Betekintés: Magyar sakkélet 1984, 4. szám

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Forrás: http://www.doksi.hu

A Magyar Sakkszövetség havonta megjelenőfo!Jóirata

Wijk aan Zee ,84
Jubileumi
Budapest-bajnokság

Elhunyt Mohácsi László
Schneider-emlékverseny
David Bronstejn 60 éves

1984

4
Ára : 9,-

Ft

Forrás: http://www.doksi.hu

XXXIV. ÉVFOLYAM

A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG FOLYÓIRATA

1984. ÁPR ILIS 10.
Megjelenik havonta
Szerkesztő

bizottsági elnök: Flórián Tibor
dr. Földi József
Szerkesztőség: Budapest V„ Néphadsereg utca 10.
Levélcím: Budapest, Pf. 52. 1363 Telefon: 312-790
Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat
1374 Budapest, VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660
Felelős szerkesztő:

Felelős

kiadó: dr. Petrus György igazgató

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a ;:>:>stahivataloknál, a kézbesítőknél, a Posta
Központi Hlrlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-855)
közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-961 62 pénzforgalmi jelzőszámlára.
A Posta Központi Hlrlap Iroda levélcíme: Budapest, 1900
Előfizetési

díj évi 108,-

INDEX: 25 556

Ft. Fél évre 54,-

Ft.

ISSN 0464-4689

Kéziratot nem örzünk meg!

A szerkesztő bizottság tagjai:
Bakcsi György, Barcza Gedeon, Bilek István. Csom István, Eperjesi László, Forintos
Gyózö, Földeák Árpád, Gábor Zoltán, Haág~Ervin, Hajtun~József, li/ienthal Andor,
Makai Zsuzsa, Meleghegyi Csaba, Ozsváth András, Petronicsné Veróci Zsuzsa,
Szilágyi Péter

84.0243 Athenaeum Nyomda, Budapest
fves magasnyomás
Felelős vezető : Szlávik András vezérigazgató

TARTALOM 73-96. OLDAL
Dr. Földi József: Wijk aan Zee '84
Ozsváth And rás: Jubileumi Budapest-bajnokság
Szilágyi Péter: Beszélgetés Alekszandar Matanoviccsal
Káposztás Miklós: Emlékezés dr. Szily Józsefre
Bitek István: David Bronstejn 60 éves
Fekete Géza: Mohácsi László (1913-1984)
Horváth József: A IV. Schneider-emlékverseny
S ip őcz Sándor: II. Budapest Felszabadulási Kupa
Tokaji Nagy György és Szöllősi László
hazai versenybeszámolója
Makai Zsuzsa kü lföldi versenybeszámolója
Hazai és külföldi hírek - Új könyvek
Levelezés - Feladványok- Tanulmányok

Magyar Hírlap
Kupa
EzúUal tizcnketted·ik alkalommal gyűl­
tek össze az oi·szág legjobb 11.nwtűr
sakkozói, hogy a győztes elnyerje a
Lapküidó Vcíltalat vúndonlí.iút, a. Nla.war Hírlav J{upát.
K i lencszúzöt alapszer·vezet több mint
tízezei· amatőr sakkozójának - közel
fél éven át tartó - versengése i1tán alakult ki ctclöntő mezőnye, altovci 12 f óvárosi és 22 vidéki csapat jutott. Az ünnepélyes megnyitó elnö/,;ségében helyet
foglalt dt·. 1iJpe1:iesi László, ci SZO'l.'
Sportosztályának vezetője, Kádas István,
a Közalkalma.zottak Szakszervezetének
titkára. Az üdvözlő szavakat a J{özalkalmawttak Szakszervezete sajtó osztályának részéről Völgyi László rnorulta.
A megnyitó ünn.:pi lta.ngulatát, emelte,
hogy a. Közalkalmazottak Szi1rifonikits
Zenekai·a. előadásában, hangszalagról lejátszották a közalkalmazottak ·indulóját. (i\llész1íros János szerzeményét
dr. Bogina Elemér, kétszeres amnykoszonís hwmester ·vezényletével.) Kezdeményezés tÖ'l·tént a. svcí.ici rendszer
adminisztrációs nehézsége-illek áthid{tláscím, a. sorsolás és nyilvántartás gépi
1íton való mer1oldásárci is.
A d.öntó rwgy küzdelmet hozotf., izgalmas, szín.vonala.s mérkőzéseket lútltattunk. Tfé{Jiil ( 1975 után) ismét vidékre
került a. btpal Mégpedig olycm egyjittes győzött, amelyik még nem szerepelt
ci döntőben! - ,
A Szentendrei Művelód~S'i K özpont
és ]{önyvtá1· (Lajos János, 0 . Szabó
Csaba, Németh Tibor) irnponáló jölénynyel, 29 ponttal került az első helyre.
A 27 ponttal második helyre szontlt
Országos 'J'ervhivatal Szcímít<istechnikai J(özpont1U1k, az 1982. és 1983. évi
bajnoknak nem sike1·ült harmadszo1· az
éle1i végeznie, J>edi!t ezzel végleg elnyer/tették volna a J..·u7>cít. Harmadik lett a
HM ]{iskunjélegyhilzci 25,5, negyedik a
Veszprém megyei Rendőr-!őkapitán~1ság
21, ötödik- hetedik Bai·anya, me{Jyei
Tái·sadalombiztosítási Igazgatóság, Beliigyminisztéi•ium és az M1'A S Z'l'AKI
20 ponttal . . . Az egyéni ve·rseny legjobbjai: La,ios János ( Szehterulre) és
Kiss Ambrus (Zala m. ~·cmács) 12-ből
10,
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


5 ponttal .. .
Az ünnepélyes cUjl•iosztáson megjelent dr. Suhajda József, a Közalkalma.zottak Szakszervezetének elnöke, dr.
Prieszol Olga főtitkár, Kádas István
titkár, SzerényiSáiuior, a Magyar Sakkszövetség elnöke és dr. Eperjesi László,
a SZOT Sportosztályának vezetője. A díjakat Darvasi József, a Magyar Hírlap
f 6szerkesztdje adta át'.
A versenyen a kihelyezett postahivatal
hagyományosan emlékbélyegzővel Ö1'Ö·
kítette meg az eseményt.
Borbély László

· - ':...: ··„

Forrás: http://www.doksi.hu

Versenyfutás Be/javszkij és Korcsnoj között!

Wiik aan Zee '84
Az idén a sakkszerető hollandok 46.
alkalommal rendezték meg a „hoogovens" ( = kohó! - ti. az ottani kohó·
művek a torna főtámogatója) sakkfesztivált . A legfontosabb természetesen a nagymesterverseny, de mellette rendeznek mesterversenyt (a győz·
te.se jogosult indulni a következő évi
versenyen), négyes, tizes viadalokat,
sajtóversenyt, villámtornát, sőt fel·
üdülésül még focimérkőzést is. Tehát
a verseny a sakk igazi ünnepe Hollandiában.
Ez alkalommal 12 nagymester, sőt 4
világbajnokjelölt és 2 nemzetközi mes·
ter jött össze. (13-as kategória., Élő­
átlng: 2556) A játszmák tam'.1sága
alapján elmondható, hogy igazi sakkcsata dúlt, amit a négy szabadnap
meg a szép díjak is elősegítettek, illetve inspfráltnk.
Andersson, a tavalyi győztes nem
bírt a két világbajnokjelölttel: Beljavszkijjal és Korcsnojjal (tavaly csak
8. volt), aJtlk végig az élen haladtak,
és végül veretlenül, 2,6 pont előnnyel
értek célba. A torna megl€1petése a fiatal jugoszláv Predrag Nikolics nagymester szereplése, aki eredeti, kombinatív játékával megérdemelten vívta ki a 3. helyet.
Így a svéd nagymester 10 döntetlennel és a Nikolics elleni „helyosztó"
partija elvesztésével csak a 4. lett.
Utána 6 nagymester következik 6,5
ponttal. Köztük kiemeljük Adorján

nagymesterünket, aki egy kis szerencsével dobogós is lehetett volna. Negatív meglepetés Torre nagymester, a
Fülöp-szigeteki világbajnokjelölt lemara.dása.
A továbbiakban bemutatjuk a versenyt fordulóról fordulóra, elsősorban
Beljavszkij és Korcsnoj párharcát, de
természetesen az érdekes, szép játszmákat is.
VEZÉRINDIAI VÉDELEM

D 32/c

Korcsnoj - Ligterink
1. d4 Hf6 2. e4 c6 S. Hf3 b6 4. HcS
F b7 6. Fg6 h6 6. FM Fe7 7. eS Hd 8.
Fg3 F b4 9. Ve2 d6 10. Fd3 FxeSt 11.
bxe3 H.'tgS 12. hxgS H<l7 13. e4 Ve7
14. 0 - 0 0 -0 15. HM! Világos érzi az
állást, azaz azt, hogy mire kell játszania, szemben sötéttel, aki hiába próbálkozik a. ki.rályszárnyon (Vg5, Hf6).
Tempókat vesztve, visszakozni kény·
szeri.11. 16. - VglH ! 16. Bael Hm 17.
dó! e6 18. Hfö Hd7 19. f4! vrn 20.
Vd2 Bae8 21. Fc2 Hc5 22. Bf3 Fc8 23.
He3 exf4 24. IDl Fa6 2&. gxf4 Fxc4
26. e5 ! A tematikus áttörés. A világos
állás megéri az áldozott gyalogot (térelőny, kezdeményezés és gyenge a sötét kiriHyszárny). 26. - dxe5 27.
fxe6 Vg5 28. Vd4 Fxn 2ll. Bfrll Bd8
30. c4 Ve7 31. Vf4 Vg5 32. Vd4 Ve7
33. Ve3 Bfe8 34. Bf6 Vh4 35. Bc3 Be7
36. Bel3 Bed7 37. BSf4 Ve7 38. VgS
Bf8 39. Bg4 f6 40. Bh4 fxe5 és sötét

