Betekintés: Vámosi György - Diffúzió és ozmózis

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Vámosi György

Diffúzió és ozmózisBrown-mozgás
• Robert Brown botanikus, 1827: vízben lebegő virágpor szemcsék
zegzugos mozgását figyelte meg
• A jelenséget valamilyen „életerő” megnyilvánulásának tekintette
• Könnyű szemcsék (füst, por, apró folyadékcseppek) mozgása
levegőbenBrown-mozgás magyarázata
• Az anyag részecskéi állandó mozgásban vannak. Haladó
mozgás átlagos energiája: E=3/2 kT
• Emlékeztető: Maxwell-féle sebességeloszlás gázokban:
0.002

•Átlagsebesség:

v = 3kT / m

f(v)~Δn/n

T=20 C

2

T=500 C

0.001

0
0

N

500

1000 1500 2000
v (m/s)

¾A Brown-mozgást a megfigyelt részecskék és a közeg
részecskéinek ütközései okozzák, energia- és lendület-átadásMakromolekula (DNS) fluktuációjaDiffúzió
•Adolf Fick kísérlete: festékmolekulák spontán szétoszlása
vízben
x
0

víz
festék

•folyadékok: keveredés néhány hét alatt
•gázok: néhány másodperc alatt

•Diffúzió: részecsketranszport
Koncentrációkülönbségek (vagy egyéb tényezők, pl. hőmérsékletkülönbség, oldékonyságbeli különbség) hatására bekövetkező, a
részecskék
rendezetlen
hőmozgásán
alapuló,
nettó
anyagáramlással járó változás.Fick I. törvénye
Stacionárius diffúzió leírása (dc/dt = 0, dc/dx = állandó)
dm
dc
= − DA
dt
dx

c c
1
c2
x1 x2
dx

dc c( x 2 ) − c( x1 )
=
dx
x 2 − x1

x

-felület
-diffúziós állandó
-diffúziós áram: egységnyi idő alatt
átáramló anyagmennyiség
-koncentráció gradiens

D: időegység alatt, egységnyi felületen, egységnyi koncentráció
gradiens hatására átáramló anyagmennyiség
[D] = m2/s (cm2/s)Fick II. törvénye
•Nem stacionárius diffúzió leírása egy dimenzióban
c = c(x,t): a koncentráció időben és térben változik

∂c
∂c
=D 2
∂t x
∂x t
2

adott x helyen a konc.
idő szerinti változási
gyorsasága (parciális
deriváltja)

adott t időpillanatban a
konc. hely szerinti második
parciális deriváltja

¾Parciális differenciálegyenlet. Időben elsőrendű, hely szerint másodrendű.
¾A differenciálegyenlet c(x,t) megoldása a kiindulási feltételektől, a
geometriától függ. Nincs általános analitikus megoldása.Fick II. megoldása:
szabad diffúzió 1 dimenzióban
¾Ha t=0 pillanatban minden molekula az origó kicsiny l
szélességű környezetében van, a hely szerinti eloszlás egy (időben
egyre jobban kiszélesedő) normál eloszlás:

c ( x, t ) =

c0 l
4πDt

e

c
c0

x2

4 Dt

l
t1

Szórásnégyzet (t pillanatban):
σ2 = <Δx2> = 2Dt

σ

t2
0

xA diffúziós mozgás időfüggése:
lineáris ábrázolás
•A molekulák átlagos négyzetes elmozdulása, <Δx2> (= <x2> ) a „t”
időpillanatban (az eloszlás szórásnégyzete), Einstein-Schmoluchowski-egy.:

σ2 = <Δx2> = 2Dt
•Diffúzió 3D-ban:

<Δr2> = <Δx2> + <Δy2> + <Δz2> = 6Dt

•Az átlagos négyzetes elmozdulás gyöke (rms)

Δx = 2 Dt

•Egyenes vonalú
egyenletes mozgás

Δx = vt

idő
•Diffúzió: „random walk”,
(véletlenszerű mozgás)
rövid távon gyors - hosszú távon lassú

időA diffúziós mozgás időfüggése:
logaritmikus ábrázolás
1m

0

logΔx (m)

