Betekintés: Katonai alapismeretek középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2011

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2011. május 23.

Név: ........................................................... osztály:......

KATONAI
ALAPISMERETEK
KÖZÉPSZINTŰ
ÍRÁSBELI VIZSGA
2011. május 23. 14:00
Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma
Tisztázati
Piszkozati

NEMZETI ERŐFORRÁS
MINISZTÉRIUM

Katonai alapismeretek

középszint — írásbeli vizsga 1111Katonai alapismeretek — középszint

Név: ........................................................... osztály:......

Fontos tudnivalók
A feladatok megoldására 120 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
A feladatok tartalmi megoszlása résztantárgyanként:
01–08. sorszámú feladat: Szabályzatismeret
09–16. sorszámú feladat: Magyar Honvédség és NATO-ismeret
17–26. sorszámú feladat: Katonai tereptan
27–28. sorszámú feladat: Egészségügyi ismeretek
29–30. sorszámú feladat: Jogi ismeretek
Az egyes feladatokra az ott feltüntetett pontszámnál több nem kapható.
Azon feladatoknál, ahol a válaszok között rangsort kell felállítani, csak a teljesen helyes
sorrendért kapható pontszám!
A válaszok kitöltésekor törekedjenek a precíz, pontos katonai szakkifejezések alkalmazására!
A feleletválasztásos típusú feladatoknál több helyes válasz is lehetséges!
A feladatok megoldását tollal készítse! Megoldásait alaposan gondolja át! Amennyiben
valamilyen megoldást vagy választ áthúz, akkor az nem értékelhető!
Egyes katonai tereptan tartalmú feladatoknál a szöveges válasz és a rövidített (betűjeles)
változata is elfogadható (pl.: északi vagy É-i; keleti vagy K-i) !

írásbeli vizsga 1111

2 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

1.

Név: ........................................................... osztály:......

Aláhúzással válassza ki a helyes meghatározást!

A katonának polgári elöljárója is lehet, akivel szemben a katona beosztott. Hatásköre csak
beosztottaira terjed ki, utasításait kötelesek végrehajtani, de más katonákhoz viszonyítva
rangidősi, feljebbvalói viszonyban nem áll.

A katonának polgári felettese is lehet, akivel szemben a katona beosztott. Hatásköre csak
beosztottaira terjed ki, utasításait kötelesek végrehajtani, de más katonákhoz viszonyítva
rangidősi, feljebbvalói viszonyban nem áll.

A katonának polgári felettese is lehet, akivel szemben a katona beosztott. Hatásköre csak
beosztottaira terjed ki, utasításait nem kötelesek végrehajtani, más katonákhoz viszonyítva
rangidősi, feljebbvalói viszonyban nem áll.

Pontszám: 1

2.

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

Ha a katona kapcsolata megszakad .........................................., parancs hiányában az általános

feladat értelmében, .......................................... híven cselekedjék úgy, hogy tevékenysége az

általa ismert cél elérésére irányuljon.

Pontszám: 2

írásbeli vizsga 1111

3 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

Név: ........................................................... osztály:......

3. Válassza ki és a táblázatban X-szel jelölje be a tiszti állománycsoportba tartozókat!

őrmester
hadnagy
főhadnagy
őrnagy
zászlós
ezredes
százados
tizedes

Pontszám: 3

4.

Írja be az alábbi táblázatba a hiányzó állománycsoport és rendfokozat
megnevezését!

őrmester

törzsőrmester

Pontszám: 2

írásbeli vizsga 1111

4 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

5.

Név: ........................................................... osztály:......

Egészítse ki a szakaszparancsnok feladatait!

1. Szakaszát szóbeli ............................................. és személyes példával vezesse.
2. Az elismerésre vonatkozó döntései előtt hallgassa meg a .......................................................
3. Személyesen vezesse a szakasz ..................................................., készítse fel a
rajparancsnokokat.
4. Ügyeljen a szakasz katonáinak .................................................., testi épségére.

Pontszám: 2

6.

Válassza ki és a táblázatban X-szel jelölje be a fogalomból hiányzó kifejezéseket!