46. Hoogovou nngymostervorseny
WIJknauZee
1984. j1111uúr 12-29.

Bcljavszklj nk. nm. (11) - szovjet
Korcsnoj nk. nm. (1) - svlijcl
Nikollcs nk. nm. (9) - jugoszláv
Andersson nk. nm. (12) - svéd
AdorJl!.n n.k . nm. (6) - magyar
Hübner nk. nm. (4) - NSZK·bcll
Miles nk. nm. (8) - angol
Tukmakov nk. nm. (7) - szovjet
v. der Wlcl nk. nm. (2) - holland
Sosonko nk. nm. (5) - holland
Ree nk. nm. (3) - holland
Torre nk. nm. (10) - Fülóp·szlgetekl
Llgterink nk. m. (14) - holland
V. der. Sterren nk. m. (13) - holland

2565
2635
2570
2630
2570
2620
2610
2550
2515
2560
2480
2565
2445

2475

az alábbi ábraálhlsban túllépte a
gondolkodási időt.

- t 1 t t
t - 1 t t
0 0 - 1 t
t t 0 - t
t t t t t t i t t

t
t
t
t
··
!
-

t 1 1
t 1 1
t t
t
t t
l t t 0

1
1
0

0 l
l ~· 0 l - t
t t 0 ! t 0 t 0 0 t t t 1 0 t

0 0

0 0 t

0 t
l •·

t t

- f

t t t 1 l t 0 t
t 0 0 0 t t t t t t
0 0 t 0 t 0 0 0 t t
0 0 0 f t 0 t 0 0 t
0

t

0

t

l

t 1 1
t 1 l ]
1
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


1 t l
1 ] t
t t t t
0 t l l
0 t l t
t t l l
l ! t 1
' f • t
- 0 t t
l - 0 t
t l - !
t t t l

w
10
7t
7
6J
6t
6!
Ot
Of

6

:it
5

4
Sf

Világos bizonyára 41. Bxh6-tal folytatta volna, és a számításba jövő e4re 42. Bfh5 ! igen kellemetlen. Sötét
állása. nehéz volt, érthető, hogy felemésztette idejét. Bár tegyük hozzá,
világosnak is csak egy perce maradt
(1 :0).

A második fordulóban Beljavszkij
nehéz harcban kerekedik felül, Korcsnojnak ugyancsak sikerült a pontot
„ betakaritania.."
SZICÍ LIAI VÉDELEM . .

E 76/b

Beljavszkij -Sosonko
A szovjet nagymester erős ellenfeleket kapott az első két fordulóban.
Hübnerrel nehéz csatát vívott, függő·
zött is az első fordulóban, csak azután
végződött remivel játszmája. Így
került sor erre a. partfra, amely ugyancsak függőzés ut.án dőlt. el világos javára - tanulságos kétbástvás végját.ékban. A jelszó: kié a gyorsabb
szabad gyalog!
1. e4 c5 2. Hf3 d6 3. d4 cxd4 4. Hxd4
Hf6 5. Hc3·Hc6 6. Fg5 e6 7. Vd2 Fe7
8. 0-0-0 0-0 9. f4 h6 10. FM e6
11. Hf5 Fxf5 12. exf6 exf4 13. Vxf4 d5
14. Fb6 Vb6 15. Ff2 Fc5 16. Ha4
Vxh5 17. Hxc6 b6 18. a4 Va.5 19. Hb7
Va6 20. Hd6 Bad8 21. Hb5 He4 22.
b3 Vc8 23. Fel a6 24. Hc3 Hb4 25.
Kb2 Bfe8 26. Bcl a-0 27. Bfl Vc6 28.
Hxe4 Bxe4 29. Vf3 Bde8 30. Fxb4
axb4 31. f6! g5 32. Vh3 Bh4 33.
Vg3 Be6 34. Bf5 Kh7 35. Vd3 Vc3t
36. Vxc3·bxc3t 37. Kxc3 Bxh2 38. Bgl
K g6 39. Bxd5 Bxf6 40. Kb4 h5 41.
c4 h4 (Bf2 ! ?) 42. Bd2 Bf5 43. Bd6t
f6 44. Bxb6 Bf2 45. g4 Bhg2 46. Bh l
Bxg4 47. a5 Bgg2 48. a6 Ba2 49. Bfl!

Forrás: http://www.doksi.hu

I

74 MAGYAR SAKKÉLET
h3 50. Bfxf6t Kh5 51. Bh6t Kg4 52.
Bb5 Bg3 53. Bb7 Kf3 54. a.7 Kg2 55.
Bh8 g4 56. a8V Bxa.8 57. Bxa8 h2
58. Ba2t Khl 59. Bh7 Bg2 60. Bxg2
Kxg2 61. c6 és sötét feladta. (l :0).
Korcsnoj a. másodikban szekundánsával, a. fiatal V a.n der Wiellel került
szembe. Nem remiztek! Igaz, Korcsnoj
volt a világos. A játszma azért is érdekes, mert sötét, a szekundáns vállalja. a Ta.rtakower-védelmet, hiszen ki
más ismerhetné rejtelmeit, ha éppen
nem 6. Ezáltal mj is betekintést nyerünk a Korcsnoj-féle „boszorkánykonyhába.". Ezenkívül tanulságos a
parti azért is, mert világos többre
ér tékeli a kezdeményezést, az aktivitást (20. Bd7, 21. Bhdl), mint a pozíciós nyúzást (sötét gya.loggyengeségei). A bástya.végjáték pedig az a.gyaloggal tankönyvbe kívánkozik (pl.
32. Ital , a:t a.a stb.).

VEZÉRCSEL

D rn;e

Korcsnoj - Van der Wicl
l. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hf3 d5 4. Hc3
Fe7 5. Fg6 0-0 6. e3 h6 7. Fxf6 Fxf6
8. Vd2 Hc6! 7 9. 0 -0- 0!? b6 10. e4
dxc4 11. Fxc4 Ha.5 12. Fe2 Fb7 13.
Ve3 c5 14. dxc5 Vc7 15. Hb5 Vxc5t
16. Vxc5 bxc5 17. e5! Fxf3 18. Fxfil
Ba.b8 19. exf6 Bxb5 20. Bd7 Bfb8 21.
Bhdl! Bxb2 22. Bd8t Kh7 23. Fe4t
g6 24. Bxb8 Bxb8 25. Bd7 Kg8 26.
Bxa7 Bb4 27. Bxa.5! Bxe4 28. Bxc5
Bf4 29. fa Bxf6 30. Kb2 e5 31. Bxe5
Bb6t 32. Kal ! Kg7 33. a3 Kf6 34.
Be2 h5 35. Ka.2 h4 36. a4 Bd6 37.
Kh3 h3 38. g3 Bd3t 39. Kb4 Bxf3
40. a5 Bfl 41. Ba.2 ! Bbl t 42. Ka4 Kg5
43. a6 Bb8 44. a.7 Ba.8 45. Kb5 Kg4
46. Kb6 f5 47. Kb7 B e8 48. a.8V Bxa.8
49. Kxa.8 és világos nyert (l :0).
A harmadik fordulóban öt küzdelmes döntetlen született. Csak Hübner
és Miles nyertek csinos játszmákban,
a.z utóbbi a tehetséges Predra.g Niko- lics ellen. Nézzük meg ezeket!

PIRC-VÉDELEM:

R86/c

Hübner - Va n dcr Stcrron
l. e4 dG 2. d4 Hf6 3. Hc3 g6 4. f3
c6 5. Fg5 b5 6. Vd2 Hbd7 7. Hh3 h6
8. Fe3 Fg7 9. Hf2 Fb7 10. Fe2 Vc7
11. 0-0 a.6 12. a4 b4 13. Hcdl a.5
14. c3 bxc3 15. bxc3 Bb8 16. Hb2 h5
17. f4d5 18.f5! e5? 19.fxe6fxe620.
Fd3 dxe4 21. Hxe4 Hg4 22. Ff4 e5 23.
Fg3 Fh6 24. Ve2 Bf8 25. Hc4 Ff4 26.
Fxf4 Bxf4 27. Bxf4 exf4 és sötét egyidejűleg feladta. (l :0).

SZLÁV VÉDELEM

D 22/a

Miles -Pr. Nikolics
1. Hf3 d5 2. d4 06 3. c4 e6 4. Vc2
Hf6 5. Ff4 Hh5 6. Fg5 f6 7. Fh4 g5? !
8. Fg3 Hd7 9. cxd5 exd5 10. e3 Fb4t
11. Hc3 Hf8 12. Fd3 Fe6 13. a3 Fxc3t
14. bxc3 Ve7 15. Bbl Kf7 16. Ve2
Hg7 17. Hd2 b5 18. h4 g4 19. 0 -0
Hg6 20. e4! Bhe8 21. f3! b6 22. fxg4
Fxg4 23. Vf2 Hf8 24. Bbel Vd8 25.
Vf4 Be6 26. Hf3 Kg8 27. Hh2 dxe4
28. Hxg4 exd3 29. Bxe6 Hfxe6 30.
Hxf6t Kf7 31. Ve5 d2 32. Hxl16t és
sötét, feladta (1 :0).

