomba (és már itt sem vagyok). Das ist schon richtig, aber ... Ez ugyan helyes, de … Keine Angst: Er schafft das schon. Ne aggódj, biztos sikerül neki. Schreib ihm schon! Csak bátran írj neki! Wie hätte man ihr schon helfen können? Hogy is lehetett volna rajta segíteni? Siehst du vielleicht schlecht aus! De kutyául nézel ki! Hat er das vielleicht gewollt? Hát akarta ő ezt? Können Sie mir vielleicht sagen, wo es zum Bahnhof geht? Meg tudná esetleg mondani, hogy jutok az állomásra? Er hat die Prüfung wohl bestanden. (= nicht ganz mit Erfolg) Vizsgázni levizsgázott, (de a többit inkább ne kérdezd).Semantische Klassifizierung der Adverbien 1. Lokaladverbien
anderswo außen auswärts da dort draußen drinnen drüben hier hinten innen irgendwo links nebenan nirgends nirgendwo oben obenan obenauf rechts überall unten vorn wo 1.1 zur Bezeichnung des Ortes oder der Ruhelage máshol kívül, kint kifelé; kinn, kint itt, ott ott odakint, kívül, kint belül, bent odaát itt hátul belül, bent bárhol, valahol balra mellette, a szomszédban sehol sehol fent, fenn (leg)felül, (leg)tetején (leg)felül, (leg)tetején jobbra mindenhol lent, lenn elöl ahol, valahol 1.2 zur Bezeichnung der Richtung

1.2.1 des Ausgangspunktes einer Bewegung
anderswoher daher dorther hierher irgendwoher nirgendwoher überallher woher máshonnan innen, onnan (am)onnan, onnét ide, erre bárhonnan, valahonnan sehonnan mindenhonnan ahonnan, valahonnan

1.2.2 des Endpunktes oder des Ziels einer Bewegung
abwärts anderswohin aufwärts bergab bergauf dahin dorthin fort heim heimwärts hierhin irgendwohin nirgendwohin querfeldein rückwärts seitwärts überallhin lefelé máshova felfelé hegyről lefele hegynek fel odáig, addig (am)oda előre haza(felé) hazafelé idáig, eddig bárhova, valahova sehova toronyirányban vissza(felé) oldalt, oldalra mindenhovavorwärts weg wohin

előre el, félre, oda ahova, valahova 2.1 zur Bezeichnung eines Zeitpunktes (bzw. eines Zeitabschnitts) kezdetben majd, nemsokára idejében, idejekorán akkor(iban), amakkor azután legközelebb, a közeljövőben, nemsokára éppen (akkor), pont előbb, korábban, hamarabb végül, végre korán éppen (akkor), pontosan (akkor) tegnap ma manapság most holnap reggel a múltkor, a minap, nemrég soha (már)most, éppen most végül annak idején éppen most, az imént azonnal, nyomban holnapután előbb, mindenekelőtt tegnapelőtt előbb, imént, nemrég amikor, valamikor egyszerre, egyúttal, ugyanakkor utoljára, végül mindenekelőtt, először is, elsősorban 2.2 zur Bezeichnung einer Zeitdauer mindig, mindenkor eddig, a mai napig eddig, a mai napig mindig sokáig régen soha sohasem még azóta mindig, folyvást egész életében, életfogytiglan 2.3 zur Bezeichnung der Wiederholung esténként olykor, néha, némelykor keddenként háromszor egyszer gyakran évente mindenkor, bármikor néha többször, több ízben

2. Temporaladverbien
anfangs bald beizeiten damals dann demnächst eben eher endlich früh gerade gestern heute heutzutage jetzt morgen morgen neulich niemals nun schließlich seinerzeit soeben sogleich übermorgen vorerst vorgestern vorhin wann zugleich zuletzt zunächst allezeit bisher bislang immer lange längst nie niemals noch seither stets zeitlebens abends bisweilen dienstags dreimal einmal häufig jährlich jederzeit manchmal mehrmalsmittags mitunter monatlich montags nachmittags nachts nochmals oft selten täglich vormittags wiederum wöchentlich zeitweise zweimal

délben hébe-hóba, néha-néha havonta hétfőnként délutánonként éjszakánként még egyszer, ismételten gyakran ritkán naponta délelőttönként ismét, újra hetente időnként, koronként, néha-néha kétszer 2.4 zur Bezeichnung einer Zeit, die sich auf einen anderen Zeitpunkt bezieht (relative Zeit) indessen eközben, ezalatt inzwischen eközben, ezalatt nachher
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


azután, utána, majd seitdem amióta, azóta seither azóta unterdessen eközben, ezalatt vorher előbb, (meg)előzőleg, ezelőtt