A ............................................ (ütegnél) és azonos szintű katonai szervezetnél a katonák
részére kiképzési napokon szolgálati jelentések, ..........................................., panaszok és a
fegyelemsértők meghallgatására kihallgatást kell tartani, amelyet a parancsnok tart.

szakasznál
katonák
rajnál
századnál
tisztesek
kihallgatás
elöljáró
kérelmek

Pontszám: 2

írásbeli vizsga 1111

5 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

7.

Név: ........................................................... osztály:......

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

A rajparancsnok ügyeljen .......................................... testi épségére, tanítsa meg őket

.................................................................., más haditechnikai eszközeik, a ...............................

és más veszélyes anyagok kezelésének ........................................... rendszabályaira és

követelje meg azok betartását.

Pontszám: 4

8.

Írja be a felsorolt szolgálatok megnevezését!

.....................................................

...................................................

ügyeletes parancsnok

kapuügyelet

hadműveleti ügyeletes

telephely-ügyelet

egység-ügyeleti szolgálat

konyhaügyelet
tárolóhely-ügyelet
segélyhely-ügyelet
alegység-ügyelet
készenléti-ügyelet

Pontszám: 4

írásbeli vizsga 1111

6 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

9.

Név: ........................................................... osztály:......

Írja be a táblázatba, hogy az állítás igaz (I) vagy hamis (H)!
A Magyar Honvédség önkéntes haderő.
A NATO New York-ban alakult meg.
A Magyar Honvédségben sorozott katonák is teljesítenek szolgálatot.
Hazánkban az önkéntes haderő 2004-ben jött létre.
Hazánk 2001-ben lépett be a NATO-ba.
A NATO-nak jelenleg tagja Svájc.
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!Pontszám: 3
10.

Egészítse ki a NATO tagországok belépési adatait!

a tagország megnevezése

a belépés dátuma

Törökország
1952
Olaszország
Csehország
Franciaország
Albánia

Pontszám: 6
11.

Soroljon fel a NATO testületei közül négyet!

.......................................................................

....................................................

.........................................................................

.....................................................
Pontszám: 2

írásbeli vizsga 1111

7 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

12.

Név: ........................................................... osztály:......

Írja be a missziók elé a küldő szervezetnek megfelelő sorszámot!
sorszám

a misszió megnevezése
MINURSO Nyugat-Szahara
KFOR Koszovó
UNFICYP Ciprus
ISAF Afganisztán
MTG Grúzia

sorszám

küldő szervezet

1

NATO

2

ENSZ

3

EBESZ

Pontszám: 5

13.

Írja be a táblázatba a katonai kötelékek megnevezését!

A legkisebb harcászati alegység, létszáma
általában 6-12 fő.
Állandó
vagy
feladatától
függően
létrehozott változó állományú kötelék,
rendszerint 2-6 század (szakasz) és más
támogató alegységekből áll.
A fegyvernemek néhány zászlóaljából,
osztályából, szakcsapatokból és logisztikai
alegységekből áll.

Pontszám: 3

írásbeli vizsga 1111

8 / 16

2011. május 23.Név: ........................................................... osztály:......

Katonai alapismeretek — középszint

14.

Írja be a táblázatba a katonai köteléknek megfelelő számot!

Felkészültségükkel és speciális eszközeikkel menetvonalak
építését, aknamentesítést, átkelőhelyek berendezését és
fenntartását hajtják végre.
A harcálláspontok telepítését, berendezését, működtetését, azokon
az élet- és munkakörülmények biztosítását végzik.
Rendeltetése: harc az ellenség légiereje és felszíni erői ellen,
valamint légi támogató műveletek végrehajtása.
Szállítási, ellátási, javítási, vontatási feladatokat hajtanak végre,
egyik fő feladatuk az állomány ellátása.
A vegyi, sugár és nem szakbiológiai feladatokat, a fegyverzet, a
ruházat, a felszerelés és a személyi állomány mentesítésével
kapcsolatos feladatokat látja el.
1

vegyivédelmi

2

műszaki

3

logisztikai

4

repülő

5

vezetésbiztosító

Pontszám: 5

15.