A negyedik forduló a remik napja.
volt. De bemutatjuk e. Korcsnoj Hübner ös
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


szecsa.pástés a B elja.vszkij Tukme.kov rangadót, hogy bizonyítsuk: ezen a tornán általában még a
világbajnokjelöltek és e. honfitársak
közt is igazi sakk-küzdelem folyt, azaz nem egymás közti remizgetéssel és
~ gyengébbek legyűrésével_ törtek a:díJO.S helyekre.

SZICÍLIAI VÉDELEM

'

E 7?/a

Bclja.vszkij - Tukmakov
1. e4 c5 2. Hf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Hxd4 Hf6 5. Hc3 Hc6 6. Fg5 e6 7.
Vd2 a.6 8. 0 - 0-0 h6 9. Fe3 Fe7 10.
f4 Hxd4 11. Fxd4 b5 12. Fe2 b4 13.
Ha.4 Hxe4 14. Ve3 Hf6 15. Ff:i d5 16.
g4 0 -0 17. h4 e5 18. fxe5 Hxg4 19.
Ve2 h5 20. Hb6 Fe6 21. Vg2 Ba7 22.
Hxd5 Bd7 23. Fb6 Vc8 24. Hf4 g6 25.
Bxd7 Vxd7 26. b:l Hxe5 27. Fxh5
Ff5 28. Fdl Bc8 29. h5 Hd31' 30. H.."d3
Vxd3 31. hxg6 Fxg6 32. Kb l Vc3 33.
Bh3 Vel 34. Bhl Vc3 35. Bh3 Vel 36.
Bbl és döntetlen ( t:··).
!
VEZÉRCSEL

16. Vf3 Fd7 17. Vh5 Ve6 18. Hc3 c6
19. Hb5 Bc8 20. Ilxd7 Vxd7 21. Fh3
Vd2! 22. Fxc8 cxb5 23. e3 c3! 24. Vh3
Vxb2 25. Vfl c2 és világos feladta
(0:1).
VEZÉRCSEL

D 12/n,

Miles - Belja"szkij
1. c4 e6 2. Hc8 d6 3. l14 Hf6 4. Hf3
Fc7 5. FM 0 - 0 (1. e3 e& 7. dxe& Fxc6
8. Vc2 HcS !l. n3 Vaú 10. Bdl F e7
11. Bd2 Újabban mindenki inkább ezt
a bástya.lépést húzza a szokásos Hfd2
és Hb3 manőver helyett. 11. - H e4!
A lépés már előfordult. pl. a.Robatsch H . Meyer játszmában az elmúlt évben (NSZK). 12. Hxc4 tlxc4 13. Vxe4
Bd8 ! Az említett játszmában 13. f5 történt. A ját11zma.lépés Beljavszkij
újítása. 14. Vc2 e51 15. Fg3 e41 16.
Vxc41 Világosnak nem volt más választása, mint 16. Hd4-gyel vállaim
a. rosszabb pozíciót. 16. - FIS 17. Vf4
Bxd2 18. H xd2 Bd8 19. e4 ·

D 16/ c

Korcsnoj - Hübner
Ennek a játszmának az az elméleti
der
b6)
kezeli a védelmet. Világos itt is rögtön
színt vall (0 - 0 - 0), majd g4-gyel
nekiront sötét h6-tal meggyengített
kirá.lyállásána.k (Sallay mesterünk
módszere). Sötét ezt blokáddal, és ez
jellemző az egész partira. (1 1. - Fh4 ! ?),
próbálja. „stoppolfil". Végül is a h-vone.li blokád tartja. a. remit.
l. d4 d5 2. c4 e6 3. HtJ Hf6 4. Hc3
Fe7 5. Fg5 0-0 6. e3 h6 7. Fxf6 Fxf6
8. Vd2 b6 9. 0-0-0 Fb7 10. cxd5
exd5 11. g4 Fh4 12. Bgl Hd7 13. g5
hxg5 14. Fd3 Be8 15. Ve2 Vf6 16.
Hxb4 gxh4 17. Vh5 Kf8 18. Bg4
Vh6 19. Vxh6 gxh6 20. Bxh4 Ke7 21.
Bxh6 Bh8 22. Bxh8 Bxh8 23. Bhl
Bh4! 24. He2 c5 25. Hg3 Kf6 26. Hf5
Bh3 27. Hd6 Fc6 28. Kd2 Hf8 29. Hc8
cxd4 30. exd4 He6 31. Hxa.7 Hxd4
32. Hxc6 Hxc6 33. Ffl Bh4 34. h3
He5 35. Fg2 d4 36. Fd5 Kf5 37. a4 f6
38. f3 Kf4 39. b4 Hxfilt 40. Kd3 Hg5
41. Kxd4 Kf5t 42. Kc3 K e5 43. Fg2
f5 44. Bal f4 45. a5 tJ 46. Ffl He4t
47. Kd3 bxa.5 48. bxa5 Hg3 49. a.6
Bh8 50. Kc3 Hxfl 51. Bxfl és döntetlen (!:{-).
Az ötödik fordulóban mindkét éllovas győzött. Korcsnoj Kaszparov ellen
szerzett tapasztalatait (5. - Fd7) fejlesztette t-0vább (6. - Fb4 és 7. Fb5 ! ?), ugyanakkor Beljavszkij (sötéttel!) hű maradva a vezércselhez,
az 5. Ff4-es változa.tba.n leiskolázza.
az ugyancsak elméletbúvár angol Milest. Ez talán a torna. legjobb alkotása.
jelentősége, hogy Hübner Van
Wieltől eltérően régi módian (8. -

KATALÁN MEGNYITÁS

rn. -

Fg41! Pörölycsapás! Ez a lépés eldönti a küzdelmet. A világos király nem sza.ba<lulhat a mattbálóból.
Természetesen a. világos vezér is bajban va.n. 20. c5 Hb4l 21. 13 g5!l Ez a.
rendkívül.erős lépés már a vég kezdete.
Világos kénytelen vezérét adni, de
azzal is csak rövid id6re odázhatja. el
e. kapitulációt. 22. axb4 Valt 23. Ke2
gxf4 24. Fxf4 Fe6 25. Fe5 Vcl 26.
F c3 Fg5 és világos feladta (0 :1).
Végül bemutatjuk egyrészt ábraálláson azt, hogy Hübner miként nézte
el előnyösebb állásban vezérét. Tanulságos! Majd a csinos Pr. Nikolics Torre partit (a típus b5 gyalogáldozat
megdöntése kettős gya.logáldozatta.l a
centrumban és e. világos vezér betörése).
Hübner - Van der Wiel

D 05/b

Sosonko - Korcsnoj
. 1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Fg2
dxc4 6. Hf3 Fd7 6. Hbd2 Fb4 7. Vc2
Fb5 ! ? 8. 0 -0 Hc6 9. Bdl Hxd4 10.
H..xd4 Vxd4 11. H e4 Vb6 12. Fe3 Vo.6
13. Fd4 Fe7 14. Fxf6 gxf6 15. Vc3 e5

Sötét lép
Világos teljesen gyanútlan. Az utolsó
lépés Fg2 - f3 ? ? volt, pedig mál' mindenképpen Vb5 lépésnek kellett volna.
történrue. 22. - b5! 23. Vxd6 Vxd6
24. cxb5 (Nem volt jobb megoldás.)
24. - c4 25. dxc4 Vd2 26. b6 Vxa5 27.

Forrás: http://www.doksi.hu

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


>MAGYAR SA KKÉLET
Bb5 Va2 28. bxa.7 Bxb5 29. cxb5
Vxa7 30. b6 Va.2 31. BcU Fe5 32. b7
Kg? 33. h4 h6 34. Kg2 Vb2 35. Bd8
Vb5 36. e3 f5 37. Bc8 g5 38. hxg5
hxg5 39. Fc6 Vb6 40. Kgl Fd6 41: Ff3
Kf6 42. Fg2 f4 43. exf4 gxf4 44. Bc6
Vblt 45. Kb2 fxg:lt 46. fxg3 Vd3 és
világos feladta. (0:1).

175

25. h3 Vb8 26. Hd4 B6c7 27. Fa3 Bd7
28. f4 Vb? 29. Ve2 Hc6 30. Hf3 Bcd8
31. Hg4 Hxg4 32. hxg4 Hd4 33. Hxcl4
Fxd4 34. Bdl e5 35. f5 Bc8 36. Bh 1

KIRÁLYINDIAI VÉDELEM )) 74/b
Pr. Nikolics -Tono

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hf3 Fg7 4. g3
0-0 5. Fg2 d6 6. 0-0 c5 7. d5 Ha.6
8. Hc3 Hc7 9. e4 Fg4 10. h3 Fxf3 11.
Vxf3 a.6 12. a4 b5 13. axb5 axbó
14. Bxa.8 Vxa.8 15. cxb5 Va.5 16.
e5 ! dxe5 (He8) 17. d6! exd6 18. Vc6
He6 19. Vxd6 e4 20. b6 Vb4 21. Vc6
h6 22. Fe3 Bb8 23. Ha.4 Hd5 24.
Vxd5 Vxa4 25. b7 K.h7 26. b3 Vb4 27.
Fxe4 Hd8 28. Fxc5 Vxb7 29. Vxd8! és
sötét feladta (1 :0) .
A hatodik fordulóban Belja.vszkij
beéri riválisát, mert minta.szer(i pozíciójátékka.l győzelmet a.ra.t Nikolics ellen. Ugyanakkor Korcsnoj 72 lépést
(kétszeri függózés) küzd Adorján ellen.
FRANCIA VÉDELE M

J<: 03/a.