3. Modaladverbien
3.1 zur Bezeichnung der Art und Weise (der Qualität), differenziert nach der Bildungsart in

3.1.1 „reine Adverbien”
anders gern so wie másképp(en) szívesen úgy ahogy, valahogy, amilyen, valamilyen

3.1.2 Adjektivadverbien
fleißig gut langsam schlecht schnell tüchtig szorgalmasan jól lassan rosszan gyorsan alaposan, rátermetten

3.1.3 Wörter mit der Endung –lings (meist von Adjektiven abgeleitet)
ärschlings bäuchlings blindlings frühlings häuptlings jählings meuchlings rittlings rücklings vorlings seggel, seggen, seggre hasmáént, hason, hasra vakon, vaktában, elvakultan tavasszal fejest, fejjel előre, fejre hirtelen(ül), meredeken orozva, orvul, orgyilkos módon lovagolva, lovas módra, lovagló ülésben hátrafelé, hátára, háton előrefelé

3.1.4 Wörter mit den Endungen –s und –los (meist von Substantiven abgeleitet)
anstandslos bedenkenlos eilends fehlerlos unversehens vergebens akadálytalanul, nehézség nélkül simán megfontolás nélkül sietve, nagy sebesen, sebtében hibátlanul hirtelen, váratlanul hiába3.1.5 Zusammensetzungen
derart ebenfalls ebenso genauso geradeaus hinterrücks insgeheim irgendwie kopfüber kurzerhand rundheraus unverrichteterdinge úgy, oly módon, annyira szintúgy, hasonlóképp éppen így, azonmód, éppolyan pontosan úgy egyenest, toronyiránt, közvetlenül hátulról, orvul, alattomosan titkon, titokban bárhogy, valahogy fejjel lefelé, hanyatt-homlok gyorsan, hamar, rövid úton kereken, egyenesen dolgavégezetlenül, eredménytelenül 3.2 zur Bezeichnung des Grades und Maßes (der Quantität und Intensität) einigermaßen némiképpen, némileg, valamelyest größtenteils legnagyobbrészt, túlnyomóan halbwegs félúton, félig-meddig teilweise részben 3.3 zur Bezeichnung des Instruments und Mittels dadurch azáltal, ezáltal damit azzal, ezzel hierdurch ezen keresztül, ezáltal hiermit ezzel irgendwomit bármivel, valamivel wodurch ami által, valami által womit amivel, valamivel 3.4 zur Bezeichnung der Erweiterung (des kopulativen Verhältnisses) anders egyébként auch is, szintén außerdem ezenkívül desgleichen így, ekként, hasonlóképpen drittens harmadszor ebenfalls szintúgy, szintén, hasonlóképpen erstens először ferner továbbá gleichfalls szintúgy, szintén, hasonlóképpen sonst egyébként, különben, másképp überdies ezenkívül, ezenfelül weiterhin tovább(ra), továbbra is zudem méghozzá, ráadásul még, ezenfelül zweitens másodszor 3.5 zur Bezeichnung eines restriktiven, spezifizierenden und adversativen Verhältnisses allerdings valóban, természetesen, kétségtelenül dagegen ezzel szemben, ehhez képest doch de, ám, mégis, hiszen, azonban eher inkább, szívesebben freilich persze, hogyne, feltétlenül, azonban hingegen ellenben, viszont immerhin mindamellett, mindazonáltal indes(sen) aközben, eközben, míg, miközben insofern ha, amennyiben, annyiban, ennyiben insoweit ha, amennyiben, annyiban, ennyiben jedoch azonban, de, ámde, mindazonáltal nur csak vielmehr sokkal inkább wenigstens legkevésbé zumindest legalább(is)