Írja be, hogy a katonai szervezet fegyvernem (F) vagy szakcsapat (SZ)!
repülő

vegyivédelem

légvédelem

elektronikai

légtérmegfigyelő

könnyű lövész

vezetésbiztosító

harckocsizó

Pontszám: 4

írásbeli vizsga 1111

9 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

16.

Név: ........................................................... osztály:......

Válassza ki és a táblázatban X-szel jelölje meg a műszaki csapatokra jellemző
tevékenységeket!

sugárfelderítés

erődítés

aknamentesítés

álcázás

légi támogatás

lőszerszállítás

műszaki zárak telepítése

állásépítés

Pontszám: 5

17.

Sorolja fel a településeket a beépítés módja szerint!
1. ...................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................

Pontszám: 3
18.

Írja be a táblázatba a megfelelő számot!

völgy

1

vízválasztó idomok

horhos

2

vízgyűjtő idomok

kúp

3

részletidomok

szikla
nyereg
pihenő

Pontszám: 3

írásbeli vizsga 1111

10 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

19.

Név: ........................................................... osztály:......

Egészítse ki az alábbi táblázatot!

méretarány csoport

méretarány

térképi
távolság

1: 25 000

1 cm

1: 100 000

1 cm

közepes
közepes

1 cm

valós távolság

2 000 m

1: 50 000

2 000 m

1: 500 000

10 000 m

Pontszám: 8

20.

Írja le a terep fogalmát!

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Pontszám: 1

írásbeli vizsga 1111

11 / 16

2011. május 23.Név: ........................................................... osztály:......

Katonai alapismeretek — középszint

21.

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

Az ............................... a Gauss-Krüger vetülethez hasonlóan a földfelszínt 6o-os
.............................. osztja fel. Koordináta rendszere ............ -K-i tájolású, amelynek
..................................... az Egyenlítő és a .................................................. Ny-ra 500 kmre eltolt képzeletbeli megfelelője. A ........................... fokos sávokat a kezdőmeridiánnal
ellentétes oldalon kezdve NY-ról K-re 1-60-ig számozzák meg.

Pontszám: 6

22.

Egészítse ki az alábbi táblázatot!

méretarány

térképi távolság
(cm)

valós távolság
(km)

14,3

14,3

1: 250 000
1: 200 000

15,625
11,9

Pontszám: 6

írásbeli vizsga 1111

12 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

23.

Név: ........................................................... osztály:......

Írja be a táblázatba, hogy az állítás igaz (I) vagy hamis (H)!

A 34T EP 78 UTM koordináta 1 km-es
pontosságot jelent.
A 34T EP 756843 UTM koordináta 100
méteres pontosságot jelent.
A 34T EP 75628439 UTM koordináta 10
méteres pontosságot jelent.
A 34T EP 75628439 UTM koordináta 50
méteres pontosságot jelent.
Pontszám: 2

24.

Egészítse ki az alábbi mondatot!

Egy pont .................................................. koordinátáját úgy állapítjuk meg, hogy az adott
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


pontból a ................................................... és a déli keretvonalra merőleges egyenest
bocsátunk. Először a függőleges keretvonalon a földrajzi ........................................ (φ) értékét,
majd a vízszintes keretvonalon a földrajzi ...................................... (λ) értékét olvassuk le.

Pontszám: 2

25.

Soroljon fel hármat a légi fényképek előnyei közül!
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Pontszám: 3

írásbeli vizsga 1111

13 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

26.

Név: ........................................................... osztály:......

Hány darab műholdja van a GPS rendszernek?

...................................................................................................................................................

Pontszám: 1

27.

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

Az .................................................. olyan alváshoz hasonló állapot, amiből a beteg durva
.................................................. sem ébreszthető fel. Balesetnél az oka rendszerint az
....................................... sérülése. A mély eszméletlenség ........................................... állapot.

Pontszám: 6

28.

Sorszámozással rakja helyes sorrendbe a tevékenységeket!

Nem lélegző beteg lélegeztetése.
A felső légút megtekintése és megtisztítása.
Lélegző betegnél a légutak szabadon tartása.
A lélegző mozgások ellenőrzése.

Pontszám: 4

írásbeli vizsga 1111

14 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

29.

Név: ........................................................... osztály:......