1 cm -2
-4

1 μm -6
-8

1μs 1ms

1s

-10
-10 -8 -6 -4 -2 0 2
log t (s)

1nap 1év
4

6

8

•Elég gyors molekuláris/sejtbeli folyamatokhoz
•Lassú a makroszkopikus transzporthoz → keringés szükségesDiffúzió különböző fázisokban.
Mitől függ D értéke?
•Gázok: Az egy transzlációs szabadsági fokra eső átlagenergia:
½ mvx2 = ½ kT
D ∝ vx ∝ T m
•Makromolekulák, kolloid részecskék oldatban
Stokes-Einstein egyenlet (gömbszerű molekulákra):

kT
kT
D=
=
f
6πηr
D hőmérsékletfüggése:
-közvetlen (kT)
-közvetett (T nő → η csökken)

• f: alakfaktor vagy súrlódási
együttható – megnyúlt
molekulaalakra nagyobb mint
gömb alakra
• r: hidratált molekulasugár

r ∝ 3 MW
• η: közeg viszkozitásaNéhány részecske diffúziós állandója
Diffundáló anyag

Közeg

D(m2/s)

Δx (naponta)

H2O

H2O

2.26×10-9

2 cm

K+

H2O

1.96×10-9

1.8 cm

H+

H2O

9.3×10-9

4 cm

etanol

H2O

1.24×10-9

1.5 cm

glicin (75)

H2O

1.05×10-9

1.3 cm

szacharóz (342)

H2O

5×10-10

0.9 cm

ribonukleáz (13 000)

H2O

1.1×10-10

0.4 cm

szérum albumin (69 000)

H2O

6.1×10-11

0.3 cm

tropomiozin (93 000)

H2O

2.2×10-11

0.19 cm

dohány mozaik vírus
(40 millió)

H2O

3×10-12

0.07 cm

H2

levegő

6.4×10-5

330 cmMiért van nettó anyagáramlás?
Molekuláris magyarázat
c1, N1 , V1

c2, N2 , V2

Tfh. minden részecske azonos valószínűséggel mozdulhat el a tér
bármely (±x, ±y, ±z) irányában: p = 1/6
Az egyik térrészből a másik felé elinduló molekulák száma:
ΔN(1→2) = 1/6 N1 = 1/6 c1V

ΔN(2→1) = 1/6 N2 = 1/6 c2V

Eredő anyagáramlás 1-ből 2-be:
ΔN(1→2) - ΔN(2→1) = 1/6 (c1- c2 ) V > 0Miért van nettó anyagáramlás?
Termodinamikai magyarázat
¾Emlékeztető: Konstans T és p mellett a rendszer szabadentalpiája
csökken spontán lejátszódó folyamatokban.
G(T,p,N) = E + pV - TS, ΔG ≤ 0
¾A kémiai potenciál (egy molekulára jutó szabadentalpia) :
μ = μ0(T,p) + RT ln c
[μ0(T,p): 1M oldat kémiai potenciálja]
¾G úgy csökkenhet, ha a molekulák a magasabb kémiai potenciálú
(magasabb c vagy T)
hely felől az alacsonyabb kémiai potenciálú hely felé áramolnak.
Statisztikus hajtóerő, G csökkenése ΣS növekedésével ekvivalens!Diffúzió szerepe az élő szervezetben
• A transzportlánc végén az anyagok diffúzióval jutnak
el a kapillárisból a sejtekhez és vissza. (tápanyagok,
salakanyagok, O2, CO2)
• Exkretált,
szekretált
anyagok,
hormonok,
gyógyszerek, hatóanyagok sejtekhez való eljutása
• Transzmembrán (membránon keresztül történő) és a
membrán síkjában történő laterális/rotációs diffúzió
• Sejten belüli diffúzió, kémiai reakciók, molekuláris
felismerési folyamatokA transzmembrán diffúzió mechanizmusai

•A membrán különféle molekulák számára különböző
áteresztőképességű akadályt jelent
•Passzív
diffúzió:
alacsonyabb
(szabadentalpia csökkenés) irányában

koncentráció

•Facilitált diffúzió: alacsonyabb koncentráció irányában,
transzporter molekulák segítségével megy végbe
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


•Aktív transzport:
energiaigényes (ATP)

konc.

gradienssel

szemben,Passzív transzmembrán diffúzió
A sejtmembrán
permeabilitása egy
molekulára nézve annál
kisebb, minél nagyobb a
molekula mérete és
polárossága/töltése.

