Betekintés: Bihariné Szabalics Szilvia - Vállalkozzunk I., oldal #4

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

llandó lakhellyel rendelkezik, • nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. A devizajogszabályok szerint külföldinek minősülő külföldi állampolgár amennyiben önálló vállalkozóként gazdasági célú letelepedésre őt külön törvény feljogosítja - szintén jogosult egyéni vállalkozás alapítására, ha • cselekvőképes, • tartózkodási engedéllyel rendelkezik, • nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Egyéni vállalkozási tevékenységet vállalkozói igazolvány birtokában lehet végezni, melyet az erre a célra rendszeresített „Kérelem egyéni vállalkozók részére” elnevezésű formanyomtatványon lehet igényelni a vállalkozó székhelye szerint illetékes okmányirodánál. A vállalkozói igazolvány iránti kérelem befogadása és hozzá kapcsolódó eljárás önkormányzati jegyzői (körzetközponti jegyzői) feladat, melyet 2000. november 1-től az illetékes okmányirodák látnak el. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a következő dokumentumokat kell bemutatni: − személyi igazolvány, lakcímigazolvány, adókártya, − erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), − székhely, telephely megjelöléshez címhasználat jogosságát igazoló okirat (tulajdoni lap, bérleti szerződés, befogadó nyilatkozat, adásvételi szerződés), − a munkavégzés módjától függően diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, amennyiben munkaviszony mellett végez vállalkozói tevékenységet munkáltató igazolás, − szakképesítéshez kötött tevékenység esetén a szakképesítést igazoló bizonyítvány (Amennyiben a vállalkozó saját maga nem rendelkezik az előírt bizonyítvánnyal, akkor alkalmazottjának vagy segítő családtagjának kell a megkövetelt képesítéssel rendelkeznie.), − hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a szükséges szakhatósági engedély (pl. egyes ipari tevékenység folytatásához telephelyengedély szükséges), − alkalmazott esetében a vele kötött munkaszerződés, − 5000 Ft-os illetékbélyeg, − meghatalmazás (ha az ügyben nem személyesen jár el, de az elkészült vállalkozói igazolványt csak a kérelmező veheti át). A Szakmakódok jegyzékéből – APEH-KSH 8002/2002.(SK 10.) – válaszszunk egy vállalkozási tevékenységet és töltsünk ki együtt egy kérelmi nyomtatvány! 11VÁLLALKOZZUNK! A kérelem benyújtását követően 30 nap áll az okmányiroda rendelkezésére, hogy elkészítse az igazolványt. Az adategyeztetést követően kerül sor a gépi feldolgozásra, melynek eredményeképpen a Belügyminisztérium nyilvántartási számmal, az APEH adószámmal, a KSH - főtevékenység alapján – statisztikai számjellel látja el a vállalkozót. Az elkészült igazolvány átvételére 30 napon belül van lehetősége az ügyfélnek. A vállalkozói igazolvány kiadásának tényéről az okmányiroda – adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve – írásban értesíti a vállalkozót, a vállalkozás székhelye és telephelye szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzőjét, a megyei egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási pénztárat, a megyei gazdasági kamarát és egy példány az ügyfél dossziéjában kerül az irattárba. Az APEH, a KSH és a PSZÁF az okmányirodával fennálló számítógépes kapcsolat révén értesül a vállalkozói igazolvány kiadásáról. A vállalkozói igazolványban történő adatmódosítás, az igazolvány cseréje, a vállalkozás megszüntetése szintén az okmányiroda feladata. A felsorolt esetekben is megfelelő formanyomtatványon kérhető az eljárás lebonyolítása. A vállalkozói igazolvány tartalmi elemei: − az egyéni vállalkozó személyi adatai, − adószám, nyilvántartási szám, − székhely, telephely(ei), fióktelephely(ei), − főtevékenység ill. tevékenységi körök, − kiállítás kelte. Székhely: a központi ügyintézés helye. Telephely: a tevékenység gyakorlásának helye. Fióktelep: olyan telephely, amely más városban vagy községben található, mint a székhely és telephely. Nézzünk meg egy kiállított vállalkozói igazolványt! Nem kaphat vállalkozói igazolványt: − akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységre, − aki egyéb jogszabályban meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik, − aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja, − akinek a korábban kiadott vállalkozói igazolványát az Evtv.-ben foglaltak miatt visszavonták, a tartozás kiegyenlítéséig, − akinek 12 hónapot meghaladó adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási tartozása van.

12VÁLLALKOZZUNK! A vállalkozói igazolvány kézhezvételétől számított 15 napon belül adatbejelentési kötelezettsége van a vállalkozónak a

«« Előző oldal Következő oldal »»