Fogalmazza meg, mit jelent az ENSZ mandátum!

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Pontszám: 1

30.

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

A hadijognak két, egymással szoros kölcsönhatásban álló szabálycsoportja van.

Egyrészt a hadviselés ................................................ és eszközeire vonatkozó úgynevezett

hágai jog, másrészt a háború .............................................................. védelmére vonatkozó

szabályozás, amelyet röviden genfi jognak nevezünk.

Pontszám: 1

írásbeli vizsga 1111

15 / 16

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

Név: ........................................................... osztály:......

feladat maximális
elért
feladat maximális
elért
sorszáma pontszám pontszám sorszáma pontszám pontszám
1.
16.
1
2.
17.
2
3.
18.
3
4.
19.
2
5.
20.
2
6.
21.
2
7.
22.
4
8.
23.
4
9.
24.
3
10.
25.
6
11.
26.
2
12.
27.
5
13.
28.
3
14.
29.
5
15.
30.
4
Az írásbeli vizsgarész pontszáma

5
3
3
8
1
6
6
2
2
3
1
6
4
1
1
100

javító tanár
Dátum:……………………………….
___________________________________________________________________________

pontszáma
egész
számra
kerekítve

programba
beírt egész
pontszám

Írásbeli vizsgarész

javító tanár

jegyző

Dátum: ......................................

írásbeli vizsga 1111

Dátum: .................................

16 / 16

2011. május 23.ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2011. május 23.

Katonai alapismeretek

középszint
Javítási-értékelési útmutató 1111

KATONAI
ALAPISMERETEK

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI
ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓ
NEMZETI ERŐFORRÁS
MINISZTÉRIUMKatonai alapismeretek — középszint

Javítási-értékelési útmutató

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél törtpont adható, a 16. oldalon lévő felső pontozó
táblázatba a tényleges pontokat kell beírni, majd legvégül összegezni.
A számítógépes programba csak egész pontszám vihető be. Az alsó táblázatba a matematika szabályai szerint egész számra kerekített pontszámot kell beírni.
1.

Aláhúzással válassza ki a helyes meghatározást!

A katonának polgári elöljárója is lehet, akivel szemben a katona beosztott. Hatásköre csak
beosztottaira terjed ki, utasításait kötelesek végrehajtani, de más katonákhoz viszonyítva
rangidősi, feljebbvalói viszonyban nem áll.
A katonának polgári felettese is lehet, akivel szemben a katona beosztott. Hatásköre
csak beosztottaira terjed ki, utasításait kötelesek végrehajtani, de más katonákhoz
viszonyítva rangidősi, feljebbvalói viszonyban nem áll. (1 pont)
A katonának polgári felettese is lehet, akivel szemben a katona beosztott. Hatásköre csak
beosztottaira terjed ki, utasításait nem kötelesek végrehajtani, más katonákhoz viszonyítva
rangidősi, feljebbvalói viszonyban nem áll.

Pontszám: 1
2.

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

Ha a katona kapcsolata megszakad elöljárójával (1 pont), parancs hiányában az általános
feladat értelmében, esküjéhez (1 pont) híven cselekedjék úgy, hogy tevékenysége az általa
ismert cél elérésére irányuljon.

Pontszám: 2

írásbeli vizsga 1111

2 / 13

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

3.

Javítási-értékelési útmutató

Válassza ki és a táblázatban X-szel jelölje be a tiszti állománycsoportba tartozókat!

őrmester
X (1 pont)

hadnagy

X (1 pont)

főhadnagy
őrnagy
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


zászlós
ezredes

X (1 pont)

százados
tizedes

Pontszám: 3

4.

Írja be az alábbi táblázatba a hiányzó állománycsoport és rendfokozat
megnevezését!
tiszthelyettesek
(1 pont)
őrmester

törzsőrmester

főtörzsőrmester
(1 pont)

Pontszám: 2

írásbeli vizsga 1111

3 / 13

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

5.

Javítási-értékelési útmutató

Egészítse ki a szakaszparancsnok feladatait!