Gázok
Kisméretű
semleges
poláros
molekulák
Víz
Nagyméretű
poláros
molekulák
Ionok
Töltött
poláros
molekulákPasszív diffúzió a membránon keresztül

koncentráció

H2 O

c1,w

Lipid
c1,l

H2 O

β>1 c

2,l

c2,w
β<1
x

dm
= PA(c1, w − c2, w )
dt

~Fick I.

cl
Megoszlási hányados
β=
cw

(a hidrofobicitás mértéke)

P = βD / x permeabilitási állandó
Mitől függ P értéke?
•β, ez függ leginkább a molekula típusától
•D, (kb. egyforma ugyanakkora molekulákra)
•a membrán vastagságától (kb. állandó)Gázcsere a tüdőben
alveolus O2 CO2

vérplazma

1 μm

alveoláris epithelium
intersticiális tér
kapilláris endothelium

•Passzív diffúzió
•Diffúziós kapcsolat az
alveoláris térrel: ~0.3 s
Δx2 = 2Dt
2
m
DO2 = 10

t O2 = 500μs

DCO2

t CO2 = 80μs

−9

vvt.

s
−9 m2
= 6 ×10

sFacilitált diffúzió
¾Szelektív transzport - alacsony lipidoldékonyságú molekulák/ionok
specifikus transzportja
transzporter
ionofórok és ioncsatornák) segítségével.

molekulák

(permeáz

fehérjék,

irányul.

¾Jellemzői:
•Gyorsabb a passzív diffúziónál
•Szelektív
•Telíthető
•Specifikusan gátolható

¾Példák:

v (transzport sebesség)

¾Nem igényel külső energiát, az alacsonyabb koncentrációjú hely felé
facilitált
passzív

•Glükóz transzporter a vvt. membránjában
•Víztranszporter a vvt-ben, vesében és a hólyagban (aquaporin)
•(ioncsatornák, bár ezek nem telíthetők)

cFacilitált diffúzió
kötődés

transzlokáció

v (transzport sebesség)

disszociáció

vmax

v max c
v=
KM + c

½ vmax

KM: Michaelis-állandó
(konc., melynél v = ½ vmax)
KM

cDiffúzió a plazma membrán síkjában
¾A sejtmembrán dinamikája
•A membránban elhelyezkedő fehérjék és
lipidek laterális (és rotációs) diffúziós
mozgást végeznek
•viszkozitás: ηmembrán >> ηvíz (200-1000×)
•Különböző molekuláris összetételű, fluid
és gél állapotú lipid domének
•A membránfehérjék kapcsolódhatnak
egymáshoz, az extracelluláris mátrixhoz,
a citoszkeletonhoz, mozgásukat gátolhatja
a citoszkeleton membránhoz asszociált
hálózata, a „membrán szkeleton” –
mindez gátolhatja a diffúziót.
•Fehérjék: D ~ 10-9-10-13 cm2/s
•Lipidek: D ~ 10-8 cm2/s

¾Kísérleti módszerek a laterális
diffúzió mérésére:
•Fotokioltás utáni fluoreszcencia
visszatérés (FRAP)
•Részecske/festékmolekula
nyomkövetés (SPT, SDT)
•Fluoreszcencia korrelációs
spektroszkópia (FCS)Laterális diffúzió mérése a sejtmembránban I.