4. Kausaladverbien
also 4.1 zur Bezeichnung des Grundes (des kausalen Verhältnisses im engeren Sinne) tehátanstandshalber daher darum demnach deshalb deswegen folglich infolgedessen meinethalben mithin nämlich so somit warum weshalb weswegen

tisztesség kedvéért ennél fogva, ezért, azért, emiatt, amiatt ezért, azért, emiatt, amiatt eszerint, ennél fogva, ennek folytán ezért, azért ez okból, ezért, emiatt következőleg, következésképpen, tehát ennek következtében énmiattam, énfelőlem tehát, ennélfogva ugyanis, mert, tudniillik, mégpedig így, úgy, ilyen módon, ezért tehát, következtetésképp, és így amiért, valamiért ami miatt, valami miatt ami miatt, valami miatt 4.2 zur Bezeichnung der Bedingung (des konditionalen Verhältnisses) andernfalls másesetben dann aztán, azután gegebenenfalls adott esetben nötigenfalls szükség esetén schlimmstenfalls legrosszabb esetben sonst egyébként, különben, másképp 4.3 zur Bezeichnung des nicht zureichenden Grundes (des konzessiven Verhältnisses) (und) doch (és) mégis dennoch mégis, mindamellett, mindazonáltal gleichwohl mégis, mindamellett, mindazonáltal nichtsdestoweniger mégis, mindamellett, mindazonáltal trotzdem ennek ellenére 4.4 zur Bezeichnung der Folge (des konsekutiven Verhältnisses) so így, úgy, ilyen módon, ezért 4.5 zur Bezeichnung des Zwecks (des finalen Verhältnisses) darum azért, ezért, amiatt, emiatt dazu azért, ezért, azzá, ezzé deshalb azért, ezért, amiatt, emiatt deswegen ez okból, ezért, azért hierfür ennek ellenébe
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


n, ezért, evégből hierzu ehhez, erre warum amiért, valamiért wozu amihez, valamihezauch / sogar / nicht einmal 1. Az auch használata:
Az auch (= is) szót általában az előtt a szó előtt használjuk, amire vonatkozik. a. Az alanyra vonatkozóan: Auch der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi is ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában. b. Az állítmányra vonatkozóan: Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume auch. A férfi ad is ma a feleségének egy szép virágot a szobában. c. A tárgyra vonatkozóan: Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau auch eine schöne Blume. A férfi ad ma a feleségének egy szép virágot is a szobában. d. A részeshatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt heute in dem Zimmer auch seiner Frau eine schöne Blume. A férfi ad ma a feleségének is egy szép virágot a szobában. e. A helyhatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt heute auch in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában is. f. Az időhatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt auch heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi ad ma is a feleségének egy szép virágot a szobában. Az állítmány kivételével az összes többi mondatrész elé kerül az auch szócska. Az állítmányra vonatkozóan az auch szócska mindig a mondat végén áll.

2. A sogar használata
Az sogar (= még … is) szót mindig az előtt a szó előtt használjuk, amire vonatkozik. a. Az alanyra vonatkozóan: Sogar der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. Még a férfi is ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában. b. Az állítmányra vonatkozóan: Sogar gibt der Mann heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi még ad is ma a feleségének egy szép virágot a szobában. c. A tárgyra vonatkozóan: Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau sogar eine schöne Blume. A férfi még egy szép virágot is ad ma a feleségének a szobában. d. A részeshatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt heute in dem Zimmer sogar seiner Frau eine schöne Blume. A férfi még a feleségének is ad ma egy szép virágot a szobában. e. A helyhatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt heute sogar in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi még a szobában is ad ma a feleségének egy szép virágot. f. Az időhatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt sogar heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi még ma is ad a feleségének egy szép virágot a szobában. Az állítmányra vonatkozóan a sogar szócska a mondat elejére, az ige elé kerülbar, -lich, -isch
achtbar ausführbar biegbar ehrbar furchtbar heilbar kostbar unaussprechbar bäuerlich geistlich heimlich herrlich kindlich mündlich sinnlich vorzeitlich unglaublich erkennbar tiszteletreméltó kivitelezhető hajlítható jóravaló rettenetes gyógyítható értékes kiejthetetlen paraszti egyházi titkos gyönyörű gyermeki szóbeli érzéki őskori hihetetlen {fel-/meg}ismerhető achtsam ausführlich biegsam ehrlich furchtsam heilsam köstlich unaussprechlich bäuerisch geistig heimisch herrisch kindisch mündig sinnig vorzeitig ungläubig erkenntlich gondos részletes hajlékony becsületes félénk gyógyító pompás, felséges kifejezhetetlen pórias szellemi őshonos parancsoló, uras gyerekes nagykorú értelmes korai, idő előtti hitetlen felismerhető, hálás, viszontszolgálatra kész