1. Szakaszát szóbeli parancsokkal (0,5 pont) és személyes példával vezesse.
2. Az elismerésre vonatkozó döntései előtt hallgassa meg a rajparancsnokot (0,5 pont).
3. Személyesen vezesse a szakasz kiképzését (0,5 pont), készítse fel a rajparancsnokokat.
4. Ügyeljen a szakasz katonáinak egészségére (0,5 pont), testi épségére.
Pontszám: 2

6.

Válassza ki és a táblázatban X-szel jelölje be a fogalomból hiányzó kifejezéseket!

A századnál (ütegnél) és azonos szintű katonai szervezetnél a katonák részére kiképzési
napokon szolgálati jelentések, kérelmek, panaszok és a fegyelemsértők meghallgatására
kihallgatást kell tartani, amelyet a parancsnok tart.
szakasznál
katonák
rajnál
X
(1 pont)

századnál
tisztesek
kihallgatás
elöljáró

X
(1 pont)

kérelmek

Pontszám: 2

írásbeli vizsga 1111

4 / 13

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

7.

Javítási-értékelési útmutató

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

A rajparancsnok ügyeljen alárendeltjei (1 pont) testi épségére, tanítsa meg őket fegyvereik
(1 pont), más haditechnikai eszközeik, a lőszer (1 pont) és más veszélyes anyagok
kezelésének biztonsági (1 pont) rendszabályaira és követelje meg azok betartását.

Pontszám: 4
8.

Írja be a felsorolt szolgálatok megnevezését!
Vezető ügyeleti szolgálatok
(2 pont)

Alárendelt ügyeleti szolgálatok
(2 pont)

ügyeletes parancsnok

kapuügyelet

hadműveleti ügyeletes

telephely-ügyelet

egység-ügyeleti szolgálat

konyhaügyelet
tárolóhely-ügyelet
segélyhely-ügyelet
alegység-ügyelet
készenléti-ügyelet

Pontszám: 4

írásbeli vizsga 1111

5 / 13

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

9.

Javítási-értékelési útmutató

Írja be a táblázatba, hogy az állítás igaz (I) vagy hamis (H)!
I (0,5 pont)

A Magyar Honvédség önkéntes haderő

H (0,5 pont)

A NATO New York-ban alakult meg

H (0,5 pont)

A Magyar Honvédségben sorozott katonák is teljesítenek szolgálatot

I (0,5 pont)

Hazánkban az önkéntes haderő 2004-ben jött létre

H (0,5 pont)

Hazánk 2001-ben lépett be a NATO-ba

H (0,5 pont)

A NATO-nak jelenleg tagja Svájc

Pontszám: 3
10.

Egészítse ki a NATO tagországok belépési adatait!
a tagország megnevezése
Törökország

a belépés dátuma
1952 (1 pont)
1952

Görögország (1 pont)
Olaszország

1949 (1 pont)

Csehország

1999 (1 pont)

Franciaország

1949 (1 pont)

Albánia

2009 (1 pont)
Pontszám: 6

11.

Soroljon fel a NATO testületei közül négyet!
Észak-atlanti Tanács
Védelmi Tervező Bizottság
Nukleáris Tervező Csoport
Katonai Bizottság
Nemzetközi Titkárság

A vastagított kifejezések közül mindegyik jó válasz (maximum négy) 0,5-0,5 pontot ér.
Pontszám: 2

írásbeli vizsga 1111

6 / 13

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

12.

Javítási-értékelési útmutató

Írja be a missziók elé a küldő szervezetnek megfelelő sorszámot!
sorszám

a misszió megnevezése

2 (1pont)

MINURSO Nyugat-Szahara

1 (1pont)

KFOR Koszovó

2 (1pont)

UNFICYP Ciprus

1 (1pont)

ISAF Afganisztán

3 (1pont)

MTG Grúzia
Pontszám: 5

13.

Írja be a táblázatba a katonai kötelékek megnevezését!

A legkisebb harcászati alegység, létszáma általában 6–12 fő.
Állandó vagy feladatától függően létrehozott változó állományú kötelék, rendszerint 2–6 század (szakasz) és más támogató
alegységekből áll.
A fegyvernemek néhány zászlóaljából, osztályából, szakcsapatokból és logisztikai alegységekből áll.

raj
(1 pont)
alkalmi harci kötelék
(1 pont)
dandár
(1 pont)
Pontszám: 3

14.