Boljavszkij - Pr. Nikolics
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hd2 c5 4. Hgf3
cxd4 5. exd5 Vxd5 6. Fc4 Vc5 7. Ve2
Hc6 8. Hb3 Vb6 9. 0 - 0 Hge7 10. BdJ
Hf'5 11. Fd3 Hd6 12. a4 a.6 13. a5
Va.7 14. Ba4 Hb5 16. Fxb5 a.xb5

:16. - b5 37. Fel f6 38. fxg6 hxg6
39. Bh6 Kg7 40. Vf3 bxc4 41. Bhl
Kg8 42. bxc4 Bdc7 43. Be2 Bf7 44.
Bh6 Kg7 45. Vfl Vc6 46. Vhl Vxc4
47. Bxg6t Kf8 48. Fh6t Ke7 49. Vd l
Bb8 50. Kh3 Bb2 51. Bxb2 Fxb2 52.
Vf3 Fel 53. Fxcl Vxcl 54. g5 fxg5
55. Vd3 Vflt 56: Vxfl Bxfl 57. Kg4
Bal 58. Kf5 Kd7 59. Bxg5 Bxa2 60.
Bg?t Kc6 61. g4 Kc5 62. Bd7 a5 63.
g5 Bf2t 64. Ke6 Bg2 65. Bxd6 Bxg5
66. Bd5t Kb4 67. Kf6 Bh5 68. Kg6
Bh8 69. Bxe5 a4 70. Bd5 Ba8 71. e5
a3 72. e6 és döntetlen (t :t).
A hetedik fordulóban a két vetélytórs sötéttel remizett (22„ ill. 24. lépés), mintha mindketten egy kis pihenőt engedélyeztek volna maguknak.
Az érdekesség Nikolics eredeti királyszárnyi rohama és győzelme volt a néha megtol'panó svéd Andersson ellen.
BOGOJNDIAI VÉDELEM

D 31/ít

1•1·. Nikolies -AJl(lorsson

16. Baxd4! Hxd417. Hfxd4 Fe7 18.
Hxb5 Vb8 19. F e:3 0 -0 20. Fb6 Vf4
21. Hc7 Bb8 22. g3 Va4 23. Fa?
Fd7 24. :Fxb8 Bxb8 25. Hd5 exd5 26.
Vxe7 Be8 27. Vc5 Fg4 28. Bal Vd7
29. Hd4 Ji'h3 30. f3 Bc8 31. Vb4 Bc4
32. Vd2 h5 33. Bel g6 34. c3 Kg7 35.
Kf2 Vc7 36. Vf4! Vxf4 37. gxf4 Kf6
38. Bal Fc8 39. Ke3 Ke7 40. Kd2 Fd7
41. b3 Bc8 42. Hc2 Fb5 43. Bgl Ba8
44. Bg5 Fc6 45. b4 b6 46. Hd4 Fb7 47.
Hb3 Bb8 48. h4 bxa5 49. Rxa5 Kd6
50. f5 f6 51. Bxg6 Ke5 52. Bg7 Fa8
53. Hb3 Kxf5 54. Hd4t Kf4 55. Bh7
és sötét feladta (l :0).

1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hf3 Fb4t 4.
Fcl2 Fxd2t 5. Vxd2 0 - 0 6. Hc3 d5
7. e3 Ve7 8. a:i I-Ibcl7 9. Vc2 dxc4
10. Fxc4 c5 11. 0 - 0 Hb6 12. Fa2
cxd4 13. exd4 Fd7 14. Bfel Vd6
15. Badl Bac8 16. Bd3!? Bfd8 17.
Hg5 ! ? Ha4 18. Fbl F e8 19. Bf3
Vxd4 20. Hxh7 Hxh7 21. Vxh?t Kf8
22. h3 Ke7 23. Re4 Vd6 24. Bd3 Vb8
25. Vxg7 Bxd3 26. Fxd3 Hxc3 27.
bxc3 Bc5 28. Fc4 Fd7 29. g3 Vd6 30.
Bf4 Kd8 31. Vxf7 Vc6 32. Fd3 Bxc3
33 . Vf8t Kc7 34. F e4 Be! t 35. Kh2
és söWt föladta (l :0).
A nyolcadik forduló: a két rivális
ismét rákapcsolt! A szovjet nagymester a győzelem érdekében időnként
(meglep etés!) kétes hírben álló megnyitást is vállal. Vógül mégis kialakul
a kb. egyenlő pozíció (bár sötét fotója
g6-on ott is többet ígér, Jásd ábral\.1lás). De a későbbiekben aktív bástyáiva,l sötét tanulmányszerűen használja
ki a világos király bizonytalan ht1lyzetét.

ANGOL :rvillGNYITAS

H9LLAND VÉDELEM

R 42/a

R 60/~-

Korcsnoj -Adorjím

Ligterink - Beljnvszkij

J. Hf:i c5 2. c4 bG a. g3 g6 4. Fg2
Fb7 5. d4 cxd4 6. Vxcl4 Hf6 7. b3
Fg7 8. Fb2 0-0 9. 0-0 d6 10. Hc3
Hbcl7 11. Vc12 Bc8 12. Bfdl a6 13.
Hd4Fxg214. Kxg2 Vc7.l 5. f3 Vb7 16.
e4 e6 17. Baci Becl8 18. Bc2 He5 19.
Bdcl Va8 20. Fal Bc7 21. Hdl Bdc8
22. Hf2 Vb? 23. He2 Bc6 24. Fb2 Va.8

l . d4 f5 2. Hc3 d5 3. Fg5 h6 4. Ff4
Hf6 5. e4 fxe4 6. f3 Ff5 7. fxe4 dxe4
8. Fc4 e6 9. Hge2 Hc6 10. 0 -0 Ha5
11. Fb3 Hxb3 12. axb3 Fd6 13. Hg3
Fg6 14. Fe5 0-0 15. Bel Fxe5 16.
dxe5 Vxdl 17. Baxdl Hg4 18. Hgxe4
Bf7 19. Bd2 h6 20. h3 Hxe5 21. Hg3
Hd7 22. Bxe6 Kh7

23. h4? Hf6 24. Hce4 Hxe4 25. Hxe4
Bf4 26. Hc3 Be8 27. Bc6 Bel t 28.
Kh2 h5 29. Bxc7 Bxh4t 30. Kg3 Bg4t
:n. Kf2 Be5 32. Bxa7
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Bf4t :33. Kgl
Bel t 34. Kh2 Bcl 35. Hd5 Bffl 36.
Kg3 Kh6! 37. He3 Bf6 38. Bdd7 Bhl
39. Bd4 Fh7 40. Bf4 Be6 41. Hf5t
Fxf5 42. Bxf5 Bg6t 43. Kf2 Bh2 44.
Ke3 Bgxg2 45. Bb6 Bxc2 46. Bxb6t
g6 47. b4 Bxb2 48. b5 B b4 49. Bb8
Bh3·f 50. Kd2 B b2t 51. Kel Bf2 52.
·
Bd7 Bhl t 53. Bell Bhh2 54. b6 Ba2
55. Kbl Bhb2t 56. Ke l Bc2t 57. Kbl
Bab2t 58. Ka.l Bb5 59. Bd6 Bc4 60.
Ba8 h4 61. Ba7 Bcb4 62. Ba.6 Kh5!
63. b7 g5 és világos felaclta (0:1).
NIMZOINDIAI VÉDE LEM

D 46/b

Korcsnoj - l\lilos

E lméleti érdekessége a. játszmának,
hogy világos belemegy a. divatos változatba, de meg sem próbálja tartani, megvédeni d6-ra előretolt gyalogját, hanem a gyors fejlődésért, a .kezdeményezésért azonnal odadobja. Izigvérig taktikus játszma, a.mely mögött
az is ott rejlik, hogy az angol nagymester igen jó „kuncsaftja".
1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 Fb4 4.
e3 c5 5. He2 cxd4 6. exd4 0 -0 7. a3
Fe7 8. d5 exd5 9. cxd5 Be8 10. d6
Ff8 11. g3 Vb6 12. Fg2 Fxd6 13. F e3
Va6 14. 0 - 0Fe515. Hf4 d516. Hcxd5
Hc6 J.7. Hxf6't Fxf6 18. Hd5 Fe5 19.
Vh5 Va4 20. Ff4 Fd7 21. b3! Va.5 22.
b4 Va4 2:3. Badl Fxf4 24. gxf4! Bad8
25. Bda Kh8 26. Hc7 B e7 27. Vc5
Be2? 28. Bxd7 és sötét feladta. (1:0).
A kilencedik fordulóban Korcsnoj
nyert sötéttel, Belja.vszkij pedig csak
remizik. De csak függózés után a szívósan küzdő Andersson ellen.
VEZÉRINDIAI VÉDELEM