Datum:
1. Die reine Datumsangabe kann z. B. folgende Formen haben: 04.08.1998 04.08.984.8.98 4.8.1998 4. August 1998 4. Aug. 98 Nach den Empfehlungen der International Organization for Standardization (ISO) für die numerische Angabe von Kalenderdaten (vgl. DIN 5008) sollen die Angaben in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag durch Mittestrich gegliedert werden: 1998-08-24 98-08-24. 2. Im Satzzusammenhang und in Verbindung mit Orts- und Uhrzeitangaben gibt es folgende Möglichkeiten: a) Sie rief ihn am 3. Juli kurz vor 18 Uhr an. Wir haben [am] Mittwoch um 10 Uhr eine wichtige Besprechung. b) Wir kommen am 30. Oktober, 16.15 Uhr[,] in der Kantine zusammen. Am Freitag, dem 6. April 1984, gegen 15 Uhr[,] fielen in der Innenstadt die Verkehrsampeln aus. c) Meine Freundin kommt nächsten Freitag, den 17. Juli[,] an. [Spätestens] Montag, den 5. November[,] reisen wir ab. Die Tagung findet Donnerstag, 15. 4.[,] im Rosengarten statt. d) Am Montag, dem 10. Juli 1960[,] lief das Schiff vom Stapel. - Am Montag, den 10. Juli 1960 lief das Schiff vom Stapel. Die Familie kommt am Dienstag, dem 5. September, um 14 Uhr[,] an. - Die Familie kommt am Dienstag, den 5. September[,] um 14 Uhr an. Bis zum Freitag, dem 15. Oktober[,] hast du Zeit. - Bis zum Freitag, den 15. Oktober hast du Zeit. Nur eine zweigliedrige Tages- und Uhrzeitangabe mit Präpositionen steht gewöhnlich ohne Komma, bei al
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


len anderen Formen der Zeitangabe wird dieses Satzzeichen gesetzt. Nach den neuen Regeln zur Zeichensetzung kann auch nach der Uhrzeit als letztem Datumsbestandteil ein Komma stehen, wenn der Satz weitergeführt wird. Bei einer Datumsangabe im Akkusativ (ohne am) kann der Monat ein Komma (= Aufzählung) oder zwei Kommas (= Apposition) aufweisen. Steht der Wochentag im Dativ (mit am), dann wird die Monatsangabe gewöhnlich durch zwei Kommas abgetrennt, wenn sie ebenfalls in diesem Kasus steht (= Apposition); nach den neuen Regeln zur Zeichensetzung kann allerdings das schließende Komma auch in diesen Fällen entfallen. Wird die Monatsangabe als Aufzählungsglied im Akkusativ angegeben, setzt man nur ein Komma.DER:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. -el (der Hebel) /emelő(kar)/ -er (der Wecker) /ébresztőóra/ -ich (der Teppich) /szőnyeg/ -ig (der Pfennig) /pfennig/ -ler (der Künstler) /művész/ -ling (der Fremdling) /betolakodó/ -ner (der Pförtner) /portás/ -s (der Schlips) /nyakkendő/ Idegen szavak: -agoge (der Pädagoge) /pedagógus/ -and (der Doktorand) /doktorandusz/ -aner (der Amerikaner) /amerikai ember/ -ant (der Konsonant) /mássalhangzó/ -ar (der Kommissar) /felügyelő/ -är (der Parlamentär) /képviselő/ -ast (der Kontrast) /kontraszt/ -at (der Demokrat) /demokrata/ -ent (der Student) /tanuló/ -et (der Komet) /üstökös/ -eur (der Kontrolleur) /ellenőr/ -ier (der Offizier) /katona/ -iker (der Graphiker) /grafikus/ -ismus (der Kapitalismus) /kapitalizmus/ -ist (der Komponist) /zeneszerző/ -loge (der Biologe) /biológus/ -om (der Agronom) /mezőgazdász/ -or (der Rektor) /rektor/ -us (der Abakus) /számolódeszka/ Namen der Jahreszeiten, Monate und Wochentage: der Sommer, der Januar, der Mittwoch Himmelsrichtungen, starke Winde, Niederschläge: der Osten, der Monsun, der Schnee, der Nebel, der Föhn, der Passat Spirituosen und Weine: der Whisky, der Wodka, der Gin, der Muskateller, der Sekt Kaffeesorten: der Tchibo, der Hochland Tabake: der Krüll, der Feinschnitt Automarken und Expresszüge: der Opel, der Mazda, der Mercedes, der Orient-Express, der Pannonia, der Intercity