Írja be a táblázatba a katonai köteléknek megfelelő számot!

Felkészültségükkel és speciális eszközeikkel menetvonalak építését,
aknamentesítést, átkelőhelyek berendezését és fenntartását hajtják végre.
A harcálláspontok telepítését, berendezését, működtetését, azokon az életés munkakörülmények biztosítását végzik.
Rendeltetése: harc az ellenség légiereje és felszíni erői ellen, valamint légi
támogató műveletek végrehajtása.
Szállítási, ellátási, javítási, vontatási feladatokat hajtanak végre, egyik fő
feladatuk az állomány ellátása.
A vegyi, sugár és nem szakbiológiai feladatokat, a fegyverzet, a ruházat, a
felszerelés és a személyi állomány mentesítésével kapcsolatos feladatokat
látja el.

2 (1 pont)
5 (1 pont)
4 (1 pont)
3 (1 pont)
1 (1 pont)

Pontszám: 5

írásbeli vizsga 1111

7 / 13

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

15.

Javítási-értékelési útmutató

Írja be, hogy a katonai szervezet fegyvernem (F) vagy szakcsapat (SZ)!
F (0,5 pont)

repülő

SZ (0,5 pont)

vegyivédelem

F (0,5 pont)

légvédelem

SZ (0,5 pont)

elektronikai

F (0,5 pont)

légtérmegfigyelő

F (0,5 pont)

könnyű lövész

SZ (0,5 pont)

vezetésbiztosító

F (0,5 pont)

harckocsizó
Pontszám: 4

16.

Válassza ki és a táblázatban X-szel jelölje meg a műszaki csapatokra jellemző
tevékenységeket!

X (1 pont)

sugárfelderítés

X (1 pont)

erődítés

aknamentesítés

X (1 pont)

álcázás

légi támogatás
X (1 pont)

lőszerszállítás

műszaki zárak telepítése

X (1 pont)

állásépítés

Pontszám: 5

17.

Sorolja fel a településeket a beépítés módja szerint!
1. zárt beépítésű (1 pont)
2. laza beépítésű (1 pont)
3. nyílt beépítésű (1 pont)

Pontszám: 3

írásbeli vizsga 1111

8 / 13

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

18.

Javítási-értékelési útmutató

Írja be a táblázatba a megfelelő számot!

völgy

2 (0,5 pont)

horhos

3 (0,5 pont)

kúp

1 (0,5 pont)

szikla

3 (0,5 pont)

nyereg

1 (0,5 pont)

pihenő

1 (0,5 pont)

1

vízválasztó idomok

2

vízgyűjtő idomok

3

részletidomok

Pontszám: 3
19.

Egészítse ki az alábbi táblázatot!
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!méretarány csoport

méretarány

térképi
távolság

nagy (1 pont)

1: 25 000

1 cm

közepes (1 pont)

1: 100 000

1 cm

közepes

1: 200 000 (1 pont)

1 cm

közepes

1: 50 000

kis (1 pont)

1: 500 000

4 cm
(1 pont)
2 cm
(1 pont)

valós távolság
250 m
(1 pont)
1 000 m
(1 pont)
2 000 m
2 000 m
10 000 m

Pontszám: 8

írásbeli vizsga 1111

9 / 13

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

20.

Javítási-értékelési útmutató

Írja le a terep fogalmát!

Terepnek nevezzük a Föld felszínét a rajta lévő természetes és mesterséges
tereptárgyakkal együtt. (1 pont)

Pontszám: 1
21.

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

Az UTM (1 pont) a Gauss-Krüger vetülethez hasonlóan a földfelszínt 6o-os zónákra (1 pont)
osztja fel. Koordináta rendszere É (1 pont) -K-i tájolású, amelynek origója (1 pont) az
Egyenlítő és a középmeridián (1 pont) Ny-ra 500 km-re eltolt képzeletbeli megfelelője. A
6o-os (1 pont) sávokat a kezdő meridiánnal ellentétes oldalon kezdve NY-ról K-re 1-60-ig
számozzák meg.
Pontszám: 6

22.