D 35/b

l'r. Nikolics - I<orcsnoj

l. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hf3 b6 4.
g3 Fb7 5. Fg2 Fb4t 6. Fd2 c5 7.
0 -0 0 -0 8. d5 Fxd2 9. Vxd2 exd5
10. Hh4 He4 11. Vc2 Be8 12. Hc3
Hxc3 13. bxc3 Hc6 14. cxd5 He5 15.
Bfel <l6 16. f4 Hg6 17. Hxg6 hxg6
18. e4 g5! J 9. e5 gxf4 20. gxf4 dxe5
21. fxe5 Vg5! 22. Ve4 Be6 23. Ve3
Bg6 24. Vxg5 Bxg5 25. c4 Be8 26.
Badl Fc8 27. Bd3 Bgxe5 28. Bxe5
Bxe5 29. Ba3 Be7 30. d6 Bel t 31.
Kf2 Bdl 32. l<'d5 Fe6 33. Fxe6 fxe6
34. Bxa7 J3xd6 35. Ke3 Bd4 36 . Ba6
Bxc4 37. Bxb6 K.f7 38. Bb2 g5 39.
Kd3 Bh4 40. Bc2 Kf6 41. Bxc5 Bxh2
42. a4 Bh3t 43. Ke2 e5 44. Bc8 Ba3
45. Ba8 Kf5 46. n-0 Kf4 4-7. a6 Ba2t
48. Kd3 e4t 49. K<l4 e3 50. Bf8t Kg3
51. Kxe3 Bxa6 52. Bf3t Kg4 53. Bf8

Forrás: http://www.doksi.hu

I

76 MAGYAR SAKK ÉLET
Ba2 54. Bg8 Bg2 és világos feladta.
(0 :1 ).

A tizedik fordulóban élesedik o. küzdelem. Csak egy táblán (Van · der
Wiel -Nikolics) születik remi 14 lépésben! A ha1·cos pat'tik közül először kiemeljük Korcsnoj győzelmét.
SZLÁV VÉDELEM

D 28/n

36. - h6! 37. Fxh6 b2 38. Vb3
Vf6 39. Fe3 Ve5 40. Kh2 blV 41.
Vxbl Vxe3 42. Vb2 Kf7 43. h5 Hf6
44. Vb8 Vf2t és világos feladta (0:1).
A forduló kiemelkedő találkozója
talán a Hübner - Tukmakov játszma volt, amelyben világos újított (10.
He2! ?), és ól'iási térelőnyrE\ tett szert.
A játék ezután szinte egykapura. ment
(25. d5! és 29. Hd7!).

Korcsnoj -Torl'e
ANGOL MEGNYITÁS
A két világba.jnokjelölt párharcában
Hiibner - Tukmakov
sötét ismét a.zza.l a. megnyitással kísérletezik, amit Ribli ellen is többször
l. c4 Hf6 2. Hc3 c5 3. Hfa d5 4.
kipróbált. Korcsnoj vakmerően leüt cxd5 Hxd5 5. e4 Hb4 6. Fc4 Hd3t 7.
a8-ra, de úgy tűnik, nagyon jól ismeKe2 Hf4t 8. Kfl He6 9. b4 c:xb4 10.
ri a va.l'ikat, és igen pontosan számol.
He2!? Hc7 11. d4 e6 12. h4 Fd6 13.
A létrejövő problematikus végjáték- h5 h6 14. Bh4 Hd7 15. Fb2 Fe7 16.
ban bizonyítja a bástya. fölényét a. Bh3 H f6 17. Fd3 Fd7 18. He5 Fb5 H.1.
huszárral szemben.
Kgl 0 -0 20. Hf4 Bc8 21. Bg3 Fxd3 22.
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hc3 Hf6 4. Vxd3 a6 23. Ve3 Kh7 24. Bel Hb5
e3 e6 5. Hf3 Hbd7 6. Fd3 dxc4 7.
25. dS! Fc5 26. Vd3 Hc3 27. dxe6
Fxc4 b5 8. Fb3 b4 9. He2 Fd6 10. Vb6 28. Bfl Vb5 29. Hd7! Hxd7 30.
e4 Hxe4 ll. Vc2 Hef6 12. Vxc6 Vc7 13. exd7 Bcd8 31. Fxc3 bxc3 32. Vxc3
Vxa.8 ! Hb6 14. Fa4t! Hxa4 15. He5 Bg8 33. Bdl Bxd7 34. Bxd7 Fxf2t
0-0 16. Vc6 Vxc6 17. Hxc6 Fb7 18. :l5. Kxf2 Vxd7 36. Hd5 Vd6 és sötét
He5 Fxg2 19. Bgl Fe4 20. f3 Fc2 21. egyidej(íleg feladta (1 :0).
Fh6 Fg6 22. H.xg6 hxg6 23. Ff4 Fe7
A 11. játéknap lélegzetvételnyi szü24. 0-0-0 Hd5 25. Kbl Bd8 26. Fg3
net. Csak Miles n yert; Hübnel' és NiFg5 27. Fc7 Hxc7 28. Bxg5 Hd5 29. kolics Ree ellen. Nézzük meg ezeket
Bcl Kf8 30. Bc6 Hab6 31. Bgl Ke7 32.
Hcl Bh8 33. Bg2 Bh4 34. Hb3 Bf4 35. a játszmákat.
Bg3 Bh4 36. h3 Kd7 37. Bc5 He7 38. SZLÁV VÉDELEM
D 22/a
Bgl Bxh3 39. Bgcl Hed6 40. Ba5 Hc8
41. Hc5t Kd8 42. Bb5 Hcb6 43. Hd3
lUiles - Hiibnel'
Bxf3 44. Hxb4 Hxb4 45. Bxb4 g5 46.
1. d4 Hf6 2. c4 c6 3. Hf3
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


d5 4. V c2
Bb5 Bf5 47. Bxf5 exf5 48. Bc5 g6
49. Kc2 g4 50. Kd3 Hc8 51. a4 Hd6 dxc4 5. Vxc4 Ff5 6. g:3 Hbd7 7. Fg2
52. b4 g3 53. Ke3 g5 54. Bd5 Kc7 e6 8. 0-0 Fe7 9. Hc3 0- 0 10. Ff4 He4
55. Kf3 Kc6 56. Ba.5 Kb6 57. Kxg3 11. a4 a5 12. Bfdl Vb6 13. Hh4 Fxh4
14. Hxe4 Fxe4 15. Fxe4 Fe7 16. Ff3
f6 58. Kf3 f4 és sötét egyid ej űleg felHf6 17. e4 Bad8 18. Fe3 Vc7 19. Be.cl
adta. (1 :0).
Még érdekesebben alakult a másik Vd7 20. Bc3 Fb4 21. Bcd3 Ve7 22.
parti. Beljavszkij ismét f5-tel kezd- Kg2 Bd7 23. b3 Bfd8 24. Fg5 h6 25.
te a csatát nk. m. ellenfele ellen. Beál- Fel Fa3 26. Fe3 Fh4 27. h4 He8 28.
Vc2 Hc7 29. Ve2 Ha.6 30. Kgl Fd6 :n.
dozza mindhárom királyszámyi gya·
logját, de egy szem előretört b-gya- Fg2 Hb4 32. B3d2 Fc7 33. Vg4 Kf8
· :l4. Ffl Fb6 35. Fc4 Vf6 36. Kg2 Ke7
logja eldönti a küzdelmet.
:l7. Vh5 KfS 38. g4! Be8 39. g5 hxg5
40. Fxg5 g6 41. Vh7 és sö tét feladta
HOLLAND VÉDELBM
It 64/c (1 :0).
Van del' Sternm - BeljaYszkij
l. d4 f5 2. g3 Hf6 3. Fg2 g6 4. HfJ
d6 5. 0 - 0 Fg7 6. c4 0-0 7. Hc3 Ve8
8. d5 Ha.6 9. Hd4 Fd7 10. e4 fxe4 11.
H.xe4 Hxe4 12. Fxe4 Hc5 13. Fg2 a5
14. Fg5 Vf7 15. Vd2 Fxd4 16. Vxd4
e5 l 7. Vc3 Vf5 18. f4 e4!? 19. Bfel
b5 20. b3 b4 21. Vd4 a4 22. Fxe4
Vf7 23. Fc2 Bfe8 24. bxa4 Fxa4 25.
Fxa4 H."a.4 26. F h6 Hc5 27. Kfl g5
28. Fxg5. Vh5 29. Kgl Bxel t 30.
Bxel Bxa2 31. h4 Be2 32. Vdl Bxel t
:rn. Vxel b3 ! 34. f5 Hd7 45. Ve6 t 'Vf7
36. Ve3

KIRÁLYINDIAI VÉDELEM D 70/íi

Pr. Nikolics - Reo

áldozat az aktív játékért, a kezdeményezésért . ..
NIJ\:1ZOINDIAI VÉDELEM

D 57/o

Beljavszkij-Korosnoj
l. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 Fb4 4.
e3 0 -0 5. Fd3 c5 6. Hf3 d5 7. 0 - 0
Hc6 8. a3 Fxc3 9. bxc3 Vc7 10. Vc2
dxc4 11. Fxc4 e5 12. Fd3 Be8 l :l.
dxe5 Hxe5 14. Hxe5 Vxe5 15. f3 Fd7
16. a4 Bad8 17. e4 Fc6 18. Fc4 Bd7
19. Bel Bed8 20. Fe3 h6 21. a5 Hh5
22. Vcl g5 23. Va:1 b6 24. axb6
axb6 25. Vb3 b5!? 26. Fxb5 Fxb5 27.
Vxb5 Hf4 28. Vc4 Ve6 29. Vxe6 Hxe6
30. Ba4 Bd3 31. Bc4 Bb8 ! 32. h4 Bb6
33. hxg5 hxg5 34. e5 Kh7 35. Bg4
Kh6 36. c4 Bb2 37. Kh2 K.h5 38. Kg3
Kg6 39. Fxg5 Hxg5 40. Kh4 Bd4 4 1.
f4 Bxg2 42. Bxg2 Bxf4t 43. Bg4 Kfó
44. Bxf4t Kxf4 45. Kh5 és döntetlen
(t :{-) .
A tizenkettedik fol'dulóra is az óvatosság nyomta rá a bélyegét;. Csak két
pat'ti tért el ettől. Mindkettőben sötét
győzedelmeskedett. Ezek egyike Beljavszkij volt . Né'tzük produkcióját!