Mineralien und Gesteine: der Quarz, der Granit, der Glimmer 8. Bergnamen: der Mt. Everest, der Vesuv, der Himalaja 9. Namen von Seen: der Baikal 10. große Flüsse der Welt und einige deutsche Flussnamen: der Jenissei, der Orinoko, der Nil, der Main, der Rhein, der Inn 11. die meisten Geldnamen: der Forint 12. Deverbativa mit Nullsuffix: der Sprung, der Stand, der Aufstieg, der Duft Kivételek: • das Matterhorn (Matterhorn) • das Pfund Sterling (font sterling) • die Drachme (drachma) • das Genus (nyelvtani nem) • die Hut (védelem) • die Lira (líra) • das Tempus (igeidő) • die Theiß (Tisza) • die Weichsel (Visztula) • die Zugspitze (Zugspitze) 7.

DIE:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -e (die Kälte) /hideg/ -ei (die Bäckerei) /pékség/ -heit (die Krankheit) /betegség/ -igkeit (die Wirkungslosigkeit) /hatástalanság/ -in (die Löwin) /nőstény oroszlán/ -keit (die Ehrlichkeit) /becsületesség/ -schaft (die Gesellschaft) /társaság/ -t (die Fahrt) /út/ -ung (die Lautung) /artikuláció, ejtés/ Idegen szavak: -a (die Kamera) /kamera/ -ade (die Blockade) /ostromzár/ -age (die Reportage) /riport/ -aise (die Mayonnaise) /majonéz/ -ance (die Balance) /egyensúly/ -äne (die Fontäne) /szökőkút/ -anz (die Bilanz) /mérleg/ -ät (die Diät) /diéta/ -ation (die Affiliation) /csatlakozás, leányvállalat/ -atur (die Kandidatur) /jelöltség/ -elle (die Libelle) /szitakötő/ -enz (die Existenz) /lét(fenntartás)/ -erie (die Pedanterie) / kicsinyeskedés/ -esse (die Baronesse) /bárónő/ -ette (die Brünette) /barna nő/ -euse (die Friseuse) /fodrász/ -ie (die Melodie) /melódia/ -ienz (die Audienz) /kihallgatás/ -iere (die Karriere) /karrier/ -ik (die Politik) /politika/ -ille (die Journaille) /zugsajtó/ -ine (die Aubergine) /padlizsán/ -ion (die Nation) /állam, nemzet/ -isse (die Mantisse) /mantissza/ -ität (Anonymität) /névtelenség/ -itis (die Gastritis) /gyomorhurut/ -ive (die Direktive) /utasítás/ -ose (die Diagnose) /diagnózis/ -se (die Askese) /aszkézis/ -sis (die Basis) /alap/ -tät (die Universität) /egyetem/ -ur (die Zensur) /cenzúra/ -üre (die Lektüre) /olvasmány/

2.

3. 4. 5. 6.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Schiffs- und Flugzeugnamen: die Titanic, die Boeing, die TU144, die Concorde Motorräder: die Honda, die Kawaski Bäume und viele Blumen: die Birke, die Nelke Zigarettensorten: die Marlboro, die Pall Mall, die Kim fremdsprachige Zeitungen und Zeitsch
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


riften: die Magyar Nemzet, die Corriere della Sera substantivierte Kardinalzahlen: die Eins, die Fünf, die Hundert Flussnamen auf -a und -e: die Wolga, die Themse, die Seine die meisten deutschsprachigen Flussnamen: die Oder, die Weser, die Havel, die Theiß viele Landschaftsnamen (Länder- und Gebietsnamen auf -ei, -ie, -e, -a): die Ukraine, die Sahara, die Riviera, die Bretagne Kivételek: das Abitur (érettségi) das Futur (jövő idő) das Stadion (stadion) der Ahorn (juharfa) der Ätna (Etna) der Firlefanz (limlom) der Flieder (orgona) der Himalaja (Himalája) der Inn (Inn) der Jasmin (jázmin) der Klee (lóhere) der Lech (Lech) der Main (Majna) der Neckar (Neckar) der Popanz (madárijesztő) der Purpur (bíbor) der Rhein (Rajna) der Skorpion (skorpió) der Spion (kém)