Egészítse ki az alábbi táblázatot!
térképi távolság
(cm)

valós távolság
(km)

14,3

14,3

1: 250 000

6,26 (2pont)

15,625

1: 200 000

11,9

23,8 (2pont)

méretarány
1: 100 000 (2pont)

Pontszám: 6

írásbeli vizsga 1111

10 / 13

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

23.

Javítási-értékelési útmutató

Írja be a táblázatba, hogy az állítás igaz (I) vagy hamis (H)!
A 34T EP 78 UTM koordináta 1 km-es
pontosságot jelent.
A 34T EP 756843 UTM koordináta 100 méteres
pontosságot jelent.
A 34T EP 75628439 UTM koordináta 10
méteres pontosságot jelent.
A 34T EP 75628439 UTM koordináta 50
méteres pontosságot jelent.

H (0,5 pont)
I (0,5 pont)
I (0,5 pont)
H (0,5 pont)

Pontszám: 2
24.

Egészítse ki az alábbi mondatot!

Egy pont földrajzi (0,5 pont) koordinátáját úgy állapítjuk meg, hogy az adott pontból
a nyugati (0,5 pont) és a déli keretvonalra merőleges egyenest bocsátunk. Először a függőleges keretvonalon a földrajzi szélesség (0,5 pont) (φ) értékét, majd a vízszintes keretvonalon
a földrajzi hosszúság (0,5 pont) (λ) értékét olvassuk le.
Pontszám: 2
25.

Soroljon fel hármat a légi fényképek előnyei közül!
1. A terepet felülnézetben hűen tükrözi.
2. A terep minden részletét szemléletesen ábrázolja.
3. A legfrissebb helyzetet tartalmazza.
4. Tárgyilagos információt ad.
5. Légi fényképpárok térhatású szemlélésével a domborzat és a tereptárgyak plasztikusan szemlélhetők.

A felsoroltak közül minden válasz (maximum 3 db) 1–1 pont.
Pontszám: 3
26.

Hány darab műholdja van a GPS rendszernek?

24 db (1 pont)
Pontszám: 1

írásbeli vizsga 1111

11 / 13

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

27.

Javítási-értékelési útmutató

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

Az eszméletlenség (1,5 pont) olyan alváshoz hasonló állapot, amiből a beteg durva
ingerekkel (1,5 pont) sem ébreszthető fel. Balesetnél az oka rendszerint az agy (1,5 pont)
sérülése. A mély eszméletlenség életveszélyes (1,5 pont) állapot.
Pontszám: 6

28.

Sorszámozással rakja helyes sorrendbe a tevékenységeket!

3 (1pont)

Nem lélegző beteg lélegeztetése.

1 (1pont)

A felső légút megtekintése és megtisztítása.

4 (1pont)

Lélegző betegnél a légutak szabadon tartása.

2 (1pont)

A lélegző mozgások ellenőrzése.

Pontszám: 4

29.

Fogalmazza meg, mit jelent az ENSZ mandátum!

Az ENSZ válságkezelési műveleteinek a jogalapját jelenti, amely nem más, mint az
ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata, amely rögzíti a válságkezelésben résztvevő
országokat, feladatokat, feltételeket, határidőket, jogokat.
Ha a „jogalap” (0,5 pont) illetve az „ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata”
(0,5 pont) kifejezés benne van a válaszban, megadható az 1 pont.
Pontszám: 1

írásbeli vizsga 1111

12 / 13

2011. május 23.Katonai alapismeretek — középszint

30.

Javítási-értékelési útmutató

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

A hadijognak két, egymással szoros kölcsönhatásban álló szabálycsoportja van. Egyrészt
a hadviselés módjaira (0,5 pont) és eszközeire vonatkozó úgynevezett hágai jog, másrészt
a háború áldozatainak (0,5 pont) védelmére vonatkozó szabályozás, amelyet röviden genfi
jognak nevezünk.
Pontszám: 1

Amennyiben a feladatválasztásos kérdéseknél a lehetséges válaszok mindegyikét
bejelölte, nulla ponttal kell értékelni!

írásbeli vizsga 1111

13 / 13

2011. május 23.