Betekintés: Dr. Marczell Mihály - Bontakozó élet I., az egyén összetevői, oldal #4

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

társadalmi élet legkülönbözőbb viszonyai között egész a késő öregségig – akkor megértjük Marczell Mihály szándékát ezzel a művel, hogy vele nem egy életkor, nem egy iskolai munkakör, nem is bizonyos társadalmi helyzet követelményeinek kívánt eleget tenni, hanem az egész emberi élet keresztény katolikus szellemben való formálásának szintézisét kívánta nyújtani. Meg vagyok győződve, hogy Marczell Mihály művét haszonnal fogják forgatni és belőle folyton új gondolatokat és indításokat meríteni nemcsak a hivatásos nevelők, hanem még sokkal inkább a szülők, lelkipásztorok és emberbarátok, kik nem sablonnal és paragrafussal formálnak embert, hanem – lélekkel sejtve a lélek igényeit s ölelve át a teremtés koronáját – alakítják az Isten-képet. Legyen hosszú évek ernyedetten szorgalommal és apostoli lendülettel összegyűjtött és összeimádkozott munkája az ifjú és fölserdült nemzedékre, valamint az egész nemzetre oly áldás, mint aminő ideális buzgalom emelte a szerző lelkét s vezette tollat. GLATTFELDER GYULA csanádi püspök.ELŐSZÓ
„A bontakozó élet” c. munkához. Isten nevében fogom meg a tollat, mert nagy munkára vállalkozók Isten különös segítsége nélkül semmit sem tehetnek. Nyolc egymásba fűződő kötetben szeretném fejtegetni a bontakozó emberéletet, melynek kikristályosodó eredménye lenne az igazi nevelésművészet. Munkámban a tudományos ismeretek és a tapasztalati tények szerves egységbe olvadnak. Iparkodtam leleplezni az életrezdülések élettani és lélektani rugóit, hogy későbbi megállapításaim kemény talajon nyugodjanak. Az egész munka tulajdonképpen 25 évi neveléstant tapasztalatoknak összegyűjtése és rendszeres összefoglalása. A levont következtetések és gyakorlati útmutatások az élet elevenségéből emelkednek ki. Mivel neveléstani alapfelfogásom az, hogy maga az élet belső odahajlása mutatja a céltudatos nevelés útját, azért az egész munka a valóságos emberi élet megismeréséből akarja levonni a gyakorlati neveléstan irányelveit. Épp azért először az egyéniség összetevőiről és a lelki élet föltárásáról, azután a meglátott lelki képekről, végül a nevelés művészetéről szólok. A rendszeres és tudományos neveléstan csak a végső eredményeket összegezi. A mű rendszere röviden a következő. Az egész anyagot nyolc kötetre osztottam fel. Minden kötet a maga egészében is teljes és befejezett, de valójában láncszem az egész munka együttesében. Az első kötet címe: Az egyéniség összetevői. Ez a kötet azokat az általános és az egyedeket külön is érintő tényezőket ismerteti, amelyek az egyéniséget kialakítják. Ilyenek az emberi élet élettani és lélektani adottságai és a milieu. Az egyik a testi és lelki készségekkel megáldott embert tárgyalja, a másik a kívülről jövő indító erőkkel foglalkozik. Ezeknek az ismertetését azért tartjuk alapvető fontosságúnak, mert ezeknek a tényezőknek és törvényeknek dinamikája fejleszti ki az egyént. Itt tehát röviden arról van szó: mi adja az embert? Ez a lelki élet föltárása. A II. kötet címe: A lélek megismerésének művészete. A könyv tartalma felelet erre a kérdésre: hogyan lehet megismerni a gyermek, az ifjú és a felnőtt ember lelki világát? Ez tehát inkább módszertani kérdés tárgyalása. Rövidesen azt mondhatnám, hogy az első kötettel ellentétben azt keresi, hogy miképp tudunk behatolni az egyén lelkébe, hogy annak belső életét, forrongását, életműködését, a lélek tűzhelyét megismerhessük. A III-V. kötetek az élet fejlődését vetítik elénk a maguk közvetlen valóságában. A III. kötet: A gyermekkor és serdülőkor teljes lelki képe címmel, a körülbelül 16 és 18 éves korig (leány és fiú!) terjedő életkor belső lelki rajzát, erkölcsi küzdelmeit, rejtett életét, lelki próbálkozásait tárja elénk. Mint minden kötet, úgy ez is tekintettel van a nemi megosztódásra és társadalmi rétegeződésre. A IV. kötet folytatólagosan a fiatalság lelki életének ismertetésével foglalkozik. Címe: Az ifjúkor lelki világa. Ez a kötet a 22-24 éves korig tárgyalja mindazokat az életjelenségeket, melyek a fejlődés legerősebb idejében érintik és kitöltik a fiatal leány és ifjú ember lelkét. De ez sem külsőséges megfigyeléseket vagy elméleti vitákat ismertet, hanem az önként megnyilatkozó lelkek valóságos rajzát adja. A kötetnek tudományos jellegét az biztosítja, hogy a megfigyelt tényeket élettani, vagy lélektani okokra törekszünk visszavezetni és rendszerbe foglalni. Az V. kötet: A felnőttek lélekrajza címet viseli. Az előző kötetek mintájára a felnőttek lelki életével foglalkozik. Itt kerülnek tárgyalásra a legnehezebb életkérdések. A kialak

«« Előző oldal Következő oldal »»