DAS:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. 2. 3. 4. -chen (das Mädchen) /kislány/ -lein (das Kindlein) /kisgyerek/ -el (das Krügel) /krigli/ -li (das Stübli) /szobácska/ -gut (das Gedankengut) /eszmekincs/ -icht (das Röhricht) /nádas/ -nis (das Verständnis) /megértés/ -tum (das Altertum) /óidő/ -werk (das Buschwerk) /bozót/ -zeug (das Schreibzeug) /írószer/ Ge- (das Gestirn) /csillag, égitest/ Idegen szavak: -at (das Zitat) /idézet/ -ett (das Sonett) /szonett/ -in (das Benzin) /benzin/ -ma (das Komma) /vessző/ -ment (das Pigment) /pigment/ -um (das Datum) /dátum/ -il (das Ventil) /szelep/ -o (das Bingo) /bingó/ -on (das Lexikon) /lexikon/ Hotels, Cafés und Kinos: das Intercontinental, das Leipzig, das Astoria Namen der jungen Lebewesen: das Küken, das Ferkel die Bruchzahlen: das Viertel die meisten chemischen Elemente (Metalle und der meisten Grundstoffe): das Kalium, das Kupfer, das Chlor alle Biersorten: das Warsteiner, das Pilsner, das Carlsberg, das Jever Pils physikalische Einheiten: das Kilowatt, das Byte, das Röntgen Namen der Buchstaben: das Ypsilon, das Omikron, das Be, das Zet Namen der musikalischen Noten: das Gis, das Es, das Re, das Do Namen der Farben: das Grün, das Blau, das Lila Namen der Sprachen: das Deutsch, das Russisch, das Arabisch, das Altchinesisch Wasch- und Reinigungsmittel: das Persil, das Sunlicht, das OMO substantivierte unflektierbare Wortklassen: das Aber , das Ach Namen aus dem Bereich der Computer-Software: das DOS, das Windows, das WordPerfect

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. viele geographische Namen (Kontinente, Länder, Inseln, Ortschaften), falls sie selbständig mit Nullartikel gebraucht werden: das Afrika, das Indien, das Ungarn, das Rügen, das Debrecen, das New York 15. einige Landschaftsnamen (der bestimmte Artikel obligatorisch!): das Burgenland, das Vogtland, das Elsass, das Engadin 16. substantivierte Infinitive (auf en): das Zeichnen, das Beten Kivételek: • das Moment (mozzanat) • der Balkan (Balkán) • der Euro (euro) • der Gedanke (gondolat) • der Irak (Irak) • der Iran (Irán) • der Irrtum (tévedés) • der Jemen (Jemen) • der Libanon (Libanon) • der Moment (pillanat) • der Phosphor (foszfor) • der Reichtum (gazdagság) • der Schwefel (kén) • der Stahl (acél) • der Sudan (Szudán) • der Zement (cement) • die Bitternis (keserűség) • die Bronze (bronz) • die Empfängnis (fogamzás, fogantatás) • die Erlaubnis (engedély) • die Erschwernis (nehézség) • die Ersparnis (megtakarítás) • die Fäulnis (rothadás) • die Finsternis (sötétség, fogyatkozás) • die Gebärde (mozdulat) • die Geburt (születés) • die Geduld (türelem) • die Kenntnis (ismeret, tudás) • die Krim (Krím) • die Lausitz (Luzsica) • die Niederlande (Hollandia) • die Schweiz (Svájc) • die Türkei (Törökország) • die Vereinigten Staaten (Egyesült Államok) • die Wildnis (vadon)Néhány főnév két névelővel is bír:
der / das Abszess (tályog, kelés) • der / das Barock (barokk) • der / das Bereich (terület) • der / das Bonbon (cukorka) • der / das Curry (curry paprika) • der / das Dotter (tojássárgája) • der / das Filter (szűrő) • der / das Gulasch (pörkölt) • der / das Joghurt (joghurt) • der / das Katheder (katedra) • der / das Kehricht (szemét) • der / das Keks (keksz) • der / das Knäuel (gombolyag, halmaz) • der / das Kompromiss (egyeszség) • der / das Lampion (lampion) • der / das Liter (liter) • der / das Marzipan (marcipán) • der / das Meter (méter) • der / das Podest (emelvény, dobogó) • der / das Poster (poszter) • der / das Radar (radar) • der / das Silo (siló, tartály, kaja) • der / das Sims (párkányzat) • der / das Spind (szekrény, rekesz) • der / das Tüpfel (pontocska, petty) • der / das Verhau (akadály, torlasz) • der / das Zubehör (tartozék, hozzávaló) • der / die / das Dschungel (dzsungel) • der / die / das Halfter (kötőfék) • der / die Abscheu (utálat, undor) • der / die Quader (téglatest)