Fluoreszcencia intenzitás

•FRAP: (Fluorescence Recovery After Photobleaching)
•fehérje megjelölése fluoreszcens antitesttel, v. membrán jelölése lipid analóggal
•fókuszált lézernyalábbal megvilágítjuk a membrán kicsiny darabját, CCD
kamerával/fotoelektronsokszorozóval megmérjük a fluoreszcencia intenzitást
•1000-szeres intenzitással kiégetjük a fluoreszcenciát
•Időben követjük a fluoreszcencia visszatérését
•időállandó: τ~1/D
•R visszatérési hányad: mobilis hányad (lipidek: 90-100%, fehérjék: 10-90%)

Fk
F∞
Fk -F0
F0

R=

F∞ − F0
Fk − F0

τ
időLaterális diffúzió mérése a
sejtmembránban II.
¾SPT: (Single Particle Tracking), részecske
nyomkövetés
•A vizsgált molekulát fluoreszcensen v.
kolloidális aranygömbbel jelölik
•CCD kamerával közvetlenül nyomon
követik a részecske mozgását
•membrán domének megjeleníthetők
•A diffúzió különböző formái elkülöníthetők:
•szabad diffúzió,
<Δr2> = 4Dt
•irányított diffúzió,
<Δr2> ~ v2t2
•gátolt diffúzió, <Δr2> negatív irányban
tér el a szabad diffúzióra jellemző
időfüggéstől

aranygömb
“membrán
szkeleton”

receptor

Ld. a transzferrin receptor gátolt diffúzióját bemutató mozit (© Prof. Akihiro Kusumi,
Department of Biology, Nagoya University, Japan).Részecske nyomkövetés 2.
Δr 2 ~ v2t2
Δr

2

irányított diff.

Δr 2 = 4Dt
szabad diffúzió

Δr 2 < 4Dt
ha t nagy
gátolt diffúzió

1μm

Δt (s )Ozmózis
¾Ozmózis: oldószermolekulák termodinamikai egyensúlya féligáteresztő hártya
két oldalán.
¾Csak a 2. térrész tartalmaz (a membránon átjutni képtelen) oldott molekulákat →
Az oldószer koncentrációja (és kémiai potenciálja) az 1-es térrészben magasabb.
¾Oldószer áramlás a 2-es térrész felé → p2 → μ2 megnő. A kialakuló egyensúly
neve ozmotikus egyensúly (ozmózis: „behatolás”).
1.

2.
.
. h
.
. . . .. .. ..
. . . ..
oldószer. . . . .
. .
. . . .c
. 0.
.
.
.
oldószer
oldat

μv,1 = μ0(p0,T) + RT lnXv,1 + Vv (p1-p0)
μv,2 = μ0(p0,T) + RT lnXv,2 + Vv (p2-p0)
μ0 : tiszta oldószer normál kémiai potenciálja
μv,i : oldószer kém. pot-ja az 1. és 2. térrészben
Xv,i : oldószer móltörtje, Vv : moláris térfogata
Egyensúly feltétele:

van’t Hoff egyenlet

μv,1 = μv,2

π = p2 − p1 = RTc0 π: ozmózisnyomás
oldott anyag koncentrációjaOzmózis 2.
•Oldat ozmózisnyomása, ha az oldatban több ozmotikusan aktív
anyag is jelen van:
π = RT ∑ ci
i

•csak a koncentráció számít, az anyagi minőség közömbös
•disszociáló anyagoknál a részecskék összkoncentrációját kell figyelembe venni

• Ozmolalitás: az oldott anyagok összegzett koncentrációja.
pl. 0.1 mol/liter glükóz: 100 milliosm
0.1 mol/liter NaCl (Na+, Cl-): 2×100 = 200 milliosm
•100 mM glükóz oldat ozmózisnyomása:
π = RTc0 = 0.0821 dm3×atm/(M×K) × 293 K × 0.1M = 2.4 atmAz ozmózisnyomás orvosi, biológiai
jelentősége
¾Sejt ozmotikus egyensúlyának feltétele: a külső és belső ozmózisnyomás
megegyezzen
• A vér ozmolalitása: kb. 300 milliosm
(ozmózisnyomása π~8 atm.)
• alacsonyabb ozmolalitású oldat: „hipotóniás”
• magasabb: „hipertóniás”
• a vérrel „izotóniás” pl. 5.5% (0.3M) glükóz
0.87% (0.15M) NaCl, „fiziológiás sóoldat”
• vvt hipotóniás közegben – duzzadás, kipukkanás (hemolízis)
Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


hipertóniás közegben – zsugorodás (plazmolízis)Hipertóniás oldatok
Növények
•A gyökér vízfelvétele, a
turgor létrejötte