SZICíLIAI VÉDELEM

E \10/ b

Yan 1 Wicl - n eljavszkij
ler
1. e4 c5 2. Hf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Hxd4 Hf6 5. Hc3 a6 6. f4 e5 7. Hf3
Vc7 8. Fd3 Hbd7 9. Ó-0 b5 10. Ve2
Fb7 11. Fd2 g6 12. b4 Fg7 13. fxe5
dxe5 14. a4 bxa4 15. Bxa.4 0 - 0 16.
Bfal Bfb8 17. Khl Ff8 18. Hdl Fc6
19. Bxa6 Bxa6 20. Bxa6 Fxb4 21.
Fg5 Fe7 22. Bal Hc5 23. Hc3 Bb2 24.
Bfl Hxd3 25. Vxd3 Bb4 26. Hd2 Hh5
27. Fh6 Bd4 28. Ve3 Hf6 29. Vf3 Vd6
30. Bf'2 Ve6 31. h3 Hh5 32. H b3 Bd8
:{3. Bd2 Bc8 34. Ha5 Fa8 35. Hd5 Fd8
36 . Vu3 Fh4 37. Kh2 Fxd5 38. Bxd5
Vf6 39. Vd3 g5! 40. Bd6 Vf4t 41.
Khl Hg3t 42. Kgl Vclt 43. Vdl
Vxd l t 44. Bxdl f6 45. Hb7 Hxe4 4.6.
Bd7 Ff'2t 47. Kfl Bxc2 48. Bd8t Kf7
49. Hd6t Hxd6 50. Bxd6 e4 51. Bd7t '
Ke6 52. Bxh7 Fc5 53. Bh8 Bf2t és
világos feladta (0:1).
A téma itt is a bezárt, illetve a játék ból egyelőre kikapcsolt h6F volt!
Az utolsó játéknapon a vetélytársak,
mondimunk sem kell, ismét remekeltek, és győzelmük a megérdemelt holtve1'Senycs elsőséget jelentette.

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hf3 Fg7 4. g3
c5 5. d5 b5 6. c:xb5 Vast 7. Hfd2
Fb7 8. Fg2 Fxd5 9. Fxd5 Hxd5 10.
Vb3 Hb6 11. a4 a6 12. Ba3 d5 13.
O- 0 0 - 0 }4.. e4 c6 15. exd5 exd5 16. SPANYOL MEGNYITÁS
J~ 20/ a
Hc3 c4 17. Vdl d4 18. Hce4 H8d7
Beljavszkij - ltee
19. H b3 ! Vb4 20. Hxd4 Bfe8 21. Hc6
Vf8 22. Be3 H e5 23. a5 Hbd7 24.
A két ellenfél találkozójának mú.1·
Hd6 Be6 25. Hxc4 axb5 26. H4xe5
Hxe5 27. Hxe5 B:xe5 28. B:xe5 F:xe5 · t rntlíciója van . Ők mé1·kőznek meg
29. Vd5 Fc7 30. b4 Bd8 31. Vxb5 ugyanis egymással, amikor a szovJet
Fd6 32. Fe3 Bb8 33. Fb6 Fxb4 !l4. és a holland válogatott talá.lkoz1k.
a6 Ve7 35. Bbl és sötét feladta (1 :0). E zér t általában mindig készítenek
valami meglepetést a 'má.'>ik fél s záE redeti a parti minden fázisában.
De az egészen átsüt világos szelle~i mára.
1. e4 e5 2. Hf3 H c6 3. Fl>5 g6 Amint
friss~ssége, kombina.t.ív látúsmódJa,
ahogyan a. látszólag nehéz, nyomott ismeretes, ezt a játékmódot is nemállásból kivágja magát, és megfor- régiben Szmiszlov népszerűsítette, tá
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


.dítja a játszma menetét (19. Hb3 !, masztotta fel. 4. e3 a6 5. }'n4 d6 6.
25. Hxc4). Miként Torre ellen is, it.t is d4 Fd7 7. Fg5! A játszma.lépés meggátolja sötét tervezett felállását, azaz a
vezérszárnyi szabadgyalogja dön t.
A két vetélytáL'S egy111tissul CS!J:pott futó (l.zonmtli g7·re fojleszté.o;;ét. 7. össze. Kemény küzdelem után igaz- Fe7 8. Fe3! Természetesen világos nem
ságos remi született: A jelszó itt is: cserél. 8. - IDG 9. F c2 0 - 0 10.

Forrás: http://www.doksi.hu

MAGYAR SAKKÉLET j 77
0 - 0 Be8 11. b3 Ff8 12. Hbd2 Fg7
13. Bcl h6 14. a3 n5?! Jobb lett volna
ettől a. lépéstől eltekinteni, mert így
világos könnyebben és gyorsabban
jut vona.lnyitáshoz a vezérszárnyon.
ló. b3 Ve7 16. Hfl Bnd81! Láthatóan
sötét csak az állás tartására rendezkedett be. E1·re természetesen következik d5, és világos megkezdi vezérszárnyi rohamát.
11. dó! Hb8 18. Hg3 c5 rn. Vd2 Vt8
20. b4! Világos előnyösen nyitja a vonalat, és teljesen a falhoz szo1·ítja.
ellenfelét, aki nem készítette elő az
ilyenkor szokásos f5 ellenlökést, és
ezért praktikusan ellen játék nélkül maradt. Nincs is más hátra, mint kétségbeesett tisztáldozattal a zavarosban
halászni. Világos azonban a technika.i
feladatot is mintaszerűen oldja meg.
20. - a.xb4 21. nxb4 cxb4 22. cxb4
Ha6 23. Fd3 Ba8 24. FbG Bec8 25.
b6 Hc7 26. Bxa8 Hxa8 27. FcS H c7 28.
Vn5 Kh7 29. Bcl Hcxd51? 30. ex<ló
Hxt15 31. Bxc8 Vxc8 32. Fd2 15 SS.
Vn2 Vc6 34. Fc4 Hf6 35. Ff7 f4~ 36.
Vbl! fxg3 37. Vxg6f Kh8 38. VxgS
He4 S9. Vh4 Vxt2t 40. Vxf2 Hxf2 41.
Kxf2 Fxb5 42. HM Fd3 43. Ke3 Fc2
44. Fd5 Fr6 45. Hf3 b6 46. Fb4 l'e7
47. Hd2 és sötét feladta (1 :0).

FRANCIA VÉDELEM:

E 05/e

Van der Sterren -Korcsnoj
Sötét gyengének vélt e6 és d5 gyalogjai előretörésével elsöpri hosszú
oldalra sáncolt ellenfelét.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Hf6 4.
Fg5 Fe7 5. e5 Hfd7 6. Fxe7 Vxe7
7." f4 0 -0 8. Hf3 c5 9. dxc5 Vxc5!?
(Korcsnoj elővett a „lomtárból" egy
ósdi, elfelejtett változatot, és most eltér a KM'Lpa.rov-könyvbe.n is ajánlott
f6-tól. A lényeges eltérés: a királyhuszá1· b6-ra és nem c5-re fejlődik
[ill. üt. vissza], majd c4-re lép, ahol
nem tűrhető meg, tehát le kell a.dni
érte a rl3-ra. fej lődött futót. (Jobb lett
volna 14. Hbd4 és az említettek miatt
várni a futár fejlesztésével.] A másik,
hogy C!?ak akkor rnbbant f6-on, amikor bástyával üthet vissza, és éppen
ezért a gyors kettózéssel - 1\). Baf8 - ellenjátékot ér el.) 10. Vd2
Hb6 ll. Hb5 Hc6 12. c3 f6 13. exf6
Bxf6 14. Fd3 Hc4 15. Fxc4 Vxc4
16. Hbd4 Fd7 17. b3? (Ve2) Vo.6 18.
0-0-0 Hxd4 19. Hxd4 Bo.f8! 20. g3
e5 21. He2 d4! 22. cxd4 Fg4 23. Bdel
Bc6t 24. Kb2 Bfo8 25. :Hcl Ff5 26.
Vb4 Bb6 27. Ve7 Va5! 28. a4 Vxa.4
és világos feladta. (0:1).
Az 1979-es z6naközire emlékeztetően
Adorján nagymesterünk sötéttel gyűr­
te le az angol nagymestert. A játszmát később a nagymester részletes
elemzésében is bemutatjuk, most
„Lieder ohne W orte" módszel'l'el.

