Betekintés: Dr. Marczell Mihály - Bontakozó élet I., az egyén összetevői, oldal #5

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

ult egyéniség zárt életszentélyében ugyanis a legkülönfélébb és legváltozatosabb életadatok, életfolyamatok rejtőzködnek. Ezek a lelki vizsgálódások is azt a célt szolgálják, hogy a teljes és helyes meglátás alapján egyrészt megérthessük, másrészt jótékonyan befolyásolhassuk a felnőtt emberek lelki életét is. A következő két kötet alkotja a mű gyakorlatban érvényesítendő részét. Ezekben akarjuk leszűrni és tételekbe foglalni azokat a neveléstani elveket, amelyeknek helyes alkalmazása a tökéletes élet kibontakozását biztosítja. A VI. kötet a gyakorlati neveléstan általános részét, a VII. kötet pedig – életkorok szerinti megkülönböztetéssel – a részletes módozatait közli. Mivel a nevelés módszerét a tapasztalat kiszélesített alapjából akartam levezetni, azért voltam kénytelen a gyermekek, az ifjak és a felnőttek lelkivilágával összefüggően foglalkozni. A gyermek hivatása, hogy ifjúvá serdülve kiforrott egyénné alakuljon. Nem lehet helyesen nevelni gyermeket, ha nem ismerjük azt az eljövendő világot, amelybe beleérik a növendék. A nevelőnek tehát ismernie kell a felnőttek lelkivilágát is. De nem nevelhet helyesen a szülő, hacsak a maga világát ismerve, nem hatolna be a gyermek és az ifjú lélekszentélyébe. Olyan kölcsönös kapcsolat van a kettő között, hogy kénytelen voltam minden egyes életkorral külön-külön foglalkozni. A nemek szerinti megosztódást pedig azért kellett okvetlenül felvennünk, mert a lélektani és élettani különbségek a leányok és fiúk között olyan nagyok, hogy egyforma életelvek nem érvényesíthetők a megosztott nemek életében. Hogy pedig ne érjen az összezavarás komoly vádja, azért minden kötetben és lehetőleg minden alkalommal külön foglalkozom a női és külön a férfi lélekkel és végső következtetésképen is mindenütt kiemelem a fontos és lényeges különbségeket. A VIII. kötet tudományos Neveléstan, amely rendszerbe önti a végső eredményeket. Az egész munkát az a gondolat sugallta, hogy a tapasztalat és a legmélyebb részletekig menő lelki megfigyelés alapján foglaljuk egységbe a tökéletes nevelés módszerét. A hivalkodó ember beszéde helyett azzal a szerény szóval indítjuk útnak a munkát, hogy próbálkozásainkat a lelkek szeretete, embertestvéreink életszintájának emelése hevítette. A mindenható Isten segítségével csak annyi eredményt szeretnénk, hogy valamelyest mi is hozzájárultunk a gondjainkra bízottak lelki neveléséhez! Ha azzal a fölényes öntudattal indulnék útnak, hogy minden másirányú kikezdést lebecsülve, kizárólag ezt a módszert tartanám a legtökéletesebbnek, akkor vakmerő próbálkozás volna ez a tervezet. Az ember belső szentélyét, a Szentlélek templomának felépítését minden ember megpróbálja. Az Isten földi templomát kövek, téglák, habarcs, vas, fa, márvány, arany, ezüst adja. Az élettelen anyagok öszszehordásán ezer és ezer emberi kéz dolgozik; de a sok parányi, hangyaszorgalmú munkás és a hegyek közé nőtt alaktalan kőtömeg csak eszköz, melynek segítségével égbe törhetnek a dómok tornyai. Végeredményben egy erő: a teremtő ember Géniusza az, amely a sok részt egybefoglalja s a sok kezet egységes elgondolás alapján irányítja. A lélek-világ építésénél az épület elemei a tudomány leszűrt adatai, az elemeket hordó munkások a nevelők, a legfőbb, a leghatalmasabb, a gyökérzetig egybefogó, fejlesztő hatalom pedig a végtelen Isten. „Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt, qui aedificant eam”: mondja a Zsoltáros. Ha nevelő kikezdésünk a téglahordó fáradságos erőfeszítése, akkor is az Isten szent ügyének szolgálata. Lelkünk óhaja és szent hite pedig az, hogy e munkában velünk van és velünk lesz mindig az Úr, kinek hatalmas keze alatt bontakozik a lélek gyönyörűséges szentélye. Bírálóimtól férfias szót, nevelő testvéreimtől a tervezet tovafejlesztését kérem. Azokat a kedves olvasóimat pedig, kiket inkább a gyakorlati rész, mint az elmélet érdekel (szülők), szeretettel kérem, hogy az alapvetés nehezebb előkészítése után ne tegyék félre a könyvet. A kötetek fokozatos tudományos építkezéssel hozzák a gyakorlati útmutatásokat. Hálás szeretettel mondok köszönetet a munka elején a Regnum Marianum atyáinak, a Szent Imre Kollégium elöljárói karának és több, neveléssel foglalkozó testvéremnek, különösen dr. Koszterszitz József igazgató, dr. Schmidt Ferenc főiskolai tanár, dr. Décsei Géza és Tanay Ferenc uraknak, akik nem csekély fáradsággal segítettek az anyag helyes megválasztásában és földolgozásában. A könyveket pedig azzal a szent óhajtással indítom útnak, hogy a nevelők és a szülők az élet igazi megismerése alapján minél szebb

«« Előző oldal Következő oldal »»