Gyógyítás
• Keserűsós borogatás
• Hashajtók: MgSO4, Mgcitrát (rosszul felszívódó sók)
• Ödémák kezelése
hipertóniás infúzióvalDialízis
• Dialízis: makromolekulák ozmózison alapuló szétválasztása.
Celofán: <10 kD-t enged át, „vágó membránok”
• Hemodialízis: kiszűri a véráramból az oldható salakanyagokat
membrán nyomásszabályozók
dializáló
oldat

ultraszűrő
vérpumpa

vénás visszavezető ágFordított ozmózis

•Ha az ozmózis ellen ható nyomás meghaladja az ozmotikus nyomást, az
oldószer a hígabb oldat felé áramlik

tiszta H2O

tengervíz sótalanításaKiegészítő anyagA Starling-effektus
A Starling-effektus

A vérplazma fehérjéi (albumin, globulinok, fibrinogének) képesek az ozmotikus
nyomást szabályozni, kihatnak a szervezet vízháztartására.
Nyomásviszonyok a kapillárisban
vérplazma
artériás vég
vénás vég
vérplazma

35 Hgmm
25 Hgmm

2 Hgmm
0 Hgmm
8 Hgmm

Bal szívfél hibája:
a tüdőkből a szívbe menő
vénában pang a vér → nő a
nyomás a tüdő ereiben →
tüdő-ödéma
Ödéma további okai:
hipoproteinémia: (alacsony
fehérje-tartalmú étrend;
májbetegség, vesegyulladás
– kevés albumin)

hidrosztatikai
15 Hgmm
fehérjék ozm.
25 Hgmm
kötőszöveti folyadék
hidrosztatikai
1 Hgmm
fehérjék ozm.
3 Hgmm
nettó nyomás
8 Hgmm

vérplazma

Jobb szívfél hibája:
a testből a szívbe vezető
vénákban pang a vér
→ nyomásnövekedés az
erekben
→ végtagi ödéma

tüdők

B J
szív
testFluoreszcencia korrelációs
spektroszkópia
A diffúziós állandó mérésére alkalmas
módszer extrém alacsony koncentráció
esetén is (10-10 M)
0,3 μm

1,5 μm

•A vizsgálandó molekula (fehérje, lipid, stb.) fluoreszcens jelölése
•Kicsiny, <1μm3-es térfogat megvilágítása fókuszált lézernyalábbal
•A fluoreszcencia időbeli változásának detektálása érzékeny fotodetektorral
•A jelenlévő molekulák száma kicsi – az ingadozás relatív értéke jelentősA fluktuáció analízis elve
A fluoreszcensen jelölt
molekula fotonokat emittál,
míg a lézer által megvilágított
térfogatelemen áthalad
Az időegység alatt kibocsátott
fotonok száma függ
„a molekulaszámtól (konc.)
„a kvantumhatásfoktól
„instrumentális
paraméterektől
Az ingadozás kinetikája függ
„a diffúziós állandótól
„a megvilágított
térfogatelem nagyságátólA fluoreszcencia időfüggése:
δF (t )

t

τD

A fluoreszcencia ún. időbeli autokorrelációs függvénye:
T

G (τ ) =

δ F (t ) ⋅ δ F (t + τ )
F

2

=

∫ δ F (t ) ⋅ δF (t + τ ) dt
0

F

2

G(τ )
G(0) ~ 1/ N

diffúziós idő τD ~1/D

τMilyen kölcsönhatások vizsgálhatók?
Fehérje – DNS

Nukleinsavak hibridizációja

Jelölt oligonukleotid próba

Tesztelt nukleinsav szekvencia
Antigén – antitest kötődés

Receptor – ligandum kötődés