NIMZOINDIAI VÉDELEM

D 46/b

J\liles - Adorján
1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 Fb4 4.
e3 c5 5. H e2 cxd4 6. exd4 0-0 7. a3
Fe7 8. d5 exd5 8. cxd5 Fc5 10. b4 Fb6
11. Ha.4 d6 12. Hxb6 a..xb6 13. g3 Ba8
14. Fg2 Fg4 15. Fe3 Hbd7 16. h3
Ff5 17. 0-0 Bc8 18. Ba2 h6 19. Fd4
Bc4 20. Hc3 He5 21. g4 Fh7 22. B d2

Kh8 21. Vh4 Hd 7 22. Kxg2 Bg8 és
sötét nyer.) 18. - Hxg4 19. Vxg4
Ff6 egyenlő állással.
17. - Fxl6 18. Fxc5 18. Fxf6 V xf6
19. Fxb7 Bad8! sötét fölényéhez vezetne. 18. - bxc5 18. - Fxal? 19.
Fxf8 Fxg2 20. F e7! Vd5 21. bxc4 és
világos nyerne. 19. Fxb7 Fxal 20.
Fxa8 Fc3 21. bxc4 Fxc és döntetlen
l2
(!:-}).

Adorján András
ANGOL MEGNYITÁS

R44/b

Andersson - Adorján
27. - b5! 28. h6 Hxg2 29. Kxg2
Ff5 30. Ve3 Vh4 31. hxg7 Hf6 32.
f4 Kh7 33. Vg3? Vxg3t 34. K.xg3
Bxc3t 35. Fxc3 He4t 36. KM Hxc3
37. Bg2 Kg8 38. Kg5 Fe4 39. Bg3
Hxd5 40. Kh6 He7 41. Bc3 Hf5t 42.
Kg5 Kxg7 43. Bc8 Hd4 44. Be8 He6t
45. Kg4 Fc6 46. Bb8 Hd4 47. f5 Kf6
48. h4 H."fó 49. h5 He3t 50. KM d5
51. Bd8 d4 52. Bd6t K e5 53. h6 Hf5t
54. Kh3 Hxh6 ! 55. Bxh6 d3 56. Bh5t
f5 és világos feladta (0: 1).

VEZÉRINDIAI VÉDELEM

D 34/b

Tone - Adorján

1. Hf3 cl) 2. c4 b6n 3. HcS Fb7 4.
cS Természetesen ezen a. helyen gyakor i 4. e4, 4. d4 vagy 4. g3 folytatás is.
4. - Hf6 1). d4 cxd4 6. exd4 e6 7.
aS 7. Fc13 Fb4 történt a Portisch A
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ndersson találkozón (:M:oszk va, 1981).
7. - d5 8. Fgó n 8. cxd5 Hxd5
9. He5 (9. Fb5t Fc6 10. Fd3 Hd7
egyenlő állásra vezet.) 9. - a.6 10.
V a4 t Hd7 11. H."íd5 b5 ! történt a
Ribli-Adorján partiban. Budapest,
csap atbajnoki mérkőzés, 1983. Lásd:
az MSÉ 3. szám 67. oldal.) 8. - Fe7
8. - dxc4 ?-re 9. Fxc4 Fe7 JO. 0 -0
0 - 0 11. Vd3 vagy Ve2 világosra. elő­
nyösebb. 9. Fxf6! Fxl6 10. cxt16

1. t14 Hf6 2. c4 c6 3. Hf3 b6 4. g3
Fa6 5. b3 Fb4't (1. Fd2 Fe7 7. Fg2 c6 8.
Fc3 dó 9. He5 0-0 10. 0 - 0 Fb7 11.
Hd2 Hn6 12. e4 cl'> 13. exdl> exdó 14.
Bel! 12. Hg4-re Vd7! Tone -Karpov
(Tilburg, 1982). 14. - cxd4 14. - :Be8
15. cxd5 Fxd5 - 15. - Hxd5? 16.
Vh5! - 16. Hc6 Vc7 (d7) 17. Hxe?t
Bxe7 18. dxc5 Fxg2 19. Kxg2 Bxel
20. Vxel H."Xc5 21 . Fxf6 Vc6t egyenlő állásra vezetett. Számításba jön
Tone javaslata: 15. Hfl ! ? 15. Fxd4
Hcó 16. Hg4
10. - 0 - 0! 10. - exd5 11. Fb5t
Hc6 (II. - Hd7 12. Ve2t! Ve7 13.
Fxd7t Kxd7 14. He5t világos fölényes állásával, és 11. - Kf8 ugyancsak világos előnyére vezet.) 12. Ve2t
Kf8 13. Fxc6 Fxc6 14. 0-0 és világos
jobban áll, vagy 10. - Fxd5 11. Ifad5
Vxd5 12. Va4t Ke7 (12. - Hd7-re
13. Fb5!) 13. Bcl és ismét világos
áll jobban. 11. d.xe6 fxe6 11. - Hc6?
12. exf7t! Kh8 13. Fc4 és világos
fölényesen áll. 12. Fc4 Hc6! 13. Fxe6t
Kh8
16. - dxc4 1 7. Hxf6t Nincs jobb!
a) 17. Fxc5 Fxc5 18. F xb7 (18.
Hxf6t7 Vxf6 19. Fxb7 Fxf2t 20. Kg2
Fxel 21. Vxel Bae8 sötét nyerésével.)
18. - Hxg4 19. He4! Vxdl 20. Bxadl
Bab8 21. Rxc5 bxc5 22. Ff3 h5! 23.
h 3 Hf6 24. bxc4 Bb2 25. Be5 egyenl6
állással.
b) 17. Fxh7 Vxd4! 18. Hxc4 - 18.
F xa8? vagy Bxe7? Hxg4 - 18. Vxdl l 9. Ba.xdl Ba.d8! ugyancsak
egyenlő állással.
e) 17. Bxe7!? Vxd4 (l 7. - Vxe7-re
18. Hxf6t gxf6 19. Vg4t Kh8 20. Vh4
és világos nyerne.) 18. Hxc4 (18. Hxf6t
Vxf6 19. Bxb7 H."Xb7 20. Fxb7 Bad8
és sötét nyer.) 18. - Vxg4 19. Vxg4
Hxg4 20. Fxb7 Hxb7 21. Bxb7 Bfb8
egyenlő állásm vezet.
d) 17. Hxc4 Fxg2 18. Kxg2 (18.
Bxe7? Vxe7 18. Hxf6t gxf6 20. Vg4t

14. 0 - 0 Érdeme.s megvizsgálni a
bonyolult változatokat. I. 14. d5-re
Fa6!
a) 15. dxc6? B e8 és sötét nyerésre
áll.
b) 15. Ho2 Fxb2 16. Bbl (16.
Ba2 Vf6 17. Vc2 - 17. dxc6 Bae8
17. 0 -0 Fc4 - 17. - Fxe2 18. Vxe2

Forrás: http://www.doksi.hu

781 MAGYAR SAKKÉL ET
- 18. Vxb2 Fxf3 19. Vxf6 Rxf6 . 20.
gxr.3 Hd4 és sötét áll k<>dve7.úhben 18. - F c3t 19. Kfl Bae8 és 20. Vc4·
re Vg6! vagy 20. B c2-re Hd8 sötétre
kedvezőbb.) 16. - Vf6 17. Vc2 Fxa3
18. Vxc6 VgG! 19. I•'b3 Fc5! és is mét
sötét áll jól.
c) 15. Vo.4 Fxc3t 16. bxc3 Ha5 17.
0-0 - 0 F1>2 18. Bcl2 Fxf.l 19. gxf3
b5! 20. Vb4 Fl'c4 2 1. Rei:! Vg5t 22.
K c2 Vg6t! és sötét jobban áll.
cl) 15. h4 - Anclorsson ajánlása. Fxc3t 16. bxc3 Ha5 J 7. Vc2 (17.
Va4 Vo7!) Vd6 18. Bh:l 13ae8 19. Hg5
gG 20. Be3 Fc4! 21. Hf7t Bxf7 22.
Fxf7 Bxe3t 23. fxe3 Vf6 rs sötót ismét előnyösebben á ll:
II. 14. Fcl5 Be8t 16. Kfl Fa6t 16.
Kgl Bc8 t isztázatlan á llással.
IIJ. 14. H e2 B e8 15. cl5 H o7 16.
d6 HgG 17. 1!'!'7 Bxe2t! 18. Vxe2
Hf4 19. Vdl Vd7 - + .
14. - Hx1l4 li>. Hx<l4 15. Fg4? Hxf:3t
16. Fxfa Vxd l !? (16. - Fxc3 csak
egyenlő állásra ve7.et.) 17. Hxdl (17.
Fxdl Ba.d8 sötét1·e kedvoz6, vagy
17. Ba.xdl Fxf3 18. gxf3 Fxc3 19.
bxc3 Bxf3 is + .) 17. - Fxf3 18.
gxf3 Bad8 stb. bonyolult állással. IG.
- Fxd4Hi. F dll! 16.Vd2?Fa617.
Bfdl Bx.f2 18. Vxd4? Bfl t!-ra sötét
nyer, és 16. Vh5-re Fxl'2t! 17. Bx1'2?
- 17. Kh 1 is sötétre clóJ'lyös - 17.
- Bxf2 18. Kxf2 Vd4t! 19. Kg3
(Ke2-re vagy Kfl-re FaGt!) l 9. - Ve3t
20. Kh4 Vf2f! és sötét ismét nyerésre állna..
16. - FxcS 17. Fxb7 Fxb2 18. Fxa8

