Betekintés: Homéroszi eposzok, oldal #1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!Homéroszi eposzok
antikvitás: ókori görög művelődést, tudományt, művészetet jelenti.
kapcsolat: ókori Kelet hagyományaival, de átformálta azt.
ógörög kultúra: Kr.e. VIII. sz.-tól-Kr.e. I. sz.-ig
ókori latin kultúra: Kr.e. 753-Kr.u.476
a görög és római kultúra összefonódása, a rómaiak számár a görög műveltség követendő
eszmény, de ne másoltak, hanem saját hagyományaikra építve újraértelmezték az átemelt
görög mintákat.
(Reneszánsz tér majd vissza az antikvitás művészetéhez.)
A ógörög irodalom korszakolása:
Homéroszi kor (Kr.e. II. évezr. vége-Kr. e. VIII. sz.)
történelem: jónok, akhájok, dórok betelepülése, városállamok
irodalom: a kréta-mükénei civilizáció kultúrájának beolvasztása: mítoszok, írásbeliség
kialakulása, megszilárdulása
Archaikus kor (Kr.e. VII-Vi. század)
történelem: Athén kiemelkedése, démosz megerősödése, polisz demokrácia, Spárta
kiemelkedése, katonai arisztokrácia hatalma, perzsa háborúk
irodalom: eposz, dalköltészet, a dráma kibontakozása
Klasszikus kor (Kr.e. V-IV. század)
történelem: poliszszövetségek, Athén és Spárta konfliktusa, peloponészoszi háború,
Makedónia terjeszkedésének kezdetei
irodalom: színházi kultúra, tragédia, komédia, történetírás, filozófia, retorika
Hellenisztikus kor (Kr.e. 323-146)
történelem: Nagy Sándor hódításai, birodalma és felbomlása, Róma hódítása-Macedónia
provincia
irodalom: hellenizálódás: az ógörög, a kis-ázsiai és az egyiptomi kultúra

elemeinek az egymásra hatása, összefonódása.!
széppróza, komédia, pásztori dal, epigramma
Az európai irodalom kezdetei:
A mítoszok megőrzése: gyakran eposzokban
európai irodalom kezdete: Odüsszeia, Iliász
Kr.e. VIII. sz.
Feltehetőleg szerzőjük: Homérosz
ókori Kelet öröksége, föníciai közvetítés
eposz: hősköltemény, verses formájú nagyepikai elbeszélő műfaj, műalkotás. Témája, tárgya,
valamilyen jelentős, az emberek életét alapvetően megváltoztató eseményekről számol be.
Eposzi hősök: isteni származású halandók vagy kiemelkedő emberek, akiknek rendkívüli
képességük van, az isteni erők támogatják őket, és az egész emberiség számára sorsfordító
tetteket visznek végbe. Eredetileg szájhagyományozás útján lett tovább örökítve.
A szóbeliség által megőrzött eposzokat végül írásban rögzítették. De előtte ezeket
megtanulták és előadták, így öröklődött nemzedékről nemzedékre. Fontos volt a történet, a
hozzá kapcsolódó mondakörök pontos ismerete. A megjegyezhetőséget megkönnyítette az
ismétlések, az előadhatóságot pedig a rögtönzés képessége. Az előadás közösségi
eseményeken, uralkodói udvarokban, lakomákon hangzottak el. Előadók (rhapszodosz vagyaoidosz): hivatásos énekmondók, vándorénekesek. A történetírás és az irodalom nem vált
még külön, úgyhogy minden szavát megtörtént eseményként fogták fel.
Eposzi kellékek:
- segélykérés (invokáció)
- tárgymegjelölés (propozíció)
- a dolgok közepébe vágó kezdés (in medias res)
- seregszemle (enumeráció)
- epikus hasonlat
- állandó jelző (epitheton ornans)
- toposz (közhely) közismert, közkinccsé lett, különböző korokban feltúnő költői kép,
motívum.
- isteni beavatkozás (mitológiai apparátus)
- késleltetés (retardáció)
- előreutalás (anticipáció)

Időmértékes verselés
Ritmus: sorozatosan ismétlődő, érzékelhető hangzásbeli rendezettség.
Egy versben írt szöveg kötött ritmusszerkezete, mértéke a vers formája.
Az eposz versformája: időmértékes hexameter.
Időmértékes verselés: hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozása.
hosszú szótag (jele: -) ha a magh. hosszú vagy ha a rövid magh-t hosszú msshg. követ
rövid szótag (jele: U) ha rövid a magh. és nem követi msshg. torlódás
Az időmértékes verselés időegysége a mora: rövid szótagnyi idő.
Alapegysége: a versláb, amit hosszú és rövid szótagok hoznak létre.
hárommorás verslábak: jambus (U – )
trocheus (– U)
négymorás verslábak: daktilusz (– UU)
spondeus (– – )
anapesztus (UU –)
hexameter: hat verslábból álló időmértékes sorfajta. Első öt versláb: daktilusz, de lehet
spondeusz is kivétel az ötödik verslábat, mert az csak daktilusz lehet. A hatodik versláb
pedig vagy trocheus vagy spondeusz.
A magyar hangsúly megnyújthat egy szótagot, különösen egy sor vagy mondat elején.
Figyelni ke

  Következő oldal »»