Fxal 19. F o4 Vxt11 20. Jlxdl l'f6 21.
a4 Bd8 22. Bx<l8t Fxd8 és döntetlen
(t : f) .
Adorján Andrcís

•••
A mesterek tomáját ugyancsak fö.
lényesen (1,5 pont előnnyel) Kirí!
Georgiev, a bolgá1' ifjúsági világbajnok
nyerte meg. A 10 résztvevős verseny
élmezőnyónek végeredménye : K. Georgiev 7, 2 - 3. Hartoch 'és Lange·
weg 5,6, 4. Do Wit 6, 5 - G. Gutman
(izraeli) és Ilics (jugos7.láv) 4,6 pont ...
SZICÍLIAI VÉDELBM:

E 82/b

Do Wit - Goorgiov
1. e4 c6 2. Hf3 d6 3. d4 c xd4 4.
H."Xd4 Hf6 6. Rc3 g6 6. Fe2 Fg7 7.
0-0 Hc6 8. Hb3 0 - 0 9. Fg5 a6 10.
a4 Bb8 11. Fh4 F e6 12. K hl Hn5 rn. e5
Hxb3 14. exf6 Fxf6 15. Fxf6 H xa.l
IG. FM Hxc2 17. Vxc2 Vd7 18. Vd2 fG
19. Ff3
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


d5 20. Fxd5 Bbd8 21. Fxe6t
Vxe6 22. Vel Vc4 23. Fg:l Bd2! 24.
K g l Bxb2 25. H dl Be2 26. IIe3 Bxel
27. Hxc4 Bxfl t 28. Kxfl Bc8 és világos feladta. (0:1).
FRANCIA VÉDBT.-F.~C

}; 06/ n

Gcorgiel· - J( uijf
l. e4 e6 2. cl4 d5 3. Hc3 Fb4 4.
Hge2 He7 5. Vd3 0 - 0 6. a3 Fa5 i.
Fd2 Hbc6 8. 0 - 0 - 0 o.6 Q. h4 hó 10.
hó Fb6 11. h6 g6 12. ~3 fG 1:3. Fg2
Ha5 14. Hf4 c6 15. Fh:l f6 16. E1xdfi
exd5 17. Bhel Vd618. Hxb6! VfG 19.
Fb4 Fd8 20. Hc7! Ba7 21. Hcc6 és
f\ötét feladta ( 1 :0).
Dr. Földi József

Rövid hírek a sakkvilágból
ANGLIA - December közepén
Ro.msgateban 9 fordulós svájci r <'ndszerű tornát rendeztek, amelyen az
53 induló között 4 nemzetközi nagy·
m ester, 11 nemzetközi m ester és 8
FIDE-mester is asztalhoz ül t. Ez volt
Flesch János nagym ester utolsó nemzetközi tornája. Tragikus elhunyta
cló ~t 6 fordulóból 4 ponttal a me7.óny élcsopor tjá ban helyezkedett el.
Legjobb barátja, Lengyel Levente
nagymester, ezért a torna rendezőségé­
nek egyetértésével visszo.lépot.L a versenytől, és 6-ból 3,5 ponttal fejezte be a
tormít. A hagyományos svó,jci rendszerű
versenyen n égyen 11zcroztek
nemzetközi címet, a nők közül a:r.
NSZK-beli Fischdick ór te el a leg magasabb he lyezést. A toma. élcsoport.jána.k végeredménye : 1. H ebdon 7,
2 -1 1. Fo1-iiitos, Gurovich (USA-beli),
Iljics (jugoszláv), Kudrin (USA-beli),
F. Cuipers (holland), Lawton, Lan·
geweg (holland), i\Io.nouck (francia),
i\IcNab és Soós (NSZK-beli) 6 pont ...
- A Ka$zpa.rov-Korcsnoj m eccs
után a fiatal szovjet vihígbajnokjelölt órás szimultánt adott LOndonban
10 igen Ol'ŐS fiatalnak, de nem táblán
játszottak, hanem a. tv-képcrmtókiil~.
Eredmény: + 4 =4 -2, azaz 6:4'Kas:r.parov javára..
ARGENTÍNA - Az 5. G rand
Prix-verseny t
Pa1mo nagymester
nyer te 8 ponttal 9-b61 (302 résztvevő).
Utána következtek: 2 -5. Campora,
Tempone, Franco (paraguayi) és Borghi 7,5 pont . ..
CSEHSZLOVÁIUA - Prágában o.
7. Boho.mian nk. verseny (7-es kategóda.) ötös holtverscnnyel zárult az
·élen: 1-5. Ambroz, Banas, Meduna,
Spacek és Tringov (bolgá,r) 6,6, 6 - 7.
Adamski (lengyel) és Podi.iolny
(NSZK-beli) 6, 8 - 9. J1111kovcc és
i\fodr 5, 10 -11. Danne r (osztrák) és
Mozny 4, 12. Pekarek 3,6 pont.
Ízelítőül következzék egy játszmo.:
Ambroz-Tringov, Szicíliai védelem,
E 81/a: l. e4 c5 2. Hf3 d6 3. d4 cxd4
4. Vxd4 a6 5. Fc3 Hc6 6. Vb6!?
Vxb6 7. Fxb6 Fg4 8. Hc3 c6 9. Hd2!
Hgo7 10. h3 Fh5 11. g 4 Fg6 12. f4.
h6 13. 0 -0 -0 H c8 14. F e3 Fe7 16.
h4! Fh7 lG. g5 Fd8!? 17. Fh3 Fb6
18. Rc4 Fxe3f? (Fc7) 19. Hxe3 K e7 20.
f5 Fg8 21. g6 ! fxg6 22. fxe<i Fxc6
23. Hcd5t Fxd5 24. Hxd5'j" 1<d8 25.
Bhgl He5 26. Hf4 B c8! 27. Hxg6
Ke7! 28. Hxe5 Bxc5 29. Bxg7tHc7 :~o.
Bh7 Bxe4 31. Bxh6 d5 32. BcG Bxe6
33. Fxc6 Bh8 34. Bhl Kd6! :15. Fg4
Kc5 :16. h5 Kf4 37. Fd l Hf5 38. Bfl t
Ke5 39. Bgl BhG 40. l3g8 n5 41. Fe2
Hd4 42. Fg4 BfG 4:1. o3 ! Bfl t 44. Kd2
Hc6 45. Rc8t Kd6 46. Bcöt K c5 47.
h6 B hl 48. Ff5! Bh2t 49. K d l J3h l t
50. Ke2 flh2t 51. Kf:3 cl4 52. K g:l
Bh5 53. h7 clxc3 54. hxc:J J<c4 55.
Fg6 és viltigos ny<>r t (.1 :0).
DÁN JA - Koppenhág1íban a nem:1.etközi versenyt (7-cs kafogória ) Hoi
nk. mester nyerte (i ponttal. A további sorrend : 2. iVfor tenscn 5,5,
3 -4. Kristiansen és La.wton (angol)
5, 5 - G. Hansen és .Jansa. (cs<>hszlo-

vú k) 4,5, 7 -9. Iskov, Le in (USAbcli) és Plachetka. (csehs7lovi'.1k) 4 és
10. Rosenlund 2,5 pont.

FRANCIAORSZÁG - A női bajnokságot l\íontpellierben bonyolították
le. Gyó7.ö.tt Julia Al'Ías-Lcbel 7 pontta l. 2. N 1cole Tag non 6,5 és 3. l\Iart inc Dubois-Schall 6 pont. . . (10
1·észtvovő).

JUGOSZLÁVIA - A belgrád
Pa1·tzún és a holland Volmac BEK-i
mórkózésén 6 :6 arányú eldöntetlen
sziilctett. De tová bbjutott pontértékelésscl (15:14!) arányban a holland csapat, mert a 2. táblán Korcsnoj kétszer győzött l\lfotulovics ellen. J egyezz ük még meg, hogy az elsőn
Timmun -G
ligol'ics 0,5: 1,6!
. Erről uz izgalmas találkozóról k ét
Jttts7.má.t hozunk. 1Y.latulovics - Korcsno.i, Szicíliai védelem, E 95/a: 1. c4
c5 2. Hf3 dG 3. d4 exd4 4. Hxd4
HfG 5. H c3 HcG 6. Fg5 e6 7. Vd2 F e7
8. 0 - 0 - 0 h6 9. FM e5 10. Hxc6
bxc6 J l. f4 0 - 0 12. fxe5 dxe5 13.
Vxd8 Bxd8 14. Bxd8t Fxd8 15. Fc4
Kf8 16. Bdl K e7 17. FxfGt?! gxf6
l 8. He2 Fe6 19. b3 Fb6 20. Bd3 Bg8
21. Bg3 Fxc4 ! 22. bxc4 Bg6 23. Kd2
Kd6 24. Kd3 K c5 25. c3 Fd8 26. Bxg6